Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

17. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Centrum datových služeb

Část 2: Role distribučních společností a obchodníků s elektřinou

V listopadovém čísle ČESKÉ ENERGETIKY jsme uveřejnili první část rozsáhlejšího materiálu o fungování Centra datových služeb (CDS) operátora trhu s elektřinou, kde jsme shrnuli základní procesy, které tento informační systém pokrývá a jeho vztah k centrální infrastruktuře trhu (IS OTE). Nyní přinášíme jeho druhou část.

Procesy obchodníka a distributora a CDS
CDS jako centrální systém trhu zjednodušuje komunikaci mezi účastníky trhu. Od provozovatelů distribučních soustav přebírá jejich významné komunikační a administrační povinnosti, dodavatelům elektřiny zjednodušuje přístup k datům, která potřebují pro to, aby mohli fakturovat svého zákazníka.
Největší efekt z využití funkcí CDS budou však mít pouze ti účastníci trhu, kteří dokáží adaptovat své vlastní vnitropodnikové procesy tak, aby do nich komunikace s CDS přirozeně zapadala, a současně je budou v maximální míře automatizovat. Toto je jediná cesta, jak využívání CDS může přinést společnostem významné snížení administrativních nákladů, které s sebou přináší otevření trhu s elektřinou.

Distribuční společnost a CDS
Rámec povinností provozovatele distribuční soustavy (PDS) ve vztahu k zajišťování a poskytování dat ostatním účastníkům trhu je dán energetickou legislativou. Je to zejména Energetický zákon, který PDS ukládá zajišťovat měření v distribuční soustavě a poskytovat data z měření Operátorovi trhu s elektřinou. Detaily pak stanoví zejména prováděcí vyhláška 373/2001 Sb. a její novela č. 12/2003 ze 14. ledna 2003, která upravuje komunikační povinnosti PDS ve vztahu k OTE, zavádí pojmy jako sestavování obchodních bilancí nebo upřesňuje, jak probíhá proces změny dodavatele.
Z uvedených dokumentů vyplývá, že k hlavním povinnostem PDS v oblasti poskytování a správy dat na otevřeném trhu s elektřinou patří:
Poskytování dat pro účely fakturace – PDS musí získávat skutečná data (data vzniklá měřením dodávek a odběrů elektřiny) a poskytnout je dodavatelům oprávněných zákazníků pro účely fakturace.
Administrace změny dodavatele – kroky oprávněného zákazníka, který se rozhodl změnit poprvé svého dodavatele, směřují právě k jeho místně příslušnému provozovateli distribuční soustavy, u kterého podepisuje tzv. smlouvu o připojení, která definuje podmínky zajištění distribuce elektřiny do odběrného místa zákazníka (případně za něho tuto administrativu může vyřídit jeho nový dodavatel).
PDS je následně informován o každé změně dodavatele oprávněného zákazníka a tuto změnu potvrzuje nebo zamítá.
Aplikace typových diagramů dodávek – speciální kapitolou je pak zajištění zúčtování odchylek pro obchodníky, kteří budou obsluhovat zákazníky vybavené neprůběhovým měřením. V této oblasti má PDS nezastupitelné místo – bude určovat, do které skupiny TDD (podle charakteru odběru) patří odběrné místo zákazníka, diskutovány jsou i další kompetence – například, zda bude PDS tím, kdo bude tvořit normalizované typové diagramy (alespoň pro některé skupiny).
Zajištění těchto úkolů by bez existence CDS znamenalo pro provozovatele distribučních soustav nutnost vybudování vlastní infrastruktury, bez které by je nebylo možné řešit zejména se zvyšujícím se počtem oprávněných zákazníků, kteří budou měnit dodavatele. Účelem Centra datových služeb je právě převzít část těchto povinností a zajistit zpracování dat centrálně.

Co tedy CDS přináší provozovatelům soustav?
Souhrnem lze říci, že je to zejména zjednodušení registračních funkcí a komunikačních povinností.
Základním principem CDS je centrální uložení dat u OTE. Tak PDS nemusí sjednávat s každým obchodníkem, který působí na jeho území, způsob a formát předávání dat včetně smluvních dohod a zajištění bezpečnosti a důvěrnosti dat, které takové předávání musí provázet. Místo toho zasílá PDS data do CDS v definovaném formátu – součástí dodávky systému CDS byla totiž i definice formátů dat na bázi protokolů XML a EDI. V procesu změny dodavatele, ve kterém má PDS nezastupitelnou roli, přebírá CDS řadu komunikačních povinností a výsledkem je, že distributor provádí pouze dílčí úkony – zejména zaslání souhlasu se změnou dodavatele.
Jak již ale bylo řečeno v úvodu - CDS sice zjednodušuje komunikační a registrační procesy ve vztahu mezi provozovatelem distribuční soustavy a ostatními účastníky trhu - aby však distributor mohl funkcí CDS plně využívat, musí mít nastaveny vlastní vnitřní procesy, které jsou na CDS přímo napojeny, a tyto procesy následně co nejvíce automatizovat.
Uveďme příklad: Zákazník změní dodavatele. Dodavatel registruje požadavek na změnu v CDS a CDS zašle požadavek na odsouhlasení distributorovi. Tento požadavek by měl zahájit proces, kdy je realizovatelnost změny prověřena z hlediska realizovatelnosti distribuce i formálních předpokladů, změna je zaevidována v informačním systému PDS, aby bylo určeno, komu účtovat distribuci. V rámci takového procesu musí být jednoznačně určeny odpovědnosti odborných pracovníků PDS, hlídány lhůty pro provedení jednotlivých kroků a celý proces by měl být pokud možno auditovatelný. Tento proces je pak účelné zajistit s podporou workfl ow mechanismu v informačním systému. Obdobně to platí i pro další oblasti komunikace s CDS – např. poskytování dat pro fakturaci. I když zde je celý proces jednodušší, přesto není ideální, pokud je zajištěn z větší části ručně odborným pracovníkem PDS, který věnuje přípravě a odesílání dat značné úsilí a mnoho svého času.

Obchodník s elektřinou a CDS
Změna dodavatele oprávněného zákazníka je proces, který je administrativně poměrně náročný. Účastní se ho totiž celá řada subjektů a v jeho průběhu je potřeba předávat mezi účastníky řadu informací. Zjednodušené schéma je znázorněno na obrázku.


Proces změny dodavatele

Jak je z obrázku patrné, pro obchodníka je tento proces poměrně transparentní a jednoduchý – do CDS předá požadavek na registraci změny dodavatele a pak je z CDS informován zprávou, že tato změna byla zaregistrována. Stejně tak je informován původní dodavatel zákazníka a dodavatel, který je odpovědný za odchylku.
Pochopitelně i obchodník s elektřinou, který je účastníkem změny dodavatele, musí na komunikaci pomocí CDS připravit své procesy – v okamžiku podpisu smlouvy se zákazníkem a jejím zaevidování v zákaznickém informačním systému musí dojít ke komunikaci s CDS a proces je završen příjmem zprávy, kterou je změna dodavatele potvrzena. Naopak pro původního dodavatele je ukončení vztahu se zákazníkem definitivně potvrzeno přijetím odpovídající informace z CDS.
Po realizaci změny pak obchodník dostává z CDS data pro fakturaci dodávek elektřiny.
Navíc existuje možnost, kdy dodavatel uzavře se zákazníkem smlouvu o tzv. sdružených dodávkách. To znamená, že takový dodavatel zajistí zákazníkovi nejen vlastní dodávku elektřiny, ale i související služby distribuce. Aby je mohl zákazníkovi fakturovat, získá z CDS další doplňkové údaje pro fakturaci distribuce elektřiny – je to například maximální výkon, množství „jalové“ elektřiny apod.
Celý proces je o to složitější, že každý zákazník si může zvolit najednou (v jeden časový okamžik) až 10 dodavatelů, kteří dodávají elektřinu do jeho odběrných míst. V tomto případě vždy jeden přebírá závazek odebrat elektřinu (je odpovědný za odchylku) a další dodávky jsou uskutečňovány na základě smluv o dodávce podle pevného diagramu. Dodavatel, který je odpovědný za odchylku, pak musí evidovat i smlouvy ostatních dodavatelů, aby mohl vyhodnotit správně svoji vlastní dodávku a následně správně zákazníka fakturovat.
Celý proces od získání zákazníka (v širším měřítku včetně procesů marketingových a procesů akvizice zákazníka) přes správné nastavení vazeb v zákaznickém systému až k fakturaci je dobré opět automatizovat a podporovat pomocí workflow v informačním systému.

Jak správně komunikovat
Poznatky uvedené v předchozích odstavcích lze shrnout takto: Efektivně komunikovat s CDS neznamená pouze zasílat a přijímat data. Procesy liberalizovaného trhu s elektřinou se prolínají napříč mnoha společností. Pro to, aby se s rostoucím počtem oprávněných zákazníků nestaly pro účastníky trhu značnou zátěží, je z pohledu energetické společnosti potřeba provést dvě věci:
• Navrhnout a nastavit procesy související s komunikací
• Automatizovat v maximální možné míře tyto procesy
Trh s elektřinou čekají další významné změny v souvislosti s připravovaným oddělením distribuce a obchodu i otevřením pro větší počet konečných zákazníků. Dobře připravení účastníci se těchto změn obávat nemusí, naopak – přinesou jim zcela jistě významné posílení jejich pozice v rámci celého trhu. CDS samo o sobě konkurenční výhody nepřináší. Lze je ale získat jeho správným využíváním.

Dušan Špelina
Senior konzultant společnosti LogicaCMG

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.