Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

4. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

ORGREZ, a. s., spolehlivý obchodní partner v energetice

Firma ORGREZ, a.s. působí v oblasti energetiky, hospodaření s energiemi a v oblasti ochrany životního prostředí již 47 let. Tato dlouholetá tradice byla budována především v rámci veřejné energetiky, posléze i teplárenství a průmyslové energetiky. S rozvojem užívání energií, rozšiřováním centralizovaného zásobování teplem a posléze s nástupem disciplin ochrany životního prostředí se spektrum činností ORGREZu rozšiřovalo i do uvedených oblastí.

V období od svého vzniku prošla firma řadou změn, reorganizací a přizpůsobování činností potřebám zákazníků. ORGREZ byl dlouhou dobu součástí Českých energetických závodů, později ČEZ, v rámci privatizace byl vyčleněn v roce 1992 jako samostatná akciová společnost. Přes veškeré organizační, personální a další vnitřní změny i změny okolního prostředí bylo a je snahou ORGREZ, a.s. být solidní inženýrskou kanceláří – firmou poskytující služby, servis i dodávky na vysoké odborné úrovni, spolehlivě a kvalitně.

Firma s pracovišti v Brně, Praze, Ostravě, Dětmarovicích a v Mostě, s dceřinnou společností na Slovensku působí jak v celé České republice, tak na Slovensku a obchodní aktivity rozvíjí i do dalších zemí. V současné době má 10 technických divizí, které pokrývají celé spektrum služeb pro energetiku. Od oblastí ekologie jako jsou odpady, monitorování ovzduší, monitorování vod, vývoj a aplikace ekologického software, dodávky a servis zařízení kontinuálního měření emisí, měření a vyhodnocování imisí, autorizovaná měření emisí a systém provozní evidence zdrojů znečišťování (SPEZO), přes technologickou diagnostiku, poradenství a inženýrské služby, záruční zkoušky a měření, vývoj a dodávky diagnostického software, certifikaci podpůrných a systémových služeb v oblasti výroby a dodávek elektrické energie až po činnosti poradců a znalců, energetické audity, zavádění ekologických systémů řízení (EMS), či zpracovávání nebo posuzování žádostí o integrované provozní povolení (IPPC). K aktivitám v oblasti dodávek a provozních služeb patří dodávky zařízení kontinuálního emisního monitoringu a jejich servis, dodávky vzorkovačů paliva včetně jejich atestace, dodávky vzorkovačů sypkých hmot, dodávky zařízení pro elektroenergetiku jako jsou regulátory odboček transformátorů, logické ochrany apod. Již déle než 10 let je provozována regenerace transformátorových olejů s vyčištěním, zregenerováním a doinhibováním více než 7000 tun olejů jak v České republice, tak v zahraničí. Jednou z relativně nových aktivit je i provádění inventarizace PCB zejména v transformátorových olejích.

I když to není v dnešních podmínkách jednoduché, firma nezanedbává ani vlastní vývoj a rozvoj nových činností a aktivit. Kromě zmíněné diagnostiky PCB byly vyvinuty postupy diagnostiky elektrozařízení včetně příslušného software k monitorování, vyhodnocování a expertnímu posouzení stavu zařízení. Dokončuje se také vývoj a pilotní aplikace spalovací plazmové technologie pro zapalování a stabilizaci hoření uhelného prášku.

Našimi zákazníky jsou energetické společnosti jako ČEZ včetně rozvodných společností ve skupině, EON, PRE, teplárenské společnosti jako Dalkia, ECKG, United Energy, Pražská teplárenská, Elektrárny Opatovice, Plzeňská teplárenská, Teplárna Strakonice, Teplárna Otrokovice atd., průmyslové energetiky jako Škoda Energo, ISPAT Nová Huť, Energetika Třinec, důlní společnosti jako Mostecká uhelná, Severočeské doly, OKD, Sokolovská uhelná, ale i menší závodní a komunální energetiky, v případě energetických auditů pak přímo různé průmyslové podniky, orgány místní, krajské i státní správy.

ORGREZ, a.s. je členem Obchodní a hospodářské komory, Českého ekologického manažerského centra, Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska, Asociace energetických auditorů a Teplárenského sdružení. Divize techniky ochrany ovzduší je členem Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí (ALME). Divize elektrotechnických laboratoří je členem Asociace zkušeben vysokého napětí a Asociace technické diagnostiky. Pro své činnosti ORGREZ vychoval a má k dispozici řadu kvalifikovaných a zkušených odborníků, z nichž řada vykonávala a někteří v současné době vykonávají soudní znalce a byli či jsou aktivně činní v různých odborných mezinárodních organizacích (CIRED, CIGRE, IEC).

ORGREZ zavedl a používá systém zaručující kvalitu v oboru inženýrské služby pro energetiku zahrnující diagnostiku, autorizované měření, vývoj, dodávky zařízení a servis v oblasti zvyšování provozní účinnosti, spolehlivosti, hospodárnosti a ekologizace procesů včetně hospodaření s odpady a využití odpadů z výroby energií. V roce 2002 byl systém recertifikován podle normy ČSN EN 9001: 2001. Úspěšná transformace k procesnímu přístupu řízení jakosti byla prokázána nejen certifikačním a dozorovým auditem TÜV CERT, ale i zákaznickými audity tuzemských i zahraničních zákazníků, které byly v některých oblastech (zejména práce pro jaderné elektrárny) hlubší a podrobnější než audit certifikačního orgánu. Funkčnost systému jakosti je však především prověřována plněním zakázek, projektů a prací. Například z téměř 600 zakázek uskutečněných v roce 2003 byl pouze u 20 zakázek posunut termín plnění a to většinou z cizích důvodů a pouze u dvou zakázek byly uplatňovány reklamace, z toho jedna oprávněná, u níž byla v termínu zjednána náprava.

Vedení firmy usiluje o prosazování přijaté politiky jakosti na všech úrovních řízení a o její aplikování ve výkonných činnostech. Dostatečný prostor je dán i osobnímu vzdělávání spolupracovníků, získávání a rozvíjení odborností a kvalifikací, získávání potřebných oprávnění a certifikátů, akreditaci laboratoří a v neposlední řadě pěstování a zdokonalování podnikové kultury, včetně orientace na zákazníka a jeho potřeby a požadavky. Angažovat se v těchto směrech vidí firma nezbytně nutným pro další úspěšný rozvoj a setrvání na trhu. Je to i určitým závazkem vzhledem k tradici firmy, s ohledem na naše zákazníky a obchodní partnery ale i do příštích let, pro ty, kteří dnes ve firmě začínají a budou tvořit její budoucnost.


Ing. Zdeněk Hradil, CSc., odborný ředitel a předseda dozorčí rady

 

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.