Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

16. října 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Snižte své platby za el. energii

Snižte své platby za el. energii - kompenzace jalového výkonu

Jalový výkon patří k jedné z největších mystérií elektrotechniky. O tom, co jalový výkon je nebo není, bylo během uplynulých sta let sepsáno nespočetně článků a složeno mnoho doktorských disertací. Záhadám jalového výkonu byla samozřejmě věnována také řada odborných konferencí.
Výsledek celého bádání o fyzikální podstatě jalového výkonu je však prozatím víceméně také jalový. Jediná teze, se kterou se světoví odborníci jednohlasně shodují, neříká nic více, než že jalový výkon je něco jiného než výkon činný, a proto se za něj také musí zvlášť platit. Řešení celé otázky se zřejmě přesune do příštího tisíciletí.
Jalový výkon hraje v elektrotechnice úlohu démona. Jakékoliv obecně platné fyzikální vysvětlení zde selhává; jalový výkon, a to jak induktivní, tak kapacitní, jsou schopny dodávat nejen cívky a kondenzátory, ale i čistě ohmické odpory. Obecný pojem jalového výkonu v sobě zahrnuje jak složku základní, tak složky harmonické. Přestože se pojem jalový výkon používá jen v elektrotechnice. Je to veličina univerzální, kterou při bližším pohledu nalezneme prakticky všude v civilizaci i v přírodě. Neboť žijeme ve světě zdánlivého výkonu.
Výroba, přenos a rozvod a v neposlední řadě spotřeba elektrické energie jsou realizovány ve trojfázové střídavé soustavě. Pro provoz některých zařízení, ať už na straně elektrických sítí, nebo spotřebičů elektrické energie, je nutné vytvořit elektromagnetické nebo elektrické pole. To se vytváří buď vinutími (indukčností), nebo elektrodami (kapacitou). Na indukčnosti dochází k fázovému posunu proudu za napětím, na kapacitě se fázově opožďuje napětí za proudem. Chování jednotlivých prků elektrizační soustavy stejně jako spotřebičů elektrické energie je možné popsat jejich impedancí, která v sobě zahrnuje nejen složku činnou (ohmickou), ale i složku jalovou (induktivní nebo kapacitní).
Jalovou je nazývána z toho důvodu, že energii do této impedance vloženou nelze nikterak zužitkovat, ale přesto se přenáší mezi zdrojem a spotřebičem. Při tomto přesunu však vznikají na jednotlivých prvcích přenosových a distribučních sítí ztráty, které jsou ve formě tepla uvolňovány do okolí. V některých případech se jeví jako velmi účelné vkládat do elektrických sítí další zařízení obvykle kondenzátory, kterými se jejich charakter (a tedy i impedance) změní, a tím se ztráty částečně eliminují.
Kondenzátory připojené sériově ke spotřebičům mění charakteristiku sítě, zatímco kondenzátory připojené paralelně mění charakteristiku zatížení sítě.

Kompenzační kondenzátory Kompenzační modul

Povinnost trvale kompenzovat odběr elektrických zařízení uskutečňovaný s účiníkem jiným než cos fí = 0,95IND až cos fí 1,00IND je každému odběrateli elektrické energie předepsána v následujících legislativních dokumentech:
- Energetický zákon
- Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
- Ceník elektrické energie
Ustanovení těchto závazných dokumentů přebírají do svých „Podmínek dodávky elektrické energie“ všechny tuzemské rozvodné podniky a prostřednictvím svých provozně obchodních správ je uplatňují více či méně důsledně vůči všem odběratelům elektrické energie.
Ve výjimečných případech (například při odběru realizovaném v těsné blízkosti energetické rozvodné stanice) je mezi dodavatelem a odběratelem dohodnuté jiné pásmo tzv. neutrální účiník, což platný zákon i prováděcí vyhláška umožňují (například cos fí 0,93IND až cos fí 0,98IND ). Obecně však lze říci, že každý odběratel je povinen jalový odběr kompenzovat.
Cenové přirážky za nedodržení předepsané úrovně cos fí jsou stanoveny pro jednotlivé odběratele elektrické energie podle typu sazby a jsou uvedeny v procentech platby za výkon a elektrickou energii.
Současně s těmito přirážkami dává ceník distributorovi elektrické energie možnost účtovat tzv. nevyžádanou dodávku kapacitního kompenzačního výkonu, jinými slovy překompenzování. Za každou takto dodanou kvarh je účtováno v současné době 0,38 Kč.

Principy kompenzace
Jedním z nejvýhodnějších opatření ke snižování ztrát při přenosu elektrické energie je paralelní kompenzace. Z hlediska jejího připojení do sítě rozlišujeme kompenzaci:
- individuální, nebo také jednotlivou. Kompenzační zařízení je v tomto případě připojeno přímo na svorky spotřebiče nebo v jeho těsné blízkosti. Od jalového výkonu je odlehčena celá elektrizační soustava od zdroje až po spotřebiče. Úspory ztrát jsou nejvyšší, avšak využití kompenzačního prostředku je závislé na provozu kompenzovaného zařízení. Používá se např. pro kompenzaci magnetizačního proudu asynchronního motoru a transformátorů, kompenzace zářivkových a výbojkových svítidel atd.
- skupinovou, kdy je kompenzační zařízení připojeno na přípojnicích rozvaděče pro skupinu spotřebičů. Například je to kompenzace na hlavních rozvaděčích vn/nn v rozvodech průmyslových podniků. V tomto případě je odlehčen úsek vedení od tohoto rozváděče ke zdroji. Vzhledem k osudovosti spotřebičů vychází kompenzační výkon menší a je nutná jeho regulace.
- centrální, pokud je kompenzace připojena na přípojnice vstupní trafostanice podniku. Vzhledem k soudobosti chodu spotřebičů, opět klesá potřebný kompenzační výkon. Rovněž je nutná regulace a většinou je třeba řešit kompenzaci na úrovni vysokého napětí, což představuje vyšší náklady.
- kombinovaná kompenzace je logickou kombinací předchozích variant. Ve skutečnosti bývá poměrně dost rozšířena, zejména v rozsáhlých průmyslových sítích.

Chráněný kompenzační rozvaděč Modulový kompenzační rozvaděč

Dopad na provozuschopnost průmyslových sítí
Spolehlivý a bezporuchový provoz kompenzačních zařízení je v mnoha případech jednou z nutných podmínek zajištění provozuschopnosti průmyslových sítích. Jedná se zejména o snížení zatížení napájecích silových transformátorů způsobeného přenosem jalového výkonu.
Stejně tak vhodně navržené a správně provozované kompenzační zařízení účinně eliminují následky energetického rušení, umožňuje provozovat průmyslové sítě v optimálním režimu bez dalších redundantních zdrojů, které jsou například nutné při rozdělení napájení spotřebičů různých kategorií.
U náročných výrobních technologií může výpadek napájení způsobený poruchou kompenzačního zařízení způsobit statisícové ztráty na jednu pracovní směnu. Z tohoto důvodu je důležité při návrhu kompenzačního zařízení postupovat maximálně zodpovědně a požadavky na kvalitu jednotlivých komponentů přizpůsobit významu zařízení.

Důsledky nevhodně navržených a provozovaných kompenzačních zařízení.
Důsledky lze shrnout do následujících bodů:
- značné nedokompenzování či překompenzování v případě použití stupňovitě řízené kompenzace s vysokým kompenzačním výkonem nejmenšího spínaného stupně,
- zhoršení situace v kolísání napětí při použití kompenzačního zařízení reagujícího na dynamicky se měnící potřebu kompenzačního výkonu s delším časovým zpožděním,
- nebezpečné rezonanční jevy způsobené připojením nechráněných kondenzátorů nebo nevhodně naladěných kompenzačních sekcí a filtrů do sítí s vyššími úrovněmi energetického rušení,
- zvýšené činné ztráty v tlumivkách dekompenzačního členu dynamicky plynule řízených kompenzačních filtrů v případě trvalého přebytku kapacitního výkonu instalovaného v pevné neregulové části.

Kompenzační rozvaděče WCHS - nová dimenze v oboru kompenzace
Kompaktní, modulový, špičkově vybavený kompenzační rozvaděč.

Společnost KBH Electric uvedla na trh kompletní řadu kompaktních výkonových kompenzačních rozvaděčů typu WCHS. Tyto rozvaděče využívají veškeré nové možnosti v oboru kompenzace a svojí modulovou konstrukcí jsou předurčeny pro jednoduchou a spolehlivou aplikaci a provoz, včetně veškerých možných budoucích proměn a úprav.

Rozvaděče jsou koncipovány jako sestavy kompenzačních bloků WFAAP v moderních oceloplechových skříních. Konkrétní sestavy jsou koncipovány dle požadovaného výkonu a vhodné velikosti prvního stupně kompenzace. Použití bloků WFAAP dovoluje mnoho kombinací a proto i v případě rozvaděčů WCHS se v katalogu objevuje několik variant kompenzačního výkonu s rozdílnou velikostí prvního stupně, řazením a celkovým počtem stupňů. Tato skutečnost je vedena naší snahou přizpůsobit rozvaděč co nejblíže k reálné potřebě zákazníka. Konkrétní materiály pro výzbroj rozvaděčů jsou pečlivě vybírány a náležitě odzkoušeny, než dojde k jejich standardní aplikaci do našich rozvaděčů. Použité kondenzátory Electronicon GmbH jsou výhradně suché, bez olejových náplní. Spínání kondenzátorů je zajištěno speciálními dvoustupňovými stykači Benedikt+Jäger a jištění každého stupně je provedeno výkonovými pojistkami v pojistkových odpínačích, což zaručuje spolehlivý a komfortní provoz rozvaděčů. Regulace rozvaděčů je zajištěna použitím špičkových regulátorů účiníku, které jsou standardně zabudovány do dveří kompenzace. Samozřejmostí je osazení výkonového vypínače na přívodu a vybavení nuceným chlazením v případě velkých kompenzačních výkonů. Provedení přívodu (horní či spodní, kabelem nebo sběrnicemi) je vždy dle přání zákazníka a v našem systému je libovolné. Prostorová náročnost rozvaděčů WCHS je velmi příznivá, do výkonu 400 kvar postačuje jedno pole o rozměrech 800x600x2250 mm, pro výkony do 700 kvar postačují dvě pole kompenzace. Bližší informace Vám poskytnou naši technici.

Pokud máte zájem či potřebu moderního kvalitního kompenzačního rozvaděče, obraťte se kdykoliv na firmu KBH Electric, velmi rádi Vám poskytneme veškerý zákaznický servis s komfortem, který Vás překvapí.

Kontaktní adresy: www.kbh.cz

KBH Electric s.r.o.
Horní 32
BRNO 639 00
Tel: 543 215 207
Fax: 543 215 208
Mobil: 777 730 001
KBH Electric s.r.o.
Havlíčkova 304
Heřmanův Městec 538 03
Tel: 469 633 614
Fax: 469 633 617
Mobil: 777 730 000

KBH Electric s.r.o.
Na Ostrově 1165
Ústí nad Orlicí 562 23
Tel/Fax: 465 552 478
Mobil: 777 730 002

Ing. Petr Fojta,
KBH Electric s.r.o.

Použitá literatura:
Ing. Vladimír Korenc,
Ing. Jiří Holoubek: Kompenzace jalového výkonu v praxi.
Praha, IN-EL, spol. s.r.o., 1999

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.