Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

31. března 2009, Autor: Redakce
Likvidace kondenzátorů

Proč likvidovat PCB - Delor

Mnohé z čtenářů po přečtení názvu článku napadne, že se s problematikou kondenzátorů, popř. transformátorů kontaminovaných polychlorovanými bifenyly (PCB) již nemohou setkat. Jsou toho názoru kromě jiného také proto, že v posledních letech se o problematice PCB ve sdělovacích prostředcích přestalo diskutovat a že se kondenzátory s dielektrickou náplní obsahující PCB nevyrábějí již od roku 1985. Opak je však pravdou.

V současné době totiž končí životnost mnoha kondenzátorů, v jejichž dielektriku je PCB. V tom lze pro energetiky, ale především pro majitele společností, v nichž tento vysoce kontaminovaný odpad vlivem odpojení kondenzátorů od napětí vzniká, spatřovat velké nebezpečí. Je to nebezpečí týkající se zdraví (ač se projeví po několika měsících až letech), ale především nebezpečí ekonomické, jehož důsledky lze pocítit velmi brzy. Je tomu tak proto, že nejnižší hranice pokuty za nakládání s odpadem kontaminovaným PCB pro právní subjekty bez platné autorizace je 30 000 Kč do 10 000 000 Kč.


Legislativa ve spojitosti s odpadem s PCB 


Dne 1. ledna 1998 vstoupil v platnost Zákon o odpadech č. 125/1997 Sb. Podle tohoto zákona jsou PCB odpadem, neboť podle definice odpadu je odpadem „též movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu“, viz § 2 odst. 1 zmíněného zákona. Jako zvláštní právní předpis je zde možné uvažovat zákon č. 20/1996, včetně pozdějších úprav a doplňků, v němž je stanoveno, že vyřazené výrobky a provozní prostředky s náplní polychlorovaných bi fenylů je nutné odborně zneškodnit z hlediska péče o zdravé životní podmínky a ochranu životního prostředí. Poněvadž polychlorované bifenyly jsou pro lidský organismus nebezpečné pro svou:
  • ekotoxicitu,
  • následnou nebezpečnost
  • pozdní účinek
což jsou tři z dvanácti kritérií nebezpečných vlastností odpadů, které definuje v příloze č. 2 zákon 125/97 Sb., o odpadech, jsou PCB zařazeny mezi nebezpečné odpady podléhající zpřísněnému režimu. Tento tzv. zpřísněný režim pro nakládání s nebezpečnými odpady definuje § 3 odst. 3 zákona 125/97 Sb., o odpadech, jako „odpady, které svým charakterem nebo kumulací svých nebezpečných vlastností představují mimořádně vážné riziko pro životní prostředí“.
V katalogu odpadů (vyhláška 337 z roku 1997) jsou odpady obsahující PCB uvedeny na několika místech, přičemž vždy spadají do kategorie N – nebezpečné. Následně jsou specifikovány mezi čtrnácti nebezpečnými odpady podléhajícími zpřísněnému režimu nakládání s nimi.

 Katalogová čísla odpadů:
 13 01 01 Hydraulické oleje s obsahem polychlorovaných bifenylů nebo polychlorovaných terfenylů kategorie: N
 13 03 01 Izolační a/nebo teplonosné oleje a jiné kapaliny s obsahem polychlorovaných bifenylů a/nebo polychlorovaných terfenylů kategorie: N
 16 02 01 Transformátory s obsahem poly chlorovaných bifenylů a/nebo polychlorovaných terfenylů a/nebo kondenzátory s obsahem polychlorovaných bifenylů
a/nebo polychlorovaných terfenylů kategorie N

Pro majitele, tj. původce těchto odpadů, vyplývají ze zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, povinnosti, při jejichž nedodržení hrozí sankce.
Tyto povinnosti lze shrnout takto:

  • Původce musí odpady s PCB zabezpečit před odcizením či jiným nežádoucím únikem do okolí. Způsob skladování či provozu zařízení obsahujících PCB musí těmto požadavkům odpovídat. Při skladování v zabezpečených skladech je nutné tyto odpady shromažďovat odděleně a kontejnery a zařízení obsahující PCB musejí být označeny patřičným způsobem(§ 5 odst. f zákona 125/97 Sb.). (Obr. 2.)
  • Pokud původce vlastní zařízení s PCB, z nichž se po jejich vyřazení z provozu stane nebezpečný odpad podléhající zpřísněnému režimu, musí mít pro to, aby mohl s tímto odpadem nakládat (odpojit vyřazená provozní zařízení od zdroje napětí a uložit takto vzniklý odpad do zabezpečeného skladu), schválenu tzv. autorizaci pro nakládání s nebezpečnými odpady. Tu schvaluje ministerstvo životního prostředí. Dále původce musí podle vyhlášky 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, platné od 1. ledna 1998, vést samostatně evidenci odpadů pro odpady podléhající zpřísněnému režimu podle § 3 odst. 3 zákona 125/97 Sb. Při porušení těchto předpisů musí být podle zákona uložena sankce, a to ve výši od 30 000 Kč do 10 000 000 Kč.
Ještě čtenáře upozorníme na jednu skutečnost. Okresní hygienici v jednotlivých okresech svými rozhodnutími postupně vyřazují i funkční kondenzátory s náplní kontaminovanou PCB z provozu. Záleží na jejich uvážení, které zařízení označí jako nevyhovující provozu a udají termín jeho výměny. Také je nutné zkontrolovat, zda jsou pod kondenzátory s PCB, které jsou v současné době funkční, umístěny úkapové vaničky, samozřejmě nepropustné. Tento stav je v současné době stále více kontrolován pracovníky státní inspekce životního prostředí a hygieny v některých okresech. Zjistí-li kontrola porušené kondenzátory pod napětím a také kondenzátory kontaminova né PCB nepodložené úkapovými vaničkami, jsou podnikovým energetikům udělovány blokové pokuty ve výši okolo 5 000 Kč.
Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.