Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

27. srpna 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Jaký typ tepelného čerpadla zvolit?

Tepelná čerpadla se stávají velmi oblíbeným alternativním způsobem vytápění rodinných domů. Nejen pro své vynikající ekonomické vlastnosti (ušetří až 80 % nákladů na energie), ale i díky krátké době návratnosti investice (v průměru 3 – 7 let) a ekologickému provozu.
Leckdo tedy jistě přemýšlí, jaké je to nejvhodnější tepelné čerpadlo, co je pro jeho provoz a instalaci potřeba a kolik tato investice bude stát. Těmto otázkám se bude věnovat následující článek.

Tepelná čerpadla se dělí na tři základní druhy podle toho, zda odebírají teplo z vody, země nebo ze vzduchu. Pro všechna tato čerpadla platí, že výstupem je teplá voda, která se využívá k vytápění objektu (podlahové vytápění, radiátory) a ohřevu užitkové vody. Existují i tepelná čerpadla, jejichž výstupem je teplý nebo studený vzduch, ale ta nejsou v našich podmínkách pro vytápění rodinných domků příliš rozšířená, teplovzdušnou otopnou soustavu má totiž málokdo.

Tepelná čerpadla voda/voda

Jako primární zdroj tepelného čerpadla voda/voda slouží většinou spodní voda z kopané nebo vrtané studny. Čerpaná voda projde výměníkem tepelného čerpadla (výparníkem), který z ní odebere část tepla a ochlazená voda se vrací zpět do země pomocí druhé, menší vsakovací studny nebo jímky. Aby byla zajištěna správná funkce systému a nedocházelo k ochlazování zdrojové vody, musí být od sebe studny dostatečně vzdáleny. Pro správnou funkci tepelného čerpadla je nutné provést hydrogeologickou čerpací zkoušku, která prokáže, že je vydatnost studny dostatečná a že při provozu tepelného čerpadla nedojde k poklesu nebo ztrátě spodní vody v blízkém okolí.

Požadavky na primární zdroj:  Vydatnost zdroje spodní vody by měla stabilně dosahovat cca. 30 l/min. Proto je nezbytné nejprve ověřit vydatnost zdroje čerpací zkouškou. Podstatné je rovněž vhodné minerální složení spodní vody. Pro zajištění optimálního a spolehlivého chodu čerpadla by neměla minimální teplota primárního zdroje vody během topné sezóny klesnout pod +7°C.

Výhody: Výhodou tepelných čerpadel pracujících na principu voda/voda je především vysoký topný faktor (4 a více). Oproti jiným systémům lze dosáhnout nízkých investičních nákladů, jakož i nejvyšších úspor; např. oproti elektrickému vytápění úspory až 80 %. Z toho vyplývá nejkratší doba návratnosti vložených investic. 

Nevýhody: Na většině území ČR není dostatečně silný zdroj spodní vody dostupný. V některých lokalitách s dostatečným zdrojem spodní vody není její čerpání povoleno.

Investiční náklady: nízké, cca 150 – 180 tis Kč i více – v závislosti na velikosti instalovaného výkonu a složitosti instalace.

Jestliže nemáte k dispozici potřebnou vydatnost zdroje můžete uvažovat o TČ země/voda, varianta kolektor uložený v rýhách nebo ve vrtech.

Tepelná čerpadla země/voda

Konstrukčně jsou tato tepelná čerpadla téměř shodná s tepelnými čerpadly voda/voda. Zdrojem nízkopotenciální energie je zem, ze které se energie odebírá pomocí kolektoru z plastových hadic. Ten může být z hlediska konstrukce buď horizontální, tzn. plošně uložený v rýhách v nezámrzné hloubce (1,2 – 2 m dle lokality) nebo vertikální – uložený ve vrtech. V kolektoru cirkuluje médium (nemrznoucí směs), kterou opět výměník tepelného čerpadla (výparník) ochladí, tj. odebere z ní teplo. Průtokem zemním kolektorem se médium „ohřeje“ na původní teplotu a celý cyklus se opakuje.

• Požadavky na primární zdroj: Pro realizaci plošného kolektoru u průměrného domu s tepelnou ztrátou 15 kW je nezbytný pozemek v minimální velikosti cca. 450 m2. (30 m2/1kW topného výkonu tepelného čerpadla). V případě použití vertikálního kolektoru pro stejný dům je třeba cca. 180 m vrtu. (12 m/1kW topného výkonu tepelného čerpadla v závislosti na typu půdy).

• Výhody: Výhodou tepelných čerpadel pracujících na principu země/voda je stabilní topný výkon tepelného čerpadla, nezávislý na okolní teplotě. Oproti jiným systémům lze dosáhnout vysokých úspor; např. oproti elektrickému vytápění úspory až 70 %.

• Nevýhody: Vyšší pořizovací náklady v případě použití vertikálních kolektorů (vrtů) nebo nutné rozsáhlejší zemní práce na pozemku (horizontální kolektor).

• Investiční náklady: průměrně cca. 280 tis Kč (plošný kolektor) nebo 360 tis Kč (vrty).

Jestliže se Vám zdá tato varianta investičně nákladná, doporučujeme TČ vzduch/voda.

Tepelná čerpadla voda/voda Tepelná čerpadla země/voda

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Nejvíce se při vytápění rodinných domků používají tzv. split jednotky – tepelná čerpadla dělená na vnější a vnitřní jednotku. Vnější jednotkou (ventilátor, výparník) umístěnou vně objektu, je nasáván vzduch, ze kterého je ve výparníku odebírána tepelná energie a opětně je tento ochlazený vzduch vyháněn do venkovního prostoru.
Vnitřní jednotka je umístěna v objektu (kotelna, provozní místnost), je propojena s vnější jednotkou v jeden okruh pro oběh chladiva a obsahuje všechny ostatní komponenty (kondenzátor, kompresor, bivalentní elektrokotel, regulaci, akumulační nádrž, ohřev TUV, atd...). Moderní tepelná čerpadla pracují spolehlivě i při velmi nízkých venkovních teplotách. V roce 2005 již budou na trhu TČ vzduch/voda se speciálním typem kompresoru, která i při velmi nízkých teplotách (např. -20°C) dokážou do otopné soustavy dodat až 65°C teplou vodu.

• Požadavky na primární zdroj: Vnější jednotka musí být umístěna na volném prostranství, aby byl zajištěn neustálý přívod vzduchu (běžný průtok 4-6 tisíc m3/s. Optimálně na nejteplejším, jižně orientovaném místě.

• Výhody: Výhodou tepelných čerpadel pracujících na principu vzduch/voda je poměrně vysoký topný faktor (3 a více). U tohoto systému lze dosáhnout optimálního poměru cena/výkon.
Vysoké úspory v porovnání s jinými systémy vytápění; např. oproti elektrickému vytápění úspory až 65%. Tepelné čerpadlo typu vzduch/ voda lze instalovat prakticky kdekoli. Nezáleží zde tedy na velikosti pozemku.

• Nevýhody: Dříve vyšší hlučnost vnější jednotky, která je nyní odstraněna ventilátory s nízkými otáčkami. Ve dnech s extrémními teplotami (pouze několik dní z topné sezony) nižší účinnost.

• Investiční náklady: nízké, cca 230 tis. Kč.

Tepelná čerpadla země/voda Tepelná čerpadla vzduch/voda

Při instalaci jakéhokoliv tepelného čerpadla lze zažádat o státní dotaci ve výši 30 % z ceny instalace (max 100 tis. Kč).

Více informací včetně předběžné kalkulace tepelného čerpadla najdete na www.mastertherm.cz

Master Therm CZ,
odborník na tepelná čerpadla
Nad Vršovskou horou 88/4
Praha 10
Tel.: 267 107 218 (220)


Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.