Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

30. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Obchodování s elektřinou na energetické burze při ČMKBK

V souvislosti se založením nové Energetické burzy při Českomoravské komoditní burze v Kladně vznikla nová obchodní platforma v České republice, kde je možno obchodovat s elektrickou energii. Energetická burza byla založena v roce 2002 a k jejím zakládajícím 12 členům patří mimo jiné MORAIVA ENERGO, a.s. a další přední tuzemští výrobci elektrické energie, energetické distribuční společnosti,obchodníci s elektrickou energii  a operátor přenosové soustavy.

Podmínkou účasti na Energetické burze je splnění všech nezbytných formálních náležitostí, absolvování školení makléřů a povinných makléřských zkoušek. Obchodovat na Energetické burze jsou oprávnění pouze licencovaní makléři, kteří mohou pracovat pro danou společnost nebo na vlastní účet pro ostatní zájemce, kteří o to projeví zájem. Tito makléři si musí průběžně udržovat svoji kvalifikaci a v pravidelných intervalech absolvovat školení makléřů.
Obchodování na Energetické burze je periodické, přičemž se obchoduje výhradně ve dnech konání burzovních shromáždění (BUS), jenž se konají pravidelně každý čtvrtek s výjimkou státních svátků. Objednávky na nákup a prodej příslušných energetických komodit lze zadávat elektronicky v předem určených termínech před konáním příslušného BUS. Produkty se obchodují v lotech, jejichž velikost je stanovena v MWh pro každý produkt. Jeden lot odpovídá výkonovému pásmu 1 MW při daném počtu hodin. Obchodování na Energetické burze je zcela anonymní až do podpisu Závěrkového listu, v nichž je specifikována výše uzavřených obchodů.
Na EB lze obchodovat na 2 trzích – na hlavním trhu (HTEB) a na vedlejším trhu (VTEB). Na HTEB se obchodují pouze výše uvedené standardní komodity s tím, že obchodování probíhá buď elektronickou formou (1. kolo) nebo formou aukce (2. kolo). Na VTEB je možnost obchodovat pouze skládané produkty, tzn. jednotlivé produkty složené ze standardních produktů. Obchodování na VTEB probíhá pouze formou aukce. Na EB nyní lze obchodovat s následujícími standardními komoditami:

a) rok
- s konstantním výkonem 24 hodin denně ve všech kalendářních dnech příslušného roku
- s konstantním výkonem 24 hodin denně ve všech pracovních dnech příslušného roku
- s konstantním výkonem po dobu od 8:00 do 20:00 hodin denně ve všech pracovních dnech příslušného roku
b) týden
- s konstantním výkonem 24 hodin denně ve všech kalendářních dnech příslušného energetického týdne
- s konstantním výkonem 24 hodin denně ve všech pracovních dnech příslušného energetického týdne
- s konstantním výkonem po dobu od 8:00 do 20:00 hodin denně ve všech pracovních dnech příslušného energetického týdne
c) čtyřtýden (kvarta)
- s konstantním výkonem 24 hodin denně ve všech kalendářních dnech příslušného energetického čtyřtýdne
- s konstantním výkonem 24 hodin denně ve všech pracovních dnech příslušného energetického čtyřtýdne
- s konstantním výkonem po dobu od 8:00 do 20:00 denně ve všech pracovních dnech příslušného energetického čtyřtýdne.

V nejbližší budoucnosti připravuje EB určité změny ve škále obchodovaných produktů, které by se měly více přiblížit standardům obvyklým na energetických burzách v západní Evropě (např. EEX). V souvislosti se sjednocením energetického týdne v západní Evropě (pondělí – neděle) a s pojetím energetického týdne v ČR (sobota – pátek) má dojít k úpravě standardních produktů obchodovaných na Energetické burze. Rovněž je zvažována možnost obchodování kalendářního měsíce a dalších doposud chybějících produktů jako je například High Time (prodloužená špička v pracovních dnech).

Obchodování na energetické burze EEX

Cílem společnosti MORAVIA ENERGO, a.s. pro 2. pololetí 2003 je vstup a aktivní obchodování s elektrickou energií na EEX. EEX je německá energetická burza se sídlem v Lipsku, která vznikla sloučením původních energetických burz se sídlem v Lipsku (LPX Leipziger Power Exchange) a ve Frankfurtu (EEX European Energy Exchange). V současné době je hlavním produktem elektrická energie, přičemž se výhledově uvažuje také o možnostech obchodování s plynem a dalšími energiemi.
Obchodování s elektrickou energií na EEX je nejen náročné na kvalitní personální vybavení daného účastníky EEX, ale ze strany EEX jsou kladeny vysoké nároky zejména na finanční zajištění příslušných obchodů. Nezbytností je i absolvování makléřských zkoušek v anglickém nebo německém jazyce. V neposlední řadě je nutno také uzavřít tzv. Bilanzkreisvertrag – tzn. Smlouvu o připojení s příslušnými německými operátory přenosových sítí. Před samotným zahájením obchodování na EEX je nutno splnit ze strany daného účastníka celou řadu náležitostí a podmínek daných typem trhu, na který hodlá účastník vstoupit.
Liberalizace a konkurence přináší i v oblasti elektroenergetiky jednoznačně pokles cen a širší a kvalitnější nabídku služeb. Kvalitní péče o zákazníka nekončí poskytnutím garantované dodávky elektřiny za velmi příznivou cenu, ale poskytnutím celé řady dalších služeb v oblasti technické a také finanční. MORAVIA ENERGO, a.s. poskytuje technické služby formou subdodávek od partnerských organizací, které mají dlouholetou tradici v poskytování komplexního servisu pro energetické a hutní společnosti na základě detailní znalosti potřeb zákazníka. Rozsah těchto služeb je opravdu široký, od provádění běžné údržby až po dodávky investičních celků. Odběratelé MORAVIA ENERGO, a.s. také mohou počítat s partnerskou pomocí při zajišťování financování potřeb, které souvisí s dodávkou elektřiny. Jedním z významných partnerů MORAVIA ENERGO, a.s. v oblasti poskytovaných služeb je AUTEL, a.s.

Řešení zabezpečeného řídicího systému v energetice
Ing. Mečislav Pribula, AUTEL, a.s.

Bezpečnost elektrických zařízení je v dnešní době řešena zákonem č. 22/97 Sb., který je doplněn vládními nařízeními 168/97 Sb., 169/97 Sb., 170/97 Sb. a dalšími. Vládní nařízení se odkazují na harmonizované normy ČSN. K nejznámějším normám, které se používají v zahraničí, patří DIN V VDE 19 250 s třídami zabezpečení (Anforderungsklasse) AK1 až AK6 a IEC 61 508 část 2 s úrovněmi (Safety Integrity Levels) SIL1 až SIL4.
Technologickou oblastí, kde již tradičně jsou řešeny otázky bezpečnosti, je bezesporu oblast parních strojů. Jedná se hlavně o parní kotle a parní turbíny. První řešení zabezpečovacího systému, které bylo navrženo společností AUTEL, a.s. bylo řešení zabezpečovacího systému fluidního kotle dle DIN V VDE 19 250 v roce 1994.
Jedním z prvních problémů, který musí projektant řídicího systému vyřešit, je způsob zajištění bezpečnosti řízené technologie. Není to úkol jednoduchý vzhledem k tomu, že stejně jako u jiných aspektů se vždy jedná o kompromis mezi špičkovým technickým řešením a cenou.
Cena řídicích systémů zajišťujících vyšší bezpečnost je vysoká, proto je potřebné najít vhodné technické řešení s přijatelnou cenou. Jednou z cest, jak tento požadavek splnit, je rozdělení všech agregátů řízené technologie do skupin podle vlivu na bezpečnost technologie. V závislosti na umístění do skupiny lze pak řídit jednotlivé agregáty „normálním“ řídicím systémem nebo „bezpečným“ řídicím systémem. Klíčové agregáty z hlediska zajištění bezpečnosti celého technologického uzlu jsou tak řízeny pomocí speciálních systémů se zvýšenou bezpečností. Ostatní agregáty jsou řízené pomocí „normálního“ řídicího systému. Tím je dosaženo cenové optimalizace při zachování vysoké bezpečnosti celého zařízení.
Velmi důležitým aspektem při návrhu řídicích systémů pro ochranné funkce je důsledné dodržování zásad pro budování bezpečnostních systémů od volby řídícího systému až po koncový výkonový prvek. Je si třeba uvědomit, že k dosažení požadované bezpečnosti není postačující zvolit řídicí systém v nejvyšší bezpečnostní kategorii. Mnohem důležitější je pečlivé propojení řídicího systému s čidlem a výkonným členem.
U řídicího systému parního kotle se dá vyčlenit část agregátů, které po napojení na řídicí systém se zvýšenou bezpečností zajišťují bezpečnost celého technologického celku. Tato část řídicího systému bývá označována jako systém ochran kotle. Z funkčního hlediska další samostatnou částí parního kotle se zvýšenými požadavky na bezpečnost jsou hořáky. Z hlediska řídícího systému jde o automatiku hořáků, někdy označovanou anglickou zkratkou BMS (Burner Management System). Vzhledem k tomu, že na systém ochran kotle a na automatiku hořáků jsou z funkčního a bezpečnostního hlediska kladeny obdobné nároky, lze oba tyto subsystémy sloučit do jednoho a tím dosáhnou finančních úspor.
Specifickým problémem pro systém ochran kotle bývá ochrana od hladiny v bubnu. Kotel je chráněn jak od vysoké, tak i nízké hladiny v bubnu. Vzhledem k tomu, že hladina v bubnu je jedním z hlavních parametrů pro řízení a regulaci kotle, bývá měřena analogovými snímači diferenčního tlaku. Měření hladiny těmito snímači má jednu nepříjemnou vlastnost, a tou je nutnost korekce. Nicméně pro řízení kotle je analogová hodnota nutná a obsluha kotle ji trvale sleduje. Pro systém ochran kotle lze zvolit snímače s binárním signálem, založené na jiném fyzikálním principu, a pak není nutné signál dále korigovat. Tak ovšem narazíme na problém shodnosti dvou měření. Odborníci, zabývající se v provozních podmínkách údržbou měření, určitě potvrdí, že dlouhodobě udržet dvě měření založena na dvou fyzikálních principech v naprosté shodě je velmi pracné a někdy snad až nemožné. Úspěšně bylo vyzkoušeno poněkud jiné řešení, které se v dnešní době jeví jako optimální. Hladina v bubnu měřena snímači diferenčního tlaku je přivedena jako analogový signál do systému ochran kotle, kde je provedena korekce na tlak a teplotu. Tento korigovaný údaj slouží pro vyhodnocení hladiny a od jeho mezí jsou odvozené ochranné zásahy. Zároveň korigovaný signál o hladině v bubnu je zaveden do „normálního“ řídicího systému a slouží pro regulaci hladiny v kotli. Tímto je zaručeno, že systém ochran kotle i regulace kotle a vizualizační systém pracují se stejnou hodnotou.
U prvního většího projektu řešení řídicího systému fluidního kotle byl použit DCS řídicí sytém základní úrovně od firmy ABB řady AC400. Pro ochrany kotle a automatiku hořáků byl navržen řídicí systém PLC firmy SIEMENS řady Simatic S5-115F.

Schéma 1

Dalším příkladem úspěšného řešení řídicího systému kotle je řešení použité na posledním projektu kotle v elektrárně v maďarském městě Oroszlány.
Jde o řízení práškového kotle s parním výkonem 160t/h. Pro řízení základní úrovně byl navržen DCS řídicí systém PlantScape firmy Honeywell. Pro systém ochran kotle a pro automatiku hořáků byl navržen systém FSC (Fail Safe Control) firmy Honeywell.

Schéma 2

Použití dvou odlišných systémů od stejného výrobce umožnilo lepší integraci obou systémů. Systém FSC má podobně jako Simatic S5 – 115F speciální architekturu, díky které splňuje podmínky třídy AK6 dle normy DIN V VDE 19 250.
Jedná se o speciální řídicí systém, který vhodně kloubí vysoký stupeň diagnostiky s důslednou kontrolou všech časových cyklů s následující základní architekturou.

Skříň řídicího systému FSC

FSC dosahuje vysoké bezpečnosti plnou kontrolou všech vstupů, výstupů a jiných kritických funkcí. Systém zabezpečuje vnitřní dynamické testování všech vstupů a výstupů cyklickým kontrolovaným přerušením smyčky. CPU a operační paměť jsou zdvojené. Normální a invertovaná datová sada je v reálném čase kontrolována na úrovni operačního systému. Modul označený Watchdog neomezuje svou funkci na jednoduché hlídání času, ale zabezpečuje sledování dalších důležitých parametrů procesorů, zdrojů a pamětí.

Závěrem je třeba upozornit na problém, který opakovaně vzniká mezi projektantem řídicího systému, technologem a provozovatelem. Velmi často bývá zaměňován požadavek bezpečnosti a dostupnosti. Bezpečné systémy jsou prvotně navržené pro uvedení chráněného celku do bezpečného stavu. Řečeno jinak, při vzniku jakýchkoli pochybností o bezpečném stavu chráněné technologie je tato uvedena do bezpečného stavu. Pro technologii to znamená odstavení.
Zvýšení dostupnosti naopak znamená udržení chodu řídicího systému a tím i technologie co nejdéle bez přerušení a odstávky. Běžně se dostupnost zvyšuje redundantní konfigurací řídicího systému. U bezpečných řídicích systémů, které využívají redundance pro zajištění bezpečné funkce, se zvýšení dostupnosti provádí ztrojením systému (výběr 2 ze 3) nebo redundantní konfigurací zdvojených procesorů (celkem pak 4 procesory). Vliv na cenu je tudíž zřejmý.
Zvýšené nároky na bezpečnost elektrických zařízení zakotvené v příslušných státních dokumentech, zvláště pak ve vztahu k pracovním strojům, vyžadují stanovení protokolu o rizikovosti každého pracovního stroje. Na základě tohoto protokolu se dá očekávat zvýšené použití bezpečnostních snímačů a akčních členů, v neposlední řadě pak bezpečnostních řídicích systémů. Zkušenosti a znalosti získané při aplikaci bezpečných řídicích systémů garantují požadovanou bezpečnost technologie.


Schéma - FSC základní architektura


Typické řešení ochranné smyčky pomocí FSC

Certifikáty:
TÜV Bayern (Germany) – Certifi ed to fulfi ll the equirements of „Class 6“ safety equipment as defi ned in the following documents: DIN V VDE 19250, DIN V VDE 0801 incl. amendment A1, DIN VDE 0110, DIN VDE 0116, DIN VDE 0160 incl. amendment A1, DIN EN 54-2, DIN VDE 0883-1, DIN IEC 68, IEC 61131-2
Canadian Standards Association (CSA) – compliant to the requirements of the standards: CSA Standard C22.2 No. 0-M982 General Requirements – Canadian Electrical Code, Part II CSA Standard C22.2 No. 142-M1987 for Process Control Equipment
Underwriters Laboratories (UL) – Certifi ed to fulfi ll the requirements of: UL 508, UL 991, UL 1998 and ISA S84.01
FSC Functional Logic Diagrams for Control Program design are compliant with IEC 61131-3.
CE compliance: Complies with CE directives 89/336/EEC (EMC) and 73/23/EEC (Low Voltage).

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.