Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

2. dubna 2009, Autor: Redakce
Likvidace kondenzátorů

Způsob vyplňování formuláře PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB

Způsob vyplňování formuláře PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB (§ 26 písm. a) zákona) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c) zákona) podle § 27 odst. (8) zákona Zákon – zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

LIST Č. 1 - PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB 

(§ 26 písm. a) zákona) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)zákona) podle § 27 odst. (8) zákona - identifikace subjektu Obsahuje identifikační údaje vlastníka (držitele) PCB a nepředaných odpadů PCB (§ 26 písm. a)zákona), vlastníka (držitele) nebo provozovatele zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)zákona) nebo osoby oprávněné k nakládání s odpady PCB, která drží odpady PCB (§ 26 písm. a)zákona).


Seznam zasílá – křížkem (znakem X) je označena správná možnost.Subjekt - uvede se název firmy tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.
- uvede se identifikační číslo organizace (pokud bylo přiděleno). Když má organizace IČ o méně než osmi číslicích, doplní se zleva nuly na celkový počet míst.

Obec, okres – uvede se název obce (okresu), kde firma sídlí.
Kód obce, okresu - uvede se kód obce či okresu, na jehož území se sídlo subjektu nachází, podle Číselníku obcí České republiky (klasifikace územních statistických jednotek každoročně vydávaná Českým statistickým úřadem). Například kód obce Praha je 554782 a to pro všechny městské části (obvody), kód okresu Hlavní město Praha je CZ0100.  Číselníky městských částí, správních obvodů atp. jsou pro potřeby této evidence PCB irelevantní.

Ulice, PSČ, telefon, e-mail - uvede se přesná a úplná adresa a kontakt.Pověřená osoba – zástupce firmy jako kontaktní osoba pro otázku PCB.Za správnost – údajů ručí a podpisem stvrzuje zástupce vlastníka (držitele), provozovatele nebo oprávněné osoby.

LIST Č. 2 - PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB

(§ 26 písm. a)zákona) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c) a d)zákona) podle § 27 odst. (8) zákona – seznam PCB, nepředaných odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB IČ vlastníka (držitele), provozovatele - viz. LIST Č. 1 Zařízení nebo PCB – zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)zákona) nebo PCB a nepředaný odpad PCB (§ 26 písm. a)zákona), na které se vztahovalo a stále vztahuje vedení evidence dle § 39 odst. (8) zákona č.185/2001 Sb. v platném znění a která dosud nebyla předána oprávněné osobě k nakládání.


Číslo - pořadové číslo řádku v seznamu.Počet zařízení nebo PCB - uvede se počet zařízení nebo PCB a nepředaných odpadů PCB, které lze uvést pod jedním kódem z následující tabulky a se kterými bude nakládáno jedním ze způsobů uvedených v tabulce Způsobů nakládání (viz. dále) a ve stejném termínu.
 Zařízení nebo PCB: Kód:
 Elektrotechnická zařízení plněná elektroizolační kapalinou:
Výkonový transformátor 10
Tlumivka (indukční cívka s jádrem) 11
Reaktor (indukční cívka bez jádra) 12
Transformátor elektrofiltru (odlučovač)13
Průchodka14
Přepínač odboček (v transformátoru)15
Přístrojový (měřící) transformátor napětí (PTN)16
Přístrojový (měřící) transformátor proudu (PTP)17
Přístrojový (měřící) transformátor kombinovaný (PTK) – napětí + proud18
Kondenzátor s kapalným dielektrikem (DZ)20
Kondenzátorová baterie (MZ) o celkovém objemu náplně více než 5 litrů, která obsahuje dílčí zařízení (DZ) s  kapalným dielektrikem o objemu náplně méně než 5 litrů21
Motor (MZ) o celkovém objemu náplně více než 5 litrů, který obsahuje dílčí zařízení (DZ) s kapalným dielektrikem o objemu náplně méně než 5 litrů22
Rozvaděčová skříň (MZ) o celkovém objemu náplně více než 5 litrů, která obsahuje dílčí zařízení (DZ) s kapalným dielektrikem o objemu náplně méně než 5 litr 23
Vypínač
 25
Rezistor (rotorový spouštěč) 26
Ostatní elektrotechnická zařízení plněná elektroizolační kapalinou 30
 Ostatní zařízení:
Hydraulické důlní zařízení40
Vakuové čerpadlo50
Průmyslové zařízení s ohřevem teplonosnou kapalinou (duplikátor, obalovna silniční drti apod.)60
Jiná ostatní zařízení 70
 PCB nebo odpad PCB dosud nepředané oprávněné osobě k nakládání:
Nádrž s elektroizolační nebo teplonosnou kapalinou s PCB 81
Cisterna s elektroizolační nebo teplonosnou kapalinou s PCB 82
Sud s elektroizolační nebo teplonosnou kapalinou s PCB 83
Vyřazené zařízení (elektrotechnické nebo ostatní) obsahující PCB 84
Zemina, sediment, kal a jiný odpad PCB 85
Zemina in situ, kontaminovaný objekt nebo jeho část 86
Jiný způsob výskytu elektroizolační nebo teplonosné kapaliny s PCB 90

Kód – uvede se dvojmístný kód druhu zařízení nebo PCB a nepředaných odpadů PCB podle výše uvedené tabulky.Upřesnění druhu zařízení nebo PCB (platí pro kódy 30, 70 90) – uvede se druh zařízení nebo PCB a nepředaných odpadů PCB, na které se vztahuje vedení evidence a na které nelze použít jiné kódy než 30, 70 a 90.Množství kapaliny s PCB nebo PCB [kg] – uvede se celková hmotnost kapaliny s PCB v zařízeních, která budou odstraněna stejným způsobem a ve stejném termínu, nebo hmotnost PCB a nepředaných odpadů PCB, které budou odstraněny stejným způsobem a ve stejném termínu, v kilogramech.Odstranění - informace o nakládání se zařízeními obsahujícími PCB (§ 26 písm. c)zákona) nebo s PCB a nepředanými odpady PCB (§ 26 písm. a)zákona).Kód – uvede se dvojmístný resp. trojmístný kód nakládání podle následující tabulky, číslice se vpisují zprava, aniž by se zleva doplňovaly nuly na celkový počet tří míst.
 Kód způsobu nakládání:Způsob nakládání:
OSVPředání oprávněné osobě k vývozu za účelem odstranění
N3Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) nebo jiné provozovně
D8Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12
D9Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace)
D10Spalování na pevnině
D12Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů)
D15Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku odpadu před shromážděním potřebného množství)

Plánovaný termín odstranění - uvede se předpokládaný termín předání oprávněné osobě k odstranění ve formátu mm.rrrr.

LIST Č. 3 - PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB

(§ 26 písm. a)zákona) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)zákona) podle § 27 odst. (8) zákona – seznam odpadů PCB

IČ vlastníka (držitele), oprávněné osoby - viz. LIST Č. 1Číslo - pořadové číslo řádku v seznamu.Odpad PCB – odpad s obsahem PCB (§ 26 písm. a)zákona) v držení oprávněné osoby, resp. vyřazené zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)zákona) nebo PCB (§ 26 písm. a)zákona), které bylo vlastníkem (držitelem) nebo provozovatelem předáno této oprávněnéosobě k odstranění.Katalogové číslo odpadu PCB - uvede se katalogové číslo odpadu s obsahem PCB (§ 26 písm. a)zákona) podle Katalogu odpadů uvedeného v Příloze č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nejčastějšími druhy odpadu PCB jsou odpady uvedené v následující tabulce.
 Katalogové číslo, kategorie „N“: Název druhu odpadu PCB:
 13 01 01*Hydraulické oleje obsahující PCB
 13 03 01*Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB
 16 01 09*Součástky obsahující PCB
 16 02 09*Transformátory a kondenzátory obsahující PCB
 16 02 10*Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09
 17 09 02*Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)

Název druhu odpadu, upřesnění (platí pro kódy končící 99) - uvede se název druhu odpadu podle Katalogu odpadů (je možno uvést i zkrácený název). U kódů odpadů končících dvojčíslím 99 se uvede bližší popis odpadu (např. vžitý technický název, název technologienebo název podle starého Katalogu odpadů).Množství odpadu PCB [t] – uvede se hmotnost odpadu PCB, který bude odstraněn stejnýmzpůsobem a ve stejném termínu, v tunách.Kód – uvede se trojmístný resp. čtyřmístný kód nakládání podle následující tabulky, číslice se vpisují zprava, aniž by se zleva doplňovaly nuly na celkový počet čtyř míst.

Kódování způsobů nakládání s odpady

Pro kódování vlastních způsobů nakládání byly převzaty kódy z příloh č. 3 a 4 zákona o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, které byly doplněny o další potřebné sledované způsoby. Kódy nakládání jsou uvedeny v následující tabulce.

Způsob nakládání s odpady se označuje čtyřznakovým (písmena a číslice) kódem, přičemž
první písmeno označuje původ odpadu, další písmeno a číslice znamenají kód způsobu
nakládání s odpadem.

Původ odpadu: X = A = pro vlastní vyprodukovaný odpad (za vlastní vyprodukovaný odpad se považuje i odpad vzniklý úpravou nebo přepracováním převzatého odpadu, pokud vznikl jiný druh 5 (celkem 5) odpadu než byl původní). Nové druhy odpadů, které vznikly přepracováním nebo úpravou odpadů se zařazují pod druhy odpadů skupiny 19 Katalogu odpadů.X = B = pro odpad převzatý od jiné firmyX = C = pro odpad na skladěTo znamená, že:AYZ = vlastní vyprodukovaný odpad, s nímž bylo naloženo způsobem YZBYZ = převzatý odpad, se kterým bylo naloženo způsobem YZCYZ = odpad odebraný ze skladu, se kterým bylo naloženo způsobem YZPřičemž dle následující tabulky:X = A nebo B nebo CY = 0 nebo R nebo D nebo NZ = 0 nebo poslední 2 znaky čtyřznakového kódu (složeného z 1 nebo 2 číslic) z následující tabulky
 Kód způsobu nakládání:Způsob nakládání:
A00Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad)
B00Odpad převzatý od jiné oprávněné osoby (sběr, výkup, shromažďování) nebo jiné provozovny
C00Množství odpadu převedené z minulého roku (zůstatek na skladu k 1.1. vykazovaného roku)
 Odstraňování odpadů:
XD8Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1až D12
XD9Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace)
XD10Spalování na pevnině
XD12Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů)
XD15Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku odpadu před shromážděním
potřebného množství)
 Ostatní způsoby nakládání:
XN3Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) nebo jiné provozovně
OSVPředání oprávněné osobě k vývozu za účelem odstranění

Plánovaný termín odstranění - uvede se předpokládaný termín odstranění nebo předání jinéoprávněné osobě k odstranění ve formátu mm.rrrr.
Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.