Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

12. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Konference CEEERES‘ 03

Sdružení Energy Consulting ve spolupráci s Českou energetickou agenturou a Energy Centre Bratislava pořádalo ve dnech 10. a 11. listopadu 2003 v Praze II. ročník konference CEEERES’ 03 (Conference of Central European Energy, Elciency and Renewable Energy Sources). Záštitu nad konferencí převzali: Ing. Milan Urban – ministr průmyslu a obchodu ČR, RNDr. Libor Ambrozek – ministr životního prostředí ČR a Doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc. – děkan elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Využívání obnovitelných zdrojů
Druhý ročník konference se věnoval přehledu současné situace v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice a ostatních zúčastněných zemích střední Evropy, definování potřeb a možností pro navázání spolupráce a vytvoření vzájemné podpory výměny informací v oblasti efektivního využívání energie v Evropě, podpora výrobců a dodavatelů zařízení a technologií na využívání OZE a informování o nových trendech v OZE v Evropě i ve světě. Na konferenci vystoupili mimo jiné i náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Pecina, MBA s informacemi o aktualizaci státní energetické koncepce a podpory výzkumu, z Ministerstva životního prostředí ředitel odboru ekonomiky životního prostředí Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. s informací o podpoře vědě a výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů energie, Doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc., děkan Fakulty elektrotechnické Západočeské university v Plzni s pohledem na výuku ekologie na vysokých školách, zástupci z České energetické agentury, kteří představili dotační programy pro obnovitelné zdroje energie a úspory energie pro rok 2004, zástupci z bruselské Asociace podnikatelů ve výrobě OZE (European Renewable Energy Centres Agency) a přes 40 dalších tuzemských i zahraničních odborníků z celého světa od Spojených států až po Rumunsko.

Průběh konference, zleva zasedají: Ing. Táňa Dutkevičová – ČEA, Ing. Jiří Kotlan, CSc. – FEL ZČU v Plzni, Ing. Martin Pecina – MPO, Ing. Miroslav Hájek Ph.D. – MŽP, Ing. Josef Bubeník – ČEA, Vladimír Hecl – Energy Centre Bratislava, Pawel Slawaticky – Energy Consulting

Průběh konference, přednášející Vladimír Hecl

Zajímavé příspěvky
Během dvoudenní konference zaznělo mnoho zajímavých příspěvků, a to i z oborů, které nejsou na takovýchto konferencích obvyklé. Z nejzajímavějších jmenujme např.:
Využití tepla uvolňovaného při kompostování rostlin přímo na nízkoteplotní vytápění. (Zajímavá myšlenka řízeným kompostováním přímo vytápět nízkoenergetické objekty.)
Vliv absorpční vlhkosti na tepelné ztráty objektů. (Doposud málo diskutované téma, kdy kondenzovaná a nebo naopak vypařovaná vlhkost stavebních materiálů má velký procentuální vliv na tepelné ztráty zejména u nízkoenergetických domů.)
Způsoby nízkoenergetického chlazení budov. (Spotřeba energie na chlazení se významně zvyšuje a stává se neopomenutelnou spotřebou elektřiny na provoz budovy.)
Solární a solárně termické energetické zdroje elektřiny při využití dvojohniskového parabolického koncentrátoru. (Příspěvek popisoval stav výzkumu výroby elektřiny pomocí adiabatického motoru poháněného sluneční energií.)
Technické využití supravodivosti v elektrických strojích. (Toto může být jedna z cest podstatné úspory elektrické energie v mnoha odvětvích.)
Porovnání životního cyklu a spotřeby energie na něj u některých tepelných izolantů. (Energie spotřebovávaná na výrobu a likvidaci stavebních materiálů se také stává jednou z dominujících spotřeb energie na stavbu a provoz domů a proto je nutné snižovat nejen spotřebu energie na vytápění a další provoz domu, ale i na jeho výstavbu, údržbu a likvidaci.)
Problematika nasazování distribuovaných energetických systémů. (Není potřeba pouze elektřinu vyrobit z obnovitelných zdrojů, ale je také potřeba ji dopravit do sítě a to v takovém množství, kolik je poptávkou vyžadováno, což si již mnozí propagátoři obnovitelných zdrojů neuvědomují.)
Posuzování energetické bilance nízkoenergetických pomocí moderních výpočtových programů. (Stávající způsoby vyhodnocování energetické náročnosti budov se jeví jako nedostatečné a je nutné do výpočtů zahrnovat i tepelné zisky neprůsvitnými konstrukcemi a vliv akumulace tepla.)
Anizotropie stavebních materiálů a její vliv na tepelné ztráty a velikost tepelných mostů. (Zejména u cihelného zdiva jsou velké rozdíly ve vlastnostech vedení tepla zdivem na základě směru šíření tepla, což se doposud zanedbává. Při zavedení těchto rozdílů do výpočtu se dostáváme k velmi zajímavým výsledkům.)

I přes nesporný úspěch konference a její kladné hodnocení většinou účastníků a množstvím podnětných a ojedinělých příspěvků týkajících se úspor energií a obnovitelných zdrojů energií je možné konstatovat, že by bylo vhodné se ještě více zaměřit na aplikaci nejnovějších trendů v oblasti úspor energií a obnovitelných zdrojů energií a na výzkum OZE. Především by bylo vhodné v oblasti spalování biomasy se více zaměřit na vývoj Stirlingova teplovzdušného motoru, kdy je možné po vyvinutí malého a levného Stirlingova motoru jej umístit téměř do všech rodinných domů vytápěných biomasou (v budoucnosti zejména peletami), dále na pohon dieselových motorů přímo řepkovým olejem (nikoliv metylesterem řepkového oleje), což může být pro zemědělce alternativa k tzv. zelené, tedy dotované, naftě. Zde by asi stačilo dostatečně podpořit přestavbu motorů na toto palivo, které si pak každý zemědělec může pěstovat a v podstatě i lisovat sám. Všechny příspěvky včetně kontaktů na jejich autory jsou přehledně zpracovány ve sborníku konference, kterému bylo přiděleno ISBN. V případě zájmu o jakékoliv informace týkající se konference, ale i diskutovaných témat nás můžete kontaktovat na níže uvedených adresách. Na adresách www.e-c.cz/ceeeres a nově zřízené www.ceeeres.info najdete stránky konference s dalšími podrobnostmi jako fotografie z konference, obsah sborníku a další.

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.