Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

3. února 2009, Autor: Otto Kamm
Kompenzace jalového výkonu

Kompenzace jalového výkonu

Rostoucí cena elektrické energie a stále obtížnější ekonomické podmínky motivují management firem k zaměření pozornosti na energetické hospodářství. Povinnost na jedné straně kompenzovat jalový výkon odebíraný z rozvodných sítí a na straně druhé zamezovat jeho zpětné dodávce je vynucena penalizacemi, právně podpořenými zejména v zákoně 458/2000 Sb.

Vynucení povinnosti kompenzace je realizováno procentní přirážkou k pořizovací ceně elektrické energie (až do výše 100 %), nevyžádaná dodávka kapacitní práce do sítě je pak účtována na vrub odběratele příslušnou sazbou, v současnosti 400 Kč/Mvarh. Z důvodu vysokých postihů jsou proto kompenzační zařízení běžnou součástí rozvoden odběratelů ze sítí vysokého napětí.prophi

Nicméně přesvědčovat o nutnosti instalace kompenzačních zařízení je jistým anachronismem a rozhodně ani není tématem tohoto článku, neboť v současnosti lze existenci kompenzátorů na valné většině odběrů z hladiny vysokého napětí předpokládat. Zaměřme se nyní na zdaleka nejrozšířenější typ kompenzátorů, kterým jsou paralelní automatické stupňové kompenzace se statickými výkonovými kondenzátory.

Odběr elektrické energie bez zbytečných pokut za účiník předpokládá adekvátní funkci kompenzačních rozváděčů. Tato je podmíněna zejména:
  • vhodným návrhem kompenzačních stupňů respektujícím specifika odběrného místa,
  • použitím odpovídajících komponent (kvalitní regulace, dostatečná dimenze vodičů a pojistek),
  • posouzením úrovně harmonického rušení a případným vybavení ochrannými tlumivkami, či dokonce filtračními stupni,
  • zajištěním odpovídajících provozních podmínek.Efekt instalace tlumicích (ochranných tlumivek) na spektrálním diagramu. Díky instalaci tlumivky je výrazně snížen podíl harmonických složek zatěžujících kondenzátor (graf 2) ve srovnání s hodnotami zjištěnými na přívodu hlavního rozváděče (graf 1).

I když fyzikální podstata kompenzace jalového výkonu zůstává stejná, zejména během posledních 15 let zaznamenaly komponenty pro kompenzaci nebývalý rozvoj. Co se týče kondenzátorů, moderní technologie MKP (pokovená polypropylenová fólie) umožnila výrobu výkonových kondenzátorů o výkonu až 50 kvar (72 A proud fází), v krabicovém provedení mající rozměry pouze 27 × 27 × 15 cm. Bezpečnost proti explozi zajišťuje přetlaková pojistka, jako impregnant (brání korozi svitku) se využívají ekologicky nezávadné materiály (původně užívaný impregnant Delor na bázi polychlorovaných bifenylů je klasifikován jako karcinogenní, v ČR musí být takové kompenzace zlikvidovány do konce roku 2010, viz dále).

Spolehlivý provoz kondenzátorů MKP však vyžaduje zejména:


Dodržení požadovaných teplot okolí pro provozování – jedna z podstatných determinant životnosti kondenzátoru. Překročení povoleného průměru, byť jen o několik teplotních stupňů, má za následek zkrácení životnosti kondenzátoru i na polovinu. Přijmutí opatření pro zajištění požadovaných teplot je proto nezbytné.

Dodržení povolených úrovní harmonického rušení – díky tlaku na hospodárné využití energie během posledního desetiletí došlo k širokému využívání polovodičových prvků pro řízení pohonů, jako např. frekvenčních měničů, softstartérů atd. Tyto polovodičové prvky, pokud jejich výrobce nepřijme příslušná opatření, mohou být výrazným zdrojem tzv. harmonických frekvencí, které pak proudově a tepelně přetěžují kondenzátory, což vede k jejich destrukci (mnohdy je to záležitost doslova vteřin, pokud nastane nepříznivý stav v síti).Z těchto důvodů je obecně doporučeno používat tzv. hrazené kompenzace s ochrannými tlumivkami, poskytující jistou úroveň ochrany kondenzátorů před působením harmonických frekvencí. Pro posouzení úrovně harmonického rušení je vhodné provést analýzu sítě.Rekonstrukce kompenzací


Jak již bylo uvedeno, legislativa stanovuje povinnost ekologicky zlikvidovat staré delorové kondenzátory. Prakticky to probíhá tak, že autorizovaná firma demontované kondenzátory naloží a odveze k likvidaci proti vydání potvrzení, kterým se dokládá kontrolním orgánům splnění zákonné povinnosti. 
Nejvýraznějších úspor lze dosáhnout, pokud je nutné pouze vyměnit regulátor a výkonové kondenzátory. Společnost KBH Energy s.r.o. pro toto využívá regulátor společnosti Janitza Prophi, představující technickou špičku na světovém trhu a umožňující nasazení i v obtížných podmínkách (automatické uvedení do provozu i při neznámé konfiguraci zapojení) a krabicové kondenzátory FORTIS Pro spojující výhody moderních MKP kondenzátorů (vysoký výkon, bezpečnostní pojistka, ekologický impregnant) a původní koncepce (zejména velmi rychlá mechanická montáž, šroubové vývody pro původní kabelová oka, vynikající využití prostoru rozváděče).
Nicméně na energetikovi zůstává problém řešit kompenzaci, což je obecně věc nákladná, z pohledu celosvětové finanční krize a očekávaného zdražování elektrické energie o to víc nepříjemná. Společnost KBH Energy s.r.o. si je vědoma tohoto trendu a vyvinula kondenzátory a postupy umožňující v mnoha případech pohodlnou a levnou modernizaci kompenzačních rozváděčů, a to buď pro konečné zákazníky, anebo jako subdodavatel.


Rekonstrukce kompenzačních zařízení KBH Energy s.r.o. realizuje pro koncové zákazníky nebo v subdodávce pro partnery na klíč, od demontáže původní kompenzace až po uvedení do provozu a revizi repasovaného zařízení. Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis, který je jednou ze silných stránek naší společnosti. Naši zákazníci očekávají nejenom výhodné ceny, ale také adekvátní služby a technickou podporu. Ne nadarmo se říká, že skutečnou kvalitu obchodního partnera prověří a ukážou teprve krizové situace a přístup k řešení problémů a nepříjemností. 

Naše společnost si je toho plně vědoma a disponuje potřebným technickým a personálním zázemím pro zajištění vysoké úrovně služeb k plné spokojenosti zákazníka.
Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.