Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

24. července 2007, Autor: Spalová monika
Nezařazené články

Elektrické vytápění

Elektrické vytápění

V našem časopise naleznete nový seriál o elektrickém vytápění, které jako ostatně všechno má své příznivce i odpůrce. Jelikož se jedná o dosti rozsáhlou problematiku s mnoha souvislostmi,m rozhodně není od věci uvést další skutečnosti (a také praktické zkušenosti), které jak věříme, vás uvedou hlouběji do problematiky.

Sazby a tarify

Pokud chceme vytápět elektřinou, máme k dispozici množství sazeb, které zvýhodňují odběr elektřiny pro vybrané elektrické tepelné spotřebiče. Tímto způsobem motivují rozvodné závody k využívání elektrického vytápění. Sazby navrhují přímo rozvodné závody, které pak s platností na jeden rok schvaluje Energetický regulační úřad.

K dispozici máme tyto sazby

Podporované spotřebiče

Akumulační ohřev TUV a akumulační vytápění
Přímotopné spotřebiče
Hybridní spotřebiče – přímotop s akumulační částí
Tepelná čerpadla

Uvedené sazby jsou tzv. dvoutarifové, v době platnosti nízkého tarifu využíváme zvýhodněné ceny elektrické energie pro všechny spotřebiče v domácnosti. Tak zvané „přepnutí“ na nízký tarif je zajištěno buď spínacími hodinami anebo signálem HDO. Již zde je důležité upozornit, že pokud se spotřebitel naučí využívat svoji sazbu, může docílit úspory nákladů na elektrickou energii již tím, že významné spotřeby (např. praní, vaření a další) přesune na dobu platnosti nízkého tarifu.

Jak zjistím, kdy platí nízký tarif?

To vám sdělí rozvodné závody anebo to lze nalézt na jejich webových stránkách. Doba platnosti nízkého tarifu se řídí:
Programově – dodavatel elektrické energie určí předem časové pásmo platnosti nízkého tarifu, které se nemění minimálně 3 měsíce
Operativně – dodavatel elektrické energie vysílá signál HDO, který blokuje a nebo spíná měření a instalované spotřebiče. Čas vyslání HDO lze také zjistit na rozvodných závodech.
Platí, že operativně řízené sazby jsou levnější než programově řízené. Jistě jste si všimli několika novinek oproti minulému rozhodnutí. Kromě toho, že elektřina zdražila cca o 5% až 10 %, došlo ke zrušení sazeb D36 (pro vyšší spotřebu – hybridní vytápění) a D46 (pro vyšší spotřebu –přímotopné spotřebiče). Dále byla přidána sazba nová D56, která bude přidělována pro tepelná čerpadla instalovaná po 1. 4. 2005. Cena za elektrickou práci je cca o 5 až 10 hal vyšší oproti D55, měsíční poplatek za jistič se však zdvojnásobil. To však není zase tak nepříjemná zpráva, neboť se pro srovnání dostal např. na obdobnou úroveň jako u přímotopné sazby.

Kdy jakou sazbu použít pro elektrické vytápění?

Přidělení mnohých sazeb je podmíněno instalací příslušného druhu elektrického spotřebiče a provedení požadovaných technických opatření.

Kompaktní provedení topné rohože Ecofloor-připraveno k instalaci pro podlahovévytápění (výrobek firmy FenixGroup)


Rozdělení elektrických tepelných spotřebičů
Přímotopné spotřebiče
Diskrétní zdroje – používaná jako doplňková topidla s příkonem do 2 kW, nedostačují k přidělení zvýhodněných sazeb.
Teplomety
Teplovzdušné ventilátory
Olejové radiátory
Variabilní zdroje –jedná se prakticky o alternativu k otopným tělesům, pro sazbu D45, není zapotřebí centrálního zdroje tepla, elektrické vytápění zajišťuje krytí tepelných ztrát objektu.
Topné panely – sálavé panely vyznačující se velkou plochou a nízkou povrchovou teplotou (nedochází k přepalování a víření prachu), výkon cca 1000 W/m2.
Konvektory – odporové spirály uvnitř tělesa konvektoru ohřívají vzduch, který následně přirozeným nebo nuceným způsobem vytápí místnost. Povrchová teplota spirál dosahuje až 800 °C, dochází k přepalování prachu.
Přímotopné kabely – pro podlahové vytápění, investičně náročnější.

Odporový elektrokotel pro použití v teplovodních soustavách (výrobek firmy Kopřiva)


Centrální zdroje

Přímotopné elektrokotle (odporové) – pro sazby přímotopné, pro využití v teplovodních soustavách, levná instalace, není třeba zajišťovat odkouření, přípojku, sklad paliva (značná úspora nákladů), bezproblémový paralelní provoz se zdroji na pevná paliva.
Akumulační spotřebiče – pro sazby „akumulační“, pro jejich přidělení stačí instalovat byť jediný spotřebič. Mají nejlevnější jednotkovou cenu za kWh, nevýhodou jsou vyšší měsíční paušály. V případě, že akumulační spotřebiče zajišťují krytí tepelné ztráty budovy, mají cca 3 × větší požadavek na příkon než přímotopy.
Lokální – akumulační kamna.
Centrální – izolované akumulační nádrže jsou v době platnosti nízkého tarifu (8 h) natápěny tak, aby teplovodní otopná soustava pokryla celodenní potřebu tepla objektu. K akumulačním nádržím je možné připojit další zdroj tepla, např. kotel na dřevo.
Hybridní spotřebiče – pro sazby s 16 hodinovou platností doby trvání NT.
Skládají se z akumulační části, která je v době platnosti vysokého tarifu blokována a během této doby se vybíjí (dodává teplo). Přímotopná část slouží jako doplňkový dotop. Výhodou hybridních kamen oproti klasickým jsou zejména nižší požadavky na příkon a menší hmotnost akumulačního jádra.
Tepelná čerpadla – specifické spotřebiče pro teplovodní otopné soustavy v y u ž í v a j í c í teplo okolního prostředí, která pak následně převádějí na teplotní hladinu pro účely dodávky tepla a přípravy TUV.

Jaký druh vytápění zvolit?

Elektrické vytápění patří mezi investičně nejméně náročné, v případě např. podlahového vytápění s topnými vodiči, konvektory a sálavými panely nemusíme vynakládat prostředky na realizaci teplovodní otopné soustavy. Elektrokotle lze zase instalovat do původních otopných soustav nebo pro dotop společně se zdroji tepla např. na pevná paliva. Pokud je elektrokotel hlavním zdrojem tepla, není nutné vynakládat prostředky na projekt a montáž odkouření, přípojky zemního plynu a dalších, uspořeno může být až několik desítek tisíc Kč. Mnohdy je např. v památkově chráněných objektech elektrické vytápění jedinou možností dodávky tepla.
Při výběru elektrického spotřebiče pro vytápění je důležité zajistit stanovisko rozvodného závodu (např. disponibilní příkon), které jak mnozí stavebníci již zjistili, výběr značně zúží. Dále se řídíme (v případě rekonstrukce) podle stávající situace. A samozřejmě také vlastními finančními možnostmi.

Statická akumulační kamna (výrobek firmy FenixGroup)
Náklady na vytápění

I když existuje značné množství více či méně sofistikovaných způsobů výpočtu spotřeby tepla, nejlépe je oslovit např. dodavatele elektrického topení a vyžádat si skutečné spotřeby z realizovaných akcí. Dbáme na to, aby se jednalo o podobný způsob elektrického vytápění a také o podobnou stavební konstrukci.

Závěr

Účelem příspěvku bylo základní uvedení do problematiky sazeb, přehled a představení jednotlivých spotřebičů elektrické energie. V příštím čísle časopisu Život v domě se budeme již podrobněji zabývat vzorovými akcemi, skutečnými spotřebami a také způsoby regulace.

Miroslav Götz


Proč vytápět elektřinou?

Cena elektrického vytápění je jedním z nejkontroverznějších témat v oblasti vytápění vůbec. V nejrůznějších časopisech pravidelně objevujeme články, srovnávající parametry a ceny jednotlivých topných médií. Ani zde by neměly chybět alespoň základní charakteristiky vytápění elektrického.

Velmi přesná regulace, rychlá odezva a široké možnosti ovládání činí z elektřiny zejména z přímotopných systémů nejkomfortnější způsob dodávky tepelné energie (výrobek firmy Eberle)

Předpokládaný seriál článků o elektrickém vytápění a dalších aplikacích topných kabelů firmy V-systém elektro s.r.o. zahájíme tou nejčastější otázkou:

Je elektřina drahá? Co vlastně ovlivňuje cenu vytápění?

Nejdříve pohled do historie. Po živelném rozmachu elektrických přímotopů na začátku devadesátých let minulého století následovalo období jejich zatracování, kdy se dokonce objevovaly i návrhy na dotace záměny tohoto způsobu vytápění za vytápění plynové. Na „špatné pověsti“ elektrického topení má zřejmě největší zásluhu fakt, že jeho největší rozmach probíhal souběžně s deregulací cen energií. Člověk, který platil za uhlí na celou zimu kolem 3 000 Kč, si pořídil elektrický kotel a napojil ho na stávající systém radiátorů s velkým obsahem vody a problematickou účinností. Uhlím topil 4 až 5 hodin denně, elektřinou však topil déle, protože to bylo pohodlné. Po pěti letech ho elektřina stála 30 000 Kč, což je desetinásobek toho, co platil dříve, a elektrické topení mu samozřejmě připadalo drahé. To, že za uhlí by v té době zaplatil již 20 000 Kč a elektřina pro ostatní spotřebu by ho stála dalších 5 – 8 000 Kč již nikdo nezohlednil. Této nálady obratně využila některá média, podporovaná odpůrci dostavby Temelína a plynařskou lobby a virtuální obraz drahého elektrického přímotopu byl na světě. Teprve v posledních letech se začínají objevovat objektivní srovnání jednotlivých způsobů topení, ze kterých vyplývá, že elektrické vytápění je plně srovnatelné s vytápěním zemním plynem, dálkovým teplem nebo tepelným čerpadlem. Každý z těchto způsobů má za určitých podmínek své opodstatnění.
Při návrhu topného systému je totiž nutné zvážit mnoho různých hledisek. Prvním z nich je dostupnost topného média. Přes rozsáhlé investice do plynofikace je stále mnoho míst, kde zemní plyn není. Období štědrých dotací obcí, kdy byl plyn zaváděn větší či menší části obyvatel za peníze všech, již končí a investice do přípojky se stává významnou položkou rozpočtu topného systému. Rozvoj dálkových rozvodů tepla stagnuje – budování jeho infrastruktury je technicky, a tím i investičně ještě náročnější, než budování rozvodu plynu. Stávající rozvody mají navíc často obrovské ztráty. Dalším velkým problémem je měření skutečně spotřebovaného tepla v domácnosti. Systémy, které dokáží měřit exaktně, jsou cenově nedostupné a poměrové měření, případně rozpočítávání nákladů podle plochy nebo počtu přihlášených osob není objektivní. Elektřina je sice dostupná všude, pro vytápění je však nutný větší příkon, který není ve všech lokalitách k dispozici.
Při volbě vytápění je nutné uvážit i skutečnost, že moderní domácnost je vybavena velkým množstvím elektrických spotřebičů, z nichž některé mají vysokou spotřebu (mikrovlnná trouba, varná konvice, pračka, myčka nádobí, žehlička). Pokud taková domácnost používá elektrické vytápění, všechny tyto spotřebiče využívají po 20 hodin denně nízký tarif, jejich provoz tedy stojí pouze 30 % toho, co zaplatí domácnost s běžnou bytovou sazbou. Proto je nutné do porovnání cen vytápění zahrnout i ostatní spotřebu domácnosti, neporovnávat tedy cenu vytápění, ale cenu za veškerou spotřebovanou energii.
Následující tabulka uvádí příklad takového porovnání. Údaje obsažené v této tabulce vychází z cen v prvním čtvrtletí roku 2004 v Jihomoravském kraji. Spotřeba byla odvozena ze statistiky Energetického regulačního úřadu. Spotřeba v přímotopné sazbě v nízkém tarifu: 11 593 kWh, ve vysokém tarifu 512 kWh, spotřeba v jednotarifové sazbě pro domácnost: 1867 kWh. Protože statistika spotřeby zemního plynu není k dispozici, odvodili jsme spotřebu ze spotřeby el. energie a uvažovali celkovou účinnost přeměny na teplo 90 %. ((11 593+512) – 1 867)/0,9 = 11 376
Jako každá statistika, mají i tyto údaje své chyby. V praxi existuje mnoho kombinací, například jsou domácnosti, kde jediným plynovým spotřebičem je sporák, některé domácnosti topí plynem, přesto mají elektrický akumulační ohřívač vody, nebo plynový sporák s elektrickou troubou. Takže například přípravu TUV nebo vaření nelze zcela jednoznačně přiřadit na stranu plynu nebo el. energie. Statistika tyto rozdíly průměruje a nedokáže je postihnout. Některé domácnosti topí celých 24 hodin denně, jiné jen několik hodin odpoledne a je i mnoho objektů, které nemají téměř žádnou spotřebu, přesto jsou vedeny jako odběrné místo a ve statistice se projeví. Odběrným místem je byt 1+1 stejně jako rodinný dům o 250 čtverečních metrech obytné plochy.
Tímto srovnáním jsme chtěli pouze ukázat, že rozdíl mezi cenou energie v domácnosti vytápěné plynem a elektrickou energií není zdaleka tak velký, jak se všeobecně míní.
Dalším hlediskem jsou tepelně izolační vlastnosti objektu a jeho celková tepelná ztráta. Obecně lze říci, že čím lépe zateplený objekt, tím menší roli v celkových nákladech na vytápění hraje cena energie a větší roli mají pořizovací náklady a náklady na údržbu topného systému.
Je to stejné jako u auta. Pokud najedete za rok 10 000 km, je výhodnější koupit auto se spotřebou 10 l/100 km, které stojí 200 000 Kč, než auto se spotřebou 7/100 km za 300 000 Kč. V prvním případě Vás benzín na rok stojí 30 000 Kč (při ceně 30 Kč/l), v druhém případě pouze 21 000 Kč. Na první pohled ušetříte v prvním případě 9 000 za rok. Prvních 10 let však touto úsporou splácíte rozdíl v pořizovací ceně. Stejným způsobem je potřeba uvažovat i při pořizování topného systému. Pořizovací náklady na elektrické přímotopné vytápění jsou bezkonkurenčně nejnižší, ať už se jedná o přímotopné konvektory v porovnání s radiátory, nebo elektrické podlahové topení s topnými kabely v porovnání s teplovodním podlahovým vytápěním a náklady na údržbu elektrických topných systémů jsou minimální. Prakticky nelze určit pořizovací náklady obou výše uvedených systému v domácnosti, která je podle ERÚ průměrná. Pokud ale uvážíme, že cena přípojky plynu dotovaná obcí je okolo 8 000 Kč, jen pořízení této přípojky se v rozdílu cen za energii splácí více než 4 roky. Splacení plynového kotle za 20 000 již trvá téměř 11 let, navíc je nutné ho průběžně seřizovat, případně některé kritické komponenty měnit. Životnost většiny prvků elektrického topení je i při nižší ceně výrazně vyšší, než životnost prvků teplovodní soustavy.
Pro výběr topného systému je nutné zvážit všechna tato hlediska, nechat si odborně spočítat tepelné ztráty a předpokládanou spotřebu, uvážit možnosti individuální regulace jednotlivých místností, porovnat konkrétní nabídky jednotlivých topných systémů. Teprve po této podrobné analýze lze učinit kvalifikované rozhodnutí o tom, čím vlastně chceme topit. Stále však zůstává velká neznámá, kterou je budoucí vývoj cen jednotlivých energií. Díky absenci jakékoliv energetické politiky státu je jedinou možností čerpat z dosavadního vývoje cen, který je však velmi zkreslen regulačními zásahy státu, nebo hledat odpověď v křišťálové kouli. Přesto věříme, že Vám tento článek dá alespoň základní představu a vodítko k volbě vašeho topného systému.

Elektrické topné rohože pro podlahové topení jsou de facto odporové vodiče vyhřívající betonový monolit podlahy. Regulaci zajišťuje jednotka snímající teplotu podlahy a interiéru. (zdroj: Fénix Group, s.r.o.)Výraz elektrických konvektorů není v interiéru nikterak rušivý (výrobek firmy Fénix Group, s.r.o.)
Elektrické topné folie Ecofilm se díky minimální tloušťce uplatní jako podlahové, stěnové či stropní vytápění při aplikaci sádrokartonu či lamelových materiálů 

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.