Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

4. srpna 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Energetika rodinného domku

Základní podmínkou zhodnocení energetické situace je vhodné znát alespoň několik základních vztahů, hodnot a pojmů. Jejich představení je účelem tohoto článku, základními tématy budou především elektrická energie a paliva pro vytápění.

Jak na energie?
Třeba elektrická…
Nejvýznamnější a nejušlechtilejší formou energie je elektřina. Tato univerzální hnací síla pohání náš počítač, televizor, ale také například ohřívače TUV či dokonce kotle. V mnoha případech, zejména pohonů, je více méně nezastupitelná. Ponechme však stranou „fráze“ a přistupme k praktickým věcem.
Výlučným dodavatelem (nemusejí být však prodejcem) elektrické energie jsou územně příslušné rozvodné závody. Pomineme problémy s připojením k rozvodné síti v případě výstavby rodinného domku nebo bytu. Pro porozumění základním pojmům sledujte následující text.

Blokování spotřebičů
Blokování spotřebičů je technické opatření proti zapnutí spotřebičů v době trvání vysokého tarifu. Používá se u elektrických vytápěcích systémů a bojlerů a brání zapnutí těchto spotřebičů. Toto opatření šetří zákazníkům náklady, protože v době vysokého tarifu je elektřina dražší.

Kilowatthodina
Jedna kilowatthodina je množství elektřiny, kterou spotřebuje například:

  • 100 W žárovka za 10 hodin provozu
  • přímotopný elektrický kotel o výkonu 15 kW za 4 minuty
  • akumulační kamna o výkonu 3 kW za 20 minut

Odběrné místo
Odběrné místo je místo napojení domácnosti nebo jiné nemovitosti (zahrádka, chata, chalupa, garáž aj.) na síť elektrické energie. Zákazník má sjednáno tolik smluv o dodávce elektřiny, kolik má odběrných míst. Pro každé odběrné místo mohou platit zcela jiné podmínky a být účtována jiná cena.
Za odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele v samostatném, prostorově uzavřeném a trvale elektricky propojeném celku, nacházejícím se na souvislém pozemku, do kterého se uskutečňuje dodávka elektřiny a jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením dodavatele.

Sazba
Sazba je část ceníku, která stanovuje ceny a podmínky pro dodávku elektrické energie. V nabídce jsou tzv. dvoutarifové sazby (u nich je možné využívat výhodnějších cen v době, kdy je celkově nižší spotřeba elektřiny – tzv. nízkého tarifu) nebo jednotarifové sazby, kde tato výhoda není.

Nízký tarif (NT)
Nízký tarif je časové pásmo, kdy je nižší zatížení elektrické rozvodné sítě. V této době jsou zpravidla i nižší náklady na výrobu elektřiny. Energetické společnosti proto motivují odběr v tomto čase nižší cenou. Protože spotřeba elektřiny se mění v průběhu roku, časové pásmo, kdy zákazník platí nižší cenu, se podle typu sazby může rovněž měnit. Konkrétně je možné se u různých sazeb setkat s těmito variantami:

  • doba platnosti nízkého tarifu se v průběhu roku nemění a je stanovena pevně (sazba D61),
  • doba platnosti nízkého tarifu je stanovena předem na dobu tří měsíců; trvá 8 nebo 16 hodin denně a v průběhu tohoto období se nemění; jedná se o tzv. programové řízení,
  • doba platnosti nízkého tarifu se může kdykoliv měnit; dodavatel je však povinen dodržet celkovou dobu platnosti nízkého tarifu a podmínky příslušné sazby; jedná se o tzv. operativní řízení.

Vysoký tarif (VT)
Vysoký tarif platí v době mimo platnost nízkého tarifu. V této době se platí za odebranou elektrickou energii vyšší cena.

Jakou hodnotu jističe?
To je nejlépe konzultovat s projektantem nebo jinou oprávněnou osobou oboru elektro. Pro odhad lze použít vztah pro výpočet zdánlivého výkonu v trojfázových soustavách.

kde

  • S je zdánlivý výkon ve voltampérech (i když nesprávně lze tuto jednotku pro účely odhadu považovat za watty)
  • Uf je fázové napětí, u nás v rozvodech nn 230 V
  • I je proud v A (Ampérech)

Praktické použití vzorce je pak velmi jednoduché. Naše spotřebiče v domácnosti mají instalovaný příkon 10 kW, což je 10 000 W. Tuto hodnotu vydělíme číslem 690 (součin 3xUf) a dostaneme hodnotu 14,5 A. Vhodné je tedy použití jističe 3x15 A a více.

Jak na výpočet ceny elektřiny?
Aby situace nebyla příliš jednoduchá, u síťových odvětví, jako je např. elektroenergetika, plynárenství a nebo telekomunikace, se v platbě za tyto služby či produkty uplatňují dvě položky. První je fixní (tzv. stálé platy), které nejsou (přímo) závislé na množství odebraného produktu (ale v případě elektroenergetiky na příkonu odběrného místa), a potom variabilní, které jsou přímo závislé na množství odebraného produktu (u elektrické energie množství odebraných kWh). Pro přesné stanovení ceny proto použijeme průměrné odběry u vybraných sazeb typu D (pro občanský odběr) a odhadneme hodnoty jističe vhodné pro daný druh odběru. Nárůst zatížení ceny jednotky elektrické energie poplatky za velikost odběru (tzv. stálé platby) může činit třeba několik desítek procent z celkové platby za elektrickou energii.
Protože stanovení průměrné ceny elektrické energie a následné vyhledání optimální sazby je složitější činnost, připravili jsme pro vás na internetových stránkách www.ceskaenergetika. cz, sekce Energie a život jednoduchý program ke stažení, který vyhledá optimální sazbu pro maloodběr domácností či stanoví optimální sazbu pro zadaný typ odběru.
Jako pomocník pro odhad jednotlivých cen může být tabulka 1, která předkládá průměrné hodnoty spotřeb na jedno odběrné místo v ČR za rok 2002.
Pro zajímavost uvedeme počet odběrných míst jednotlivých sazeb D (občanský maloodběr ze sítí nn). Zvláště u přímotopných sazeb se ukazuje, že masivní odpojování se opravdu nekonalo, jak se nás snaží mnohá média přesvědčit. Zdrojem tabulky 2 je tarifní statistika REAS.

Zemní plyn
Zemní plyn je z velké části složen z metanu, což je báječná molekula schopná pokrýt většinu energetických potřeb vašeho domku či bytu, ať už je to vaření, ohřev teplé užitkové vody a nebo topení, nově např. ekologický a levný pohon vozidel atd. Využívání plynu (ať již svítiplynu nebo zemního plynu) má u nás i ve světě více než staletou tradici. Vynález sporáku a lokálních plynových topidel přinesl nevídaný komfort např. hospodyním, které se tak zbavili neustálého přikládání, roztápění, běhání do sklepa (výborná kondiční činnost v několikapatrových nájemních domech, přetrvává dodnes) a uklízení prachu při topení a vaření uhlím.
Spotřeba zemního plynu je měřena v kubických metrech, udává se pro zjednodušení výhřevnost 34,04 MJ/m3, což je zhruba 9,45 kWh, ať máme srovnání s elektrickou energií. Aby byla situace komplikovanější, dnes se již nepoužívá sazba za metr krychlový, ale za kWh spalného tepla zemního plynu, jehož hodnota je větší než výhřevnost. Je to 37,8 MJ/m3 a nebo 10,5 kWh/m3 zemního plynu. Fakturace probíhá následovně. Pracovník plynárenských závodů odečte z vašeho plynoměru odběr zemního plynu v kubických metrech. Tato hodnota je přepočtena na spalné teplo a vynásobena platnou cenou za odběr ZP.
Je důležité vědět, že ceny zemního plynu stanovuje (přesněji řečeno schvaluje) Energetický regulační úřad o to čtyřikrát za kalendářní rok. Důvodem frekvence stanovování cen je samotná povaha plynárenství a obchodu se zemním plynem.

Sazby a ceny
Celková fakturovaná částka za odběr zemního plynu se opět skládá ze stálých plateb a plateb za množství odebrané energie. Na rozdíl od elektrické energie není struktura sazeb pro občanský odběr tolik komplikovaná, stálé platby jsou záležitostí zhruba 40 Kč pro odběrná místa vybavená plynovým sporákem, až po cca 300 Kč měsíčně pro odběrná místa se spotřebou větší než cca 7 000 m3 ročně. Průměrná cena za kWh spalného tepla ZP se pohybuje kolem 0,7 Kč/kWh, při přepočtu na výhřevnost ZP je to kolem 0,77 Kč/kWh.

Pokud vás zajímají aktuální ceny zemního plynu, naleznete je na www.ceskaenergetika.cz, sekce Energie a život.

Další paliva
Označením další paliva skutečně nechceme snižovat jejich význam. Jejich zařazení na závěr článku nikterak nesouvisí se snižování jejich významu. Volba mezi jednotlivými druhy paliv, která nejsou součástí síťové dodávky (teplárenská dodávka, elektřina, zemní plyn) úzce souvisí s místními dispozicemi a výchozí situací. A samozřejmě také závisí na úhlu pohledu. U síťových dodávek energií platí v rámci určitého zásobovaného území stejné obchodní podmínky, navíc kontrolované regulační autoritou (pro všechny stejné). U dalších paliv se mnohem více prosazuje tržní vztah dodavatel – odběratel, obchodní podmínky jsou věcí domluvy obou stran, některá paliva vyžadují naši aktivní spoluúčast (dřevo, uhlí). Do kalkulace, co je nebo není výhodnější, pak tedy vstupuje značné množství faktorů.

Moderní spotřebič na zemní plyn zajišťuje vytápění a ohřev
TUV s velmi vysokou účinností, zabere minimum prostoru

Podzemní zásobník zkapalněného plynu
využijeme, pokud není k dispozici zemní plyn

Dále považuji za vhodné zdůraznit, že zvláště v případě využití dřevní hmoty k vytápění se výrazněji než u jiných paliv na výhodnosti využití podílí faktor „snadného“ pořízení, který nám zůstal jako relikt z doby, kdy byl majetek v socialistickém vlastnictví. Bohužel. Čtenář si jistě dokáže představit, jak bídné tepelné vlastnosti a velikost musí mít rodinný dům, ve kterém rodina ročně protopí 100 q hnědého uhlí a 20 m3 dřeva ve starším kotli. Náklady na vytápění však vycházejí podobné jako u mnohem menšího rodinného domku typu bungalov (stavěného podle platných norem) při využití vysoce účinného a ekologického získávání tepla. Nápravu této distorze ekonomického prostředí slibuje ekologická daň (více Energie pro Život 2/2003).
Jako doporučení, pokud budete provádět vlastní rešerši využití jiných paliv či energií než dodávaných prostřednictvím sítí, je důsledné vyšetření všech okolností a podmínek pro využití určitého paliva. Každý druh paliva má svá specifika, nelze bohužel vycházet pouze z energetických propočtů a jednotných podmínek.

Jak se rozhodnout?
Nejdůležitější energií, jejíž připojení realizujeme prakticky vždy, je elektřina. Již v této fázi je vhodné se informovat na možnosti velikosti odběru z rozvodné sítě. Nejvyšší příkon vyžaduje elektrické vytápění akumulační, následováno hybridním či přímotopným vytápěním a nakonec tepelným čerpadlem. Velikost odebíraného příkonu a současnost odběrů lze řídit prostřednictvím přednostních relé.
Druhým v pořadí k zamyšlení je pak zemní plyn, nabízející komfortní energii stejně jako elektřina, a to pro vytápění, vaření a přípravu TUV. Pokud není plynovod k dispozici, a nebo pokud by přípojka vyžadovala neúměrné finanční náklady, nezbývá nám než hledat další možnosti dodávky tepelné energie.
Při požadavku na komfortní vytápění téměř bez obsluhy v neplynofikovaných sídlech je vhodné se informovat na vytápění propanem, topným olejem nebo peletkami. Tato paliva nejsou dodávána potrubními sítěmi, vyžadují instalaci zásobníku a nebo skladu. Jedná se o paliva s tržními cenami, dodávané obchodníky prostřednictvím automobilové dopravy. Její započtení či nezapočtení do ceny paliva je nutné ověřit. Dále je velmi vhodné se informovat na obchodní podmínky, neboť cena peletek či propanu je v létě odlišná od ceny zimní.

Ventil osazený termostatickou hlavicí - nenápadný pomocník, který za příznivou cenu ušetří 20 až 30 % nákladů za vytápění

Vytápění dřevem a uhlím má v našich zemích největší tradici, neboť se jedná o paliva nejlevnější. Zároveň však vyžadují větší úsilí ke své proměně v užitečné teplo. V případě uhlí je to skladování a obsluha, v případě polenového dřeva pak ještě sušení a štípaní, v mnoha případech dokonce samotná těžba a manipulace. Spotřebiče na tyto paliva jsou levné a ověřené konstrukce. Pro přípravu TUV lze použít nepřímotopných zásobníků spojených se zdrojem tepla a nebo např. elektrických ohřívačů.
Náročnou práci při přípravě paliva si lze ušetřit využitím moderní tepelné a dřevozpracující techniky. Automatické kotle na uhlí se zásobníky snižují nároky na obsluhu, stejně tak jako zapojení kotlů na tuhá paliva společně s akumulačními nádržemi. Moderní pyrolytické kotle nabízejí v předepsaném poměru možnost spalovat i vlhký dřevní materiál tzv. štěpku, která v našich podmínkách představuje např. dřevní hmotu z odvětvování nebo nálety. Místo pracného a energeticky neefektivního řezání řetězovou nebo okružní pilou je vhodné zvážit využití strojů jako jsou např. štěpkovače či drtiče. Samozřejmostí v našich obchodech jsou již různé výkonné štípačky, které taktéž ulehčí práci při přípravě dřeva. Zájemcům o topení dřevem doporučujeme důkladně obhlédnout „palivovou základnu“ a více se informovat na specifika a zásady využívání dřevní hmoty k vytápění. Pokud tak neučiníte, z návratu k přírodě byste pak mohli být značně rozčarováni.
Je však jasné, že výše uvedené technologie v konečném efektu prodražují využití dřeva či uhlí. Opět doporučujeme zjistit obchodní podmínky a cenu za dopravu.

Lokální topidla na dřevo jsou stále oblíbenějším
doplňkem k systému ústředního vytápění
S chladničkou i přes nízký příkon je třeba
počítat jako se spotřebičem s prakticky
celoročním provozem, tedy i významnou spotřebou.
Při výběru nového přístroje se orientujeme zásadně
podle energetických štítků

Co říci závěrem
Zajištění energetiky rodinného domku z pohledu paliv a energií provázejí mnohá závažná rozhodnutí. Jako vhodné se z praktického hlediska jeví uplatnění postupu prezentovaném výše. Pokud máte zájem o více informací, navštivte www.ceskaenergetika.cz, sekce Energie a život, kde jsou k dispozici přehledné informace a výpočtové programy, které výrazně ulehčí vaši orientaci v problematice.

Miroslav Götz gotz@ceskaenergetika.com

 

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.