Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

15. října 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Provozně-technické IS pro distributory energie

Privatizace energetiky, plynárenství i teplárenství je horkým politickým tématem, které je umocněno harmonizací legislativy upravující tyto oblasti s právem Evropské Unie a vyjednáváním o rychlosti otevírání těchto trhů v souvislosti s předpokládaným vstupem České republiky do Evropské Unie.

Většina distribučních společností se postupně stává součástí evropských a celosvětových korporací, které si prostřednictvím akvizic vytvářejí výhodné pozice před liberalizací trhů. Tento trend je z jedné strany hrozbou, že globální firmy nebudou brát v potaz potřeby převzatých regionálních společností, z druhé strany šancí zvýšit - s podporou investic a znalostí nové mateřské firmy - svůj podíl na trhu, tj. nabídnout zákazníkům kvalitnější služby, rychlejší odezvu na požadavky,  příp. nové produkty.
Čekání na osud tedy v současné situaci naprosto není tou optimální taktikou.

Infrastruktura je nezbytnou součástí úspěchu
Rozsah a kvalita přenosové a distribuční soustavy je zásadním parametrem pro oslovení zákazníků s nabídkou dodávky energie. V současné době se derou do čela důležitosti požadavky, které v éře monopolů (byť regionálních) živořily na okraji zájmu. Rozhodující okolností se stává schopnost rychle a pružně reagovat na požadavky zákazníka a na druhé straně pracovat vysoce efektivně, což v důsledku znamená schopnost nabídnout konkurenční cenu za nabízené produkty a služby.
Z výše uvedeného vysvítá, že technická kvalita distribuční sítě, její důsledná péče a údržba, schopnost operativně řešit havarijní a krizové stavy, na druhé straně schopnost reagovat na požadavek zákazníka (např. zřídit přípojku, zajistit vysoce garantovanou dostupnost apod.) je přímo závislá na kvalitě a dostupnosti informací o síti, jejích prvcích, územním kontextu, lokalizaci zákazníků atd.
Na tomto poli je místo provozně-technického informačního systému (PTIS) nezastupitelné a přináší jednoznačně definovatelnou konkurenční výhodu.

PTIS na bázi GIS
Provozně-technické IS jsou budovány s využitím technologií geografických informačních systémů (GIS), což umožňuje integrované vedení prostorových (geografických), schematických, popisných a dalších multimediálních údajů. Výhoda je zřejmá – vzniká jednotná, komplexní datová základna umožňující širokou paletu analýz, vzájemné kontroly dat, plánování atd.

PTIS poskytuje informace o všech úrovních sítě pro:
 útvary technické dokumentace – přebírání dat nových staveb, evidence technických a geografických (polohopisných) parametrů sítí.
 provozní útvary a údržba – technické a geografické parametry sítí, havarijní plánování, evidence a analýzy údržby.
 dispečink – okamžité údaje o stavu sítě.
 útvary správy majetku – evidence majetkoprávních vztahů, sítě a přípojky na cizích pozemcích, zařízení v cizích stavbách.
 rozvojové činnosti – marketing, analýzy možností připojení nových lokalit, vztahy s veřejností.
 plánování a investiční činnost – evidence staveb, opravy, podklady pro projekty nových investičních akcí.
 obchodní útvary – identifikace zákazníků, vyjadřování k možnostem připojení.

Společnost HSI, spol. s r.o. se systematicky zabývá vývojem a implementací provozně-technických IS pro správce inženýrských sítí v oblasti energetiky, teplárenství a plynárenství, pro telekomunikační společnosti, podnikové areály, povrchové doly apod. Ve svých řešeních využívá GIS produkty vedoucích světových firem Intergraph a Bentley Systems a standardních databázových prostředí Oracle, MS SQL Server atd.

V dalším textu nabízíme několik myšlenek a zkušeností získaných při realizaci PTIS jako příklad rozvoje těchto systémů u zákazníků HSI, jimiž jsou mj. Pražská teplárenská, a.s., Teplárna Strakonice, a.s., Pražská energetika, a.s., Jihočeská energetika, a.s., Pražská plynárenská, a.s., Západočeská plynárenská, a.s., Jihočeská plynárenská, a.s.

Teplárenství

Vazba na výpočty v tepelné síti
Modul PTIS pro účely hydraulických a tlakových výpočtů v tepelné síti je řešen propojením PTIS se systémem MOP firmy Ortep realizujícím vlastní výpočty. Část sítě, pro kterou se provádí výpočet je prostorově definována v PTIS, z jehož datové základny jsou rovněž přebírána data pro vlastní výpočet.

Využití územního plánu
Pro strategické rozhodování o dalším rozvoji aktivit je důležitým informačním zdrojem digitální územní plán. Územní plán obsahuje charakteristiky funkčního využití území, které pro každou plochu udává charakter (předpokládané) zástavby (podlažnost, zastavěnost plochy atd.). Nadstavba PTIS spočítá na základě těchto charakteristik potenciální spotřebu tepla budov v dané oblasti. Tato informace je důležitým podkladem pro plánování rozvoje tepelné sítě a získávání nových zákazníků.

Energetika

Analýza a modelování sítě
Informace o vlastních sítích vložené do prostorové územní osnovy se stávají účinným nástrojem pro analýzy energetických potřeb, variantní návrhy rozvoje sítě apod.
Pro podporu zákaznických systémů umožňuje PTIS specifikovat zákazníky postižené výpadkem části sítě (větve), modelovat stavy sítě (dle rozepnutí), navrhnout nejefektivnější způsob zřízení přípojky atd. U složitějších objektů jsou informace doplněny o připojené fotografie, schémata, případně další dokumenty.

Zátopové plány
Na základě výškových informací a statistických povodňových dat se provádějí simulace zatopení objektů elektrické sítě (transformačních stanic apod.) a připravují se opatření k zabezpečení provozu v případě tohoto živelného ohrožení.

Grafická prezentace zatížení sítě
Grafická prezentace zatížení (odběrů) jednotlivých trafostanic usnadňuje a zpřesňuje plánování rekonstrukcí sítě i nových odběrů.

Plynárenství

Komplexní služby v oblasti přejímky grafických dat
Jedním z hlavních problémů při tvorbě grafické části PTIS je nejednotnost dat získaných od různých dodavatelů. Pro řešení tohoto problému nabízí firma HSI již několik let. Prvním krokem je tvorba směrnice pro standardizaci sběru dat, která definuje požadavky na kvalitu grafických dat. Součástí směrnice jsou definice grafických atributů prvků kresby a především požadavky na topologii kresby – ať už obecné požadavky, které se týkají duplicitních prvků, nedotahů a přesahů v kresbě, nebo požadavky odvozené z konkrétní situace příslušného správce sítě vycházející ze způsobu dalšího zpracování a využití těchto dat. Na směrnice pak navazuje aplikační SW, který umožňuje zkontrolovat především formální kvalitu dat.
Všechny kontrolní programy vytvářené „na míru“ pro jednotlivé správce sítí mají společné rysy, které lze de facto aplikovat pro každého správce sítě, a je možné je rozdělit do tří skupin:
 funkce pro kontrolu atributů prvků,
 funkce pro obecnou kontrolu topologie,
 funkce pro kontrolu topologie sítě.

Kontroly atributů kresby – funkce umožňují zkontrolovat všechny atributy, které jsou uvedeny v definici vzorové lokality – od vrstvy, barvy až po nájezduschopnost. Chybné prvky je možné zároveň poloautomaticky opravit.

Kontroly obecné topologie – funkce umožňují zkontrolovat duplicity prvků, nedotahy, křížení, krátké prvky, přesnost kresby i shodu kresby a seznamu souřadnic.

Kontroly topologie sítě – kontrola trasy, kontrola volných konců, kontrola umístění buněk, kontrola křížení, kontrola grafických skupin - tyto funkce jsou vytvářeny podle potřeb jednotlivých zákazníků a obvykle je nelze bez úprav použít pro jiného zákazníka.

Tyto kontrolní nástroje se uplatňují nejen u plynárenských společností, ale našly své zákazníky i v oblasti energetiky a telekomunikací.

Ing. Pavel Dubišar
hlavní metodik HSI

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.