Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

5. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Co lze skutečně očekávat od unbundlingu?

Unbundling je společně s liberalizací, regulací, zákonem o obnovitelných zdrojích, CO2, novelou EZ jednou z nejvýznamnějších změn v oblasti energetiky. Cílem změn, které s sebou unbundling přináší, je vytvoření nediskriminačního prostředí pro všechny hráče na energetickém trhu a eliminace zneužívání postavení integrovaného podnikatele (subjekt, který je výrobcem, tranzitérem/přenoscem, distributorem a obchodníkem). Profitovat z navržených změn by měl v konečném důsledku zákazník, který bude moci volit z více dodavatelů s nejlepší cenou a vysokou úrovní služeb. Bude tomu však skutečně tak?

Unbundling je společně s liberalizací, regulací, zákonem o obnovitelných zdrojích, CO2, novelou EZ jednou z nejvýznamnějších změn v oblasti energetiky. Cílem změn, které s sebou unbundling přináší, je vytvoření nediskriminačního prostředí pro všechny hráče na energetickém trhu a eliminace zneužívání postavení integrovaného podnikatele (subjekt, který je výrobcem, tranzitérem/přenoscem, distributorem a obchodníkem). Profitovat z navržených změn by měl v konečném důsledku zákazník, který bude moci volit z více dodavatelů s nejlepší cenou a vysokou úrovní služeb. Bude tomu však skutečně tak?
O unbundlingu se v odborných energetických kruzích hovoří jako o nutném zlu, kdy nelze očekávat žádný pozitivní efekt. Implementace unbundlingu s sebou přinese velké investiční i provozní náklady v řádech stovek milionů korun. Je dnes téměř jisté, že se tyto zvýšené náklady promítnou do cen pro konečné zákazníky a to ve všech stupních energetického hodnotového řetězce jak do regulovaných, tak neregulovaných činností. Proto se i v regulačním vzorci pro distribuci nově objeví nová položka „U“ – náklady spojené s unbundlingem, které navýší cenu za tuto službu. O tom, jak velké to budou náklady, svedou boj zástupci regulovaných subjektů s regulační autoritou – ERÚ.
Dle mého názoru bude mít unbundling také svá další „pozitiva“ v podobě zprůhlednění profitability a změny cenové politiky u oprávněných zákazníků (do letošního roku byla většina obchodníků/REAS v kategorii oprávněných zákazníků ztrátová v rozmezí 60 – 120 mil. Kč ročně), kde namísto udržení zákazníka bude hrát hlavní roli marže, tedy konečný profit. I to je jeden z důvodů pro růst cen v roce 2005, který se bude pohybovat kolem 15 %, ve výjimečných případech až 30 %. Současně je také unbundling impulsem pro nastavení nové struktury klíčových hráčů na energetickém trhu (integrace skupiny ČEZ a E.ON, transformace PRE).
Požadavky na unbundling byly po „prvotním zaváhání“ regulátora zapracovány do návrhu novely Energetického zákona, který rámcově vymezuje podmínky oddělení integrovaného podnikatele v oblasti právního a manažerského rozdělení, v oblasti rozhodování, tvorby pravidel nediskriminačního chování (compliance program) a dalších oblastí (účetní unbundling).
Právním oddělením se rozumí vytvoření nezávislých společností pro jednotlivé aktivity a zápis těchto společností do obchodního rejstříku.
Manažerské oddělení představuje vytvoření nezávislého útvaru distribuce s ředitelem, který není členem představenstva a jehož odměňování závisí pouze na výsledcích útvaru distribuce.
Rozhodovací práva ukládají útvaru či společnosti distribuce rozhodovat nezávisle na představenstvu, které mu pouze schvaluje finanční plán, který obsahuje plán investic (a míru zadluženosti).
Pravidla nediskriminace znamenají vytvoření struktury – programu souladu s legislativou, který zajistí publikaci a monitorování dodržování pravidel nediskriminace.
Mezi další aspekty unbundlingu patří například účetní, brandingový nebo internetový unbundling (česká legislativa klade důraz především na oblast účetního unbundlingu).
Zcela svobodnou volbu (omezení obchodním zákoníkem) má integrovaný podnikatel při hledání vhodné formy unbundlingu, kdy může volit mezi čtyřmi základními variantami:
Rozdělení;
Vklad;
Prodej;
Pronájem.

Přístup k nalezení nejvhodnější formy unbundlingu

V případě vkladu, prodeje nebo pronájmu můžeme hovořit o možnostech spojených s buď částí podniku nebo individuálních aktiv, hmotných či nehmotných, nebo různou kombinací výše uvedených variant. Každá z uvedených možností poskytuje výhody i nevýhody z pohledu účetního, daňového, regulačního, ale především z pohledu do celkové ekonomiky firmy, možnost snadného čerpání dividend vlastníky apod.
Při hledání vhodné volby právního unbundlingu je třeba zpracovat vizi, cíle a posoudit rizika „nového“ podnikatelského subjektu na daných trzích (legislativa, struktura zdrojů a odvětví, postavení klíčových hráčů, priority zákazníků, omezující podmínky atd.). Následným krokem bývá zpravidla zpracování alternativních scénářů v oblasti procesů a organizace podnikatelského subjektu.
Na základě zvolených scénářů je nezbytně nutné v oblasti daní posoudit očekávané dividendové toky pro akcionáře, ověřit jednorázové a trvalé dopady na daň z převodu nemovitostí, daň z příjmu a daň z přidané hodnoty. Klíčovou otázkou je oblast přecenění majetku, které má zásadní dopad do regulačního vzorce, resp. zvýšení výnosů a samozřejmě do ceny pro konečného zákazníka. Nezanedbatelnou položkou je rovněž vliv na odloženou daňovou povinnost a daňové vlivy účtování spojené s mezinárodními účetními standardy.
Kromě již zmiňovaného dopadu přecenění regulační báze aktiv, je třeba z pohledu vlivu regulace zkoumat vlit zvýšených odpisů, výši povolených nákladů, pravděpodobné reakce ERÚ na způsob unbundlingu, chování ostatních hráčů na trhu a to nejen s výhledem pro následující regulační periodu, ale i po roce 2009.
V oblasti účetnictví budou hrát významnou roli transakce s vlastním kapitálem, nově vzniklé operace spojené s konsolidací dle mezinárodních účetních standardů, oceňovací rozdíly goodwillu a administrativa spojená s rozšířením rozsahu účetnictví na nově vzniklý právní subjekt.
Z pohledu ekonomického vyhodnocení bude třeba sestavit scénáře vývoje nákladů, výnosů a zisku, velikosti a struktury aktiv a pasiv, zaměřit se na investice, výši dividend a budoucí hodnotu společnosti a její stabilitu.
Na základě takto zpracované analýzy a multikriteriálního vyhodnocení je možné udělat finální rozhodnutí o formě unbundlingu a připravit harmonogram implementace.
Toto rozhodnutí je však jen začátkem dlouhého časově i finančně náročného procesu, následovat budou změny v oblasti procesů, organizace, infrastruktury včetně informační technologií (tyto změny budou představovat až 40 % z celkových nákladů na unbundling) a struktuře pracovníků.
Na celkový účet v podobě navýšení jednorázových nákladů spojených s unbundlingem a následným navýšením cen pro konečné zákazníky si budeme muset počkat do konce roku 2006 (jednorázové náklady v Německu jsou odhadovány na 500 mil. Euro a následně provozní na 200 mil. Euro).


Dean Brabec, Senior Manager, KMPG Česká republika, s.r.o.
dbrabec@kpmg.cz

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.