Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

4. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Nový Technický informační systém v Jihočeské energetice, a.s.

V 90. letech minulého století patřila Jihočeská energetika, a.s. (JČE) v českých REAS k průkopníkům budování informačních systémů (IS) pro oblast řízení procesů distribuce elektrické energie.

Začátek budování se datuje k roku 1994, kdy byla vypracována analýza potřeb informačního systému řízení distribuce (SŘD), která stanovila nutné projekty, vedoucí k naplňování strategie podniku v oblasti distribuce. Na základě těchto navržených projektů byly dodavatelsky postupně vyvíjeny aplikace Technická evidence, Údržba a řízení prací, Řízení výstavby, Projekty, technologie a montáže a Náhrady materiálu.
Velmi prozíravé se ukázalo budování technické evidence zařízení rozvodné soustavy ve spojení s geografickým informačním systémem (GIS). Osvědčilo se využití funkčnosti GIS v SŘD a využití již pořízené dokumentace o sítích v procesech distribuce. Tímto došlo k výraznému zhodnocení nemalých investic vložených do budování GIS a pořizování dat.
Realizované projekty splnily očekávání, aplikace nabíhaly do produktivního provozu dle dohodnutého harmonogramu a od roku 1999 je SŘD používán v celém rozsahu ke spokojenosti uživatelů. Významně napomohly dosažení očekávaných úspor v rámci naplňování výstupů restrukturalizačního reengineeringového projektu firmy v období 1997 až 2001.

Důvody pro změnu
V posledních letech se ale dramaticky mění jednak okolí distribuce (nová legislativa, probíhající liberalizace trhu, nové informační a komunikační technologie…), které zpětně vytváří tlaky na informační podporu, uvnitř JČE dochází k organizačním změnám a zavedení procesního řízení, vznikají nové požadavky na rozšíření funkčností SŘD, reviduje se informační strategie podniku a je tlak na přechod od nákladného distribuovaného řešení k řešení centrálnímu. To vše jsou silné impulzy k zamyšlení, jak dál s rozvojem SŘD, zda pokračovat ve vývoji stávajícího řešení nebo se přeorientovat na standardní software.
Po dlouhých diskuzích, po zvážení dosavadních zkušeností, posouzení nashromážděných požadavků a potřeb, ruku v ruce s ekonomickým vyhodnocením, se vedení JČE rozhoduje pro přechod od individuálního řešení SŘD k perspektivnějšímu a výhodnějšímu produktovému řešení. Standardní software zajistí pravidelnou údržbu a rozvoj řešení, pravidelnou dodávku nových funkčností řízenou požadavky mnoha distribučních společností, kvalitnější podporu a umožní JČE soustředit se na podnikatelské činnosti jemu vlastní.
Při výběru software byly brány v úvahu otázky ekonomické i funkční, šíře záběru software, využití stávající technické evidence na bázi GIS, lokalizace do češtiny, rizikovost migrace dat a další. Poptávaný software by měl být také integrační platformou pro doposud oddělený specializovaný technický software (SCADA, výpočty, projekční software, měření na síti).
Na základě vyhodnocení řady kritérií bylo rozhodnuto o nasazení software TOMS společnosti BERIT, a.s. Tento produkt je určen pro utilitní společnosti a je primárně zaměřen na řízení základních procesů distribuce v oblastech plánování a rozvoje distribuční soustavy, realizace staveb, údržby a oprav, provozování distribuční soustavy a správy dokumentace. Po výběru standardního software začaly práce na přípravě projektu implementace nového Technického informačního systému (TIS).
V této době odpovědného rozhodování a velkých příprav se majoritním vlastníkem JČE stává E.ON Energie AG (E.ON) a přichází obavy, zda projekt implementace nového TIS nebude zastaven. Opak je ale pravdou. Nový majitel po důkladném posouzení a analýze problematiky informační podpory nejen že považuje informační systém distribuce za strategický IS, ale navíc apeluje na maximální urychlení celé implementace a koordinaci harmonogramu s nasazením obchodního systému. Jedním z důvodů je i fakt, že nasazení IS je významným nástrojem pro sjednocování procesů a standardů s Jihomoravskou energetikou, a.s. (JME), s druhou vlastněnou společností. K dalším požadavkům vlastníka patří maximální využití produktů firemního standardu SAP (mySAP.com) v distribučních procesech a realizace společného implementačního projektu s JME s cílem dosažení synergie jak při implementaci, tak především při následném provozování TIS. Významným přínosem nového vlastníka byla i redukce navrhovaných rozhraní na okolní systémy.
V tomto duchu se rozjíždí rozsáhlý projekt Technického informačního systému se zhotoviteli BERIT, a.s. (implementace TOMS) a is:energy czech a.s. (implementace mySAP.com). Silná podpora vlastníka, managementu i stávajících a budoucích uživatelů, je dobrým předpokladem pro úspěšné dokončení projektu.

Realizace
Projekt začal v roce 2003 vypracováním Cílového konceptu implementace TIS, který vydefinoval optimální pokrytí vybraných procesů distribuce produkty TOMS a mySAP.com a specifikoval zaváděnou funkčnost těchto produktů a jejich nastavení. Zjednodušeně se dá říci, že funkčnost produktů mySAP.com je využita pro ekonomické řízení distribuce a funkčnost produktů TOMS je využita pro technické řízení distribuce. Cílový koncept také vydefinoval migraci dat z původních systémů a integrační vazby jak mezi produkty TOMS a mySAP.com, tak na okolní systémy, především na systém dispečerského řízení SCADA. Při konzultacích v rámci Cílového konceptu bylo využito našich praktických zkušeností s provozováním SŘD a tyto zkušenosti dokázaly odfiltrovat potřebné od nepotřebného, možné od nemožného.
Projekt pokračuje podle stanoveného harmonogramu s cílem realizovat celé dílo do konce roku 2004. V současné době je v JČE dokončen upgrade geografického informačního systému (nový produkt LIDS V6) a po migraci dat jsou v bezproblémovém produktivním provozu moduly TOMS/FM-Technická evidence a TOMS/MNT-Údržba. Do konce roku 2004 budou implementovány další moduly TOMS/PLN-Rozvoj, TOMS/DES-Projekty, TOMS/CNS-Výstavba a TOMS/OPR-Provoz, včetně integrace na SCADA (Siemens SINAUT Spectrum) a software PAS DAISY Off-Line pro výpočty chodu sítí.
Termíny nasazení modulů TOMS jsou koordinovány s náběhem nových systémů SAP IS-U/CCS a SAP CRM, u kterých je implementována funkcionalita potřebná pro TIS. V součinnosti zhotovitelů jsou dále nastavovány moduly stávajícího systému SAP R/3 (především PM, PS) pro potřeby TIS.

Očekávané přínosy
Od provozování Technického informačního systému si Jihočeská energetika, a.s. slibuje komplexní informační podporu nejdůležitějších procesů distribuce a možnost jejich vyhodnocování, podporu tvorby standardů v oblasti distribuce, sjednocení a optimalizaci pracovních postupů a zlepšení komunikace.
Důležitá bude podpora legislativních požadavků, jako jsou výkazy pro regulátora, ohlašování plánovaných bezproudí zákazníkům, sledování doby nedodávky, zajištění připojení zákazníků do sítě, vedení dokumentace o distribuční síti a řada dalších. Díky standardnímu rozhraní zajistí TIS významnou roli v naplnění požadavku legislativy na nediskriminační přístup provozovatele distribuční soustavy k obchodním firmám.
Významné bude také zkvalitnění služeb zákazníkům díky zvýšené informovanosti zákazníků o příčinách a průběhu řešení výpadků, oznamování plánovaných odstávek a stavu vyřizování jejich žádostí.
Pro růst výkonnosti distribuční firmy bude nutností průběžné snižování nákladů v údržbě, při odstraňování poruch a při výstavbě distribuční soustavy. Technický informační systém podpoří snižování nákladů např. optimalizací prací terénních pracovníků, optimalizací výjezdů dle prostorových podmínek, úsporou pracovníků v pracovních týmech, optimalizací preventivní údržby na základě sledování historie zásahů na zařízeních, vyhodnocováním podkladů pro spolehlivostní údržbu, typizací prvků a konstrukčních materiálů a řadou dalších.
V budoucnu očekáváme také zkrácení doby nalezení místa poruchy, zkrácení průměrné doby odstraňování poruch zavedením sledování mobilních týmu v terénu, předáváním informací o poruchách hlášených zákazníky přímo na mobilní skupinu a minimalizaci možné penalizace za nedodržení předepsaných standardů kvality dodávky elektrické energie.
Nezbytnou podmínkou správného fungování TIS je existence primární, jednotné a konzistentní technické evidence (popisné, prostorové a topologické informace) zařízení distribuční soustavy, která je spravována produkty TOMS/LIDS. Takto koncipovaná technická evidence je zdrojem dat pro ostatní aplikace (SCADA, výpočty, projekční software) a odstraní neefektivní správu duplicitních evidencí.

Co říci závěrem
Probíhající projekt migrace do nového Technického informačního systému jako logické pokračování SŘD, patří k jednomu z největších informačních projektů v historii Jihočeské energetiky, a.s. a dotkne se většiny pracovníků distribuce. Věříme, že tento moderní nástroj výrazně přispěje k úspěšnosti firem skupiny E.ON na otevřeném trhu s elektřinou v České republice a přispěje k vysoké spolehlivosti dodávky elektřiny zákazníkům.
Dosavadní zkušenosti s využíváním SŘD jednoznačně potvrzují nemalé finanční přínosy získané centralizací pracovních kapacit, zavedením řízení prací prostřednictvím pracovních příkazů a detailní přehled o využívání přidělených finančních prostředků jednotlivým organizačním útvarům společnosti. Pořizování vstupních dat „jen jednou“ a v místě, kde vznikají a možnost využívání různými uživateli a pro různé potřeby výrazně zkvalitnilo řídící a kontrolní procesy v oblasti distribuce.
Významným prvkem je přechod na standardní produkt se standardním rozhraním na okolní informační systémy. TIS je potřebnou a nezbytnou nadstavbou základní informační podpory tvořené moduly systému SAP. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o systém propojují finanční a ekonomický svět se světem technickým, včetně propojení na oblast řízení elektrizační soustavy v reálném čase. Je potřebné zdůraznit, že zajišťuje sledování a vyhodnocování stavu a archivaci historie řádově miliónů prvků zařazených do technické evidence.
Blízká budoucnost potvrdí, že bez technického informačního systému nelze efektivně zvládnout požadavky legislativy a zajistit kvalitní službu zákazníkům, obchodníkům s elektřinou a zajistit efektivní a cenově přijatelnou spolehlivou dodávku elektřiny.


Ing. Stanislav Votruba, vedoucí sekce distribuce Jihočeská energetika, a. s.


Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.