Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

1. října 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Projekt roku v systémech dálkového vytápění a chlazení

V průběhu letošních Teplárenských dnů 2003 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové byla slavnostně udělena hlavní cena soutěže Projekt roku v systémech dálkového vytápění a chlazení, jejíž úvodní ročník Teplárenské sdružení České republiky vyhlásilo na Teplárenských dnech 2002. Záměrem soutěže je každoročně ukázat možnosti a úspěšné realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení a současně přispět k jejich dalšímu rozvoji u nás. Celkem do soutěže přihlásilo jedenáct společností dvanáct projektů.

Vítěze nakonec určila hodnotitelská komise složená ze zástupců výkonné a vědeckotechnické rady Teplárenského sdružení ČR, které bylo jejím pořadatelem, České energetické agentury, Státního fondu životního prostředí, Cechu topenářů a instalatérů ČR a Svazu měst a obcí ČR.
Obecným přínosem přihlášených projektů bylo zvýšení účinnosti primární energie, diverzifikace paliv, využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie, nebo naopak snížení spotřeby fosilních paliv, závislosti na dovozu paliv využitím místních zdrojů a snížení emisí skleníkových plynů zejména CO2. K dalším přínosům přihlášených projektů lze zařadit zajištění efektivního zásobování energií, zajištění tepelné pohody bytových prostor a energetických potřeb služeb a průmyslu.
Soutěže se zúčastnili jak členové, tak i nečlenové Teplárenského sdružení ČR, společnosti spravující rozsáhlé teplárenské soustavy pro statisíce domácností ale i kotelna pro dvě desítky usedlostí nebo dodavatelé technologií. Rozmanitost i šíře záběru jednotlivých projektů mile překvapila organizátory i hodnotitele celé soutěže.
Palmu vítězství si odnesl projekt využití geotermální energie společnosti TERMO Děčín, a.s., člena skupiny MVV Energie CZ. Stříbrnou medaili získal projekt společnosti EKOEFEKT, s.r.o. s kombinovaným využitím biomasy a hnědého uhlí při teplofikaci obce Staré u Třebívlic na severu Čech. Třetí stupínek obsadil projekt společnosti TEDOM ENERGO, s.r.o. s využitím odpadního průmyslového tepla ze skláren ve Světlé nad Sázavou pro zásobování bytů.

Do založené kroniky soutěže „Projekt roku v systémech dálkového vytápění a chlazení“ se za rok 2002 zapsaly následující projekty:

Využití geotermální energie (Termo Děčín, a.s., člen skupiny MVV Energie CZ).
Využití lokálního potenciálu geotermální vody o teplotě 30 °C v kombinaci s tepelnými čerpadly, kogeneračními motory a kotli pro období špičkové spotřeby pokrývá třetinu dodávky pro město Děčín. To významně přispívá ke zlepšení životního prostředí, úspoře paliv a redukci emisí. V porovnání s odpovídající spotřebou zemního plynu to znamená roční snížení emisí CO2 o 10 000 tun. Systém řeší výrobu elektřiny pro pohon kompresorů tepelných čerpadel, oběhových čerpadel a distribuční sítě i dodávku tepla. Součástí projektu je i roční dodávka 1 miliónu m3 pitné vody získané z vychlazené a upravené geotermální vody. Pro výparník tepelného čerpadla je použit ekologicky neutrální čpavek, což splnilo požadavek dánské vlády, která projekt podpořila.

Detail tepelného čerpadla v Děčíně

Využití biomasy (EKOEFEKT s.r.o.).
Teplofikace obce Staré u Třebívlic s využitím obnovitelných zdrojů energie s výhodou kombinuje spalování směsi dřevní štěpky a hnědého uhlí. Poměr štěpky k uhlí je snižován podle její vlhkosti. Jednadvacet rodinných usedlostí, původně vytápěných individuálními kotli na pevná paliva, je připojeno k rozvodu tepla přes svislý výměník a čtyřcestné směšovače a měřiče tepla v jednotlivých domcích. Soustava je ekvitermně řízena z kotelny.
Projekt byl realizován z podpory SFŽP obnovitelným zdrojům energie a programu Phare, proto musí biomasa, štěpka z průklestu ovocných sadů v oblasti, tvořit nejméně polovinu spotřeby paliva.

Využití odpadního průmyslového tepla (TEDOM ENERGO, s.r.o.).
Optimalizace zásobování teplem ve Světlé nad Sázavou spočívala v propojení blokové kotelny a zdroje v průmyslovém objektu skláren při současném využití odpadního tepla z výroby jako dominantního zdroje. Rekonstrukce tepelného systému zahrnovala sjednocení distribuce tepla ve dvoutrubkovém systému z předizolovaného potrubí včetně instalace domovních předávacích stanic. Systém dálkového vytápění je monitorován a řízen centrálním dispečinkem. V rámci projektu došlo také k připojení nových odběratelů, kteří upustili od výstavby domovních kotelen.

Možnosti snížení emisí a zvýšení účinnosti využití uhelného paliva jeho úpravou (Teplárna Strakonice, a.s.).
Instalací třídiče hnědého uhlí bylo dosaženo odstranění podílu prachové složky, která se dále využívá pro granulační kotel, a homogenizace paliva pro kvalitnější prohořívání. Tím došlo ke snížení nedopalu o 20 % a úletu emisí CO o 15 %. Tento zdroj kombinované výroby elektřiny a tepla s protitlakou a kondenzační turbínou při dodávce 343 TJ/rok tepla pro byty a 619 TJ/rok tepelné energie pro průmyslové využití sníží emise CO o 20 t/rok.

Zvýšení obecné účinnosti využití zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla (Pražská teplárenská, a.s.).
Tepelný napáječ Krč – Modřany je pokračováním páteřní trasy zásobování teplem Mělník – Praha. Vybudováním tepelného napáječe bylo nahrazeno 6 blokových kotelen, ukončen provoz výtopny Modřany a omezen provoz výtopny Krč. Bylo tím dosaženo výrazného snížení emisí v hlavním městě. V místě kotelen byly vybudovány předávací stanice a z výtopny Krč se stal špičkový zdroj. Trasa tepelného napáječe prochází složitým terénem, městskou zástavbou v celkové délce téměř 10 km. Podél trasy je uložen optický kabel pro dálkový přenos dat na nový velín umístěný v předávací stanici na výtopně Krč. Tepelný napáječ je proveden z předizolovaného potrubí s alarm systémem pro zajištění kontroly těsnosti potrubí v bezkanálovém uložení. Ztráty na distribuční síti byly sníženy z 10 na 8 %.

Elektrárna Opatovice zásobuje teplem přes 55 tisíc domácností Kotelna centrálního zdroje v Jihlavě nahradila 5 blokových kotelen

Uplatnění systémů dálkového vytápění v nových průmyslových zónách a podnikatelských objektech (Elektrárny Opatovice, a.s.).
V rámci rekonstrukce a dostavby byl průmyslový areál na okraji Pardubic odpojen od původní kotelny a připojen na systém dálkového zásobování teplem ze zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla Elektrárny Opatovice, a.s. Investice na výstavbu horkovodních přípojek v této lokalitě byly výrazně sníženy instalováním směšovacího uzlu, čímž bylo umožněno snížení maximální provozní teploty ze 175 °C na 140 °C. Řešení projektu zvýšilo obecné využití zdroje o 49 TJ/rok s předpokladem dalšího navýšení dodávky tepla pro technologické provozy. Instalace směšovacího uzlu umožní výstavbu dalších horkovodních přípojek v navazující lokalitě za snížené investiční náklady. Provoz původní kotelny bude po připojení druhé části areálu zcela ukončen.

Eliminace průmyslových zastaralých zdrojů s nízkou účinností přeměny primární energie i jejího využití (Elektrárny Opatovice, a.s.).
Po připojení na horkovod ze zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla Elektrárny Opatovice, a.s. byl ukončen odběr z prokazatelně nehospodárného zdroje zastaralé mobilní plynové kotelny sloužící k zásobování teplem v průmyslovém areálu v Hradci Králové. Parní systém s redukčními stanicemi v jednotlivých objektech byl obtížně regulovatelný, dodávku nešlo řídit podle potřeby, cena tepla dosahovala výše 500 Kč/GJ. Dodavatel zainvestoval výstavbu primární horkovodní přípojky a předávací stanice, sekundárních rozvodů a měření tepla na objektech. Odběratel se postaral o vnitřní úpravy a o směšovací stanici včetně kompletní vizualizace provozu tepelných rozvodů a spotřeb tepla v jednotlivých objektech. Roční náklady na dodávku tepla byly u odběratele sníženy téměř o polovinu. Zároveň byla snížena ekologická zátěž prostředí v dané lokalitě.

Řešení účinné distribuce dálkového zásobování teplem s využitím technických možností překonání terénních obtíží (Plzeňská teplárenská, a.s.).
Pronájem předimenzovaného průmyslového parovodu s problémovým výměníkem pára/horká voda se značnými tepelnými ztrátami při zásobování plzeňské čtvrti Slovany významně zatěžoval konečnou cenu tepla pro odběratele. Výstavba nového horkovodu problémy odstranila a současně umožnila připojení nových zákazníků. Z technických důvodů bylo rozhodnuto vést horkovod dnem řeky Radbuzy rýhami vyhloubenými a zasypanými podle požadavku technologie a Povodí Vltavy s použitím dálkově ovládaného dozéru. Předizolované potrubí bylo opatřeno proti mechanickému poškození. Parovod a výměník budou sloužit jako záloha. Projekt současně umožnil navýšení výroby elektřiny ve zdroji kombinované výroby elektřiny a tepla.

Teplovodní potrubí uložili v Plzni na dno řeky Radbuzy Trigenerační jednotka může dodávat elektřinu, teplo i chlad

Nahrazování méně účinných nebo prostředí zatěžujících lokálních zdrojů tepla (TENZA, a.s. Brno - Jihlavské kotelny).
Pět kotelen zásobujících vlastní lokální sítě v propojených sídlištích v Jihlavě vykazovalo vzhledem k technologickému stáří vysoké ztráty tepla a častou poruchovost. Rekonstrukce a modernizace zahrnovala výstavbu centrálního zdroje s vysokou tepelnou účinností a rekonstrukci a propojení distribučních sítí. V jednotlivých objektech byly vybudovány předávací stanice pro přípravu teplé užitkové vody. Účinnost zdroje je zvyšována dochlazením a kondenzací spalin. Podstatně se snížila ekologická zátěž lokality.

Rozvoj moderních technologií – aplikace kogeneračních a trigeneračních jednotek (Plynoprojekt, a.s.).
V objektech s trvale nízkou spotřebou teplé užitkové vody, značným elektrickým příkonem a s potřebou klimatizace lze s výhodou uplatnit absorpční chlazení namísto chlazení kompresorového. V létě je teplo kogenerační jednotky konvertováno na chlad, v zimě je využíváno pro vytápění. Tzv. „trigenerační“ systém podstatným způsobem zvyšuje roční časové využití kogenerační jednotky a tím i její ekonomickou efektivnost. Uvedený princip byl využit pro zabezpečení energetických potřeb IT technologie TransgasNetu, a.s. a přilehlých kancelářských prostor objektu.

Chlazení – třetí produkt v zásobování energií (Dalkia Morava, a.s.).
Dalkia Morava, a.s. nabídla zákazníkovi rozšířené spektrum energetických služeb pro zajištění tepelné pohody prostředí obchodního centra v zimě i v létě. Kombinace systému dálkového vytápění s moderní technologií absorpčního chlazení nahradila klasický záměr použití kompresorů a přispěla ke snížení užití chladicích médií poškozujících ozónovou vrstvu Země, zlepšení energetické účinnosti přímým užitím tepla místo elektřiny a snížení hlučnosti. Zákazník ocenil také deklarovanou 30-ti letou životnost zařízení, jednoduchou údržbu, menší rozměry, zrovnoměrnění tepelných potřeb, zlepšení účinnosti kogeneračních jednotek, nízké provozní náklady (energie, údržba) a pokles cen absorpčních zařízení.

Výkop s předizolovaným potrubím na Jihlavském sídlišti

Vývoj zařízení na straně odběratele - uplatnění kompaktních bytových předávacích stanic (Tepelné zásobování Brno, a.s.).
Pro maximální komfort odběratele tepla dodávaného ze systémů dálkového vytápění byly nové byty vybaveny kompaktními bytovými stanicemi umožňujícími nezávislý provoz topného systému a ohřevu teplé užitkové vody přímo v bytě. Toto řešení má pro uživatele oproti instalaci plynových kotlů a etážových systémů do jednotlivých bytů výhodu nehlučného, na pravidelný servis nenáročného a bezpečného provozu. Lze použít také automatickou individuální programovatelnou regulaci tepelného výkonu. Samostatné měření spotřeby tepla v bytě a umístění stanice v instalační šachtě bez nutnosti vybudovat komínový průduch jsou zákazníky oceňovanými vlastnostmi moderního způsobu zásobování teplem.

Již v průběhu Teplárenských dnů 2003 se zástupci dalších teplárenských, projekčních, dodavatelských a investorských společností začali zajímat o možnost zapojení do pokračování soutěže „Projekt roku v systémech dálkového vytápění a chlazení“. Každým rokem vzniká v oboru dálkového zásobování teplem a chladem řada projektů, s nimiž by měla být seznámena nejen odborná ale i široká veřejnost. Soutěž by měla každoročně ukázat možnosti a úspěšné realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení a současně přispět k jejich dalšímu rozvoji u nás. Bližší informace včas získáte na internetových stránkách Teplárenského sdružení ČR www.tscr.cz.

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.