Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

Když zemní plyn netekl, propan-butan prožíval žně

Poptávka po jejich „zboží“ totiž hned po vypuknutí plynové pře rapidně stoupla. „Prodeje se nárazově zvedly zhruba na dvojnásobek. Nejvíce na Slovensku a v Rakousku, v Česku se odbyt zvedl zhruba o třetinu,“ říká Jaroslav Krupica, obchodní ředitel společnosti Flaga Český Plyn, jež je největším prodejcem kapalného plynu (LPG) v tuzemsku. Celý článek

Domácí vodní elektrárny v praxi

V jednom z předešlých vydání časopisu ČESKÁ ENERGETIKA jsme představili unikátní bezlopatkový vodní motor Setur, schopný efektivně využít i okrajové energetické podmínky. V následujícím příspěvku popíšeme konkrétní aplikaci v lokalitě bez sítě. Článek může sloužit též jako pomůcka k návrhu zajištění dodávky el. energie. Celý článek

Boom větrných elektráren v SRN...

Německo zaujímá instalovaným výkonem první místo na světě, dále následují Španělsko, USA a Dánsko. Začátkem srpna 2002 slavnostně spustil spolkový ministr životního prostředí Jürgen Trittin větrnou elektrárnu, jejímž výkonem byla v Německu překročena „magická“ hranice 10 000 MW. Ke konci září 2002 vyrábělo v Německu elektrickou energii 12 800 větrných elektráren o celkovém výkonu 10 650 MW. Celý článek

Energetické řešení konců sítí z využitím obnovitelných zdrojů

Při snahách ČR o přijetí do evropských struktur bude mj. přihlíženo též k přístupu a výsledkům zavádění obnovitelných a druhotných zdrojů. Podle usnesení Evropského parlamentu a materiálů EHK se má v členských státech podíl OZE zvýšit do r. 2010 na 12 - I5 % celkového objemu primární energie. Celý článek

Jak ovlivňuje tepelné čerpadlo spotřebu energie pro vytápění

Potřeba tepla pro vytápění a vliv tepelného čerpadla (TČ) na spotřebu energie pro vytápění se nejlépe znázorňuje v diagramu četnosti teplot v průběhu roku. Takový diagram je pro určitou výpočtovou teplotu venkovního vzduchu, tj. pro určité místo uveden na obr. 1. Celý článek

Kvalita/jakost teplé vody...

Život jako takový nelze vměstnat do norem, život sám je určuje, stanovuje – konečně celá legislativa vychází až ze skutečnosti a poznatků, co vlastně chce pro budoucno ovlivnit…. Ta nejvyšší forma života - tedy člověk - se u těch jedinců, kteří měli smysl pro širší hodnocení jevů a vztahů dopracovala k pojmu „selský rozum“. Celý článek

Mikrogenerace - návrat ke kořenům?

Minulá studie „Konkurence v českém teplárenství“ byla uvedena tímto citátem: „Nikdy se nevzdám přesvědčení, že pro konzumenty i stát by bylo výhodnější založit soustavnou elektrizaci na soukromém podnikání bez jakýchkoliv privilegií a úlev“. Nejedná se o citát žádného liberálního ekonoma, ale o výrok guru českých energetiků Františka Křižíka (1847 - 1941). Nicméně F. Křižík by se asi velmi divil, kde se současná elektroenergetika nachází. Stejně jako jeho slavnější americký protějšek T. A. Edison byl velmi energickým zastáncem decentralizované energetiky a stejnosměrného proudu. Celý článek

Světový den úspor energií 2003

V březnu tohoto roku se ve Welsu v Horním Rakousku uskutečnil mezinárodní kongres „Světový den úspor energií 2003“ (World Sustainable Energy Day 2003). Tento kongres každoročně pořádá Hornorakouský svaz pro úspory energií (OÖ Energiesparverband). V rámci kongresu se setkali odborníci, kteří se zabývají problematikou energetiky, úspor energií a ochrany životního prostředí. Celkem se kongresu zúčastnilo okolo 650 odborníků z cca 60 zemí světa. Celý článek

Snižte své platby za el. energii

Spolehlivost dodávek elektřiny v liberalizovaném prostředí

Podmínky provozování vertikálně integrované ES nabývají nových přístupů v liberalizovaném tržním prostředí. Metody, doposud používané v přípravě provozu i operativním řízení ES, vyjádřené např. nedostatkem energie ve vypočteném časovém úseku, musí nyní odpovídat i struktuře jednotlivých partnerů, působících v procesu obchodu s elektrickou energií. Celý článek

Výsledky provozu ES ČR za březen 2003

Po uplynutí prvého čtvrtletí roku se uzavřela prvá ucelená část druhé etapy otevírání trhu s elektřinou. Oproti předcházejícím obdobím jsou patrné některé zásadní změny – v prvé řadě změna struktury spotřeby elektřiny. V loňském roce bylo v průměru pouze 17 % spotřeby elektřiny netto distribuováno oprávněným zákazníkům s možností volby dodavatele elektřiny. V prvém čtvrtletí letošního roku tato část narostla v průměru o cca 9 až 10 %. Celý článek

Provozně-technické IS pro distributory energie

Privatizace energetiky, plynárenství i teplárenství je horkým politickým tématem, které je umocněno harmonizací legislativy upravující tyto oblasti s právem Evropské Unie a vyjednáváním o rychlosti otevírání těchto trhů v souvislosti s předpokládaným vstupem České republiky do Evropské Unie. Celý článek

M Family...

Průmyslové ochrany řady M z produkce koncernu GE Power Management, byly vyvinuty na základě dlouholetých provozních a aplikačních zkušeností s předcházejícím modelem – řadou MID. Ochrany řady M tvoří novou generaci modulárních mikroprocesorových ochran vystavěných na jednotné konstrukční základně, plně využívajících nejnovějších technologií k zajištění vysoké funkčnosti. Celý článek

MORAVIA ENERGO, a. s.

Rok 2002 umožnil obchodním společnostem nejen dodávky velkým konečným odběratelům, ale také řadu příležitostí pro uzavírání obchodů s domácími i zahraničními obchodními partnery. MORAVIA ENERGO, a.s. jako jediný obchodník mimo REAS a dominantního výrobce elektřiny uspěla u oprávněných zákazníků a stala se výhradním dodavatelem akciové společnosti ENERGETIKA TŘINEC. Celý článek

MARS E01

Za úsporami také v distribuci elektřiny

I když největších úspor elektřiny nebo obecně energie vůbec dosahujeme zpravidla na místech její konečné spotřeby zaváděním nových technologií nebo odstraněním plýtvání, ani její přenos a distribuce nezůstávají mimo pozornost. A kdo by snad „nevěděl“, nebo „nechápal“ o co se v této věci jedná, připomene mu to zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Celý článek

JME, a. s.

Krajina zahalená do naprosté tmy. Elektrické spotřebiče nečinně mlčí, nejezdí vlaky, nefunguje světelná signalizace na křižovatkách – nefunguje nic, co je na elektřinu. Jen místy poblafávají dieselagregáty, které vyrábí minimální potřebné množství pro pohon nemocničních přístrojů, důležitých počítačových serverů a podobných strategických zařízení. Celý článek

Diagnostika jaderně energetických zařízení

Po úspěšném ukončení spouštěcích testů bude i na druhém bloku jaderné elektrárny Temelín zahájen zkušební provoz a oba bloky tak přejdou do běžného rutinního provozu. Aby byl provoz bezpečný, spolehlivý a ekonomický má personál k dispozici celou řadu systémů různé úrovně, pomocí nichž tento provoz zajišťuje. Celý článek

„Jaderný balíček“ Evropské komise nemusí být levné

Koncem ledna tohoto roku schválila Evropská komise tzv. jaderný balíček. Jde o návrh několika legislativních dokumentů z nichž nejvýznamnější jsou návrhy směrnic o všeobecných požadavcích na jadernou bezpečnost a o nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. Celý článek

Energetické využití slámy a stébelnaté fytomasy

Využití půdy pro pěstování energetických a průmyslových plodin významně přispívá k řešení současného a především očekávaného přebytku orné půdy po vstupu do EU. V našich podmínkách může být významným přínosem ke zlepšení ekonomiky a stability zemědělského podniku, podpoře zaměstnanosti a příjmů obyvatel venkova. Racionální formy průmyslového a energetického využití biomasy rovněž významně přispívají potřebám zachování tradiční multifunkční venkovské krajiny a ochraně složek životního prostředí. Celý článek

Zplyňování rostlinné biomasy

Již mnoho let se zabýváme výrobou plynu z biomasy, případně z ostatních spalitelných surovin. Na počátku jsme také vycházeli ze zkušeností technologií používaných dříve na výrobu dřevoplynu, podobně jako řada jiných. Největšího omylu jsme se dopustili, když jsme se nechali zmást jak snadno se dal vyrobit “dřevoplyn“ na který vcelku dobře nastartoval zážehový motor. Jaké bylo ovšem zklamání když jsme použili smrkové štěpky o vlhkosti větší než 18 % obsahu vody, kdy motory se zanášely dehty a emise překračovaly stanovené limity a výroba plynu nebyla bezodpadová, kolem zařízení byla spousta kapalného a jiného kontaminovaného odpadu. Celý článek

Patologie projektu na energetické využití biomasy

Existují úspěšné projekty na využívání OZE. Řada zahraničních a už i několik domácích. Propagaci a publikační úspěch lze ze srdce přát jak projektům samotným, tak jejich autorům a investorům. Méně často se však setkáváme s informacemi o problémech, které zrod těchto úspěšných projektů provázely a s jejich nezávislým vyhodnocením. Informace o projektech neúspěšných jsou dostupné jen úzkému okruhu odborníků. Celý článek

Energetické zařízení o výkonu do 500kW

Po předchozích dvou článcích, ve kterých byly uvedeny informace nejen o zpracovaných rámcových koncepcích v některých regionech, ale i stručné popisy technických parametrů vybraných lokalit v České republice i v zahraničí, pokračuji v informacích o konkrétních realizacích využívání energie biomasy spalováním v menších objektech – obytných, občanské vybavenosti i průmyslových. Námětem tohoto článku jsou energetické zdroje o výkonu do 500 kW, které zásobují teplem, případně i TUV, jednotlivé objekty nebo skupinu objektů uvedeného charakteru v oblasti Jižní Moravy. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizace v posledních cca 5 letech, přičemž každá z nich je svým způsobem specifická, uvedu ke každé popisované lokalitě pouze základní údaje a několik fotografií k dokumentování celého zařízení. Celý článek

Vytápěcí systém s tepelným čerpadlem - základní principy

Fotovoltaika v podmínkách ČR

Kombinace větrných elektráren s ostatními obnovitelnými zdroji

Vodní energie a historie využití v ČR

OPET RES-e

Projekt roku v systémech dálkového vytápění a chlazení

I&CS: metrologie - služba a vklad do budoucnosti

Nenecháme vás spadnout

Někteří z vás toto motto dobře znají. Především ti, kteří se setkávají s pracemi ve výškách a nad volnou hloubkou. Spoluprací s firmou HAK CS, spol. s r.o. se vám stále otevírají nové a nové možnosti ve vybavení pracovníků osobními ochrannými prostředky proti pádům z výšky. Naše firma je výhradním zástupcem francouzské firmy PROTECTA International a funguje v České a Slovenské republice již od roku 1991. Celý článek

Obchodování s elektřinou na energetické burze při ČMKBK

Tajemství úspěchu JME

SÚRAO připravuje geologické práce na šesti lokalitách

2. blok JE Temelín

Úloha a místo jaderné energetiky v energetické soustavě ČEZ - I.

Větrný park Chomutov

Vytápění biomasou

Instalace spalovací mikroturbíny

Studie OZE ČR

Ekopanely

Výkupní ceny elektřiny z OZE

Poznatky SEI

Problémy estimace stavu ES

Spolehlivost dodávek el. energie

Kalifornská krize

Financování energeticky úsporných projektů

Mobilní aplikace

Centrum datových služeb

Služby OEZ

MIMS

NESS CEE

Nuclear

Berlínské bienále WANO 2003

Energetické trendy v ČR a EU

Odborný seminář Poděbrady 2003

Jihomoravská energetika, a.s.

Konference CEEERES‘ 03

Rozhovor s Ing. Ludmilou Petráňovou

Rozhovor s Ing. Petrem Vobořilem

Vermax spol. s r.o.

Energetický audit – aktuální informace

Energetický audit

Life management jako nástroj k prodloužení životnosti výkonových transformátorů

Konstrukční řešení, instalace a provoz suchých distribučních transformátorů Siemens typ Geafol

Termovizní diagnostika obvodových konstrukcí bytových domů

Mobilní aplikace zvyšují produktivitu i v českých firmách

Kontinuální změna energetiky a její důsledky při integraci IT aplikací

Úkoly IT pro naši energetiku

Co lze skutečně očekávat od unbundlingu?

Nový Technický informační systém v Jihočeské energetice, a.s.

ORGREZ, a. s., spolehlivý obchodní partner v energetice

Navrhování komplexní ochrany rozvodů nn proti přepětí

Přehled současných možností počítačové simulace v elektroenergetice

Nové přístupy k provozování LDS

Rozhovor s Ing. Martinem Pecinou, MBA, náměstkem ministra MPO

OBNINSK 1954 – první jaderná elektrárna na světě

Katalog domků se sníženou spotřebou energií

Jak vybírat rodinný bazén

Novinky v produkci otopných těles ISAN

Přímotopné panely NOBO

Elektrické topné panely s akumulací

KM BETA – recept na dobrou stavbu

Znovuobjevená krása šindele

Přehled střešních krytin

Jaký typ tepelného čerpadla zvolit?

Topné systémy EVO

Otopná tělesa

Zápisník o počasí

Lenka Hyková

BOKI a. s. představuje své výrobky

Vytápění venkovním vzduchem se stává běžným systémem

Výstavba a hospodaření s energií

PRE nabízí výpočtový program

Tepelná čerpadla Regulus

Dálkové teplo

Jak vybírat rodinný bazén

Zápisník o počasí

Česká rodinka

Kamnový salón

Čištění odpadních vod v kořenových čistírnách

Peletky – samozřejmá volba

Stavební materiály

Evropská špička v elektrickém vytápění

Stop námraze!

Elektřina od Pražské energetiky v létě levnější

Novinka 2004 - Desjoyaux bazény

Jak vybírat rodinný bazén

Bora Internova

Zápisník o počasí

Česká rodinka

Energetika rodinného domku

Evropská špička v elektrickém vytápění

Zimní zahrady - Krása i užitek

S Terezou nejen o energii

Ohřev TUV

Akumulační vytápění s Pražskou energetikou se vyplatí

Modernizace bytu a domu

Jak vybírat rodinný bazén

Norsko - Království ledu a sněhu

Systémy pro bytovou výstavbu REHAU

Domy chráněné zemí

Vytápění tepelným čerpadlem se vyplatí

Domovní kořenové čistírny

Vytápět moderně = vytápět úsporně

Zápisník o počasí

Kdo šetří (energií) má za tři

Střechy

Podpořte ekologickou výrobu elektřiny!

Zemní plyn – vaše dobrá volba!

Úspory na zdrojích tepla

Vyplatí se úsporný spotřebič?

Jak vybírat rodinný bazén

NELUMBO – automatické kotle na dřevo a pelety

Snižování spotřeby tepelné energie

Vytápět moderně = vytápět úsporně

Česká rodinka - takový jiný dům

Výhody regulace elektrického vytápění

Zápisník o počasí

Než otočíš kohoutkem, dvakrát se rozmysli

Elektrický topný panel s akumulací

SHK BRNO 2005

Kamna, krby a teplovzdušné rozvody

. Vodík prý může výrazně snížit spotřebu benzínu a nafty.

. Vláda schválila osvobození biopaliv od spotřební daně

. Zvýšení výroby elektřiny vyrobené z uhlí.

. Invertery u moderních tepelných čerpadel ušetří až tisíce korun.

. ČEZ loni vyrobil z biomasy v ČR o 52 procent elektřiný více.

. EU zvažuje využívání biopaliv.

. Češi by měli do roku 2020 víc než zdvojnásobit podíl "zelené energie".

. ČR musí zvýšit podíl obnovitelných zdrojů.

. ČEZ chce postavit elektrárnu na východě Slovenska.

. Ekologická konference na Bali.

. Státní fond životního prostředí ČR.

. Splnit závazky EU lze větším využitím zemního plynu.

4. ročník Gas Business Breakfast 2007

O klimatu.

Výstavba a hospodaření s energií

Elektrické vytápění

Obnovitelné zdroje energie

Ceny služeb spojené s bydlením

Střechy

Bezpečnosti elektrických instalací v domácnostech

Rodinný bazén

FENG SHUI

Alternativní doprava

|< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >|
Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.