Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

30. července 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Domy chráněné zemí

Na začátku byly úvahy o požadavcích moderního člověka

Ukázky realizací z USA

Lidský druh dramaticky přetváří povrch Země a obklopuje se asfalto-betonovou krajinou. Přitom narůstá jeho závislost na bezchybném fungování infrastruktury a moderní velkoměsta mohou být ohrožena i zdánlivě banálními technickými poruchami. Je asi zbytečné přesvědčovat někoho, že život v centrech aglomerací stejně jako na sídlištích není právě ideálním způsobem bydlení. Otázkou samozřejmě je, zda jsme schopni najít lepší řešení, když klasický rodinný dům přesahuje možnosti většiny z nás. V úvahu je také třeba vzít skutečnost, že od dob, kdy platilo “můj dům – můj hrad” se mnohé změnilo a normální lidé nemají potřebu stavět honosná rodinná sídla jako odznak svého bohatství.

Urbanistické a sociologické průzkumy, zkoumající požadavky moderního člověka na pohodlné bydlení, skutečně zjistily poněkud jiné pořadí priorit:

 • minimální nároky na provoz a údržbu. Nikdo dnes není ochoten trvale investovat do svého domu podstatnou část příjmů a volného času. Mnohé také děsí růst cen energií a bojí se, že by dům “neutáhli” v případě ztráty zaměstnání, životního partnera apod;
 • komfort. Vedle standardních požadavků (elektřina, teplá voda... ) uvádějí lidé jako základní parametr komfortu tepelnou pohodu, tedy stálou a příjemnou teplotu interiéru nezávislou na ročním období a denní době;
 • klid a soukromí. Na konci hekticky prožitého dne zpravidla toužíme uzavřít se v “doupěti”, kde k nám nebude doléhat ruch a shon vnějšího světa;
 • bezpečí. Člověk potřebuje mít jistotu, že jeho obydlí, rodinu ani majetek neohrozí nikdo cizí;
 • odolnost vůči přírodním živlům. Všichni víme, jaké škody každoročně způsobí větrné smrště, kroupy či oheň. Bohužel, klasický rodinný dům je vůči řádění živlů ještě mnohem zranitelnější než panelák;
 • ekologie. Lidé vzešli z přírody a jsou její nedílnou součástí. Stále více si uvědomují svou odpovědnost za celkový stav planety a touží po životě v těsnějším kontaktu s přírodou.

Jaké by tedy mělo být ono ideální bydlení pro moderního člověka? Lze vůbec spojit tak protichůdné požadavky, jako je komfort a nízká spotřeba energie? Lze nabídnout individuální bydlení dnešním obyvatelům paneláků, aniž bychom krajinu zničili stejně prefabrikovanými rodinnými domky?
Odpověd na tyto otázky je velkou výzvou dnešním architektům, projektantům i stavebním firmám. Přístupů může být určitě mnoho. My jsme jako svou cestu zvolili domy chráněné zemí.

Vizualizace řadové výstavby 5 RD

Co jsou domy chráněné zemí?

Jde o pasivně-solární stavby, kde důležitou roli v tepelné bilanci hraje obklopující zemina osázená vegetací. Rodinné domy tohoto typu se staví od 70. let především v USA a dosahuje se v nich průměrné tepelné spotřeby kolem 15 kWh/m2 rok, tj. 3,3 x nižší i proti přísné evropské normě pro nízkoenergetické stavby, při současném zvýšení komfortu bydlení. Kromě mimořádné energetické úspornosti se tyto domy vyznačují dalšími přednostmi:

 • lze je s výhodou stavět na nejlevnějších pozemcích, jako jsou svahy a jiné terény nevhodné pro klasickou zástavbu a zemědělské využití;
 • běžná údržba vyžaduje podstatně méně času a peněz;
 • vyznačují se vysokou odolností vůči požáru a dalším živelným pohromám (krupobití, větrným smrštím apod.);
 • jejich obyvatelé se v nich cítí velmi bezpečně, mj. vzhledem k omezené možnosti vloupání a vandalismu;
 • jsou zvukově dokonale izolované, tedy tiché. Umožňují bydlení i v hlukově velmi exponovaných lokalitách (v blízkosti rušných cest, letišť…);
 • představují architekturu, která v maximální míře zachovává původní ráz krajiny a asimilační plochu zeleně.

V žádném případě tu nejde o „sklepy“, neboť vždy přinejmenším jedno průčelí, navíc často lomené a opatřené velkými okny, vystupuje nad úroveň terénu a zajišťuje maximální prosvětlení vnitřního prostoru. Velmi často takový dům při pohledu zepředu působí zcela konvenčním dojmem, teprve při pohledu ze strany a seshora se ztrácí v zeleni.
To, že domy chráněné zemí ideálně zapadají do krajiny a že na jejich překryvu lze pěstovat ozdobné či užitkové rostliny, rozšiřuje oblast jejich využití také na rekreační chaty či zahradní domky (nestíní a zabírají jen minimum využitelné plochy.)
Detailnější informace o domech chráněných zemí lze získat na našich webových stránkách www.zelenedomy.cz nebo (anglicky) na www.daviscaves.com, www.earthshelteredtech. com, www.undergroundhomes.com, www.formworksbuilding.com a mnoha dalších, které lze najít zadáním klíčového slova „earth-sheltered house“ do webových prohlížečů.

Ukázky realizací z USA

Jak fungují?

Mnoho lidí se domnívá, že domy kryté zemí využívají nějakých mimořádných tepelně-izolačních vlastností půdy. Tak tomu ale rozhodně není. Ve skutečnosti je země vlastně špatný izolátor a vlhká země je dokonce velmi špatný izolátor. Jak tedy mohou domy kryté zemí ušetřit tolik energie?
Vysvětlení spočívá v tom, že země je výborný kondenzátor tepla. Již v hloubce 2 m pod povrchem je průběh teplot celoročně tak vyrovnaný, že to tyto domy v zimním období pomyslně přenáší někam do subtropů, tisíc kilometrů na jih. Lednová teplota půdy v uvedené hloubce je totiž přibližně 10°C, a to i přesto, že vzduch má v té době třeba zrovna –20°C. Náš dům tedy obklopuje prostředí s teplotou o 30°C vyšší ve srovnání s nadzemním domem. Abychom za takových podmínek dosáhli příjemné pokojové teploty 22°C, potřebujeme interiér ohřát jen o 12°C nad okolní teplotu. U nadzemního domu musíme ovšem k dosažení téhož vytvořit teplotní rozdíl 42°C. Energetici vědí, co znamená ve spotřebě snížení rozdílu mezi teplotou exteriéru a interiéru byť jen o jediný stupeň.
Na druhé straně je země bohužel i dobrým vodičem tepla, který má snahu odvádět teplo z interiéru a vyrovnat jeho teplotu na okolních 10°C. To by nám asi nevyhovovalo. Naštěstí je tu ale jiný tepelný kondenzátor, a to hmota samotné budovy – její stěny, betonová podlaha, základy apod. Nejlepším způsobem, jak regulovat teplotu této hmoty, je separovat ji od tepelně vodivé země. Typickým řešením je použití izolace z tuhé pěnové hmoty, správně umístěné na vnější plášť domu. A naopak to nejhorší, co můžeme udělat (a je překvapivé, jak často se s tím setkáváme), je umístit izolaci na vnitřní stěny. Nejenže tím ztrácíme tepelnou kapacitu cca 100 tun obvodových zdí, ale navíc může půda – zvláště v menších hloubkách – na styku s chladnou zdí promrzat, což vede zpětně ke strukturnímu poškození zdi.
A jak funguje dům krytý zemí v létě? Zemi si nyní můžeme představit jako „zásobník chladu“. Ve středoevropských klimatických podmínkách dosahuje nejvyšší teplota země v hloubce 2 m kolem 15°C. V tomtéž období jsou ale stěny klasického nadzemního domu ohřívány vzduchem např. o teplotě 30°C a jsou jen dvě možnosti: nedýchatelné horko nebo energeticky náročná klimatizace. Mimořádný chladicí efekt má v létě i zelená střecha. Na rozdíl od klasické krytiny nebo asfaltového povrchu účinně chladí už i několikadecimetrová vrstva zeminy díky respiraci porostu a odpařování vlhkosti z půdy.

Nevýhody domů chráněných zemí

Vyžadují odbornou projektovou přípravu a vysoce kvalifikované provedení stavebních prací, a to minimálně do fáze hrubé stavby – zde opravdu nelze nic ošidit. Pro práci je nutné najmout spolehlivou a zkušenou firmu, která dobře zná specifika domů chráněných zemí. Velmi důležitý je také nezávislý stavební dozor.
I sebeluxusnější dům chráněný zemí bude zvenku vypadat skromně a nenápadně, těžko jím tedy lze dávat na odiv majetek a moc. Jde o pravý opak „podnikatelského baroka“.
Lze narazit na nepochopení místního stavebního úřadu (s tím jsme si ale zatím vždy poradili), případně na nepochopení svého okolí (pro které můžete být bláznem až do chvíle, kdy je poprvé přivedete do svého nového domu).

Ukázky realizací z USA

Projekt Jižní Chlum

V lokalitě Jižní Chlum na předměstí Zlína se ve spolupráci s Útvarem hlavního architekta Magistrátu města Zlína a renomovanými stavebními firmami zlínského regionu začíná realizace ukázkového projektu ekosídliště, tvořeného šesti rodinnými domy chráněnými zemí. Záměrem je demonstrovat ve středoevropských podmínkách výhody tohoto bydlení, mj. jako optimální architektury pro přechod města v otevřenou krajinu, které zároveň minimalizuje závislost obyvatel na růstu cen energií a dalších neobnovitelných přírodních zdrojů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.zelenedomy.cz.
Investory je šest individuálních stavebníků. Na projektové přípravě se odborně a finančně podílelo velvyslanectví USA v Praze prostřednictvím svého programu EcoLinks a investiční prostředky na výstavbu kořenové čističky odpadních vod pro 40 ekvivalentních obyvatel poskytla dánská vládní agentura Danish Outdoor Council. Jako ukázková lokalita a příklad komplexního přístupu k modernímu bydlení získal Jižní Chlum také podporu z programu Evropské unie CONCERTO.

Současný stav domů chráněných zemí na Jižním Chlumu

Kdo staví Jižní Chlum?

Iniciátorem a organizátorem výstavby ekosídliště Jižní Chlum je občanské sdružení Zelené bydlení. Jde o neziskovou organizaci, jejímž posláním je prosazovat trvale udržitelný rozvoj v praktickém životě. Základním tématem činnosti sdružení jsou úspory energií a pitné vody v moderním bydlení, dalšími tématy pak využití alternativních zdrojů energií a místních surovin. Cílem je dokázat, že životní úroveň lze zvyšovat i bez nároku na vyšší čerpání neobnovitelných přírodních zdrojů.
Své poslání uskutečňuje sdružení formou školení, přednášek, workshopů, odborných exkurzí, poskytováním ekologického poradenství a organizací konkrétních akcí k výstavbě objektů přírodní architektury a dalších systémů, zmírňujících negativní dopady moderního bydlení na přírodu a krajinu.

Ing. Luděk Frkal
Občanské sdružení Zelené bydlení
email:
http://www.zelenedomy.cz

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.