Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

25. července 2007, Autor: Spalová monika
Nezařazené články

Výstavba a hospodaření s energií

Výstavba a hospodaření s energií

Za dobu své již dvouleté existence Vám časopis Energie pro Život přinesl nepřeberné množství informací o hospodárném využívání energií, úsporné výstavbě a v neposlední řadě také o pohodlném bydlení. Na žádost mnoha z Vás a také při příležitosti vydání posledního čísla časopisu EpŽ v tomto roce jsme se rozhodli přinést souhrn základních poznatků a doporučení z témat, kterými se náš časopis zabýval v minulých vydáních, koncipovaných do kompaktní podoby příspěvku, který se právě chystáte číst. Věříme, že Vám tyto informace boudou prospěšné při řešení Vašeho vytápění, bydlení a nebo výstavbě.

Ceny a spotřeba paliv a energií

Rostoucí ceny paliv a energií nejsou pro mnohé z nás novinkou. Proč však tomu tak je? Neklademe si za cíl provést úplnou analýzu, jejíž výsledek by byl, vzhledem k množství souvislostí, víceméně diskutabilní, považujeme však za vhodné uvést všeobecně uznávané teze.
Z mnohých důvodů lze jmenovat:
• Získávání, distribuci i užití paliv a energií vždy provází znečišťování a poškozování životního prostředí. Prostředkem pro nápravu a také nástrojem motivujícím k úspoře energie a paliv jsou poplatky a daně.
• Tenčící se zásoby fosilních paliv, zvyšující se náročnost jejich získávání a zásadní role energie pro chod společnosti. I z těchto důvodů kladou vyspělé země (i s ohledem na konkurenceschopnost jejich ekonomik) důraz na úsporná opatření a využití alternativních, druhotných či obnovitelných zdrojů energie.
• Neexistuje levný a prakticky nevyčerpatelný zdroj energie. S optimismem očekávané technologie řízené jaderné fúze a množivé jaderné reaktory jsou zatím ve stadiu experimentů či zkušebního provozu. Prozatím a na mnoho dalších desítek let jsme odkázáni na fosilní paliva, jejichž využívání značným způsobem poškozuje životní prostředí.
• Rostoucí náklady na těžbu paliv a výrobu energie.
• Rostoucí náklady na zajištění distribuce paliv a energie. Také doprava paliva či energie ke konečnému spotřebiteli vyžaduje nemalé prostředky a investice do infrastruktury.
Na konto České republiky dlužno poznamenat, že patří mezi země s vysokým podílem spotřeby energie na jednotku hrubého domácího produktu, který je cca dvojnásobný než průměr zemí Evropské unie. Na celkové čisté spotřebě se podílí cca 45 % průmysl, 40 % domácnosti a terciér, zbytek pak doprava. Ve všech zmiňovaných sektorech lze jistě nalézt velký potenciál úspor energie, zejména pak náhradou zastaralých technologií a důsledným uplatňováním úsporné výstavby.
Přejděme však blíže k domácnostem. Statistická data dokládají, že průměrná česká domácnost spotřebuje cca 21 000 kWh (75 GJ) všech forem energie. Zhruba 70 % spotřebujeme na otop a přípravu teplé užitkové vody, zbytek tvoří energie elektrická. Z hlediska spotřeby energie se jeví nejzajímavěji úsporná opatření v souvislosti s otopem, z hlediska úspory nákladů pak opatření na straně elektrické energie (vzhledem k její cca pětinásobné pořizovací ceně oproti zemnímu plynu).

Energeticky úsporný dům

Nízkoenergetický dům charakterizuje minimální spotřeba energie na vytápění, ohřev užitkové vody a provoz domácích spotřebičů. Pod pojmem velmi nízká spotřeba energie se většinou rozumí dům, jehož měrná spotřeba energie na vytápění, ohřev užitkové vody a provoz domácích spotřebičů je menší než 80 kWh/m2 za rok, přičemž spotřeba energie pouze na vytápění je menší než 50 kWh/m2 za rok.
Běžně prováděná výstavba, která byla realizována v minulých letech (v bývalém Československu), byla poplatná v té době platným normám a předpisům a tepelně technické parametry objektů byly stanoveny s ohledem na relativně levné energie. Měrná spotřeba energie na vytápění rodinného domu byla v lepším případě cca 130 kWh/m2 za rok.
V současné době u nové, běžně prováděné výstavby je již pamatováno na úspory energií. Dá se však ale říci, že až od listopadu 2002 platná a schválená ČSN 73 0540-2 se zasadila o to, že každý nový či rekonstruovaný dům je téměř nízkoenergetický a měl by splňovat požadavky na ideální dům, v němž bude v létě chladno a v zimě teplo. Splnění požadavků normy legislativně podporuje vyhláška 291/2001 Sb.

Využití solárních termických kolektorů o celkové ploše cca 40 m2. Uživatel rodinného domku může počítat s ročním ziskem energie cca 18 000 kWh a to skoro zdarma. Toto množství energie postačuje k přípravě 300 m3 TUV. (zdroj: Česká energetika)Funkce tepelné izolace jednoduše a názorně – v létě chrání před horkem, v zimě před mrazem (zdroj: Rockwool)Jaké požadavky jsou kladeny na nízkoenergetické domy?

Na jednotlivé konstrukce nízkoenergetických domů jsou při výstavbě, oproti běžným domům, kladeny zvýšené požadavky na tepelnou izolaci. V praxi to zpravidla znamená, že pokud chceme postavit nízkoenergetický dům, je potřeba pro jeho výstavbu použít stavební materiály s takovými tepelně technickými parametry, které dle platné ČSN 73 0540-2 splní v normě uvedené doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla „U“, a při jeho výstavbě je nutno respektovat i ostatní články, nařízení a doporučení ČSN 73 0540 a dalších souvisejících norem majících vliv na kvalitní výstavbu.
Při návrhu nízkoenergetických domů bychom měli prakticky vycházet ze stejných zásad a doporučení, jaká se aplikují na běžné domy. Mezi hlavní zásady patří:
• Vhodné umístění domu na pozemku a v terénu
- provádí se s ohledem na navrženou orientaci místností v projektu a na možnost využití pasivních slunečních zisků a s ohledem na požadavky týkající se stínění a clonění domu. Dále je třeba zohlednit napojení domu na inženýrské sítě a na komunikace.
• Doporučuje se, aby pozemek měl mírný sklon k jihozápadu až k jihovýchodu. Nevhodný je naopak pozemek skloněný k severovýchodu až k severozápadu.
• Dům by neměl být v zimě a v přechodných obdobích zastíněn od jihozápadu a od jihovýchodu. V letním období je naopak výhodné zastínění domu, vyjma těch částí domu, kde jsou například instalovány sluneční kolektory pro ohřev užitkové vody. Správná volba typu stromů a keřů a jejich vhodné zasazení na pozemku
- může nám pomoci ochránit dům od povětrnostních vlivů a převládajících větrů.
• Základní tvar domu by měl respektovat místní lidovou architekturu a klimatické podmínky dané lokality, neměl by být příliš vysoký s ohledem na negativní povětrnostní vlivy (déšť, kroupy, silný vítr, sněhová vánice apod.), měl by mít pokud možno nekomplikovaný tvar, vhodný je podélný tvar domu, který umožňuje na jedné z delších stran osadit u obytných místností větší okna (využití pasivních slunečních zisků a lepší osvětlení místností) a na druhou protilehlou stranu, kam se orientují zpravidla vedlejší užitné místnosti, osadit okna menší (nižší tepelné ztráty).
• Na rozdíl od běžných domů bychom ale měli věnovat při výstavbě nízkoenergetického domu zvýšenou pozornost tepelným izolacím obvodových konstrukcí, tepelným mostům a stavebním detailům, které mohou ovlivnit tepelné ztráty domu. Velkou pozornost bychom také měli věnovat zejména umístění a výběru vhodných oken, protože jejich velikost a kvalitativní parametry mohou rovněž výrazně ovlivnit tepelné ztráty objektu, a to jak prostupem, tak také infiltrací. Na druhé straně nám kvalitní a vhodně umístěná okna zajistí sluneční tepelné zisky, které se příznivě projeví na snížení spotřeby energie na vytápění objektu. Technická zařízení budov také ovlivní provozní náklady domu, a tak musíme co nejzodpovědněji navrhnout vhodný topný nízkoteplotní systém a dále musíme věnovat pozornost výběru zařizovacích předmětů a výběru domácích elektrospotřebičů, jež mají patřit mezi energeticky úsporné. K nízkoenergetickému domu patří také využití obnovitelných zdrojů energií (např. instalace slunečního zařízení pro ohřev užitkové vody a na přitápění, kotel na biomasu s akumulační nádrží, tepelná čerpadla apod.) a druhotných zdrojů energií (využití odpadního tepla z větrání pro předehřev přiváděného čerstvého vzduchu nebo na předehřev užitkové vody pomocí výměníků pro zpětné získávání tepla), které přispívají jak ke snížení spotřeby fosilních paliv, tak také ke snížení emisí zatěžujících naše životní prostředí. Chování uživatelů domu může velkou měrou kladně ovlivnit spotřebu energií v domě. Ale naopak nevhodnými návyky či neznalostí, jak uspořit energie, mohou být naše náklady i v energeticky úsporném domě vysoké.

Co získáváme

Mezi hlavní výhody patří nižší poplatky za energie i v budoucnosti, příjemné klima v domě v zimě i v létě, snížení spotřeby energií a s tím související menší znečištění ovzduší emisemi.

Pasivní domy

Vývoj energeticky úsporných objektů dospěl až k pasivním domům (tzv. nulové domy), jejichž měrná spotřeba tepla na vytápění je menší než 15 kWh/m2 za rok. Vytápění pasivního domu je zpravidla zajištěno pouze přihříváním čerstvého vzduchu, který do domu dodává mechanický větrací systém, vzduchem znečištěným, jenž odvádíme ven. Další část potřebného tepla na vytápění získáváme slunečním zářením, které přichází ve dne okny s vysokou propustností, a dále z provozu elektrospotřebičů, od osob nebo zvířat, které v domě pobývají. Budova musí být vzduchotěsná (při rozdílu tlaku mezi vnitřkem a vnějškem 50 Pa nesmí být větší intenzita výměny vzduchu než 0,6 Pa/hod.).

Současná plastová okna mají mnohem lepší tepelně- etchnické vlastnosti než okna starší. Montáž je záležitostí hodin (zdroj: AQ) okna)

Nízkoteplotní podlahové vytápění je zdrojem tepelné pohody a také úspor energie. Ideélní zdrojem tepla pro tyto systémy jsou kondenzační plynové kotle a nebo tepelná čerpadla. (zdroj: Rehau)

Rekonstrukce stávajících domů a bytů

Pokud se rozhodnete rekonstruovat svůj starší dům nebo byt, je vhodné se co nejdříve poradit s nezávislým odborníkem (stavebním projektantem, energetickým poradcem nebo energetickým auditorem), jenž by vás měl informovat o všech předepsaných zákonných povinnostech, které je nutno dodržet (zejména se jedná o ohlášení stavby, stavební povolení), a zároveň by vám měl pomoci navrhnout takové řešení, které vám ušetří peníze při vlastní realizaci rekonstrukce i peníze za energie.

Zateplení domu

Každý dům vyžaduje během svého života údržbu a občas je nutné jej i zmodernizovat, aby jej bylo možné obývat. V současné době se mnoho lidí zaměřuje na modernizaci ve vztahu ke spotřebě energií. Proto rozhodneme-li se energeticky vědomě dům modernizovat, je vhodné si udělat alespoň soukromý plán jednotlivých kroků, podle kterých budeme postupovat. Tak se vyhneme zbytečné práci, která by mohla vzniknout při křížení jednotlivých činností. U zateplování nejprve prověříme nosné konstrukce, zda není jejich životnost již na hraně, a pak teprve budeme zateplovat. Často je nutné zateplovat ne pro únik tepla z domu, ale pro růst plísně v objektu či pro nadměrnou kondenzaci vodní páry v místech tepelných mostů.

Všeobecné rady a doporučení

Pokud se rozhodneme snížit tepelné ztráty objektu dodatečným zateplením, měli bychom postupovat následujícím způsobem:
1. Nechat si zhodnotit odborníkem stavební tepelné techniky hlavní příčiny tepelných ztrát objektu. Neodborné zhodnocení příčin může vést k nesprávným návrhům, jejichž realizacemůže naopak zhoršit podmínky užívání objektu.
Hlavními příčinami vysokých tepelných ztrát mohou být trhliny v obvodových stěnách, nedostatečná hydroizolace a s tím související vzlínání vlhkosti, nedostatečná tloušťka obvodových stěn, materiály s malou tepelně izolační schopností, netěsná okna, dveře atd.
2. Dát si zpracovat odbornou firmou projekt zateplení objektu a souvisejících úprav. Za kvalitu projektu by měl odpovídat autorizovaný projektant, který má dostatečné zkušenosti v oboru a je schopen postihnout všechny vazby zajišťující dlouhodobé a bezproblémové užívání budovy.
3. Provést výběrové řízení na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace a podle našich požadavků. Nabídky od zhotovitelů stavby by měl posoudit nezávislý odborník, případně projektant. Upřednostnit by měl firmu s odbornou způsobilostí a takovou, která zaručuje: dodržení lhůty výstavby, garanční podmínky, přijatelnou cenu za provedení díla a způsob financování.
4. Uzavřít písemnou formou smlouvu o dílo se zhotovitelem. Smlouva by měla obsahovat: předmět díla s popisem rozsahu prací, termín zhotovení díla a cenu za zhotovení díla. Dále je vhodné co nejpodrobněji stanovit kvalitativní podmínky díla (obvykle se uvádí, že dílo musí splňovat požadavky platných českých norem a souvisejících předpisů). Přílohou smlouvy o dílo by měly být atesty a certifikáty použitého stavebního materiálu a zateplovacího systému. Ve smlouvě by měla být uvedena záruční doba (na zateplovací systém minimálně 5 let), penále vyplývající při nesplnění povinností stanovených ve smlouvě a dále by měly být uvedeny podmínky převzetí dokončeného díla a způsob financování.
5. Požádat pracovníky příslušného stavebního úřadu o stavební povolení, případně provést ohlášení udržovacích prací (doporučujeme předem záležitost konzultovat s pracovníky příslušného stavebního úřadu, protože zateplení
objektu podléhá stavebnímu řízení a o potřebném rozsahu tohoto řízení rozhodne místně stavební úřad).
6. Realizovat zateplení objektu v součinnosti s odborníkem ve funkci technického dozoru, který průběžně kontroluje kvalitu provedení konstrukcí a souvisejících prací se zateplením objektu. Pokud se vyskytnou pochybnosti o kvalitě, je vhodné přizvat k řešení nezávislého odborníka.
7. Zaměřit se při přejímce ukončeného díla zejména na detaily provedení dodatečné izolace u oken, dveří a na místa s rizikem zatékání do tepelně izolačního pláště. O přejímce díla by měl být sepsán závěrečný protokol.


Otop, ohřev a vaření zemní plyn maloodběr, elektrická energie sazba D02

Okna

Okna mají obvykle dvojí úlohu. Tou podstatnější je umožnit přirozené osvětlení místnostem v interiéru a druhou funkci, kterou obvykle okna přebírají, je zajistit dostatečnou výměnu vzduchu v místnostech. Okna jsou z hlediska tepelných izolací nejslabším článkem stavby, protože jimi proniká teplo nejen vedením (v hmotě skla) a prouděním (ve vzduchové dutině mezi skly), ale i sáláním, tedy průchodem tepelných paprsků skrz okenní tabule.
Mimoto uniká teplo ve zvýšené míře i ostěním (parapetem, špaletou i nadpražím oken), protože zde teplo ve stěně pouze „obejde“ okenní rám a jinak se šíří vzduchem. U jednoduchých a zdvojených oken, ať již plastových nebo dřevěných, představuje tato překážka pro teplo pouze nutnost „ujít“ stěnou pouze několik centimetrů a je z vnitřku venku. Okny, i když tvoří jen malou část obvodového pláště, může utéci i více jak polovina veškeré energie potřebné na vytápění. Proto se snažíme osadit okna s dobrými tepelně technickými parametry a při osazování nových oken nezapomínáme na dobrou tepelnou izolaci ostění. (pokračování v příštím čísle)

Miroslav Götz gotz@ceskaenergetika.com

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.