Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

16. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

MIMS

Řešení Mincomu pro gigant ScottishPower

Poslední dekáda je takřka na celém světě charakterizována především historicky bezprecedentní liberalizací trhu s elektřinou a plynem, která je v jednotlivých zemích na různém stupni vývoje. Dochází ke změnám jak v organizaci energetiky, tak i v příslušné legislativě, která fungování liberalizovaného trhu umožňuje. V Evropě k liberalizaci trhu přispělo i schválení příslušných směrnic EU o vytvoření společného trhu s elektřinou a posléze i s plynem.

Jednou z nutných podmínek zavedení konkurence na trhu s elektřinou a plynem je existence funkčních a spolehlivých informačních a telekomunikačních systémů, které budou jedním z rozhodujících nástrojů při získávání podílů na trhu. Jedná se v první řadě o systémy měření odběru energetického média, dispečerské řídící systémy, fakturační systémy, call centra apod. Zavedení těchto systémů, pracujících s měřenými veličinami převážně v reálném čase, musí být současně podpořeno informačními systémy provozními, ekonomickými, finančními, atd. Tyto systémy by měly nejen zprůhlednit finanční toky ve společnostech, ale především zabezpečit minimalizaci nákladů na provoz a rozvoj energetických systémů, což umožní uplatnit ekonomicky oprávněné ceny a tarify za energii.
Všechny organizace energetiky v otevřeném konkurenčním prostředí mají společný jeden faktor: Výsledky jejich činnosti závisejí na efektivním řízení a správě strojů, zařízení a lidských zdrojů. Aktiva distribučních a přenosových společností – typicky se jedná o geograficky rozprostřenou vysoce komplexní technologii – musí být neustále provozuschopná. Jednou z charakteristických vlastností utilit je tedy silná závislost na řádné údržbě veškerého zařízení a z toho vyplývající potřeba vhodné SW podpory.
Jelikož liberalizace trhu s energiemi je v České republice teprve na počátku tohoto procesu, pojďme se naopak podívat do Velké Británie, do země, která je v Evropě nejdále z hlediska konkurence v energetice. Zavedení konkurence do tohoto tradičního monopolního průmyslu prokázalo, že klíč ke konečnému úspěchu v odvětví utilit přímo závisí na nepřetržitém poskytování služeb, kdykoliv je potřeba. Jak se s tímto novým požadavkem vypořádala firma ScottishPower, jedna z největších evropských elektroenergetických společností?

Uštvaná Helena a Žabák Finlay
Poté, co se společnost ScottishPower se sídlem v Glasgow zbavila v roce 1991 otěží státní kontroly, začala se prudce rozšiřovat. V roce 1995 překročil tento podnik veřejných služeb ve vlastnictví investorů hranice a za téměř 1,9 miliardy amerických dolarů koupil společnost Manweb, což je gigantický regionální rozvodný závod dodávající elektrickou energii v Manchesteru a jeho širším okolí na průmyslovém severozápadě Anglie. O rok později, při převzetí kontroly nad další firmou na trhu cenných papírů, podnik investoval 2,7 miliardy amerických dolarů do získání společnosti Southern Water, která denně prodává 600 miliónů litrů pitné vody zákazníkům na bohatém jihovýchodě Anglie. Společnost ScottishPower, která se již podle tržní kapitalizace zařadila mezi 25 celosvětově největších společností vyrábějících elektrickou energii, nyní usiluje o získání souhlasu regulačního úřadu ke své navrhované koupi společnosti Pacil- Corp v USA za 6,4 miliardy amerických dolarů.
Vzhledem ke konkurenčním tlakům, které nyní panují na britském trhu s veřejnými službami v dosud nevídané intenzitě, zahájila nedávno společnost ScottishPower, jejíž výnosy činí 5 miliard amerických dolarů, svoji zcela první masivní televizní reklamní kampaň. Společnost vynakládá více než 15 milionů amerických dolarů na to, aby britským televizním maniakům ukázala Helenu, uštvanou matku dvou dětí, která chce ušetřit na účtech za energie, a žabáka Finlaye, který se spokojeně cachtá v rybníku obnoveném společností v rámci rekultivace do původního stavu příznivého pro životní prostředí.
Při motivování zákazníků, aby si kupovali elektrickou energii a vodu od společnosti ScottishPower, bude jistě hrát svoji úlohu i posílení povědomí o značce. Přesto však tato společnost zůstává podnikem veřejných služeb. Jedná se o podnik s velkým majetkem, velkým počtem pracovníků a velmi vysokými náklady opravy a údržbu, které musí platit pro zajištění plynulé dodávky energie. Díky tomu je však na druhé straně organizací s nesmírným potenciálem pro snížení nákladů, dokáže-li úspěšně využít možností informačních technologií v rozsahu od elektrárny až po elektrickou zásuvku. Ve sféře veřejných služeb platí, že pro finanční úspěch je ještě důležitější než výroba schopnost dodávat služby kdykoli je to zapotřebí, a to bez přerušení. V minulém roce bylo jedním z největších úspěchů, na něž byla společnost ScottishPower nejvíce hrdá, skutečnost, že doba odstávky z důvodu plánovaného přerušení dodávky energie zákazníkům poklesla na pouhých 29 % doby, jíž dosahovala v letech 1992 – 1993. I hospodyňka Helena a žabák Finlay se mohou bez rozmýšlení spolehnout, že budou mít energii i vodu vždy, když ji budou potřebovat. „Když společnost vyrábějící elektrickou energii přeruší dodávku, ztrácí tím výnosy, které již nedokáže získat zpět,“ poznamenává Dan Miklovic, ředitel výzkumu společnosti GartnerGroup. „Chybí- li v obchodě něco, co potřebujeme, můžeme si to koupit později, když se doplní zboží. S elektřinou je to jinak. Ani Vy ani já nenecháme po usnutí světla v místnosti svítit čtyři hodiny, abychom si vynahradili ty čtyři hodiny, které jsme ztratili při výpadku proudu večer.”

Asset Management 2000
V roce 1994 zahájila společnost ScottishPower program změny AM2000 (Asset Management 2000) s cílem zavést do praxe nové postupy a integrované systémy informačních technologií, pokrývající veškeré činnosti společnosti PowerSystems. Jednou z nejrozsáhlejších složek projektu AM 2000 je projekt WAMS (Work and Asset Management System Project, tzn. Program řízení práce a aktiv), jehož cílem je zajistit jednotný přístup k systémům v rámci celého tohoto průmyslového odvětví. WAMS se pokrývá všechny potřeby v oblasti řízení aktiv, údržby a materiálů, včetně poskytování informací o nákladech a řízení. Hlavní obchodní účel projektu WAMS vychází z potřeby realizovat propojení s finančními systémy pro standardizaci informací o nákladech a financování. Součástí WAMS je hlavní databáze pro celý závod a jeho vybavení.
O získání zakázky na realizaci projektu WAMS byl sveden ostrý konkurenční boj s jinými dodavateli, mezi nimiž byly např. společnosti SAP, TSW a LogicaCMG. Z vyhodnocení nabídek vyplynulo, že požadavkům činnosti společnosti ScottishPower nejvíce vyhovoval produkt MIMS Open Enterprise vyvinutý australskou firmou Mincom, kterou na britském trhu zastupuje dlouholetý obchodní partner společnost AMT-SYBEX. Společnost AMT-SYBEX kromě toho již měla na svém kontě úspěšnou implementaci systémů ve výrobních provozech ScottishPower Generation.

Zlepšení provozní efektivnosti
MIMS je komplexní sada nástrojů pro řízení aktiv podniku (Enterprise Asset Management, EAM), která má čtyři základní dílčí části: část pro provoz a údržbu, část pro řízení a správu materiálů, včetně katalogizace, řízení zásob a objednávání, finanční část zachycující náklady a závazky a část týkající se lidských zdrojů, zahrnující mzdy, dostupnost pracovníků, absence, odbornou kvalifikaci atp. Výhody systému EAM spočívají ve zkrácení doby odstávek a zajištění kontinuity dodávky. Avšak z obchodního hlediska existovaly pro realizaci projektu MIMS ve Velké Británii obzvláště pádné důvody. Stejně jako ostatní podniky veřejných služeb v tomto státě, také společnost ScottishPower podléhá přísným kontrolám sazeb, vázaným na inflaci. Model regulace uplatňovaný po privatizaci má zvýšit efektivitu v tomto průmyslovém odvětví a snížit ceny elektrické energie, které byly ve Velké Británii tradičně vysoké. Ceny veřejných služeb se stanovují pomocí vzorce vycházejícího z indexu maloobchodních cen (RPI) mínus X. Úřad pro regulaci tohoto odvětví umožní společnosti ScottishPower i dalším podnikům zvýšit ceny o hodnotu ve výši inflace (měřené indexem maloobchodních cen, zveřejněném příslušným státním orgánem) snížené odečtením faktoru X, který se liší pro jednotlivá průmyslová odvětví podle očekávaného nárůstu efektivnosti. A výsledek? V době, kdy inflace téměř přestává existovat, mohou podniky veřejných služeb očekávat v nejlepším případě stagnaci cen a v nejhorším případě snížení jednotkových cen účtovaných spotřebitelům.
„Znamená to, že se nemáme kam schovat,“ říká Don McRae, manažer programu Asset Management 2000 ve společnosti ScottishPower. „Pokud chceme mít slušné zisky, musíme skutečně poskytovat lepší výkon při nižších nákladech. Není nám dopřán ten luxus, že by nám regulační vzorec zajišťoval určitou návratnost kapitálu.“
„Původním záměrem projektu bylo zlepšit provozní efektivnosti našich smluvních a kmenových zaměstnanců v terénu,“ dodává McRae. „Projekt MIMS je v tomto směru velice úspěšný.“ Moduly pro řízení práce a lidských zdrojů, které jsou v rámci tohoto systému integrovány, umožňují zajistit např. to, aby provedením opravy společnost pověřila pracovníka s příslušnou kvalifikací a aby si tento pracovník vzal na opravu ty správné součástky. Zní to jednoduše, ale je to podstatně levnější než vyslat zaměstnance s nevhodnou kvalifikací a pak vyslat toho správného člověka s nesprávnými součástkami, který se musí ještě jednou vracet. Opakované návštěvy provozoven jsou nákladné. Velké úspory přináší rovněž přísnější kontrola zásob. Takový produkt EAM, který jako MIMS funguje v rámci celého systému, odstraňuje nákladné souběžné vykonávání stejných činností. „Díky společnému zásobování pro všechny naše systémy a díky informačním nástrojům, které máme k dispozici pro řízení standardizace, víme, kolik položek máme v Arbroath (ve Skotsku) a v Aberystwyth (ve Walesu),“ říká McRae. „To je sice jednoduchý příklad, ale taková vylepšení mohou přinést velké strategické výhody.“
Výhody MIMS se však neomezují jen na zajišťování kontinuity dodávek a rychlosti obnovení služeb finančně efektivním způsobem. McRae k tomu říká: „MIMS používáme jako nedílnou součást naší strategie řízení aktiv.“
V podstatě lze říci, že účelem softwarového systému EAM je co nejvíce „ždímat“ aktiva společnosti a vytěžit z nich maximum. Informace o provozuschopnosti aktiv, jež systém vytváří při zpracování provozních záznamů o zařízení, pomáhají předvídat a provádět finančně velmi efektivní „přesně načasovanou” údržbu a umožňují hospodárněji využívat nákladné investiční celky. „MIMS nám pomáhá vysledovat typické příčiny závad při pozorování celé skupiny podobných zařízení a díky tomu můžeme zjistit určitý směr vývoje, ještě než dojde ke konkrétní poruše,“ tvrdí McRae. „Dokážeme- li jej zjistit včas, můžeme podniknout správná preventivní opatření.“
Jedná se o metodu, která je mnohem propracovanější než přístup vyjádřený heslem „sprav to, když se to porouchá“. „Pro rozhodování o tom, zda něco dát do šrotu nebo to vyměnit, jsme potřebovali kvalitní systém řízení aktiv,“ vysvětluje McRae. „V oblasti přenosu a rozvodu energie můžeme mít například 800 ocelových stožárů různého stáří a různých typů, půl miliónu dřevěných sloupů a 200 000 mil. kabelů a přitom musíme přijímat rozhodnutí v rámci celého tohoto systému.“
Na odhad výsledků je tedy možná ještě příliš brzy. Vždyť aktiva společnosti ScottishPower mají obvykle očekávanou životnost od 20 do 60 let. Avšak snížení nutných investičních výdajů je pro podnik poskytující veřejné nebo dopravní služby a disponující velkým majetkem obzvláště lákavou vyhlídkou.
McRae odhaduje, že společnost ScottishPower zlepšila efektivitu pracovní síly a snížila hladinu zásob o více než 10%. Tato zlepšení zajisté pomohla zvýšit zisky. V minulém roce, kdy výnosy skupiny ve srovnání s předchozím rokem vzrostly o něco málo více než o 6 %, byly zisky dosahující před zdaněním 1 miliardy amerických dolarů vyšší o 15 %. Nikdo nepopírá, že instalace MIMS je složitá operace. „Aby společnost vytěžila ze systému EAM maximum, musí provést některé technické úpravy své činnosti“, konstatuje McRae. „Instalace představovala obrovskou kulturní změnu a vyžádala si zavedení disciplíny v rámci celého systému a provedení změny ve způsobu provádění naší činnosti.“

Úkoly managementu
Zavedení MIMS trvalo přibližně 18 měsíců. Vrchní ředitel společnosti AMT-SYBEX Andy Miller poukazuje na to, že „při implementaci podnikových aplikací patří mezi nejdůležitější faktory úspěšnosti účast členů vyššího managementu, nikoli pouze jejich podpora.“
K řízení této změny vybrala společnost ScottishPower dva ze svých regionálních manažerů energetických systémů, kteří jsou dlouholetými zaměstnanci a zkušenými odborníky s praktickými znalostmi svého oboru a pověřila je prací na projektu MIMS, při níž jim měli pomáhat externí konzultanti ze společnosti AMT-SYBEX. Počáteční představa byla taková, že tito vyšší manažeři se budou projektem zabývat na částečný úvazek. Rychle však vyšlo najevo, že má-li jejich práce k něčemu být, musí „vystoupit ze svých kolejí“ a věnovat se jí naplno. „V podstatě se po nich chtělo, aby zkoumali způsob, jak podnik provozují,“ vzpomíná si Andy Miller. „Byl to pro ně náročný úkol.“
Jedním ze zmíněných regionálních manažerů byl John Menzies, který nastoupil na místo projektového manažera a vedl tým složený přibližně ze 40 lidí. Úkolem Menziese a jeho týmu bylo rozhodovat o tom, jak se má MIMS používat a následně poskytnout názorné odpovědi na všechna „jak“ a „proč“ stovkám zaměstnanců, kteří budou muset systém používat.
„Menzies a McRae jsou v tomto oboru uznávané kapacity,“ říká Miller. „Předstoupili před lidi a vykládali jim o MIMS, proč se zavádí, a že i když to možná nebude snadný proces, budou mít v konečném výsledku k dispozici více informací a pomůže jim to vykonávat jejich práci.“

Investice do MIMS byly nezbytné
Podniky veřejných služeb byly často řízeny na oblastní úrovni a informace o lokálních systémech byly uloženy v hlavách členů místního managementu. V případě MIMS však má každý přístup ke stejným datům. „Lidé se opravdu mohou cítit ohroženi, protože v celopodnikovém systému vychází více najevo, co různí lidé dělají,“ tvrdí McRae. „MIMS nám pomáhá sledovat všechny jednotky podniku a všechny zeměpisné oblasti a umožňuje všude zavádět ty nejlepší postupy.“
McRae je přesvědčen, že investice do řešení MIMS byly nezbytné. Než společnost ScottishPower zavedla MIMS, společnost Manweb např. získávala informace ze šesti až dvanácti poměrně zastaralých softwarových systémů. „Dostali jsme tak příležitost dát dohromady příslušné informace, ale také provést jejich racionalizaci,“ říká. Přestože shromažďování dat probíhalo za podpory společnosti AMT-SYBEX, pro společnost Manweb bylo velmi důležité využívat k zajištění ucelenosti a přesnosti tohoto obrovského objemu informací o aktivech firmy, které přicházely z různých systémů, své vlastní pracovníky. V tomto smyslu byly související technické a koncepční úpravy pro úspěch stejně důležité jako nový software MIMS sám o sobě. „Kvalita dat je skoro důležitější než samotný systém,“ konstatuje McRae.

MIMS ve Středočeské energetické a. s.
Po implementaci ve skotských regionech byl zahájen projekt WAMS2 s cílem rozšířit systém o oblasti, které pokrývá společnost Manweb v severozápadní části Anglie a v severním Walesu. V rámci tohoto projektu byly přidány nové funkce pro splnění požadavků, které jsou spojeny s „Řízením zákaznických prací“ a požadavků, které stanoví nový zákon o silničních pracích. Díky možnosti výběru z knihovny „standardních projektů“ obsažených v systému lze provádět přesné odhady prací a předkládat přesné cenové nabídky zákazníkům. Skupina ScottishPower nedávno získala od společnosti AMT-SYBEX firemní licenci, která jí umožňuje využívat všechny dostupné moduly MIMS a kterou lze použít ve kterékoli ze společností z této skupiny.
V České republice byl systém MIMS nasazen ve Středočeské energetické a. s. v rámci projektu IPS (Integrovaný provozní systém), jehož cílem bylo zabezpečit provozní požadavky STE a. s. pomocí systému MIMS. Pro řízení projektu a implementaci systému MIMS byla vybrána firma LogicaCMG s.r.o. Více podrobností o využití systému MIMS ve Středočeské energetické a. s. naleznete v dalším čísle.

Ing. Zdeněk Mašín, Mincom International Pty. Ltd., o.s.
s použitím podkladů od AMT-SYBEX Ltd.

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.