Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

31. července 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Jak vybírat rodinný bazén

V průběhu našeho miniseriálu o rodinných bazénech jsme si řekli, jak zvolit správné místo pro bazén, vybrali si materiál i povrchovou úpravu a zvolili i odpovídající velikost bazénu vzhledem k jeho uvažovanému využití. Aby koupání v něm bylo pro nás požitkem, musí mít vždy i krásnou čistou vodu. Proto se v dalším pokračování podíváme, jak zajistit čistotu vody pomocí úpravny vody.

Vířivý bazén s přelivem Bazén s keramickým obkladem

Bazény bez jakékoliv úpravy vody jsou pouze ty nejmenší, přenosné dětské, kde nikomu nevadí, že se voda často vypustí a napustí se čerstvá. V bazénu je pouze několik desítek, resp. stovek litrů vody a ty lze většinou úspěšně využít ještě např. k zálivce zahrady. U každého většího bazénu, s obsahem vody počítaným v m3, by však úpravna vody neměla chybět.

Jaký význam má úpravna vody u bazénu a z čeho se skládá?

Úpravna vody je technologický soubor zajišťující záchyt nečistot obsažených ve vodě a následnou úpravu parametrů vody do požadované kvality. Často se můžeme setkat i s výrazem sice odborně nesprávným, ale hojně používaným i mezi bazénovými prodejci „čistička“. Odborné kruhy mluví o čištění vod pouze v případě vod odpadních, kdežto u čistých vod, kterými bazénové vody bezesporu jsou, se jedná o úpravu vody. Hlavními prvky technologie úpravy bazénové vody pro rodinné bazény jsou filtry, na kterých dochází k záchytu mechanických nečistot a čerpadla, která zajišťují pohyb vody z bazénu přes filtr a po přefiltrování zpět do bazénu. Dalšími prvky technologického souboru úpravny vody jsou pak ohřev vody (tepelný výměník nebo přímotopné zařízení), dávkovače chemikálií pro chemickou úpravu a hygienické zabezpečení vody, prvky automatické regulace chodu úpravny a měřící prvky.
U stavebnicových montovaných bazénů i rodinných typů vířivých bazénů je problém volby vhodné filtrace většinou vyřešen za zákazníka: bazén má již k sobě výrobcem určenou úpravnu, která se montuje spolu s bazénem svépomocí nebo montážní firmou. Stavebník, který si zhotovuje bazén jako atypický objekt, však musí uvážit, jaký typ úpravy zvolí. Podívejme se proto, jaké systémy nabízí náš trh.

Podle umístění vzhledem k bazénu můžeme úpravny dělit na vnější a vnitřní. Vnitřní úpravny se umisťují přímo dovnitř bazénu (Obr. nahoře). Jejich výhodou je, že nepotřebují žádný potrubní rozvod, všechno zařízení je umístěno v jednom kompaktním celku, který se v bazénu postaví na dno nebo zavěsí na stěnu bazénu. Bazén pak může mít celistvé stěny i dno bez nutných prostupů pro přívod a odběr vody. Vzhledem k těmto výhodám se tento systém používá u přenosných montovaných bazénů. Nevýhodou je, že úpravna vody vytváří v bazénu „překážku“, které je nutné se při vodních radovánkách vyhýbat, aby nedošlo k jejímu poškození. Hydraulicky představují vnitřní úpravny nedokonalou výměnu vody v bazénu – odběr vody k úpravě a přívod zpět do bazénu probíhá pouze v jednom místě. K zařízení nelze připojit další prvky úpravy vody (řízenou chemickou úpravu a temperaci), proto se tento systém využívá jen u těch nejjednodušších malých sezónních rodinných bazénů. Asi jedinou výjimkou je vnitřní systém úpravny vody instalovaný panelově do schůdků bazénu (obr. dole), kdy je úpravna vody dokonale chráněna před poškozením, prostor schůdků umožňuje vkládat i další technologické prvky. Tento způsob by bylo možné posuzovat jako přechodový mezi vnitřními a vnějšími úpravnami pro rodinné bazény. Problémem u těchto úpraven je ale okamžik – kdy chceme bazén zcela vypustit. Protože tyto bazény většinou nejsou řešeny s dnovým odpadem, předpokládá se jejich vyčerpávání pomocí cirkulačního čerpadla úpravny vody s napojením přenosné hadice, nebo vložením ponorného čerpadla do bazénu. Ten, kdo si to jednou zkusí, by si příště jistě vybral jiný typ bazénu.

Úpravna vody ve schodech Skimmer

Vnější úpravny vody mají technologii pro úpravu vody instalovanou mimo bazén a s bazénem je propojena pomocí potrubních systémů. Je jasné, že se tak jedná o složitější systém než u úpraven vnitřních a má význam zvláště u trvale instalovaných větších nebo hodně zatěžovaných bazénů. Úpravna může být instalována nejen vedle bazénu, ale lze ji umístit i do poměrně velké vzdálenosti od bazénu. Umožňuje pak pro venkovní bazény instalaci dovnitř objektu, kde je snadno přístupná údržbě a obsluze, ale nepřístupná  nezvaným  hostům“. Přechodovým stádiem mezi vnitřní a vnější úpravnou jsou typové malé úpravny u montovaných bazénů propojené se skimmerem a vstupní tryskou pouze pomocí hadice. Tyto úpravny jsou sice umístěné vně tělo bazénu, ale funkčně pracují jako úpravny vnitřní.
Vnější úpravny umožňují volbu i větších a dokonaleji fungujících technologických prvků, doplnění temperace, automatizace provozu technologie, měřící a regulační prvky podle přání a finančních možností zákazníka. V bazénu lze díky potrubnímu systému volit i způsob přívodu a odběru vody a docílit tak lepší systém výměny vody v bazénu.
Filtr tvoří hlavní čistící prvek v úpravně bazénové vody. Dělíme je především podle druhu filtračního materiálu, který zajišťuje záchyt mechanických nečistot ve vodě obsažených:

  • kartušové, látkové, pěnové (molitanové)
  • pískové
  • náplavové

Filtry kartušové, pěnové a látkové mají uvnitř obalu vložku uvedeného materiálu, která zachytává z protékající vody mechanické nečistoty od velikosti několika jednotek nebo desítek mikronů. Filtrační vložka je vyjímatelná k čištění, které se provádí proplachem vodou mimo tělo filtru. Životnost vložky je omezená, po jejím ukončení se vyjme a nahradí novou. Výhodou těchto filtrů je velmi jednoduchá konstrukce a od toho se odvíjející nižší pořizovací cena. Při volbě tohoto druhu filtrace je nutné zhodnotit, jak často bude při daném provozu bazénu nutné vložku měnit a jak se tato výměna odrazí v provozních nákladech bazénu. Nevýhodou je, kromě nutné výměny vložky, i velmi malá kalová kapacita těchto filtrů, takže jsou použitelné pouze u málo zatížených bazénů. Nejčastěji se tento způsob filtrace uplatňuje u vnitřních úpraven vody nebo u rodinných vířivek.
Filtry pískové převažují u vnějších úpraven vody. Jsou tvořeny tlakovou nádobou naplněnou křemitým filtračním pískem, přes který je bazénová voda filtrována. Písková vrstva zachytává mechanické nečistoty a zespodu písku je pak odebírána přefiltrovaná voda. Tyto filtry jsou uzavřené, otevírají se pouze při revizi, písková filtrační vrstva má životnost cca 10 – 20 let. Čištění filtračního písku se provádí obráceným způsobem než při filtraci: prací (bazénová) voda je přiváděna zespodu pod pískové lože, proplachuje písek a vymývá z něj zachycené nečistoty. Použitá prací voda s nečistotami je odváděna do odpadu.
Ovládání filtru, t.j. přepínání z filtrace na praní apod., je u pískových filtrů pro rodinné bazény zajišťováno jednoduše pomocí jednoho šesticestného ventilu, který může být i automaticky ovládán. Pískové filtry mají složitější konstrukci než filtry vložkové, tomu odpovídá i vyšší pořizovací cena. Ta je pak kompenzována nižšími provozními náklady, kdy není nutná tak častá výměna náplně filtru.
Filtry náplavové tvoři speciální kategorii filtrů, kdy tenkou filtrační vrstvu tvoří speciální rozsivkové zeminy. Jde o principielně jednoduchý systém nízkotlaké, resp. podtlakové filtrace se záchytem i velmi malých nečistot. Vzhledem k časté obměně filtračního materiálu (při každém praní filtru) patří k provozně dražším zařízením, ne často u nás používaným.
Čerpadla zajišťují u úpravy bazénové vody výměnu vody v bazénu a její průtok přes filtr. Fungují asi tak, jako srdce pro krev živočichům a pro úpravu vody jsou proto životně důležité. Čerpadla se výrazně liší u úpraven instalovaných přímo v bazénu od úpraven vnějších.
Vnitřní úpravny mají většinou malovýkonová čerpadla, která jsou umístěna za filtrem a čerpají tak již přefiltrovanou vodu. Vzhledem k tomu, že jsou umístěna v bazénu s koupajícími se osobami, pracují pouze s bezpečným napětím 12 V. Musí mít vodotěsně zabezpečený motor, který je chlazen protékající vodou, takže je možné je spouštět pouze ponořené do vody.
Vnější úpravny nasávají vodu z bazénu před filtrem i s přiváděnými mechanickými nečistotami, proto mají před vstupem vody do čerpadla předřazený lapač hrubých nečistot (lapač vlasů). Od těchto čerpadel požadujeme většinou vyšší výkony na překonání tlakových ztrát na filtru a v potrubních rozvodech, proto bývají tato čerpadla výkonnější. Pracují s napětím 220 nebo i 380 V. Většina nabízených bazénových čerpadel je v provedení plastovém, případně bronzové nebo nerezové konstrukce, aby byla zajištěna dlouhá životnost i pro prostředí bazénové vody.

Bazén se skimmery Náplavový filtr
Nerezové čerpadlo

Výměna vody v bazénu

Výměna vody u bazénů s úpravnou uvnitř bazénu probíhá v jednom prostoru uzavřeném stěnami a dnem bazénu. Dle obr. (schema bazénu se závěsnou filtrací) je nátok hladinou a výtok ve stejném místě tryskou. Využívá se zde oblého (většinou kruhového nebo oválného) tvaru bazénu a tryska bývá směrována tak, aby docházelo ke kruhovému pohybu vody v bazénu. K čištění vody však dochází pouze při hladině bazénu, ostatní spodní vrstvy jsou promíchávány pouze pohybem koupajících.
Pokud je úpravna vody instalována vně bazénu, je potřeba vodu z bazénu k ní přivést k vyčištění a čistou vrátit zpět do bazénu. Odkud a jak vodu odebírat a kam ji vracet zpět?
Nejjednodušším systémem je odběr vody sacím plovoucím košíkem, který sbírá nečistoty z hladiny bazénu a díky plováku udržuje svou polohu vůči hladině i při provozním kolísání hladiny, podle Archimédova zákona při vstupu a výstupu koupajících z bazénu. Hladinový odběr koresponduje se závěsnými úpravnami umístěnými uvnitř bazénu. Sací košík je spojkou uchycen k prostupu stěnou bazénu, s úpravnou je propojen pružnou hadicí. Stejným způsobem je vyčištěná voda vracena do bazénu a zde je proud vody směřován výstupní tryskou.

Strojovna uvnitř objektu Plastové čerpadlo
Akrylátový bazének s přelivem Přelivná hrana s mřížkou Aku. jímka s čerpadly

Systém řeší hlavně očišťování hladiny v bazénu, nečistoty, které klesají ke dnu nebo se vznáší v prostoru bazénu, zde zůstávají. Tento způsob bývá opět pouze u nejjednodušších rodinných bazénů nejnižší cenové kategorie.
Vyšším stupněm hladinového odběru vody v bazénu je pomocí, do stěny bazénu instalovaného, hladinového „skimmeru“ (z angl. skimmer = sběrač). Jedná se o plastovou nebo nerezovou schránku zabudovanou do stěny bazénu v úrovni hladiny. Otvor skimmeru je opatřen klapkou s plovákem, která zajišťuje odběr z hladiny i při provozním kolísání hladiny (viz. výše). Tím je zajištěn stálý nátok na úpravnu bez zavzdušňování cirkulačního čerpadla a oproti řešení s přelivným žlábkem odpadá akumulační jímka, která u bazénů se žlábkem vyrovnává objem vody vytlačený plavci.
Do skimmeru se vkládá ochranný košík, kde se zachycují hrubé mechanické nečistoty (listí apod.) a zabraňuje tak ucpávání sacího potrubí. Zabudováním do stěny bazénu se odstraňuje z prostoru bazénu předmět (sací koš nebo závěsná úpravna), který v bazénu vadí pohybu koupajících. Do některých typů skimmeru lze přivést i doplňkovou zdrojovou vodu, kdy se přes plovákový uzávěr udržuje stálý objem vody a v případě potřeby se automaticky doplňuje.
U větších rodinných bazénů bývá hladinový odběr řešen i větším počtem skimmerů, aby se zajistila co nejlepší obměna vody v bazénu.
U nejvyšší kvalitativní (ale i cenové) kategorie bazénů bývá skimmer, resp. řada skimmerů nahrazována klasickým přelivným žlábkem, jaký je budován u veřejných bazénů.
Přelivný žlábek díky délce své přelivné hrany zajišťuje mnohem lepší hladinový odběr po celé délce přelivné hrany. Přelivná hrana u skimmeru je cca 15-30 cm, délka žlábku je několik metrů. Pokud je žlábek po celém obvodu bazénu, nevzniká v úrovni hladiny typický „mastný pruh“, od nečistot lehčích než voda, které se usazují na konstrukci v úrovni hladiny a které je nutné mechanicky odstraňovat.
Žlábek může být jak stěnový – hladina je pod úrovní ochozu, tak s horním přelivem – hladina je v úrovni ochozu nebo zdvižená nad ochoz. Řešení všech bazénových prvků pak odpovídá řešení jako na veřejných bazénech.
Úpravna vody musí být vybavena i vyrovnávací (akumulační) jímkou, nebo se žlábek musí kapacitně navrhnout tak, aby vyrovnávací jímku nahradil. Vzhledem k cenové a prostorové náročnosti však nebývá v oblasti rodinných bazénů řešení s přelivným žlábkem obvyklé.
Důležitým, i když dosti často u bazénových firem opomíjeným prvkem, je dnové přisávání. Dnová gule je výrazným pomocníkem při odstraňování nečistot ze dna bazénu a je nezbytným prvkem pro úplné vypuštění vody z bazénu. Každá vodní nádrž by měla být vypustitelná, tedy i bazény. Názory některých prodejců, že se rodinné bazény vůbec nevypouští, jsou zcestné. Pokud bude bazén vyčerpáván pomocí přenosného ponorného čerpadla, zbude na dně cca 10 cm vody, pokud ve dně není provedena dnová jímka, kam by se čerpadlo umístilo. 10 cm vody u bazénu s průměrem 3 m (nejlevnější verze bazénů s úpravnami) představuje cca 220 l vody, ale u bazénu 3x6 m již 1800 l vody, kterou nelze vyčerpat a musí se ručně vybrat. Dnová gule v nejhlubším místě tento problém řeší bez nesnází. Pokud je dno bazénu nad úrovní  kanalizace, kam by šel bazén vypustit, lze jej na systém kanalizace napojit přímo. Nutno ale uvažovat s tím, že bazénové gule nemají zápachovou uzávěru a nebylo by asi vhodné větrat kanalizaci přes vypuštěný bazén. Pokud je kanalizace výše než dno bazénu, nebo bude bazénová voda vypouštěna na zahradu (zálivka), lze připojit dnovou guli přes uzávěr na sání cirkulačního čerpadla a přímo tak využít tlačné síly již instalovaného cirkulačního čerpadla.
Přívod vyčištěné vody z úpravny zpět do bazénu je též důležitým aspektem kvality vody v bazénu. Celý systém přívodu a odběru by měl zajišťovat výměnu vody v bazénu v celém jeho objemu (tedy ne jen při hladině) a to tak, aby nevznikaly nikde „mrtvé kouty“ bez výměny vody nebo zkratové proudy, kdy do úpravny vody odchází ta voda, která byla právě vyčištěná do bazénu přivedena. Voda je do bazénu přiváděna bočními (stěnovými) nebo dnovými tryskami. Pro výměnu vody je hydraulicky výhodnější přívod dnový, jednodušší a cenově méně náročný je přívod bočními tryskami. Dnový přívod znamená silnější dno bazénu pro instalaci dnových rozvodů i hlubší ukládání potrubí než při bočním rozvodu. Proto je v oblasti rodinných bazénů více využíváno bočních trysek. Převážná část venkovních rodinných bazénů má vstupní trysky instalovány v horní části bazénu tak, aby bylo možné na zimu odpustit vodu z bazénu pod tyto trysky a odvodnit tak cirkulační potrubí včetně úpravny vody, ale zachovat při tom většinu vody v bazénu. Nevýhodou tohoto řešení je opět přenesení výměny vody pouze do horních vrstev vody v bazénu a při dně k výměně nedochází.
Další prostup stěnou bazénu, který se u rodinných bazénů často zřizuje, je pro sací trysku. Sací tryska slouží k připojení ručního podvodního vysavače. Umisťuje se do stěny bazénu pod hladinu vody, ale tak aby bylo možné ze břehu na ni bezproblémově dosáhnout. Ze sací trysky se potrubí připojuje přes uzávěr na sání cirkulačního čerpadla. O podvodních vysavačích ale někdy příště.

Gule bazénová nerez Tryska bazénová nerez

Ing. Milan Šmíd
Projekční ateliér Ing. Milan Šmíd – Bazénservis, Nad Šutkou 41,
Praha 8, 18200,
bazenservis@volny.cz, www.bazenservis-praha.cz

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.