Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

12. července 2007, Autor: Spalová monika
Nezařazené články

Rodinný bazén


Rodinný bazén
Temperace bazénové vody

Minulý rok jste se na stránkách tohoto časopisu mohli setkávat se seriálem o výstavbě rodinných bazénů.
Říkali jsme si, jaké mohou být bazény z hlediska využití, materiálového provedení, jak zajistit křišťálově čistou vodu pomocí úpravny vody a chemie, jak se starat o čistotu bazénu.
Teoreticky jsme si postavili vlastní bazén, napojili na něj úpravnu vody, která nám s pomocí bazénové chemie vodu vyčistila a zabezpečila před mikroorganizmy.
Dno i stěny bazénové vany máme „vyluxovány“ pomocí podvodního vysavače a tak směle do vody. Ale ouha, na něco jsme zapomněli? Voda je studená! Co tedy udělat, aby byl pobyt v bazénu opravdu příjemný?

I letos se tedy vracíme k tématu výstavby a provozu rodinných a maloobjemových bazénů volným pokračováním loňského seriálu.
Zamyslíme se nad problematikou temperace bazénové vody, jak zajistit, aby nám již ohřátá voda opět nechladla a jak zamezit plísni na stěnách u vnitřních bazénů. Témat je tedy ještě dosti.
Možná, že i vás, čtenáře, napadne, o čem jsme ještě nepsali a vás by zajímalo. Uvítáme vaše náměty.
Co s vodou v bazénu, aby nebyla studená?

Odskočíme-li si trochu do historie, zjistíme, že i Řekové a Římané ve zlaté době antiky měli podobný problém. Jejich honorace trávila v lázních většinu času – zde se uzavíraly obchody, filosofovalo se, uplétaly se politické pletky a v případě nutnosti se na prahu lázní odstraňovaly i nežádoucí osoby. I oni měli zájem o pohodlí a i když voda v lázních nebývala zrovna nejčistší, bývala temperována. K temperaci bazénové vody používali otevřené ohně – teplý vzduch byl vháněn kanálky podél vany bazénu a voda se ohřívala přes dno a stěny. Přímý ohřev bazénové vany dnes již není běžným způsobem temperace – literatura ho sice uvádí jako jednu z možností (a na příkladu z antiky je vidět, že to i fungovalo), systém je ale poměrně složitý a je nutné temperaci řešit už v rámci výstavby bazénové vany. Systém je bez zásahu do stavební konstrukce bazénu neopravitelný, regulace temperace je zdlouhavá, protože se nejprve ohřívá stavební konstrukce a pak teprve voda. Přiznám se ale, že jsem se s tímto systémem temperace bazénové vody u dnešních bazénů v praxi dosud nesetkal a nemám proto praktické zkušenosti.
Levnější a efektivnější je způsob temperace vody, která nám cirkuluje v potrubí mezi bazénem a úpravnou vody. I zde by však naše volba vhodného systému měla vycházet z celkového řešení bazénu a úpravny. Jiná situace bude u sezónního zahradního „plasťáku“ než u celoročního vnitřního betonového nebo nerezového bazénu. Je-li bazén umístěn u letní chatky, kde jsou pouze kamna na „zavlažení“ při letních chladných dnech, nebo máme-li bazén ve vile se zařízeným centrálním vytápěním a počítáme s koupáním po celý rok. A nejen to – musíme posuzovat i možnosti zdroje energie v dané lokalitě. Nejde tak ani o zařízení bazénové technologie, jako spíše o volbu zdroje tepla pro bazén. Vezměme to ale od začátku. Z fyziky základní školy si můžeme připomenout, že k ohřátí jednoho litru vody o 1 °C spotřebujeme při zanedbání ztrát 1 kilokalorii, což odpovídá 4186,8 J nebo 1,163 Wh. Máme-li v bazénu 30 m3 vody (což je 30 tisíc litrů vody) napuštěné ze studně o teplotě 8 °C a chceme se koupat při teplotě 28 °C, potřebujeme energii o velikosti 700 kWh bez uvažování ztrát, v reálu cca 1000 kWh.

Temperace vody

Bazénová technologie nám nabízí dva možné způsoby temperace vody. Jedním z nich je elektrický přímotop – elektrická přímotopná spirála napojená do systému cirkulačního potrubí. Výhodou tohoto řešení je jednoduchost – zařízení se připojuje pouze na zdroj elektriky, zařízení již obsahuje regulátor teploty vody, která se ručně nastavuje pomocí zabudovaného reostatu. Toto řešení je investičně poměrně levné, vzhledem k ceně elektrické energie ale poměrně provozně nákladné. Při dimenzování uvažujeme nižší výkony a delší dobu na ohřev, abychom nemuseli mít vlastní elektrárnu. Pro privátní bazény se běžně instalují  přímotopy do 18 kW výkonu. Výhodou je velmi snadná obsluha bez potřeby dalších nákladných regulačních prvků. Časový spínač nám zajistí dotemperování vody v dostatečném časovém předstihu, než v bazénu „smočíme nožku“. Nemáme-li k dispozici jiný tepelný zdroj, je toto řešení optimální. Možné je ho i kombinovat se sezónními nebo nízkopotenciálními (alternativními) zdroji energie, často je přímotop instalován jako záložní zdroj tepla pro bazénovou vodu.
U celoročních bazénů, zvláště s větším obsahem vody, se častěji montuje do cirkulačního systému tepelný výměník, jehož tepelným médiem je topná voda ze zdroje vytápění obytného objektu. Bazénové trubkové „protiběžné“ výměníky se běžně dodávají v provedení nerez nebo s titanovým povrchem. U vyšších požadovaných výkonů se montují i deskové výměníky, jejichž velkou předností je veliká styčná plocha mezi ohřívanou vodou a topným médiem při minimálních rozměrech zařízení. Nevýhodou je větší hydraulický odpor, který bývá potřebné překonat zrychlovacím čerpadlem.
Při instalaci tepelného výměníku je na rozdíl od přímotopů veškerá regulace a volba priorit natápění v rukou projektanta – topenáře. Tepelný zdroj se nenavrhuje na součtový příkon jednotlivých topných částí objektu, ale s úvahou souběžnosti. Bazén a bazénová hala zde mívají nejvyšší požadavky kladené na zdroj než je u zbytku objektu. Dá se předpokládat, že výměnu vody v bazénu ale budeme provádět mimo hlavní topnou sezónu, tedy v době, kdy lze využít pro ohřev vody tepelnou kapacitu zdroje pro temperaci objektu. V hlavní topné sezóně pak potřeba energie spočívá v pokrývání tepelných ztrát a dohřevem doplňkové vody.

Možnosti volby zdrojů tepla

Podívejme se nyní na možnosti volby jednotlivých zdrojů tepla pro temperaci. U „klasických“ zdrojů bývá temperace bazénové vody a bazénové haly napojena na kotel vytápění – nejlépe plynový, je-li v místě přípojka plynu, někde dosud na pevná paliva. Doporučujeme, aby systém rozvodu umožňoval topení bazénu i bazénové haly nezávisle na topení celého obytného objektu – temperaci bazénové haly je nutno pro pohodu při koupání provádět již v době, kdy se zbytek obytného prostoru dosud netemperuje. Teplota v bazénové hale by totiž měla být vždy o 1 – 3 °C vyšší než teplota vody, aby se zmenšil výpar z hladiny bazénu. Máme-li v bazénu teplotu vody 28 – 29 °C, vychází pak požadavek na teplotu v bazénové hale 30 °C. Bazénová hala se proto temperuje kromě letních teplých dní téměř po celý rok. V takto uvažovaném systému nám topná jednotka (kotel) ohřívá min. 4 jednotlivé topné okruhy :
otopnou jednotku objektu
přípravu teplé (užitkové) vody
otop bazénové haly
temperace bazénové vody
U elektrických kotlů pro vytápění objektu se běžně neuvažuje s připojením temperace bazénové vody, ale využívá se přímotopů.

Kogenerační jednotky

Speciální možností výroby tepla spalováním plynu je využití tzv. kogenerační jednotky. Kogenerační jednotka je systém kombinované výroby elektrické energie a tepla. Základem je pístový spalovací motor, generátor na výrobu elektrické energie a zařízení na odvedení vyrobeného tepla – teplo se vyrábí jako vedlejší produkt při chlazení spalovacího motoru (ve většině případů se využívá automobilový motor, který pohání generátor pro výrobu elektrické energie. Teplo se získává z chladiče tohoto motoru). U menších jednotek se vyrábí elektrická energie o výkonu 9 kW se současnou výrobou tepla cca 19 kW. Účinnost zařízení je uvažována cca 26 % elektrická a cca 56 % tepelná energie. Celková účinnost pro využití paliva může být až 82 %. Takovéto zařízení je samozřejmě vhodné jen tam, kde není dostatek nebo pravidelná dodávka elektrické energie, nebo kde je odpovídající spotřeba elektrické energie. Nejedná se tedy o standardně montovaný systém pro rodinné domy, pouze ho zmiňujeme jako možnost využití v konkrétních lokalitách. Vhodná volba jednotky by měla zajistit optimální využití vyrobené energie přímo v místě výroby. Použití kogenerační jednotky by mělo předcházet provedení komplexního posouzení investičních i provozních nákladů. Zvláště důležité je vyhodnotit možnost celoročního využití tepla, protože při nedostatečném odběru se motor začne přehřívat a sám se vypne. Pak nemáme ani elektrickou energii.

Tepelné čerpadlo

Dalším možným zdrojem tepla nejen pro temperaci bazénové vody, ale i celého obytného objektu je tepelné čerpadlo. Tepelná čerpadla využívají nízkopotenciální teplo jímané ze země (geotermální teplo), vzduchu nebo z vody a převádí ho na teplo s teplotou využitelnou k temperaci užitkové nebo bazénové vody či k vytápění. Podle použitého zdroje tepla tedy rozeznáváme tepelná čerpadla systému země – voda, vzduch – voda nebo voda – voda. Informativně lze uvažovat pro využití geotermálního tepla s nutností zemního kolektoru šířky 1 m a délky 50 m na získání 10 kW topného výkonu. Při získávání tepla z vody při teplotě 6 – 8 °C je možné uvažovat s potřebným průtokem 2 – 4 m3/h pro získání 10 kW tepelného výkonu. Při získávání tepelné energie ze vzduchu je množství tepla proměnné vzhledem k neustále se měnící teplotě vzduchu.Tepelné čerpadlo pracuje jako lednička. Na výparníku se zchlazuje použité médium s nižšími teplotami a využitelná tepelná energie se v kondenzátoru převádí na médium s vyšší teplotou, které je možné již využívat k temperaci v objektu. K přenosu tepla se využívá chladivo, které v zařízení trvale obíhá a cyklicky mění své skupenství (tekutina, plyn, stlačený plyn). Tepelné čerpadlo stejně jako lednička tedy na jedné straně chladí, na druhé topí. K tomuto procesu je potřebné dodávat ještě elektrickou energii na pohon agregátu. Podíl vyrobené energie ku spotřebované je označován jako topný faktor a ten se pohybuje v běžných zařízeních v hodnotách od 2 do 4.
Znamená to, že při dodání 1 kWh elektrické energie můžeme získat 2 až 4 kWh tepelné energie. Nejedná se samozřejmě o žádné „perpetum mobile“ – do tepelného čerpadla dodáváme jak primární energii, která je zde pouze převáděna na využitelnou formu, tak elektrickou energii na pohon zařízení. Protože i využitelná energie je s nižší teplotou než je u klasického vytápění, je nutné s těmito nižšími teplotami kalkulovat při návrhu koncových topných zařízení. Jsou vhodné např. pro podlahové nebo stěnové topení, u vody s využitím výměníků s velkou styčnou plochou (nejlépe deskové výměníky).Při použití tepelných čerpadel k vytápění objektu je kladen velký důraz na tepelnou izolaci objektu. Výhodou při jejich použití je možnost využití programu státní podpory pro využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, které vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí. Celková výše dotace může pro fyzické osoby nepodnikající v objektu činit až 30 % z nákladů na instalaci tepelného čerpadla. V případě volby tepelného čerpadla sto-jí za úvahu, zda jej volit jako jediný zdroj tepla pro objekt, který má pokrýt celkovou spotřebu tepla i ve špičkách, tedy v nejchladnějších dnech v roce (kterých může být 5 – 15 dní/rok) a při výměně vody v bazénu (běžně 1 x ročně), nebo volit úspornější systém, který pokrývá spotřebu tepla do stanovené spotřeby a pro špičku instalovat další topné zařízení (např. přímotop), které poběží jen omezenou dobu. Názory odborníků se na oba způsoby liší – jedni zastávají názor, že má tepelné čerpadlo pokrývat plně potřebu objektu, druzí volí tzv. bivalentní řešení s druhým zdrojem pro pokrytí špiček (5 – 10 % potřebné tepelné energie) a tím menším a levnějším tepelným čerpadlem.

 

Temperace pomocí slunečního záření

Sice uvádíme jako poslední, ale zřejmě nejběžnější je pro bazény systém temperace pomocí slunečního záření. Zde rozeznáváme dva od sebe odlišné způsoby jímání solární energie – solární absorbéry a solární kolektory. Jak se od sebe liší?
Solární absorbér je zařízení jednoduché konstrukce – vak nebo hadice z materiálu snadno pohlcujícího teplo ze slunečních paprsků – tato energie je pak předávána vodě, která zařízením protéká v co možno nejtenčí vrstvě, aby se snadno prohřívala. Absorbéry bývají součástí „slunečních sprch“, případně se montují v podobě pásů či desek na rovné plochy (či střechy) otočené směrem ke sluneční dráze, aby pochytily co nejvíce dopadající energie. Jejich jednoduché konstrukci odpovídá i poměrně nízká pořizovací cena. Životnost je ale též poměrně krátká (jednotky až desítky let) a předpokládá se jejich využití jen pro letní sezónu – na zimu se systém vypouští. Z popisu je jasné, že jsou velmi vhodné pro sezónní venkovní bazény, kdy potřeba tepla pro temperaci bazénové vody odpovídá době, kdy je solární zařízení funkční. I tento systém dokáže kromě temperace bazénové vody produkovat i teplou (užitkovou) vodu – opět je ale možné doporučit instalaci u rekreačního zařízení se sezónním – letním provozem.
Solární kolektor je zařízení konstrukčně daleko složitější. Jeho úkolem není jen prosté předávání tepla, ale jeho jímání a co nejlepší využití dopadající energie. U kolektoru se předpokládá funkce po celý rok – i v zimních měsících lze (v omezené míře) využívat solární energie – v porovnání s letními dny ale v množství 2 – 5 %. Kolektor nám dokáže dodávat energii i když je zataženo a slunce nesvítí. Pořídí-li si majitel objektu kolektor pro temperaci domu a pro přípravu teplé vody, přijde na skutečnost, že v určitém období má najednou přebytek energie a dochází k přehřívání topného solárního systému. Zde je právě vhodný bazén, který tuto energii dokáže akumulovat ve svém velkém objemu vody. A spokojenost je oboustranná – bazén má příjemně teplou vodu a solární systém se nepřehřívá. Solární systémy s kolektory se díky celoročnímu provozu plní nemrznoucí směsí a proto se veškeré teplo pro topný systém i ohřev vody řeší pomocí tepelných výměníků. Stejně jako u tepelného čerpadla pracujeme s nízkopotenciální energií a je tedy nutná větší styčná plocha pro přenos tepla než u „klasických“ systémů.
O každém z uváděných zdrojů tepla pro temperaci bazénové vody by bylo možné napsat nejen článek, ale celé dlouhé povídání. Nejsem topenář a proto tato témata svěřím lepším odborníkům. Technolog – bazénář přebírá již získané teplo přes výměník nebo z elektrického přímotopu a uplatní ho pro zvýšení teploty vody a tím pohody při koupání v bazénu.

A co říci k teplotě bazénové vody závěrem?

Čím vyšší teplota vody, tím je příjemnější pocit při vstupu do bazénu. Musíme mít ale na paměti, že vyšší teploty také lépe vyhovují jak u nás parazitujícím mikroorganizmům, tak podporují rozvoj řas a sinic ve vodě. U bazénů v domě každý stupeň teploty vody navíc zatěžuje odvlhčovací a větrací systém bazénové haly a může vést při špatném řešení domu nebo špatném provozování technologií až k technickým poruchám objektu. I u teploty vody pro koupání platí známé: „všeho s mírou“.
Kde a jak by umístili bazén ve staré Číně?

Již dávno předtím, než fyzikové 20. století definovali kvantovou teorii a objevili zákony nezničitelnosti hmoty a její přeměny v energii, žili ve staré Číně mudrcové, kteří pouhým pozorováním přírody odhalili základní principy proudění energie v živé i neživé přírodě, včetně postupů, jak ji ovlivnit a vyladit ve vztahu k životu lidí. Úkolem Feng-shui je mimo jiné také harmonizovat protichůdné síly v jakémkoliv prostoru našeho domova či pracoviště. Voda je jako doslovný i symbolický zdroj života klíčovým prvkem ve feng – shui. Vodě a jejímu použití jako nápravného prostředku je třeba zvlášť dobře porozumět.

Pravidla pro umístění bazénu podle FENG – SHUI

Podle něj se dá každý obývaný prostor rozdělit na osm trigramů, čínsky Pa-kua, které symbolizují všechny aspekty přírody: nebesa, zemi, oheň, vodu, horu, jezero, vítr, hrom. Toto učení nám dává návod, jak si najít nebo znovu zařídit optimální místo pro svůj domov tak, abychom v něm byli šťastní, zdraví a dožili se vysokého věku. Současní odborníci Feng-shui hledají cesty, jak tuto tradiční moudrost sladit s technologiemi 20. století a s nejnovějšími výzkumy a vytvořit tak nové způsoby použití Feng-shui v současném životě a práci lidí západní civilizace. Číňané věří, že to, co nás obklopuje, je promítnutím toho, co se děje v nás a také nad námi, čili jaké energie nás doprovázejí. Právě promyšleným umístěním domácího bazénu tak můžete ovlivnit nejen celkovou atmosféru domova, ale dokonce i úspěch, štěstí a spokojenost v osobním a rodinném životě. Rané kultury byly na blízkosti vody závislé, svá sídla budovali blízko dobrých vodních zdrojů, přičemž dveře situovali směrem, z něhož k nim voda přitékala. V klasickém feng – shui voda symbolizuje blahobyt. Východní design se přísně vyhýbá všem ostrým hranám a pravidelným tvarům, které odráží negativní energii, a tím ji násobí. „Francouzský systém ztraceného bednění umožňuje u vnitřních i venkovních bazénů Desjoyaux měnit tvar každých 25 centimetrů. U rodinných bazénů je v současné době populární tzv. ledvinkový tvar nebo klasický ovál.“, říká jednatel společnosti Rudolf Pejša.

Bazén Desjoyaux obdelník 8 x 4 m
Obdelníkový bazén Desjoyaux je součástí zimní zahrady, která je šikovně propojena s domem. Velké množství rostlin v okolí bazénu vyzařuje pozitivní eneggii čchi. Posezení v takovém prostoru vás nabije životodárnou energií na celý den. Z rostlin v okolí bazénu dávejte přednost těm, co mají velké kulaté listy. Špičaté a ostré listy různých palem a subtropických rostlin potřebují hodně místa, aby se jejich ostrá energie nevbodávala do psyché osob, kterě sedí poblíž na pohovce nebo v křesle.

Bezpotrubní filtrační jednotka Desjoyaux.
Aby do domu vstoupilo štěstí, počet schodů nejen v domě, ale i do bazénu by vždy měl být lichý. Kompaktní bezpotrubní filtrační jednotka Desjoyaux je ukryta do přístupového schodiště nebo do mobilních schůdků, oboje může být zároveň vybaveno protiproudem a perličkou. Výhodou přenosných schůdků s protiproudem je jejich případné suché uskladnění v zimním období.


Z okolí bazénu bez milosti vyhoďte prasklé nebo rozbité předměty. Není to pouze z estetických důvodů, vzniká tu negativní ša. Jedním ze základních pravidel feng-shui je právě dodržování čistoty, pořádku, harmonie navenek, neboť přímo ovlivňuje harmonii vnitřní. Foto Bazény Desjoyaux ČR.Vnitřní bazén Desjoyaux Quiberon 3,5 x 2,2 m. Hloubka 1.2 m. Voda v jakékoli podobě představuje podle východní filozofie centrum pro hojnost a požehnání. Podle učení Feng - shui se trigram se symbolem vody nachází v levém zadním rohu domu nebo zahrady. Právě zde je tedy nejvhodnější prostor pro umístění bazénu. Se svými rozměry 3,50 x 2,20 m je bazén Quiberon určen i pro docela malé nebytové i bytové prostory. Skupina opčních doplňků protiproudu a vířivky umožňuje přes jeho nevelké rozměry i sportovní plavání, masáže a hydroterapii.

DESET PRAKTICKÝCH RAD PRO UMÍSTĚNÍ BAZÉNU:

1/ Podle učení Feng – shui se trigram se symbolem vody nachází v levém zadním rohu domu nebo zahrady. Právě zde je tedy nejvhodnější prostor pro umístění bazénu. Voda v jakékoli podobě představuje podle východní filozofie centrum pro hojnost a požehnání. Východní učenci věřili, že právě posílení tohoto prostoru přináší bohatství, a tím i svobodu a lehkost v osobním životě.

2/ Bazén bychom nikdy neměli stavět uprostřed domu nebo zahrady, kde se nachází Tai-čchi střed nebo také jednota všech osmi trigramů. Vodní plocha by tak narušila prostor, kde se střetávají veškeré proudící energie a negativně by tak ovlivnila především osobní vztahy a ostatní aspekty života (štěstí, vnitřní energii, poznání, atd).

3/ Dveře nebo vchod do zahrady jsou chápány jako ústa, okna jako oči. Proto bazén nikdy nestavte přímo do dveří nebo vstupu, aby dobrá energie nemohla z prostoru ven a ta špatná zase dovnitř.

4/ Zvláštním způsobem působí u vnitřních bazénů zrcadla a zrcadlové stěny, a to nejen proto, že zvětšují prostor. Zrcadla totiž odráží nejen obraz, ale i proudící energii. Zrcadla bychom měli používat oválná nebo osmiúhelníková. Zrcadlové kachle, z nichž je možné sestavit libovolně velké zrcadlo, se nedoporučují, protože dávají roztříštěný obraz a ten nepřináší štěstí.

5/ Z rostlin v okolí bazénu dávejte přednost těm, co mají velké kulaté listy. Špičaté a ostré listy různých palem a subtropických rostlin potřebují hodně místa, aby se jejich ostrá energie nevbodávala do psyché osob, sedících poblíž na pohovce nebo v křesle. Zdravé, svěží rostliny ve vašem domácím prostoru vyzařují životodárnou energii čchi, pozor si ale dejte na uvadlé nebo poničené listy, které mají naopak negativní vliv.

6/ Z okolí bazénu bez milosti vyhoďte prasklé nebo rozbité předměty. Není to pouze z estetických důvodů, vzniká tu negativní ša. Jedním ze základních pravidel feng-shui je právě dodržování čistoty, pořádku, harmonie navenek, neboť přímo ovlivňuje harmonii vnitřní.

7/ Pozitivní účinky zvukové kulisy proudící vody znaly nejen staří Číňané. U bazénů pak tento zvuk supluje vířívka nebo protiproud. Uklidňujícím dojmem však působí už i pravidelný zvuk zapnuté filtrace. Směr proudící vody by měl být rovnoběžný s cestou, která vede do domu nebo místnosti.

8/ Důležitá je i svěží vůně čisté vodní plochy. Vydýchaný vzduch přináší „vydýchané„ myšlenky.

9/ Na noc bazén pokud možno vždy zakrývejte. I tudy totiž z vašeho domova uniká energie.

10/ A pamatujte: Aby do domu vstoupilo štěstí, počet schodů nejen v domě, ale i do bazénu by vždy měl být lichý.Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.