Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

19. srpna 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Peletky – samozřejmá volba

Nejen na veletrzích a odborných výstavách jste se již určitě setkali s nabídkou kotlů na spalování dřevních pelet. Malí nástupci kusového dřeva a dřevních briket zajistí komfortní (téměř bezobslužné), finančně dostupné a navíc ekologicky čisté vytápění. Pokud se chystáte stavět a nebo rekonstruovat váš systém vytápění, rozhodně by dřevní peletky neměly uniknout vaší pozornosti. V tomto příspěvku naleznete všechny potřebné informace pro vaše rozhodování.

Pelety s vyraženým kódem

Ve své podstatě se jedná o dřevní hmotu (nejčastěji dřevěné piliny), která je v přípravnách tohoto paliva (tzv. peletárnách) zušlechtěna do podoby, které umožňují její využití pro vytápění bez činností, které jsou nutné (jak třeba znáte z vlastní zkušenosti) k přípravě klasického kusového dřeva. Na rozdíl od dřeva kusového, jsou u dřevních pelet jejich výrobci garantovány jednotné fyzikální a technické parametry. Jejich dodržení je důležité nejen pro efektivní provozování kotlů bez negativních účinků na jejich životnost, ale také s ohledem na minimální znečištění ovzduší škodlivými emisemi při spalování pelet.

Vlastnosti
Dřevní peletky si můžete představit jako granule o délce 1 až 5 cm a průměru od 6 do 14 mm. Jsou vyráběny vysokotlakým lisováním výhradně z organického materiálu, biomasy dřevo, dřevní odpad, piliny, stébelniny) bez příměsi umělých pojiv, což zajišťuje čisté spalování bez tvorby nebezpečných látek a třeba i nepříjemného zápachu (oproti spalování PET-lahví).
Výrobci kotlů na dřevní paliva z důvodu dosažení deklarovaného výkonu a garantované doby životnosti předepisují fyzikální vlastnosti paliva, které se má používat. Co se týče dřevních paliv, jedná se především o tzv. vlhkost dřeva. Je známo, že dřevo z čerstvě poraženého stromu má vlhkost informativně kolem 50 %. Při této vlhkosti je výhřevnost zhruba poloviční oproti požadovanému minimu 20 %, neboť velká část tepelné energie při spalování v kotli je spotřebována k odpaření dřevní vlhkosti a není využita k vytápění. Důsledky jsou pak nabíledni: kotel nebo krbová kamna se obtížněji roztápí, spotřeba paliva výrazně stoupá, kotlové těleso je narušováno korozí (zkrácení životnosti) a dochází k zadehtování kotle, kouřovodů a komína (které je pak nutno častěji čistit).
Ke snížení dřevní vlhkosti pro dosažení předpisového průběhu vytápění a garantovaných hodnot tedy musíme kusové dřevo vysoušet, což znamená pořezání, naštípání a narovnání do kuželů či hrání. A samozřejmě jistá doba čekání, dokud dřevo neproschne.
Dřevní peletky nás však této činnosti ušetří. Jako palivo jsou již připraveny pro přikládání bez nutnosti provádění výše uvedených procedur.

Výhody
Garantovaná vlhkost a výhřevnost – max. povolená vlhkost je 12 %. Je nutné si uvědomit, že u měkkých dřev (smrk, borovice či modřín) je k dosažení vlhkosti 15 % potřeba cca 1 rok, u dřev tvrdých (dub, buk) této hodnoty nelze přirozenou cestou vůbec dosáhnout, k snížení vlhkosti pod 20 % se informativně uvádí doba 3 a více let sušení. Garantovaný energetický obsah (výhřevnost) dřevních pelet se pohybuje v rozmezí 17 až 18, 5 MJ/kg, nebo lépe pro srovnání s elektřinou je energetický obsah v jednom kilogramu pelet kolem 5 kWh.
Jednotné rozměry a fyzikální vlastnosti – jak bude ukázáno dále, umožňují komfortní a vysoce efektivní spalování srovnatelné s kotli na zemní plyn.
Jednoduché obstarání a skladování – existuje funkční síť výrobců a distributorů pelet, kteří vám dodají pelety až do vašeho skladu (tj. jeden telefonát). Lze si vybrat různá standardizovaná balení (např. o hmotnosti 15 či 25 kg, nebo je možné nechat si pelety vysypat z transportních pytlů, z korby nákladního auta nebo nafoukat z cisterny hadicí pomocí stlačeného vzduchu do skladu pelet) podle požadavků na skladování a manipulaci.

Automatický kotel na peletky

Řez automatickými peletovými kamny
s integrovaným zásobníkem

Automatické kotle na dřevní pelety
Efektivní spalování dřevních pelet vyžaduje instalaci příslušného zdroje tepla (tedy kotle, krbových kamen), jehož technologie, princip činnosti a obsluhy se v mnohém odlišuje od klasických kotlů na kusové dřevo a uhlí, nebo krbových kamen na dřevo.
Na rozdíl od, řekněme, klasického přístupu nacházíme už na první pohled několik rozdílů. Kotel (nebo peletová krbová kamna) na peletky, na rozdíl od pracného přikládání, mohou pracovat automaticky.
Dřevní pelety si odebírá automatickým dopravníkem podle potřeby ze zásobníku. Objem zásobníku výrobci kotlů dimenzují tak, aby na jedno naplnění pojal množství pelet k vytápění na určitou dobu, od jednoho dne až jednoho týdne (či více). Vaše práce tedy může spočívat pouze v naplnění zásobníku, ale i do něj lze pelety dopravovat například pomocí šnekového dopravníku ze skladu pelet a tak celý proces vytápění peletami plně zautomatizovat.
Ze zásobníku jsou, podle pokynů regulace, peletky dopravovány na tzv. peletový hořák, instalovaný v kotlovém tělese. Pracovní cyklus pak probíhá následovně. Při požadavku na dodávku tepla dá automatická regulace pokyn k zažehnutí hořáku (pomocí elektrické energie). Po zapálení hořáku probíhá spalování pelet, potřebné množství je dodáváno šnekovým dopravníkem. Pokud již není dodávky tepla zapotřebí, automatická regulace zastavuje šnekový dopravník a pelety na hořáku nechá dohořet. Na základě tohoto zjednodušeného funkčního popisu vás jistě, a to zcela správně napadne, že takhle podobně fungují kotle na zemní plyn, jejichž obsluhu můžeme bez problémů omezit na zapnutí a vypnutí hlavního vypínače.
Tento společný znak potom vymezuje jednu z výhodných možností nasazení peletkových kotlů, a to při požadavku na automatický provoz zdroje tepla a jeho komfortní obsluhu v obcích a lokalitách, které nejsou plynofikovány.
Další, poměrně významnou výhodou je u některých kotlů na peletky (tzv. kombinované peletové kotle), možnost po vyjmutí peletového hořáku a zaslepení otvoru v plášti kotle, topit kusovým dřívím. Této možnosti využijeme, pokud např. máme k dispozici kvalitní palivo v dostatečném množství a čas k obsluhování kotle (např. během zimních dovolených).
Možnost využití různých druhů paliv nás tak oprošťuje od závislosti na jediném palivu či dodavateli.
Pro vytápění jedné místnosti lze použít peletová krbová kamna s integrovaným zásobníkem pelet a i v tomto případě může být jejich provoz plně automatický. Viz. obrázek Peletová krbová kamna v řezu.

Proč uvažovat o vytápění peletami
Výše jsme si poměrně jasně a přehledně charakterizovali základní přístupy a výhody vytápění dřevními peletami. Pro naše rozhodnutí pro zdroj vytápění (a dřevní peletky coby palivo) zvažujeme:
Komfort obsluhy – automatické kotle na pelety jsou téměř bezobslužné, obsluha spočívá pouze v občasném plnění zásobníku a vybírání popela, ale i to lze zautomatizovat.
Dostupnost a zušlechtění paliva – dřevní peletky zaváží dodavatel či distributor ve stavu přímo použitelném ke spalování v kotli.
Vysoká účinnost zdroje tepla – vzhledem ke stabilním fyzikálním vlastnostem dřevních pelet a technickým parametrům kotlů na dřevní pelety je zajištěna vysoká provozní účinnost informativně 80 i více %. Vhodnost uplatnění zdroje tepla – automatický
kotel na peletky bez problémů použijeme v otopných soustavách samotížných i s nuceným oběhem. Rozměry samotného kotle jsou podobné jako u klasických zdrojů, zásobník lze umístit vedle kotle či do odděleného skladu.
Společná příprava TUV (teplé užitkové vody) – je možná pomocí kombinovaného zásobníku s výměníkem pro okruh kotle, případný dotop během odstávky kotle je možný např. pomocí zabudovaného elektrického topného tělesa a následně položka Vyplatí se to?, které se budeme věnovat v dalším textu.
Pokud se o instalaci rozhoduje stavebník (investor do novostavby), při volbě paliva či energie pro vytápění samozřejmě vychází ze svých možností (finančních, časových), nároků na obsluhu, možností obstarání paliv a energií a samozřejmě dle vlastního přesvědčení. Současná nabídka tepelné techniky a možností
zajištění dodávky tepla je skutečně široká.
K rozhodování o zdroji tepla také přistupujeme v případě, kdy nám náš stávající z různých důvodů nevyhovuje. Může to být vlivem již neopravitelných poškození, zvýšením nároků na komfort obsluhy a provozování otopné soustavy a nebo také technickou a finanční neúnosností provozování stávajícího zařízení (např. snížená účinnost a tím vyšší spotřeba paliva, vysoké náklady na opravu z důvodu poruchovosti a tak dále). Všechny tyto otázky je určitě vhodné detailněji probrat s energetickými poradci.

Spotřeba pelet k vytápění
Pro názornou ilustraci spotřeby pelet na zajištění topné sezóny a následně potom k odvození nákladů na zajištění dodávky tepla je vhodné si ilustrativně přiblížit spotřebu ostatních paliv v běžných jednotkách.
V tabulce (viz. níže) budeme přihlížet k výkonovým možnostem automatických kotlů na peletky. V tabulce je uvážena oblast s venkovní výpočtovou teplotou -15°C, průměrnou venkovní teplotou během otopného období +3,8°C, průměrnou vnitřní teplotou 19°C, 244 dní, denní doba vytápění 16 hodin.
V ceně měrné jednotky zemního plynu a elektrické energie nejsou zahrnuty tzv. stálé platby.

Zhodnocení
Cena za vytápění dřevními peletkami je v současné době nižší, než když vytápíte například zemním plynem. Z grafu je patrné, že reálné provozní náklady na vyrobenou 1 kWh tepla z pelet jsou nyní cca 0,80 Kč, při uvažované průměrné účinnosti kotle 80 %, výhřevnosti pelet 18,5 MJ/kg a ceně pelet 3,25 Kč/kg.
U zemního plynu vychází provozní náklady na 1 kWh tepla vyrobenou ze zemního plynu cca 1,09 Kč, při uvažované průměrné účinnosti kotle 80 %, výhřevnosti zemního plynu 33,4 MJ/m3, průměrné ceně zemního plynu 6,86 Kč/m3. Nižších provozních nákladů u zemního plynu můžeme dosáhnout pouze při použití nízkoteplotních kondenzačních kotlů, kdy 1 kWh vyrobeného tepla nás stojí cca 0,98 Kč.
Vzhledem ke komfortu obsluhy, ekologii a jednoduchosti obstarání a přípravy paliva, jsou peletkové kotle vhodnou alternativou k zemnímu plynu, např. v oblastech, které nejsou plynofikovány. Klasická tuhá paliva nám sice šetří výdaje, ale zase vyžadují při nižší roční účinnosti velké množství naší práce a některé další náklady a rozhodně nejsou tak ekologická.

Cena technologie
Ačkoliv má každý výrobce odlišné řešení, cenová politika je zhruba stejná a nenajdeme vysloveně levný ani předražený kotel, či krbová kamna na pelety. V uvedeném výkonnostním rozpětí můžete očekávat cenu přibližně od 90 do 110 tis. Kč za automatický kotel na pelety včetně DPH, plně automatická krbová kamna na pelety stojí o něco méně a ceny zásobníků 300 až 700 litrů jsou cca od 5 do 10 tis. Kč včetně DPH.
Je však nutné podotknout, že v plynofikovaných sídlech je třeba část nákladů vynaložit na rozvod plynu. Tato skutečnost alespoň částečně stírá cenový handicap peletkového vytápění.

Miroslav Götz, gotz@ceskaenergetika.com
Lubomír Klobušník, lubosk@mybox.cz

Podpora ze Státního fondu životního prostředí
Státní fond životního prostředí finančně přímo podporuje využívání environmentálně šetrných způsobů hospodaření s energií, kterým vytápění peletkami rozhodně je. Ten, kdo instaluje kotel na spalování dřevních peletek, může od fondu obdržet dotaci ve výši 30 procent investičních nákladů do maximální výše 50 tisíc Kč. Žádosti přijímají krajská pracoviště SFŽP od 1. dubna 2004. V příštím vydání časopisu Energie pro Život vás budeme informovat o náležitostech žádosti a postupu jejího vyplnění.

Peletový kotel se zásobníkem

Publikace Pelety – palivo budoucnosti
Cenným podkladem pro sestavení příspěvku o peletách a jejich využití byla publikace Pelety – palivo budoucnosti, kterou napsal energetický poradce a spoluautor příspěvku Lubomír Klobušník. Na více než sto stranách naleznete užitečné a ucelené informace o dřevních peletkách a jejich využití k vytápění a přípravě teplé užitkové vody. Kniha je také praktickou a užitečnou pomůckou zejména projektantům ústředního vytápění, tvůrcům energetických koncepcí, energetickým auditorům, energetickým poradcům, stavebním projektantům, orgánům státní správy a místní samosprávy, ekologickým a nevládním organizacím i odborně angažované veřejnosti. Zajímavé informace v ní najdou také výrobci pelet a výrobci zařízení k jejich spalování.
„Pelety patří mezi paliva budoucnosti, neboť umožňují s ohledem na jejich vlastnosti automatizaci vytápění a jedná se o palivo vyráběné z biomasy, která patří mezi obnovitelné zdroje energie“.

V publikaci najdete například:

 • konkurenceschopnost pelet ve srovnání s fosilními palivy a ostatními druhy biopaliv
 • ceny pelet ve srovnání s cenami ostatních paliv a energií
 • druhy pelet a jejich fyzikální a technické parametry
 • doprava a skladování pelet
 • současný stav výroby pelet v ČR a způsoby jejich distribuce ke konečnému spotřebiteli
 • technologická zařízení na skladování a dopravu pelet
 • technické parametry vybraných zařízení na spalování pelet
 • možnosti využití pelet v ČR
 • obecná doporučení a praktické rady týkající se využití pelet na vytápění
 • adresář výrobců a distributorů pelet v ČR
 • adresář výrobců a dodavatelů technologických zařízení na spalování pelet
 • přepočtové tabulky a další užitečné informace

Publikaci „PELETY – PALIVO BUDOUCNOSTI“, která má více než sto stran, můžete zakoupit za 122,- Kč v knihkupectvích a nebo si ji objednat na adrese:
Sdružení HARMONIE
Žižkova 5
370 01 České Budějovice
E-mail:
lubosk@mybox.cz
Telefon: 386 355 138

Zákony aneb co se na nás chystá
Jak jste jistě zaznamenali, v současné době probíhají jednání o aktualizaci státní energetické koncepce, zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie a dalších souvisejících nařízení. Proč se o tom zmiňujeme v souvislosti s peletkovým vytápěním?

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie
Předně, návrh zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie předkládá kromě jiného následující opatření, které se dotkne nové výstavby a rekonstrukcí, která je alespoň z 50 % financována z veřejných rozpočtů. V takovém případě je stavebník povinen zajistit, aby alespoň 20 % z celkové roční spotřeby tepelné energie pocházelo z obnovitelných zdrojů energie, kterými jsou samozřejmě také dřevní peletky. Tuto povinnost má také stavebník, který zásadním způsobem rekonstruuje technologii, která má vliv na výrobu tepla. Tuto povinnost stavebníci nemají v případech:

 • roční měrná spotřeba tepla činní méně než 50 kWh/m2 ročně – tzv. nízkoenergetické domy
 • objekt je připojen na tepelný rozvod
 • energetický audit prokáže, že plnění povinnosti by znamenalo zvýšení nákladů na zajištění dodávky tepla o více než 50 %

Co to znamená v konkrétních případech? V případech výstavby objektů (např. obecních) a nebo náhrady zdrojů tepla již stavebník nebude uvažovat o ekonomické výhodnosti jednotlivých paliv, ale o tom jak splnit povinnost minimálního podílu 20 % obnovitelné energie na celkové spotřebě tepla. Hranice 50 % ekonomické přijatelnosti je skutečně vysoká, ale zase na druhou stranu otevírá široký prostor pro využití ekologických a životnímu prostředí prospěšných technologií jako jsou právě peletové kotle, kotle na spalování biomasy, tepelná čerpadla a nebo zařízení se slunečními kolektory.

Ekologická daňová reforma
Dalším, neméně významným zásahem do ceny energií, je záměr provedení tzv. ekologické daňové reformy. Navrhovaným termínem zahájení je rok 2005. I když je stále brzy na konečná stanoviska, považujeme za vhodné přinést vám, našim  čtenářům, alespoň základní informace, co se na nás chystá. Rozhodně doporučujeme věnovat pozornost následujícím řádků, neboť vám přinesou užitečné informace pro vaše budoucí rozhodování.

Princip
Daně jsou jedním ze základních a také nejúčinnějších ekonomických nástrojů. Využíváním fosilních paliv dochází k poškozování či ovlivňování životního prostředí. Bohužel, náklady na nápravu tohoto stavu nese obvykle někdo úplně jiný, než ten, kdo je způsobuje. A to samozřejmě na všech úrovních, od spalování fosilních paliv v obcích, kde jsou pak následně občané obtěžováni zápachem a dýmem a ohrožováni jedovatými látkami, až po úroveň nejvyšší, kterou jsou velká energetická zařízení. Laicky řečeno, z hlediska životního prostředí je nesprávné, aby občané provozující čisté technologie a investující nemalé náklady do takových zařízení byli znevýhodňováni proti těm, kteří využívají „nečisté“ technologie a ještě na tom ušetří.

Cíle
Cílem ekologické daňové reformy je náprava tohoto stavu a ekonomické znevýhodnění levnějších, ale neekologických paliv.
Ekologická daňová reforma zvyšuje provozní náklady zařízení využívajících neobnovitelné zdroje energie. Tím jsou ekonomicky zvýhodněna investičně nákladnější environmentálně šetrnější zařízení využívající obnovitelné zdroje energie. Důsledkem realizace této reformy tedy je, v energetice využívání potenciálu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie a v dopravě snižování spotřeby vozidel a náhrady fosilních paliv obnovitelnými zdroji a vodíkem.
Obnovitelné zdroje energie, tedy i pelety, ekologické dani nepodléhají.

DPH – znevýhodnění
Bohužel, nově přijatá novela zákona o dani z přidané hodnoty (zák. č. 588/1992 Sb.) tomu nenasvědčuje, neboť pelety byly vyškrtnuty ze seznamu výrobků s nižší sazbou DPH 5 % a od 1. ledna roku 2004 je u pelet DPH 22%. Protože toto opatření a i některé další kroky našich zákonodárců nejsou v souladu s rozvojem vyššího využívání obnovitelných zdrojů energií, měli bychom rozhodně protestovat a nenechat toto jejich ignoranství bez povšimnutí.

Orientační hodnoty
Níže uvedené hodnoty je nutno chápat pouze jako ideové. Návrhy předpokládají postupné zavádění ekologické daně do roku 2010, v následujícím období se daň navyšuje ročně.

Informativní hodnoty uvažované ekologické daně (pramen: Enviros o.p.s.)

Palivo Daň 2010
Hnědé uhlí tříděné 25 %
Nafta 12 %
Zemní plyn 7,5 %
Benzín 12 %
Lehké topné oleje 12 %

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.