Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

12. července 2007, Autor: Spalová monika
Nezařazené články

Bezpečnosti elektrických instalací v domácnostech


Bezpečnost elektrických instalací v domácnostech


Evropa je pyšná na dobře udržované dědictví starých budov, ukazující její historii a rozličnost stylů celého regionu. Užívání a údržba starších budov pokračuje, současná rychlost výstavby nových budov je asi 0,5 % stávajícího bytového fondu s průměrnou životností 200 let. 60 % evropského bytového fondu je více než 30 let stará a každý rok se do této kategorie přesune další 1 %. Pouze 0,32 % stávajícího fondu je každý rok renovováno. Následkem je stárnoucí elektroinstalace, která se stává rostoucím problémem.

Životní styl Evropanů se mění rychleji než dříve. Během uplynulých 40 let neustále vzrůstá užívání elektrické energie v důsledku rostoucího množství vybavení kuchyní, obývacích a dětských pokojů. Hlavním faktorem je popularita využívání počítačů, Hi-Fi souprav a televizorů, telefonů a internetu. Vzhledem k životnosti budov se ve velice krátkém časovém úseku rozšiřuje využívání internetu a počítačů. Záliba v domácích automatických systémech a domácích kinech roste, trend prací z domova dále podporuje požadavky na zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT). A kdo ví, co přinese budoucnost? Projektování a výstavba s prodlouženou životností je skoro nemyslitelná, protože požadavky a stavební normy se neustále mění, požadují lepší vybavení a infrastrukturu, lepší a bezpečnější materiály a novější zařízení.
Při zachování našeho životního stylu nemohou elektroinstalace zůstat v původním stavu bez údržby. Stárnutí materiálů, tvrdnutí a praskání izolací, uvolňování spojů – těmito způsoby ztrácí elektroinstalace časem funkčnost a nemůže dále sloužit původnímu účelu.Následkem tedy je, že většina elektroinstalací je zastaralá. Rozmach výstavby v 60. a 70. letech podle platných norem tehdejší doby, určených především pro osvětlení a malé spotřebiče, má za následek, že nyní tyto elektroinstalace nevyhovující současným normám a nejzákladnějším předpisům bezpečnosti. Renovace těchto elektroinstalací je tedy záležitostí s rostoucí prioritou.Zvyšování bezpečnosti a pocitu jistoty jsou nejdůležitějšími důvody pro renovaci elektroinstalací, což může mít také další přínos, jako například:
•vhodnější umístění zásuvek tam, kde jsou zapotřebí,
•náležité osvětlení,
•správná funkčnost (například další telefonní a televizní vývody),
•energetické a cenové úspory (například užitím monitorovacích a řídících zařízení).

Ke zvyšování informovanosti o bezpečnosti

Elektrotechnická bezpečnost v domácnostech se odvíjí od jejich uživatelů. Pro elektroinstalace je nutné, aby byly nejen projektované a udržované jako bezpečné, ale také jejich uživatelé musí být informováni o bezpečném používání a o nutných investicích do údržby. Dokonce i u nejlépe navržených a udržovaných elektroinstalací se vyskytnou případy, kdy špatné či hrubé zacházení může vytvořit nebezpečné prostředí.
Projekty renovace elektroinstalací, které zvyšují elektrotechnickou bezpečnost, mohou také vylepšit komfort domova. Zlepšení elektroinstalací tedy zvyšuje kvalitu života Evropanů především prostřednictvím vylepšeného pocitu bezpečí a zvýšeného komfortu.

Bezpečnostní problémy stávajících domácností

První skupina bezpečnostních problémů přímo souvisí se stářím instalace. U budov starších 30 let se u elektroinstalace vyskytují následující 2 problémy:
•kvalita instalace se v průběhu let zhoršila,
•funkčnost již neodpovídá současným potřebám.
Kritickými problémy jsou například:
•Zásuvky a osvětlení nejsou uzemněny.
•Bez ochrany chrániči jsou koupelny a vlhké prostory.
•Bez ochrany chrániči jsou rovněž silnoproudé obvody spotřebičů používaných ve venkovních prostorech.
•Časté, nevysvětlitelné vypínání jističů, které bývá zapříčiněno přetěžováním obvodů, které byly původně navrženy na nižší zatížení.
•Zásuvky, vypínače a ovládací panely se přehřívají, někdy dokonce vykazují známky ožehnutí což naznačuje přetěžování či špatné kontakty a vyžaduje neodkladnou opravu.Druhá skupina bezpečnostních problémů je spojena s funkčností bytových elektroinstalací, díky stáří a rostoucímu používání elektrospotřebičů:
Hojné používání prodlužovacích přívodů díky nedostatku zásuvkových vývodů. Jestliže jsou navíc vedeny pod koberci, mohou být tyto přívody poškozeny a zapříčinit požár. Prodlužovací kabely zvyšují nebezpečí zakopnutí.
Přetěžování zásuvek používáním adaptérů („rozdvojek“) rovněž představuje riziko požáru. Kutilské výrobky jsou často vyráběny lidmi bez patřičných znalostí norem a tedy pravděpodobně nebezpečně. V některých zemích jsou takovéto výrobky zakázány nebo omezeny.

Nutnost údržby

Účínky proudu na lidské tělo


Elektroinstalace se nezhoršují rychle, takže nepotřebují nepřetržitou údržbu. Uvážíme-li ale časový úsek, po který jsou používány, potřebují pravidelné revize, údržbu a renovace, které budou napravovat následky stárnutí a budou je přizpůsobovat novým nárokům a měnícímu se životnímu stylu uživatelů. Studie dokazují, že i drobné renovační práce podporují bezpečnost. Britské studie prováděné CFR a BSRIA zjistily, že ze 46 % domácností, které provádějí některé úpravy v jejich domech, pouze 4,5 % z nich se týká úprav elektroinstalací. Jako doklad uvádí, že když nový nájemník začne užívat byt, pak často bývá renovována koupelna a kuchyň, ale elektroinstalace bývá renovována natož kompletně rekonstruována málokdy. Dokonce pokud k nějakým úpravám elektroinstalace dojde, není to z důvodu zvýšení bezpečnosti na přijatelnou úroveň, ale v polovině případů se jedná o zvyšování počtu zásuvek. Pouze okolo 20 % případů obsahuje rovněž rekonstrukci odběrného místa a jen 15 % případů zahrnuje kompletní reinstalaci. Pravidelné revize, například každých 10 let, by mohly rozpoznat objevující se nedostatky v bezpečnosti, které by mohly být v krátkém čase napraveny.
Velká pozornost by měla být věnována inovaci elektroinstalace domácnosti při podstatných změnách typu odběrů. Dalším dobrým krokem je zajištění revize při změně majitele či nájemníka – je to většinou nejvhodnější doba.
Pro bezpečné elektroinstalace je nejdůležitější dlouhodobá údržba, přesto jsou některé specifické oblasti, které vyžadují zvýšenou pozornost. Publicitu si zaslouží zejména následující nebezpečné oblasti:
Uvolněné zásuvky – jestliže jsou zásuvky upevněny na zdi volně, měly by být dotaženy. Vytahování zástrček způsobuje opotřebení elektroinstalace a následné uvolňování kontaktů může způsobit přehřívání spojů a případně může dojít i k požáru.Hliníkové elektroinstalace – v domácnostech východní Evropy je stále velké množství hliníkových rozvodů. Protože hliník snadno teče, často dochází k uvolňování šroubových spojů v zásuvkách a zařízeních.
Časté vypínání jističů – pokud jističe často vypínají, je to v důsledku proudového přetížení. Jističe pro větší zatížení je možno použít jen v případech, jestliže tomu odpovídá elektroinstalace – je dostačující průřez vodičů. V opačném případě je nutno vyměnit i vodiče, které snesou větší proudové zatížení.
Dokonce i správně navržená, provedená a udržovaná instalace může být nebezpečná v důsledku hrubého zacházení uživatele, zvláště v situacích, když nevyhovuje potřebám uživatele. Neshody mezi předpisy a požadavky jsou nejvíce patrné v počtu a umístění zásuvkových vývodů. Na to je dobré pamatovat při tvorbě předpisů, aby byl počet zásuvkových vývodů dostačující pro všechny instalace, zahrnující jak nové, tak i renovované byty, a aby tím došlo ke snížení rizika požárů v důsledku přetěžování obvodů.Rostoucí požadavky na počet bytových zásuvkových vývodů před lety způsobil:
Rostoucí počet elektrických zařízení a používaných přístrojů, jako jsou například myčky na nádobí, mikrovlnné trouby, systémy pro domácí zábavu, počítače a nesčetný počet dobíjecích přístrojů jako jsou mobilní telefony a elektrické nářadí.
Změny v pracovních praktikách s rostoucím trendem tzv. domácích kanceláří spojené s používáním počítačů a dalších elektronických zařízení.
Odběratelé s nedostačující reservou zásuvkových vývodů představují zvýšené riziko požárů a úrazů prostřednictvím:
•Používání a přetěžování adaptérů („rozdvojek“) – riziko požáru.
•Používání prodlužovacích přívodů – riziko požáru pokud jsou vedeny pod kobercem a riziko úrazu elektrickým proudem při poruše ochranného vodiče.
•Nedostačující zásuvkovou rezervu nenajdeme jen ve starších bytech, kde můžeme předpokládat, že instalace nebyla navržena tak, aby vyhovovala současným potřebám.Příručka IEE poukazuje na několikoblastí v bytech, které z hlediska počtu a umístění zásuvkových vývodů vyžadují zvláštní pozornost:
•V blízkosti výstupu TV signálu, kde často potřebujeme připojit přídavná zařízení jako satelitní dekodéry, videorekordéry, DVD přehrávače atd.
•V blízkosti telefonní zásuvky, kde může být připojen záznamník, fax atd.
•Prostory v blízkosti pracovního místa.
•Pokoje mladých lidí, kde se vyskytují počítače a jiná elektronická zařízení s potřebou napájení.
•Domácí kancelář s počítačem a dalším elektronickým vybavením.
Jsou dvě oblasti, ve kterých se prosazují nové technologie domovních elektroinstalací, a to hospodárnost a lékařství. Řízení osvětlení pomocí detektorů na přítomnost osob může vypnout osvětlení místností bez osob, a tím přinést úsporu energie i peněz. Se stárnoucí populací vzrůstají také požadavky na sledování zdravotního stavu a případně podporu životních funkcí v domácnostech, což bude vyžadovat elektroinstalace s vyšší úrovní spolehlivosti. Rozvoj těchto oblastí bude také podporovat rozvoj funkčnosti a údržby elektroinstalací.

Elektřina: rizika a bezpečnost

Užití elektrické energie v domácnostech přináší 2 rizika: požár a zásah elektrickým proudem:
Nebezpečí požáru. Jsou nutné tři podmínky pro vznik požáru (jsou nazývány „trojúhelníkem požáru“)
•přítomnost kyslíku,
•hořlavý materiál,
•vznícení.
První dvě existují ve všech domácnostech. Elektrická energie je jedním z potenciálních zdrojů vznícení, dalšími jsou vaření, tepelné spotřebiče a neopatrná manipulace s ohněm (svíčky, cigarety atd.).

Zásah elektrickým proudem. Každá část elektrického zařízení může potenciálně vyvolat poruchu. Uživatelé musí být chráněni předúčinky elektrického poruchového proudu.
Ve Velké Británii představují požáry způsobené elektrickým proudem 10 % z celkového počtu požárů, přičemž 40 % z nich vyžaduje zásah hasičského oddílu. Průměrné náklady na požár způsobený elektrickým proudem jsou 5-ti násobné oproti průměrným nákladům na požár. Odhaduje se, že ve Francii je počet požárů domácností způsobených elektrickým proudem 25 % (zdroj: CNPP – Národní centrum prevence a ochrany).
Podle údajů ve Velké Británii z roku 1999 je 61 % obětí a 81 % zranění, která se přihodí v domácnostech, zapříčiněno požárem. Byty jsou tedy hlavní oblastí, které se věnuje pozornost všech protipožárních programů. V Evropě je průměrný počet 7 úmrtí na milion obyvatel při požárech, což znamená, že asi 1 z 200 požárů v domácnostech má na svědomí smrt. Přibližně 1 ze 14 požárů bytů má za následek úraz, ačkoliv by mělo být poznamenáno, že definice úrazu se napříč Evropou liší. Ačkoli 10 až 20 % požárů má na svědomí elektrický proud, tento počet není úměrný počtu úrazů (20 až 30 %).


Elektrotechnická bezpečnost a požární ochrana má také sociální rozměr. Nové byty užívají nové technologie chránění, jsou stavěny v souladu s nejnovějšími normami, jejich ochranné systémy jsou v dobrém stavu. Ve starších bytech tomu tak být nemusí z důvodu nedostatečné péče a údržby. Starší byty bývají často obsazovány

méně movitými, a proto se nízká životní úroveň odrazí i na nedostatečných opatřeních v elektrotechnické bezpečnosti.
Vlastník bytu se stará o bezpečnost bydlení více než ten, kdo ho má jen pronajatý, i domy jsou bezpečnější než činžovní domy. Sociální bydlení užívají nejvíce zranitelní a nejméně majetní, proto představují největší riziko. Proto nápravné a výukové akce potřebné pro zvýšení ochrany proti požárům by měly být směřovány do jednotlivých částí bytového trhu podle priorit následovně:
•Sociální byty.
•Byty užívané nájemníky.
•Byty užívané vlastníky.

Existuje několik statistik o nehodách v domácnostech způsobených elektrickým proudem. Důsledky zásahu elektrickým proudem jsou různé, od pomíjivého nepříjemného pocitu až po smrt, a závisejí na síle, načasování a délce trvání zásahu.

Hlavní funkce lidského těla jsou ovládány elektrickými signály a při zásahu elektrickým proudem mohou být vážně narušeny. Účinky zásahu proudem jsou závislé na velikosti proudu procházejícího přes lidské tělo, nikoliv na napětí (ačkoliv pro danou cestu je proud přímo úměrný napětí). Proudová hustota v těle je ovlivněna odporem tkání proudové cesty. Pro zkoumání odporu těla bylo již uskutečněno mnoho elektrických experimentů.
Pokožka – obvykle vstupní bod pro elektrický proud – má největší odpor (několik tisíc ohmů u suché pokožky a mnohem méně u mokré pokožky). Uvnitř těla je vedení proudu ovlivňováno hustotou, tvarem, orientací a velikostí buněčné tkáně. Při síťovém kmitočtu může mít rozhodující vliv značný odpor těla v zápěstí, jestliže proud prochází z ruky do ruky nebo z ruky do chodidla. Mají to na svědomí hlavně šlachy a kosti. Typický vnitřní odpor mezi dvěmi končetinami bývá několik stovek ohmů.
Průchod proudu mezi pažemi (nejvíce pravděpodobné) a mezi paží a nohou je velmi riskantní, protože proud projde srdeční oblastí a také přes dýchací svaly. Střídavý proud 50Hz s potřebnou velikostí, načasováním a délkou trvání má při kontaktu s lidským tělem fyziologický účinek. Srdce je mimořádně citlivé na zásah elektrickým proudem v průběhu obnovovací fáze při každém stahu. To znamená, že reakce na krátký zásah proudem je nepředvídatelná – člověk může shodou okolností přežít několik prudkých krátkých úderů a získat tak mylný pocit bezpečí, ale v budoucnosti může být zabit obdobným zásahem proudu.
Ve Francii stanovila Národní organizace pro zlepšování bydlení (ANAH), že okolo 200 000 lidí utrpí doma každý rok popáleniny (61,7 mil. obyvatel) a že 1 ze 4 těchto obětí je dítě do 5 let. Hlavním důvodem těchto neštěstí je zásah elektrickým proudem. Tyto hodnoty naznačují, že počet zasažených lidí je mnohem větší, než by tomu mělo být v případě řádně navržených a udržovaných instalací. Některé z těchto případů mohou být způsobeny lidskou chybou nebo nešetrným zacházením, ale největší část musí být zapříčiněna nedostatečně udržovanými instalacemi.

Způsoby ochrany

Projektování s ohledem na elektrickou bezpečnost je technický problém, pro který existují předpisy, normy a technická řešení. Na konci 19. nebo na začátku 20. století, kdy začínalo veřejné využívání elektřiny, se objevily normalizační orgány ve většině evropských zemí. Jejich založení bylo převážně stimulováno pojišťovacími společnostmi, které měly zájem na snížení svých ztrát způsobených požáry, ale bylo rovněž nezbytné kvůli potenciálnímu riziku úderu elektrickým proudem.
Bezpečnost a spolehlivost elektrické instalace vyžaduje použití technických systémů na vysoké úrovni. Mnohé – jako například jističe – byly používány desítky let a neustále byly vyvíjeny, aby vyhověly moderním požadavkům, jiné – jako například přepěťové ochrany – byly používány v průmyslu, ale jsou nové v domovní instalaci. Starší instalace z tohoto vývoje nic nezískají, pokud nebude zaveden režim periodických revizí.

Další aspekty

Elektromagnetické rušení (nebo problematika EMC). Domácnosti se stávají stále bohatší na zařízení, která emitují elektromagnetické vlny, což může působit nepředvídatelným způsobem. Rozsáhlé obytné domy obsahující mnoho IT zařízení (například 2 počítače na byt včetně příslušenství) pravděpodobně trpí podobnými problémy s kvalitou, jako kancelářské prostory.
Spolehlivost dodávky energie se stává význačným společenským problémem. Ekonomické náklady až do výše 500 € za nedodanou kWh jsou velice běžné. Důsledky ztráty energie v domácnostech závisí na době trvání výpadku a typu obyvatel a může se pohybovat od méně důležitých nepříjemností jako vypnutí světel a televize až po vážnější důsledky výpadku nebo poruchy monitorovacího lékařského zařízení.

Bezpečnost ve venkovním prostředí

Využívání elektřiny venku zvyšuje riziko zásahu elektrickým proudem nebo popálenin. Oblasti pozornosti zahrnují:
• používání voděodolného zařízení a kabelů,
• důsledné používání trojpólových zásuvek a vidlic,
• vyvarování se nesprávného použití výrobku nebo kabelu,
• vyvarování se použití příliš dlouhých kabelů,
• před použitím navíjecí prodlužovací šňůry kabel kompletně rozvinout,
• použít lokální proudový chránič.
Podle údajů z Velké Británie okolo 10 % všech požárů domácností začíná mimo dům.

Zajištění elektrické bezpečnosti: normy & techniky

Zajištění elektrické bezpečnosti vyžaduje aby:
Návrh a instalační práce byly provedeny v souladu s normami platnými v daném čase, s využitím přiměřených materiálů, technik a vybavení. Instalace byla řádně udržována a modifikována, je-li to nutné.

Techniky pro renovaci elektroinstalace

Když renovujeme elektrický systém bytu, prvním místem, které bychom měli zkontrolovat, je domovní rozváděč Často byly rozváděče instalovány v 50. a 60. letech a mohou mít příliš málo okruhů (pouze 2 nebo 3) nebo jsou namontovány na dřevě (podle současných norem to není povoleno). Nové modulární panely počítají s přidáváním nových okruhů a přístrojů. Dalším důležitým aspektem renovace je „předrátování“ – výměna vodičů, což je vhodné, když:
• vedení je staré a izolace zkřehla – obzvláště v okolí svítidel, kde tomu může přispět teplo,
• izolace je spíše z gumy než z PVC – gumová izolace může časem praskat a zahřívat odizolované části vodičů,
• instalace je provedena (před rokem 1954) prvními vodiči s PVC izolací.

Výměna vodičů je nezbytná, když:
• světla blikají nebo spotřebiče pracují přerušovaně, což signalizuje špatný kontakt,
• elektrická výzbroj – vypínače, zásuvky nebo svítidla – se při používání zahřívají,
• pojistky se přepalují nebo jističe reagují příliš často – obvod má příliš malý průřez, aby přenášel potřebný výkon.
Nové obvody by měly být vždy třívodičové, to znamená včetně ochranného zemního vodiče.
Při rekonstrukci elektroinstalace se bude pozornost často zaměřovat na přidání dalších výkonových zásuvek, stejně jako telefonních, datových a televizních přípojek. Dodatečné vodiče nemusejí být instalovány do zdí. Je k dispozici široká paleta příslušenství pro montáž vodičů do lišt nebo soklových lišt. Integrované soklové lišty umožňují oddělení výkonových obvodů od ostatních vodičů (telefon, televize, data), jak vyžaduje většina instalačních kodexů. Výkonové zásuvky, televizní nebo telefonní zdířky mohou být instalovány na jakémkoli požadovaném místě na soklové liště. Využití soklových lišt a lišt umožňuje, aby rekonstrukce elektroinstalace byla provedena s minimálním rozsahem poškození majetku, takže překoná největší bariéru rekonstruování – škody a přerušení činnosti, které může způsobit.
Konečně osvětlení velice ovlivňuje atmosféru v bytě. Může být zvolen vhodný systém osvětlení – přímé, nepřímé, rozptýlené a smíšené. Instalování dalších osvětlovacích bodů umožňuje lepší volbu a flexibilitu. Osvětlení představuje asi 10 % spotřeby elektřiny domácnosti, takže řízení pomocí detektorů a časovačů může redukovat spotřebu energie a zvýšit bezpečnost.

Zajištění elektrické bezpečnosti: předpisy a náklady

Většina zemí má normy nebo kodex zahrnujícíelektrickou instalaci v budovách, které jsou odvozeny z mezinárodních IEC nebo CENELEC norem a jsou začleněny do předpisů budov, zdravotních a bezpečnostních předpisů, nebo jsou právně vynutitelné. Problém je v tom, že normy mají velmi zřídka zpětnou platnost, takže existující budovy a jejich obyvatelé nemají prospěch z bezpečnostních vylepšení. Výsledkem toho je, že nějaká forma předpisů je pro starší budovy nezbytná. Snaha o zavedení předpisů může být ospravedlněna zlepšením bezpečnosti a sekundárními výhodami v kvalitě života, které z toho plynou. Dobrý systém předpisů by měl vyvolat přiměřené vyhovující náklady a měl by působit jako katalyzátor trhu.

Doporučení pro revize elektrických zařízení

Podle tří základních typů obytných prostor může být navržen následující systém předpisů: Prostory obývané vlastníkem. Povinná revize provedená při změně vlastnictví. Když je smlouva na dodávku elektrické energie převedena na nového vlastníka, bude po tomto novém vlastníkovi požadováno předložení současného certifikátu o revizi. Navíc by měly být doporučeny periodické revize každých 10 let. Prostory obývané nájemníkem. Vlastník by měl být zodpovědný za udržování elektrické instalace v bezpečném stavu. To by mělo být vynuceno požadavkem na současný (ne starší než 10 let) certifikát o revizi, který by měl být vytvořen při každé změně nájemníka.
Sociální byty
. Program povinných periodických revizí by měl být součástí programu generální údržby bytového fondu. Perioda by neměla přesáhnout pět let a měla by být snížena u nemovitostí s vysokou fluktuací nájemníků. Roční náklady 9,6 miliard € v EU za provedení nezbytných revizí a renovací je potřeba zvážit v kontextu následujících výhod pro společnost:
• Více než 14 miliard € ročně ušetřených díky snížení škod na majetku, redukci úrazů, ztrát na životech a hasičských zásahů.
• Více než 3 miliardy € ročně za snížení emisí a redukci energetických nákladů.
• Vytvoření sítě pracovních míst.
Stejně jako ze zvýšení bezpečnosti mají uživatelé prospěch z:
• Modernějšího životního stylu (díky vzrůstu výhod a funkčnosti elektrických spotřebičů).
• Zvýšené hodnoty majetku.
• Zvýšeného smyslu pro bezpečnost.
• Snížených nákladů na energii.

Závěry a doporučení

Podstatná většina elektroinstalací domácností v Evropě není v pořádku. Vysoké průměrné stáří domů spojené s intenzivním životním stylem založeném na využívání elektřiny a rozvoj bezpečnostních norem jsou faktory, které vyžadují regulérní pravidelnou renovaci elektroinstalace. V současné době se tak ovšem neděje. Intenzita renovací je v Evropě nízká.
Nedostatek adekvátních bezpečnostních opatření může mít vážné důsledky. Elektrické závady jsou jednou z běžných příčin požárů. Výzkum ukázal, že požáry způsobené elektrickými závadami mají za následek větší škody a zranění osob, než průměrné požáry. Špatně udržované elektrické zařízení může rovněž způsobit úraz elektrickým proudem. Elektrické závady mohou způsobit špatnou funkci monitorovacích lékařských zařízení s vážnými následky.
Technická řešení existují. Většina ochranných opatření pro elektrická zařízení je dostupných po dlouhou dobu. Další jsou nové nebo přizpůsobené do nových podmínek. Přesto ve většině domácností nejsou tato ochranná řešení zavedena. Prvořadé úsilí by mělo být zaměřeno na instalaci u nových odběratelů, výměnu vodičů v instalaci a přidání dodatečných zásuvek, kde je potřeba.
Předpis je katalyzátor potřebný pro zvýšení tempa zavádění nezbytných renovací. Požadované mezinárodní normy jsou již vytvořeny. Z existujícího souboru zákonů by měla být pevně stanovena kompletní sada revizních směrnic. Například zajištění certifikátu o revizi, když dům mění majitele nebo nájemníka, se může stát povinné, kde tomu tak v současné době ještě není, jako součást převáděcího procesu. Pro obecní byty by mohl být program revizí součástí programu generální údržby. Jako dodatečná součást mohou být legislativou schváleny kontroly elektroinstalace domácností na každých 10 let. Z důvodu efektivnosti by měly být tyto revize prováděny společně s revizemi instalace plynu, vody a tepla.
Informační kampaně by pomohly vytvořit povědomí o bezpečnosti. Bezpečnost začíná od vhodné technické instalace, ale vyžaduje povědomí mezi obyvateli o bezpečnostních opatřeních tak, aby mohli monitorovat stav své instalace. Toto může vést k tomu, že budou prováděny vylepšení a drobné opravy během intervalu mezi velkými renovacemi a revizemi.
Lepší elektroinstalace vytváří množství sekundárních výhod. Kromě redukce škod, zranění a smrtelných úrazů, vylepšená instalace:
• zvyšuje komfort používání elektřiny v domácnostech,
• umocňuje pocit bezpečnosti,
• snižuje spotřebu energie (a výrazně emise),
• zvyšuje hodnotu nemovitosti,
• vytváří pracovní místa.

Zpracoval prof. Pavel Santarius, CSc. (Katedra elektrických měření
FEI VŠB-Technická univerzita Ostrava) s využitím publikace
Belmans R. a kol.: „Cesty ke zlepšování elektrických instalací
v evropských domácnostech“, European Copper Institute, 2004 

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.