Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

14. října 2008, Autor: varner
Nezařazené články

MARS E01

kompaktní zařízení pro sběr, zpracování a dálkový přenos dat využitím technologie GPRS

S postupující liberalizací trhu s energií přichází na český trh důležitá změna ve způsobu nákupu a prodeje elektrické energie. Dodavatelé elektrické energie potřebují znát okamžitou spotřebu svého odběratele a v případě potřeby být schopni vzdáleně regulovat jeho odběr. Na druhou stranu odběratel elektrické energie chce mít k dispozici aktuální data o své spotřebě, ty archivovat a vyhodnocovat. Společnost Merz, spol. s r.o. proto přichází na trh s novým výrobkem MARS E01, který zajišťuje sběr, zpracování a dálkový přenos naměřených údajů z elektroměrů do řídícího systému dodavatele elektrické energie. Modul MARS E01 lze díky jeho otevřenosti snadno integrovat do již existujících energetických systémů a dispečinků.

MARS E01

MARS E01 je malé kompaktní přenosné zařízení pro sběr dat z monitorovaných zařízení pomocí digitálních vstupů, analogových vstupů nebo rozhraní RS 232/RS 485. Naměřené údaje je možno posílat na dispečerské pracoviště nebo je přímo zpracovávat řídícím programem v paměti modulu a tím okamžitě reagovat na např. alarmové stavy či havarijní situace (zaslání zprávy SMS, e-mail, alarmové hlášení, zapnutí/vypnutí aktivních prvků, aktivace spínacích členů apod.). Konstrukce modulu MARS E01 a vnitřní řídící program je nastavován dle konkrétních technických požadavků a podmínek nasazení.

Přenos dat do modulu MARS E01

Jak již bylo zmíněno, modul MARS E01 dokáže zpracovávat data ze zařízení pomocí digitálních vstupů, analogových vstupů nebo rozhraní RS 232/RS 485. Aby bylo možno přenést data např. z elektroměru do modulu MARS E01, musí být elektroměr vybaven výstupy pro odečet měřených veličin a parametrů. Naprostá většina elektroměrů dnes disponuje impulsním galvanicky odděleným výstupem S0, některé i sériovým rozhraním RS 232/RS 485. Modul MARS E01 tak může být připojen přímo k elektroměru a sbírat data jednou z výše zmíněných cest. Vestavěná pamět modulu MARS E01 umožňuje naměřená data archivovat, zpracovávat a předávat dále na dispečink v předem nastavených intervalech, popř. na přímé vyžádání z dispečinku.

Přenos dat z modulu MARS E01 na dispečink

MARS E01 je vybaven obousměrnou komunikací prostřednictvím těchto rozhraní:

1) GPRS modem
Vestavěný GSM modem je určen pro komunikaci prostřednictvím technologie GPRS nebo SMS. Jeho použití je naprosto univerzální a je limitováno pouze dostupností signálu GSM zvoleného mobilního operátora. Modul MARS E01 se tím tak stává mobilním zařízením, s minimálními náklady na instalaci. Pro komunikaci přes technologii GPRS je možné využít buď přímé připojení GPRS přes vlastní APN (Access Point Name), či využívat standardní APN mobilního operátora s připojením na Internet. V obou případech probíhá komunikace mezi měřeným místem a řídícím počítačem zabezpečeným protokolem TCP/IP. Částka za přenos dat pomocí GPRS je závislá na množství přenášených dat a na obchodních podmínkách přenosu dat vybraného mobilního operátora. Budeme-li však chtít pomocí modulu MARS E01 přenášet každou minutu aktuální data z elektroměru na dispečink, neměly by náklady na přenos těchto minutových hodnot překročit při dnešních cenových programech mobilních operátorů 25,- Kč/den.

2) Ethernet rozhraní
Použití ethernetového rozhraní je výhodné všude tam, kde je k měřenému místu přivedena lokální počítačová síť. Je to nejrychlejší připojení, vhodné zejména pro sběr dat v lokálních sítích. Pokud je lokální počítačová síť připojena na Internet, můžeme použít modul MARS E01 i pro sběr dat ze vzdálených lokalit.

3) Standardní modem
Standardní modem je vhodné použít tam, kde jsou k dispozici připojení do standardní telefonní linky. Výhodné použití je rovněž ve vnitropodnikové síti, kde lze využívat volání zdarma mezi pobočkami na lokální řídící počítač.


Typická konfigurace systému MARS E01

Dispečerské pracoviště

Na dispečerském pracovišti je instalována aplikace, která zajišťuje komunikaci s moduly MARS E01, graficky a textově zobrazuje naměřená data a archivuje je do databáze. Takto získaná data např. z elektroměru jsou následně zpracována v aplikaci společnosti Merz, spol. s r.o., která umožňuje:
 Zobrazit okamžité naměřené hodnoty.
 Zobrazit historické naměřené hodnoty (denní, týdenní, měsíční, roční, jiné...).
 Zobrazit hodinové odběry, rezervované kapacity sjednaného měření.
 Zobrazit data pro libovolný časový úsek.
 Porovnávat sjednané odběrové diagramy se skutečnými odběry.
 Vytvářet protokoly a bilance za vybraný časový úsek.
 Pracovat s naměřenými odchylkami.
 Pracovat s odběrovými diagramy.
 Vzdáleně povelovat připojená zařízení (vypínače, odpínače, úsečníky...).
 A mnoho dalších činností.

K naměřeným datům lze přistupovat nejen pomocí SW aplikace spuštěné na dispečinku, ale také pomocí Internetu. Názorný příklad on-line vizualizace naměřených dat z elektroměru DC3 pomocí modulu MARS E01 najdete na internetové adrese http://data.merz.cz.

MARS E01 na výstavě AMPER 2003

Společnost Merz, spol. s r.o. představila modul MARS E01 na nedávném mezinárodním veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper 2003 v Praze. Hlavním magnetem stánku byla názorná ukázka řešení sběru dat ze statického elektroměru DC3 – Schlumberger pomocí modulu MARS E01 bezdrátovou technologií GPRS přímo do počítače s vyhodnocovací SW aplikací od společnosti Merz, spol. s r. o. Simulovanou zátěž elektroměru DC3 tvořily čtyři 60 W žárovky. Přenos dat z elektroměru DC3 do modulu MARS E01 byl zajištěn přes rozhraní S0. Naměřené hodnoty z elektroměru byly snímány každou minutu a modulem MARS E01 posílány přímo přes síť mobilního operátora na dispečerské pracoviště. Zde byla instalována SW aplikace společnosti Merz, spol s r.o., která příchozí data zpracovávala, vyhodnocovala a archivovala do databáze MS SQL.

Mars E01 umožňuje:
 Snadný, rychlý a bezpečný přenos dat ze vzdáleného místa a jejich komunikace na dispečerské pracoviště.
 On-line nebo off-line přenos dat.
 Poskytnutí naměřených hodnot pro vnitřní potřeby uživatele zařízení přes rozhraní Ethernet.
 Přenos dat zabezpečeným protokolem TCP/IP.
 Přenos dat technologií GPRS, Ethernet nebo modemem.
 Vzdálené povelování zařízení z dispečerského pracoviště.

Výhody systému MARS E01:
 Instalovaný SW může zpracovávat měřená data přímo v místě měření.
 Přenosné a konfigurovatelné zařízení bez mechanických rotujících částí.
 Možnost nasazení v extrémních podmínkách (-20° až + 60° C).
 Sběr dat z obtížně dostupných lokalit.
 Nízké pořizovací a provozní náklady.
 U GPRS platíte pouze za přenesená data.
 Ekonomicky nejvýhodnější způsob vzdáleného sběru dat technologií GPRS.
 Výhodná cena přenosu dat volbou nejlevnější cesty (GPRS, Ethernet, modem).

Možnosti použití systému MARS E01:
 Měření, regulace a dálkový přenos odběrů elektrické energie, vody.
 Dálkový monitoring, řízení a regulace technologických procesů.
 Dálkový sběr dat ze špatně dostupných míst.
 Sběr dat z mobilních jednotek (pohyb vozidel, detekce polohy modulem GPS).


Technické parametry

Závěrem

Společnost Merz, spol. s r.o. patří již více než deset let k předním společnostem zabývajících se vývojem, výrobou a implementací programového vybavení pro monitorování, vizualizaci a řízení technologických procesů, včetně budování rozsáhlých průmyslových informačních systémů na bázi nejnovějších prostředků informačních technologií. Modul MARS E01 dnes doplňuje mozaiku těchto produktů a služeb, které si kladou za cíl zajistit nejen zákazníkovu spokojenost, ale i překročit jeho očekávání nadčasovým technickým řešením, vysokou kulturní úrovní a vstřícností. Společnost Merz, spol. s r.o. věří, že se jí tak modulem MARS E01 daří naplnit ještě více své motto: „From signals to data, from data to information, from information to wealth.“

Bližší informace o produktech a činnosti společnosti MERZ, spol. s r.o. najdete na www.merz.cz

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.