Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

1. dubna 2009, Autor: Redakce
Likvidace kondenzátorů

Metodické doporučení nakládání s PCB

Vlastníci PCB a odpadů PCB a vlastníci, popřípadě provozovatelé zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci mohou vypracovat a předložit své plány odstranění na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 1.a tohoto doporučení. Podrobný návod na vyplnění je uveden v příloze č. 1.b. tohoto doporučení.

Metodické doporuční nakládání s PCB

odboru odpadů MŽP k přípravě plánů postupného odstranění PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB nebo plánů dekontaminace zařízení s obsahem PCB pro období 2009 až 2010

K povinnosti stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v § 27 odst. (8)

Určeno:

  • Orgánům státní správy v odpadovém hospodářství
  • České inspekci životního prostředí
  • Vlastníkům PCB, vlastníkům odpadů PCB (oprávněným osobám) a vlastníkům, popřípadě provozovatelům zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci

A. Plány odstranění PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB, které podléhají evidenci (§ 26 písm. c) zákona)


Vlastníci PCB a odpadů PCB a vlastníci, popřípadě provozovatelé zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci mohou vypracovat a předložit své plány odstranění na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 1.a tohoto doporučení. Podrobný návod na vyplnění je uveden v příloze č. 1.b. tohoto doporučení.

B. Plány dekontaminace zařízení s obsahem PCB, které podléhají evidenci


Vlastníci, popřípadě provozovatelé předmětných zařízení mohou vypracovat a předložit své plány dekontaminace na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 2.a. tohoto doporučení. Podrobný návod na vyplnění je uveden v příloze č. 2.b. tohoto doporučení.

C. Další technické pokyny


  1. Rozhodčí metody pro určení koncentrace polychlorovaných bifenylů (PCB) jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB1.
  2. Dekontaminace se technicky provádí podle Metodického pokynu MŽP2.
  3. Za dekontaminovaná jsou považována zařízení, ve kterých byla koncentrace PCB trvale
snížena na celkovou koncentraci nižší než 50 mg/kg. Za průkaz úspěšně provedené
dekontaminace se považuje výsledek kontrolního stanovení koncentrace PCB v provozní
kapalině (náplni zařízení), provedeného po třech měsících provozu zařízení po dekontaminaci.

D. Organizační pokyny


  1. Formuláře ve formátu MS Excel a návody na jejich vyplnění ve formátu MS Word jsou umístěny ke stažení na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/cz/chemicke_latky_nebezpecne_odpady) a Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce – Centra pro hospodaření s odpady (dále jen „VÚV T.G.M., v.v.i – CeHO“) (http://ceho.vuv.cz pod odkazem PCB/PCT).
  2. Formuláře vyplněné v souladu s návodem se zpracovávají a zasílají pouze v elektronické podobě, a to na e-mailovou adresu Vaclav.Svorc@mzp.cz a kopií na inventarizacepcb@vuv.cz.
  3. Další informace poskytuje odbor odpadů Ministerstva životního prostředí (Vaclav.Svorc@mzp.cz, tel: 267 122 616) nebo VÚV T.G.M.,v.v.i - CeHO (centrumodpadu@vuv.cz, Katerina_Polakova@vuv.cz, tel.: 220 197 381).

E. Přílohy


Příloha č. 1.a. – PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB (§ 26 písm.
a) zákona) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)zákona) podle § 27 odst. (8) zákona

Příloha č. 1.b. – Způsob vyplňování formuláře PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ
PCB a odpadů PCB (§ 26 písm. a) zákona) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)
zákona) podle § 27 odst. (8) zákona

Příloha č. 2.a. – PLÁN DEKONTAMINACE zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)
zákona) podle § 27 odst. (8) zákona

Příloha č. 2.b. – Způsob vyplňování formuláře PLÁN DEKONTAMINACE zařízení
s obsahem PCB (§ 26 písm. c) zákona) podle § 27 odst. (8) zákona1 Podle těchto norem se celkovou koncentrací polychlorovaných bifenylů v provozních kapalinách rozumí buď součet koncentrací všech kongenerů nalezených a stanovených v analyzovaném vzorku nebo pětinásobek součtu koncentrací šesti vybraných kongenerů (č. 28, 52, 101, 138, 153 a 180).
2 Metodický pokyn pro shromažďování a skladování zařízení, kapalin a provozních náplní s obsahem PCB a pro
dekontaminaci zařízení s obsahem PCB (polychlorovaných bifenylů), Věstník MŽP, č. 2/2006.


Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.