Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

19. června 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Jak vybírat rodinný bazén

V předchozích dílech našeho povídání o tom, jak postavit a vybavit privátní bazén, jsme už probírali technologii úpraven bazénové vody rodinných bazénů založenou na filtraci vody přes filtrační materiál. Dnes si povíme, jak můžeme vodu upravovat chemicky či jinými „nestandardními“ metodami, aby její kvalita zůstala dobrá co nejdelší dobu. Nezapomeneme ani na velmi důležité mechanické čištění bazénové vany.

Cemická úprava vody v bazénu má spolu s filtrací významný vliv na udržení dobré kvality vody v bazénu. Pomocí chemikálií zajišťujeme několik úpravárenských kroků:

  • koagulaci (flokulaci)
  • korekci pH vody
  • hygienické zabezpečení vody proti mikroorganizmům (desinfekci vody)
  • zabezpečení vody v bazénu proti růstu řas
  • měření kvality vody 

Popis jednotlivých chemických procesů, jejich vliv na úpravu bazénové vody a případně i některé názvy preparátů, se kterými se můžeme setkat na pultech obchodů, může být náplní zvláštního tématu. Nyní si budeme všímat spíše technologického zařízení, které má klientovi – majiteli rodinného bazénu umožnit rozumně v rozsahu jeho požadavků a možností jeho finančních prostředků provádět chemickou úpravu vody.

1. dávkování koagulantu
Koagulant je látka, která způsobuje po přidání do bazénové vody přes filtr vyšší účinnost filtrace. Jde o látky převážně na bázi hliníkových nebo železitých solí (síran hlinitý Al2 (SO4)3, aluminiumhydroxichlorid PAC, chlorid železitý FeCl3) případně v podobě organických vysokomolekulárních polymerů (polyakrylamid – PAA). Jejich aplikace do bazénové vody se liší podle podoby, v jaké jsou dodávány, a ve způsobu použití – dodávají se v podobě roztoku, granulátu, tablet, nebo i v podobě „namáčecích polštářků“ – kartuší. Používají se průběžně pozvolným dávkováním nebo rozpouštěním ve vodě před filtrem a zvyšují tak účinnost filtrace. V privátní sféře se často používá nárazové nadávkování přímo do bazénu, kde způsobí vysrážení nečistot přímo v bazénu a její usazení na stěnách a dnu bazénu. Odkud se pak odstraní pomocí podvodního vysavače.
Pro namáčecí polštářky nebo kombinované rozpustné tablety není potřeba instalovat žádné dávkovací zařízení, pro granulát nebo roztoky při kontinuálním použití se instalují dávkovače s rozpouštěcími nádobami, při nárazovém použití roztoků nebo granulátu přímo do bazénu není též potřeba žádný dávkovač.

2. korekce pH vody
Hodnota pH je definována jako záporný logaritmus obsahu vodíkových iontů. Většina lidí si pamatuje, že neutrální reakce je při pH = 7 (ve vodě je obsah 10 – 7 mol/l). Při snižování pH se zvyšuje kyselost, při zvyšování pH se zvyšuje zásaditost (alkalita). U zdrojové vody se můžeme běžně setkat s hodnotami pH v rozmezí 6 – 8, pro úpravu bazénové vody by se hodnota pH měla pohybovat optimálně kolem neutrální hodnoty (pH 6,6 – 7,4). Úpravou vody pomocí chemikálií dochází většinou k mírně kyselé nebo zásadité reakci, která mění celkovou hodnotu pH vody v bazénu. Změnu hodnoty pH může způsobovat i dopouštění zdrojové vody s odlišným pH než je voda bazénová. Tyto okolnosti nás proto nutí hodnotu pH zvýšit, popřípadě snížit.
Zvyšování nebo snižování pH vody by se nemělo provádět nárazově, protože tak by se i nárazově měnily podmínky pro probíhající chemické reakce v bazénové vodě, což by mohlo mít nepříznivý vliv na kvalitu vody. Proto se pro privátní bazény vyšší cenové kategorie instalují dávkovače pH korektoru. Nabízené přípravky v maloobchodní síti bývají často pro lepší orientaci zákazníků označovány přímo reakcí, kterou zajišťují (pH Minus, pH Plus, Byroplus, Byrominus, Dinoplus, Dinominus, pH Heber, pH Senker a pod.)

Plovoucí košík a chlorové tablety Membránové dávkovací čerpadlo SEKO

3. desinfekce vody
Dlouhodobým výzkumem se zjistilo, že každý člověk vnáší do bazénu několik set tisíc mikroorganizmů, z nichž je sice většina za normálních okolností zcela neškodných a je součástí ochranné vrstvy na kůži člověka, řada z nich ale může být původcem rozličných chorob. Dalším možným zdrojem mikroorganizmů v bazénové vodě může být voda zdrojová, příp. se mikroorganizmy mohou do vody dostat i vzduchem. Jako ochrana se do bazénové vody přidávají desinfekční prostředky. Desinfekce v rodinných bazénech je převážně prováděna pomocí okysličovadel, kde na prvním místě jsou chlorové preparáty.
Pro provoz rodinných bazénů převažuje použití tzv. organického chlóru, nejčastěji na bázi kyseliny izokyanurové. Je dodáván v podobě granulátu, rychlorozpustných nebo pomalu rozpustných tablet, které se vkládají do plovoucích košíků (obr. 1) přímo do bazénu, případně do skimmeru nebo do rozpouštěcí komory v úpravně vody. Výhodou chlóru v této podobě je jednoduchá a poměrně bezpečná manipulace i pro laika.
Z důvodů poměrně vysokých cen chlorových tablet však bývá někdy používán při ošetřování vody v rodinných bazénech i roztok chlornanu sodného, případně Sava. Jejich použití však předpokládá odbornější manipulaci než při použití tablet nebo granulátu. Pro dávkování roztoků je nejvhodnější použití dávkovacího čerpadla, s jehož pomocí lze s velkou přesností nastavit nutnou dávku desinfekčního činidla.
Další možností hygienického zabezpečení bazénové vody u rodinných bazénů je použití bezchlórových preparátů, nejčastěji na bázi „aktivního kyslíku“. I pro tyto preparáty se používají stejná dávkovací zařízení jako u preparátů chlorových, proto při návrhu technologie bazénu se v tomto kroku nemusíme zabývat otázkou, jestli chlór nebo „nechlór“.

Automatické dávkování chemikálií
s vyhodnocovačem
Dávkování PROMINENT

4. zabezpečení proti řasám
Pod pojmem řasy je uvažována v bazénové problematice skupina mikroskopických jedno a více buněčných organizmů, které se do bazénu mohou dostat ze zdrojové vody nebo pomocí větru či klimatických srážek. Spóry řas jsou prakticky všude a v bazénu bez řádné cirkulace v celém objemu a vhodné chemické úpravy může dojít k rozvoji a k hromadnému množení a tím znehodnocení vody během několika dní. Ideální podmínky vytváří teplé a vlhké počasí, pro zelené řasy pak i dlouhý sluneční svit. Před řasou v bazénu nás plně neochrání ani, je-li bazén uvnitř objektu. Řasy vytváří nepříjemný sliz na hladině bazénu, a stěnách bazénové vany, znepříjemňují pocit z koupání a mohou způsobovat kožní reakce. Nepříjemný je i zápach rozkládajících se zbytků. Nejúčinnější proti řase je prevence. Voda v bazénu musí cirkulovat v celém objemu, aby nevznikaly pro řasu příjemné klidové kouty a do bazénové vody je nutné přidávat algicid.
Algicidy jsou chemické přípravky určené pro prevenci a likvidaci řasy v bazénových vodách. Jejich aplikace probíhá převážně nárazově a proto se pro dávkování algicidu běžně neinstaluje žádné zvláštní dávkovací zařízení.

Dávkovače chemikálií pro privátní bazény
Jak již bylo výše v textu uvedeno, záleží volba dávkovacího zařízení na způsobu chodu celé úpravny vody a skupenství použitých chemikálií. Nejjednodušším druhem jsou rozpouštěcí plovoucí bóje (košíky) – obr. 1, do kterých je umístěna příslušná tableta a ta se postupně rozpouští do bazénové vody a chemikálie se ve vodě rozmíchává pohybem koupajících. Výhodou jsou minimální pořizovací náklady, nevýhodou je špatná možnost nastavení přesné dávky, nemožnost regulace a prvek, který se plete při koupání. Poslední nevýhodu odstraňuje umístění „vymývací komory“ do cirkulačního potrubí v prostoru strojovny úpravny vody.

Automatická regulace kvality vody POOLACTIF Regulace BWT

Pro bazény vyšší kategorie, zvláště u celoročně využívaných bazénů, je vhodné instalovat pro aplikaci chemikálií dávkovací čerpadla. Ta odlišujeme podle konstrukce na čerpadla membránová, pístová a peristaltická. Aplikovaná dávka chemikálie je u dávkovacích čerpadel snadno ručně nastavitelná a umožňují tak aplikovat poměrně přesnou dávku potřebné chemikálie. Čerpadla by měla být instalována tak, aby k nim byl snadný přístup a snadná možnost dopravy chemických roztoků bazénové chemie. Některá nabízená zařízení mají kromě ručně nastavitelné dávky chemikálie i automatické přerušování resp. spouštění dávkování podle potřeby bez zásahu obsluhy. I pro dávkovací čerpadla, která nemají automatické ovládání, lze toto zařízení přiřadit. Automatická regulace dávky odebírá z cirkulačního systému (nejlépe přímo z bazénu) vzorek vody, ten na měrných sondách vyhodnocuje a porovnává s nastavenými parametry. Pokud je hodnota v bazénové vodě vychýlena, dává pokyn dávkovacím čerpadlům. Tímto způsobem lze udržet chemické parametry bazénové vody na velmi dobré kvalitě srovnatelně i s vodou v moderních plaveckých areálech. Naměřená hodnota kvality vody se může znázorňovat na displeji měřiče, příp. je signalizována pomocí LED kontrolek. Ze špičkových profesionálních zařízení lze hodnoty přenášet i mimo měřící zařízení, např. do paměti domácího počítače.
U privátních bazénů se nejčastěji měří hodnoty
pH a Redox potenciálu, někdy je hodnota Redox potenciálu přepočítávána na stupnici chlorovou. Pouze zařízení používaná i na veřejných bazénech mají přímé měření volného příp. i vázaného chlóru chlórovou sondou. Tato zařízení jsou ale v té nejvyšší cenové kategorii a v privátní sféře pouze pro nejmajetnější skupinu klientů.

Měření chemických parametrů vody v bazénu
Jedno ze základních pravidel při chemické úpravě jakékoliv vody je, že máme vědět, co do vody přidáváme za chemikálie. Nestačí jen obchodní název, měli bychom znát i chemické složení. Většina přípravků při použití zachovává v bazénové vodě chemická rezidua a i zde je vhodné měřit jejich koncentraci. K tomu všemu potřebujeme vhodná měřící zařízení.
Nejjednodušší měřící pomůcky – testery jsou založeny na barevné reakci vzorku vody obarveného vhodnou reagencií a orovnáním opticky s přiloženou stupnicí. Tyto měřiče jsou běžně dostupné, v cenové relaci několika set korun a určitě by neměly chybět u žádného majitele rodinného bazénu. Umí však měřit vždy pouze 1 – 2 veličiny a při měření různých veličin bychom potřebovali celou škálu těchto colorimetrů.
Vyšší kvalitu měření nám zajistí přístroje pracující fotometrickou metodou – fotometry. Ty měří prostup světla obarveným vzorkem a porovnávají ho s prostupem světla neobarveným vzorkem. Fotometry mají větší rozsah měřených veličin, výrazně vyšší přesnost měření, jsou však cenově výrazně nákladnější – řádově tisíce až desetitisíce korun a lze je koupit pouze u specializovaných prodejců.

Závěrem k chemické úpravě vody
Pro zajištění dobré kvality vody v bazénu v dlouhodobém horizontu je chemická úprava vody nezbytností. Musíme ale vždy brát v úvahu, že většina používaných přípravků může při předávkování způsobit zdravotní potíže, zvláště u citlivých osob nebo u dětí a je proto bezpodmínečně nutné řídit se přiloženým návodem. Vhodné je doporučit klientovi používání přípravků jednoho výrobce a nekombinovat různé kombinace, které mohou zapříčinit nežádoucí chemické reakce.
Není v žádném případě pravdou, že není potřeba provádět výměnu vody v bazénu – v bazénové vodě dochází vlivem chemických reakcí ke kumulaci chemických zbytků, které nám žádný filtr neodstraní, protože jako pravé roztoky filtrem prochází. Jediný rozumný způsob je postupné odpouštění vody z bazénu a její náhradou čerstvou vodou ze zdroje. Po vykoupání čtyřčlenné rodiny ve venkovním sezónním bazénu lze doporučit výměnu cca 250 litrů (tj. cca 60 – 70 litrů / osobu). Zařízení úpravny vody by mělo zajistit i jednoduchou částečnou výměnu bazénové vody. Projekt technologie by měl řešit i způsob „likvidace“ odpouštěné vody – při zálivce na zahrádce některé rostliny mohou být citlivé na chemické zbytky ve vodě. Vypouštění vody do vodoteče podléhá schválení správce vodoteče (i ryby jsou citlivé na některé námi používané chemikálie) a v žádném případě nelze doporučit vypouštění vody přes domovní biologické čistírny odpadních vod, protože dochází k extrémní hydraulické zátěži.
Někteří klienti – majitelé nebo zájemci o pořízení privátního bazénu, mají zájem o minimalizaci chemie v provozu bazénu a náhradu některou z možných jiných úpravárenských metod. Zde jim prodejci mohou nabídnout řadu „zaručeně nejlepších nejekonomičtějších a nejekologičtějších zařízení“. Doporučuji v tomto ohledu uvážlivost – ne všechno se hodí universálně pro každý privátní bazén. Podívejme se tedy na ty nejběžnější nestandardní úpravy bazénové vody.

Magnetodymamická úprava vody
Magnetodynamická úprava vody je vhodná pro vody tvrdé, vytvářející vodní kámen. Cirkulovaná voda je vedena magnetickým polem  vytvořeným magnety připevňujícími zvenčí potrubí. Účinkem zmagnetizování nedocházík vysrážení vodního kamene, který je nepříjemný zvláště na zařízení temperace bazénové vody, protože snižuje účinnost zařízení a může způsobit až jeho poruchu. Výrobce uvádí, že působením magnetu se snižuje i koroze materiálů, ale v bazénové oblasti se korodujících materiálů téměř nepoužívá, takže tento účinek je vedlejší.
Tato metoda je doporučována zvláště na vody podzemní – je-li rodinný bazén plněn vodou z vlastní studny. Pokud paní domu používá změkčovací přípravky při praní, měl by pán domu a bazénu používat též úpravu tvrdosti  vody v bazénovém provozu.
Technicky lze zařízení instalovat velmi jednoduše – magnet nebo elektromagnet se připevní zvenčí na cirkulační potrubí, do prostoru před elektroohřev. Není proto potřeba provádět technicky přípravu pro montáž, stejně  tak lze zařízení instalovat i dodatečně v případě, že se objeví vhodnost jeho použití.

Ruční jednoduché testery Fotometr k měření chemic. parametrů vody

Desinfekce UV zářením
Desinfekce UV záření je progresivní technologický způsob zabezpečení vody. Jde o fyzikální způsob desinfekce vody bez vlivu na chemické složení vody, její chuť, nezpůsobuje zápach, což je její veliká přednost. Proces likvidace bakterií i jejich sporů a virů probíhá účinkem krátkovlnného záření o vlnové délce cca 250 μm. Velkou výhodou této metody je jednoduchost provedení a to, že nemůže dojít k předávkování jako u chemických způsobů sanitace vody. Nevýhodou jsou poměrně vysoké investiční náklady.
Upravovaná voda je po zbavení zákalotvorných a barvotvorných látek na filtračním zařízení přivedena do speciální trubice, kde v tenké vrstvě prochází komorou. Zde je ozářena UV paprsky, které zahubí vše živé ve vodě. Takto vyčištěná voda je vrácena zpět do bazénu. Zařízení se připojuje pouze na zdroj el. energie, UV lampa se instaluje na by-passu výtlaku do bazénu za filtrací a temperací vody. Vzhledem k ceně se nepředpokládá použití této metody u sezónních zahradních bazénů.

Desinfekce elektrolýzou „kuchyňské“ soli
Tato metoda se k nám dostala z přímořských států, kde je slaná voda mnohem levnější než voda sladká. Princip metody je založen na rozkladu chloridu sodného – kuchyňské soli (hydrolýze) účinkem elektrického proudu. Sama slanost vody brání rozvoji organizmů citlivých na obsah soli ve vodě, zvláště na zelenou řasu, která se při úpravě vody touto metodou ve vodě nevyskytuje. Účinkem elektrického proudu vložených elektrod lze chlorid sodný rozkládat na plynný chlór a ten využít pro zabezpečení vody.

NaCl + NaClO + H2O Cl2 + 2 NaOH
2 NaOH + Cl2 NaClO + NaCl + H2O

Uvolňovaný chlór má desinfekční účinky hubící mikroorganizmy. Napsané rovnice by mohly vypadat jako „perpetum mobile“, protože procesy ve vodě jsou vratné. Prouděním vody se ale uvolněný chlór dostává z vody a také díky přítomnosti i jiných látek ve vodě, zvláště organických, dochází ke vzniku různých sloučenin rovnicemi nepopsaných a tím ke ztrátám soli, kterou je nutné nahrazovat.
Pobyt v bazénu ošetřeném slanou vodou jepoměrně příjemný. Voda ztrácí charakteristickou „bazénovou příchuť“ po chlóru a plavci si pochvalují, že voda příjemně nadnáší. Chcete-li si však pořídit tuto technologii, doporučujeme volit již při výstavbě materiály a strojní zařízení odolné zvýšené agresivitě slané vody, i když někteří dodavatelé těchto zařízení tvrdí, že to není potřeba. Slané vodě dobře odolávají plastové rozvody, u nerezových prvků se doporučuje použití vyššíhostupně kvality. Snižuje se životnost čerpadel. U výměníků ohřevu vody se doporučuje použití s titanovým povrchem. Účinek soli je patrný po čase i v bazénové hale.
Zařízení elektrolýzy se instaluje za filtraci a temperaci vody. Připojuje se pouze na zdroj elektrického proudu. Dle druhu nabízeného zařízení bývá slanost vody od 0,5 % (slanost slzy) do slanosti 3,5 %  (mořská voda). Zařízení je dobře udržovatelné i pro laiky, provoz je nákladově málo náročný, většinou se kromě soli nepoužívají k úpravě vody v bazénu žádné další chemikálie. Při použití této metody je nutné uvažovat, jak likvidovat slanou odpadní vodu, kterou nelze použít na zálivku, vypouštění do kanalizace či do vodoteče by měl schválit příslušný vodoprávní orgán či správce.

Ozonizace vody
Ozón je namodralý plyn těžší než vzduch, silně dráždivý, působící toxicky. Je dosud nejsilnějším oxidantem používaným k likvidaci organických a anorganických nečistot a hygienickému zabezpečení vody v bazénech. Nelze skladovat. Pro svou nestálost se musí vyrábět v místě spotřeby – elektrickým výbojem vysokého napětí.
3 O2 + 2.89 * 105 J – 2 O3
Ozón je značně nestálý a rychle se rozpadá na molekulu kyslíku a velmi reaktivní atomární kyslík:
2 O3 + 2.06 * 105 J – 2 O2 + 2 O
Jeho schopnost usmrcovat mikroorganizmy ve vodě je vysoká na bacterium coli a spóry cca 300x vyšší než chlórem.
U bazénových technologií pro privátní bazény se ozonizace začala uplatňovat až od používání tzv. doplňkové či částečné ozonizace, kdy se nesytí celý objem cirkulované vody, ale jen určité potřebné množství. Zařízení se instaluje tak veliké, aby vyrábělo jen tolik ozónu, které se při oxidaci stačí spotřebovat. Při částečné ozonizaci se z cirkulace vyvede odbočka za filtrem pro cca 1/4 – 1/5 objemu, zde se voda sytí ozónem, a takto upravená voda je přivedena zpět do cirkulačního potrubí. V přepočtu vychází při částečné ozonizaci cca 0,05 – 0,1 g/m3 cirkulované vody, u některých systémů i nižší. Ozonizačních přístrojů se vyskytuje v nabídce bazénových firem řada – jedná se o malá, ale poměrně nákladná zařízení. Při použití ozonizátoru doporučujeme značnou opatrnost – ozón má karciogenní účinky nebezpečné pro člověka. Únik ozónu doprovází charakteristický zápach jako u tichého výboje elektrického proudu. Ozonizační zařízení by mělo procházet pravidelnými preventivními prohlídkami.

Regulace Wassertest Regulace ProMinent


 

Ing. Milan Šmíd
Projekční ateliér Ing. Milan Šmíd – Bazénservis, Nad Šutkou 41,
Praha 8, 18200,
bazenservis@volny.cz, www.bazenservis-praha.cz

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.