Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

Úkoly energetického a facility managementu

Počátek 21. století znamená pro podniky vstup do éry tzv. „nové ekonomiky“, ekonomiky založené zejména na znalostech. Stáváme se svědky realizace vize Billa Gatese o „byznysu rychlostí myšlenky“ a nejedna z autorit managementu potvrdí, že se ocitáme ve velmi rychlé, až turbulentní době. Nutností pro úspěšné setrvání v globální ekonomice je schopnost dosahovat nejvyšší kvality při minimalizaci spotřeby výrobních faktorů (nákladů). Celý článek

Vyhláška MŽP č. 482/2005

Vyhláška stanoví druhy a způsoby využití biomasy, na které se z hlediska ochrany životního prostředí vztahuje podpora podle zákona Vyhláška stanoví parametry biomasy, podle kterých se stanovují kategorie biomasy s odlišnou podporou výroby elektřiny. Celý článek

Kompenzace jalového výkonu – část 2

Princip návrhu kompenzačního zařízení je obecně stále stejný, vlastní technické provedení – výroba - kompenzačního rozvaděče se odlišuje podle jednotlivých výrobců. Ne každý výrobce má dostatečné zkušenosti a především většině výrobců schází kontakt a získávání zkušeností z praktického provozu. Z tohoto důvodu se mnohdy ve výrobě neustále opakují konstrukční chyby, které se musí řešit později v provozu Celý článek

Prováděcí předpisy k zákonu

Tato vyhláška stanoví termíny a podrobnosti výběru způsobu podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, termíny oznámení záměru nabídnout elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k povinnému výkupu a technické a ekonomické parametry. Celý článek

Zákon č. 180/2005 Sb.

Cíl 8 % je základním východiskem pro stanovení výše výkupních cen a bonusů dle § 6, proto je jeho stanovení mimořádně důležité. Cíl 8 % je, jak je uvedeno výše, stanoven Směrnicí a ČR se ke splnění tohoto cíle zavázala v rámci Přístupové dohody k EU. Ve Směrnici je stanoveno, že výše cíle je indikativní (směrná či doporučená) hodnota. Celý článek

Úvod

Důležitou událostí byl náš vstup do Evopské Unie k 1. dubnu 2004 a z toho vyplývající plnění závazků vycházejících z principů koordinované energetické politiky EU. Zásadním dokumentem pro podporu elektřiny z OZE je Směrnice 77/2001 ES. Tato směrnice „Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v podmínkách jednotného trhu s elektřinou“ měla být implementována do naší legislativy se vstupem do EU. Návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), který toto realizoval, byl předložen do vlády v listopadu 2003 a následně pak do Poslanecké sněmovny PČR. Celý článek

Způsob vyplňování formuláře PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB

Způsob vyplňování formuláře PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB (§ 26 písm. a) zákona) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c) zákona) podle § 27 odst. (8) zákona Zákon – zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Celý článek

Metodický pokyn pro PCB

Metodický pokyn pro shromažďování a skladování zařízení, kapalin a provozních náplní s obsahem PCB a pro dekontaminaci zařízení s obsahem PCB (polychlorovaných bifenylů) Celý článek

Metodické doporučení nakládání s PCB

Vlastníci PCB a odpadů PCB a vlastníci, popřípadě provozovatelé zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci mohou vypracovat a předložit své plány odstranění na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 1.a tohoto doporučení. Podrobný návod na vyplnění je uveden v příloze č. 1.b. tohoto doporučení. Celý článek

Hodnocení pro chemické látky

Použití PCBs je možné rozdělit na použití v otevřených a uzavřených systémech. Za otevřené považujeme ty, ze kterých úniky PCBs nelze zachytit a jejichž používání ve svém konečném důsledku vede ke kontaminaci prostředí. Ve většině zemí byla v letech 1970-73 přijata opatření na omezení případně zrušení těchto způsobů aplikace PCBs. Celý článek

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >|
Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.