Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

4. června 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Snižování spotřeby tepelné energie

Způsoby a důvody

Hospodárné nakládání s energií a její úspory patří k základním tématům našeho časopisu, ke kterému vám přinášíme množství informací z jednotlivých oborů, ať se jedná o zdroje tepla, stavební úpravy a nebo spotřebiče. Vzhledem k tomu, že právě vrcholí období stavebních prací, dovolujeme si přinést souhrnný materiál, ukazující na některé souvislosti a objasňující důvody, které vedou k prosazování úsporných opatření.

Snižování spotřeby energie a spotřeby fosilních energetických zdrojů patří k nejvýznamnějším světovým cílům, a to jak z hlediska ekonomického tak i ekologického. Jistě jste v masmédiích zaznamenali události, které mají přímou souvislost s energetikou a palivy, zmíníme války o ropné bohatství, události na komoditních a světových burzách, humbukem při prosazování obnovitelných zdrojů energie a další. V zásadě zaznamenáváme dva myšlenkové proudy, z nichž první propaguje důraz na využívání lokálních energetických zdrojů (česká cesta využití domácího uhlí, energie jádra apod.) a druhý absolutní úspory energie, tj. omezování spotřeby paliv a energií (nesouhlas s vysokou spotřebou energie, byť z domácích či levných surovin).

Větrná elektrárna představuje ekologický zdroj elektrické energie. Jejich využívání má však mnohá úskalí.

Není se čemu divit, energie je krví naší civilizace. Pokud si pamatujete, v minulém století byly vkládány velké naděje (a také velké prostředky) do rozvoje technologií nukleární fúze, bohužel uplatnění tohoto nevyčerpatelného zdroje energie patří zatím k hudbě budoucnosti, pokročilé technologie štěpení jader jsou zatím ve stadiu vývoje. Zdá se tedy, že se prozatím budeme muset vydat cestou omezováníspotřeby. K tomu ostatně vývoj směřuje.
Prosazení úspor energií lze docílit důkladnou osvětovou činností, růstem povědomí o správném hospodaření, ale především politickými nástroji. Politickým nástrojem jsou především cenové úpravy, zavedení příplatků a nových daní. Jelikož snad všichni jsme si vědomi ohromné moci státu a také skutečnosti, že se těžko obrátí trend nárůstu cen energie (spíše budou zatíženy dalšími poplatky), dosažení
úspor energie již není technickou libůstkou, ale významným cílem každého prozíravého investora, který hledí na budoucí provozní náklady budovy. Prozíravost je v současnosti nutností, pokud nechceme být překvapeni dalšími experimenty typu na věčné časy levný„ přímotop“ a „zemní plyn“. Abych však byl korektní, problémem nebylo ani tak značné navýšení cen po rozsáhlém uplatnění spotřebičů, ale spíš budovy, kam tyto spotřebiče byli instalovány, tedy do objektů z vysokou energetickou
náročností. Následné zdražení dalo velkou ránu iluzi o levném plýtvání těmito ušlechtilými energie a snížení zátěže životního prostředí. Logickým důsledkem byl pak návrat k osvědčenému uhlí a dřevu. V současných cenách by totiž plynové vytápění (mnohdy spíše přetápění) objektu s tepelnou ztrátou 24 kW se zastaralou otopnou soustavou přišlo ne méně než na 40 000 Kč ročně, což opravdu není málo. Snížení tepelných ztrát a zefektivnění otopné soustavy by přitom obyvatelům umožnilo využívat výhod těchto komfortních energií za přijatelné náklady. Bohužel, tato skutečnost nebyla v té době považována (obzvlášť širokou veřejností) za důležitou.

Tepelná energie
U domácností, obytných a administrativní budov, vzhledem ke klimatickým podmínkám v České republice, se teplo podílí zhruba 40 – 70 % na celkové spotřebě energie. Úkolem vytápění je zajištění tepelné pohody (vhodných podmínek pro pobyt a práci osob v místnosti) a také zajištění příznivých podmínek pro vlastní stavební konstrukce (zejména zamezení srážení vzdušné vlhkosti). Oba základní požadavky jsou zakotveny v příslušné ČSN o tepelné ochraně budov. Pro stavebníka jsou v současnosti závazné požadavky na tepelně technické vlastnosti, tedy nejnižší povrchovou teplotu konstrukce, součinitel prostupu tepla konstrukce a zkondenzované množství páry uvnitř konstrukce, norma stanovuje příslušné minimální hodnoty.
V zásadě platí, že čím větší je tepelný odpor onstrukce, tím méně tepelné energie musíme do prostoru dodat pro udržení požadované vnitřní teploty. Informativně se uvádí, že zhruba 2/3 tepla odejdou z místnosti oknem a 1/3 obvodovým zdivem (tento údaj je především informativní). Vhodným opatřením je tedy zvyšování tepelného odporu oken a obvodového zdiva.
Nejenom zvyšování tepelného odporu však nabízí potenciál úspor. Modernizace otopné soustavy (efektivní zdroj tepla, nasazení regulací, snížení ztrát v rozvodech a nepřetápění) umožní hospodárné vytápění objektech s horšími tepelně technickými vlastnostmi. Mnoho případů potvrzuje dosažení přijatelných nákladů na vytápění zemním plynem důslednou regulací a provedením nízkonákladových opatření (zejména repase oken).

Okna
Těmi uniká největší část tepla z místnosti. V dnešní době můžeme tento problém řešit použitím oken nových konstrukcí, dodatečným zasklením či těsněním nebo aplikací různých reflexních folií. Tepelné ztráty okna můžeme rozdělit na dvě složky. Dominuje únik prosklenou plochou, což způsobuje malý tepelný odpor skla, druhou část tvoří ztráty tepla infiltrací, průvzdušností a nebo netěsností oken. Pokud nejsou ztráty infiltrací veliké, např. vlivem špatného technického stavu deformace okenního rámu), dominují tepelné ztráty prostupem okenní konstrukcí. Výrazná netěsnost však může být až nepříjemná (průvan).

Řezy plastovými a eurooknem s izolačním dvojsklem. Výměnu za zastaralá okna např. v bytě lze provést s minimálními náklady během pár dní.

U oken s kvalitní konstrukcí, která není shnilá nebo seschlá, můžeme zvýšit tepelný odpor instalací dodatečného skla nebo dvojskla. Instalací další prosklené plochy se však zvyšuje namáhání okenní konstrukce tíhou dodatečného zasklení. Pokud okenní konstrukci přetížíme (zvláště u větších prosklených ploch), vystavujeme se riziku deformace, vytrhávání kování a další. A díky těmto poruchám jsme, jak se říká, tam kde jsme byli předtím, a nezbývá nám nic jiného než provést kompletní výměnu.
Pro výměnu využijeme plastová okna a nebo tzv. eurookna, která se vyznačují svoji extrémní těsností, a to díky přesnosti, těsnicím profilům a kvalitnímu kování. Díky tomu jsou minimalizovány ztráty infiltrací. Tato vlastnost je však dvousečnou zbraní, neboť právě infiltrace u netěsných oken zajišťovala výměnu vzduchu a odvádění vlhkosti. Pokud není vlhkost odváděna, zvyšuje se relativní vlhkost vzduchu v místnosti a tím pádem i teplota rosného bodu. Následkem toho vzdušná vlhkost kondenzuje i při poměrně vysokých vnitřních teplotách, přednostně však na kritických místech. Tomu se lze bránit důsledným větráním a nebo instalací větrání strojového. Moderní těsná okna jsou dnes navíc často opatřena větrací štěrbinou.
Další rozdíl mezi oknem plastovým a eurooknem je v šířce profilu, který je u plastového výrazně větší. Počítejme tedy se snížením účinné plochy z hlediska venkovního osvětlení.
Podrobné informace k této problematice a také seznam opatření k dosažení úspor energie u oken naleznete v časopisu Energie pro Život 3/2003, článek je též k dispozici na internetových stránkách časopisu (najdete v tiráži).

Zateplení obvodových stěn
Stručně lze charakterizovat jako další žhavé téma, které má stejně tak své zuřivé zastánce jako odpůrce. I v tomto oboru platí, co člověk, to názor a jiný úhel pohledu.
V zásadě rozlišujeme dva způsoby a to zateplení zevnitř z vnějšku. Z pohledu zajištění tepelné pohody, která úzce souvisí s povrchovou teplotou stěn, je výhodné zateplovat zevnitř, například pomocí izolačních omítek, sádrokartonových a dřevěných obkladů a podobně. Pokud zateplujeme zevnitř, musíme předejít orosování ploch mezi původní konstrukcí a obkladem. To se řeší buď těsným navázáním, a nebo naopak umožněním cirkulace vzduchu pomocí odvětrávací mezery. Jinak dochází ke vzniku plísní.

Detail pokládky tepelné izolace na plochou střechu.

V současné době se však zatepluje především zvenčí. Tepelná izolace zvenčí totiž není pouze prostředkem na snížení tepelných ztrát, literatura uvádí, že zateplením obvodových stěn lze snížit spotřebu tepla pro vytápění objektu stavěném podle norem let minulých o 15 až 20 %, větší úsporu lze očekávat pouze u objektů stavěných v rozporu s legislativou let minulých. Bohužel, většina nájemníků v zateplených bytových domech používá jako argument, že úspory jsou malé a vůbec neodpovídají nákladům vynaloženým na akci (čehož jsem svědkem i v našem panelovém domě). Samozřejmě se jedná o jejich kapsu. Speciálně u panelové výstavby však zateplení z vnějšku může řešit problémy, které přímo nesouvisejí se snížením nákladů na vytápění, ale přitom se významně podílí na revitalizaci panelového domu, tj. vyřešení zatékání vlhkosti do konstrukce, tepelných mostů, fasády a dalšího. Vnější kontaktní izolací se podařilo alespoň částečně dohnat zanedbanou údržbu z let minulých a vylepšit vlastnosti stávající konstrukci. Dle mého názoru by se v těchto případech (zanedbané panelové domy) nemělo pochybovat o účelnosti vnějšího zateplení, ale spíše hledat optimální tloušťku venkovní izolace (fyzikálního i ekonomického). Jsem si však vědom, že pokud by rozsáhlá investiční akce „zateplení“ byla vedení družstva prezentována z pohledu rekonstrukce budovy a ne jak tomu bylo jako prostředek k výraznému snížení nákladů na otop (při ceně 470 Kč/GJ zajímavé), pravděpodobně by tato klika akci zamítla jako zatím nepotřebnou, a zamítala by ji tak dlouho, dokud by dům nespadl či nebyl ke zbourání. Deklarovanou úsporu 30 % se samozřejmě nepodařilo dosáhnout, ale byli vyřešeny mnohem vážnější problémy (zastaralá konstrukce, zanedbaná údržba).

Fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny ze Slunce jsou stále oblíbenější.

Závěr
Výše uvedené skutečnosti mohou být inspirací pro prozíravého investora, který dopady cenové politiky státu v oblasti energetiky nebude řešit následně a nebo na poslední chvíli, ale bude jim pomocí navrhovaných opatření předcházet. Není totiž vůbec jisté, zda bude na další pokus (po přímotopech a zemním plynu) možné utéct zpátky k laciným palivům.

 

Miroslav Götz,

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.