Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

25. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Studie OZE ČR

Studie „Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v ČR“

Míra využití obnovitelných zdrojů energie a podpor jejich rozvoje je v současné době hojně diskutovaná otázka a to jak v odborných, tak i laických kruzích. Čtenářům našeho časopisu jsou jistě známy i bouřlivé diskuze a výpady na stránkách denního tisku, které však, bohužel, mnohdy postrádají hlubší smysl a důležitá fakta, která by neměla být opomenuta, ustupují do pozadí.
Tato situace vedla ke zrození myšlenky souhrnně zmapovat stav a potenciál využitelnosti obnovitelných zdrojů energie v podmínkách České republiky, s důrazem na komplexní informaci zvažující technické, ekonomické a legislativní předpoklady, podmínky a možnosti. Výsledkem půlročního úsilí je Studie sestavená nezávislými odborníky, kterou vám chceme nyní přiblížit.
K jejímu sestavení se podařilo získat reprezentativní výběr autorů, kteří jsou výraznými autoritami v jednotlivých energetických oborech. Všichni se mohou se čtenáři podělit s nemalými zkušenostmi s rozvojem obnovitelných zdrojů nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Díky jejich odborným zkušenostem lze ve studii nalézt mnoho cenných a velmi zajímavých technických ekonomických údajů z oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. Představme si nyní ve stručnosti obsahy z jednotlivých kapitol.

Obnovitelné zdroje energie v ČR
Ing. Jan Motlík, CSc.

Úvodní kapitola sestavená významným odborníkem na legislativu analyzuje současný stav a předpoklady rozvoje využívání obnovitelných zdrojů energie v evropském kontextu a v národohospodářských souvislostech. Čtenář získá představu o současné a budoucí legislativě, jakožto i o vývoji a mechanizmech podpory v jednotlivých zemích Evropské unie. V našich podmínkách je toto téma velmi žhavé, neboť o způsobu podpory a našem závazku zvýšení podílu OZE na 6,8 % celkové tuzemské spotřeby primární energie (součástí kapitoly jsou i expertní ocenění, která odhadují budoucí podíly jednotlivých OZE na této hodnotě).

Další rozvoj hydroenergetiky
Libor Šamánek

Obecně se uvádí, že hydropotenciál České republiky je již z větší míry vyčerpán. Autor však na základě provedených šetření, jež jsou součástí textu, dokládá existenci zajímavých energetických zdrojů, kterými jsou například retenční nádrže, vodárenské objekty nebo rybníky. Na základě svého průzkumu vybraného vzorku 140 malých vodních elektráren poukazuje na velké energetické rezervy, kterou jsou nevyužity díky nevhodnému využití vodního potenciálu a zastaralé technologii. Část teoretická se zabývá doporučenými postupy při realizaci MVE a představuje možnosti ve výběru technologií.

Větrná energie a její možnosti v ČR
RNDr. Josef Štekl, CSc.

Větrná energetika je v neustálé pozornosti a to nejen odborné veřejnosti. Komplexní materiál předního odborníka na fyziku atmosféry a současně i autoritu České společnosti pro větrnou energii přináší čtenáři informace hned z několika úhlů pohledu. Představuje nejmodernější technologie, přináší přehled o větrných elektrárnách na území ČR a zkušenostech s jejich provozováním, přináší informace o vývoji v zahraničí. Další zásadní částí je analýza větrného potenciálu na území České republiky a popis jednotlivých metodik k určování zásoby větrné energie a předpovědi rychlosti větru. Důkladně je rozebrán i pohled autora na problematiku větrných elektráren a životního prostředí.

Energetické využívání biomasy
Ing. Jaroslav Váňa, CSc.
Právě biomasa by měla mít hlavní slovo při zvyšování našeho podílu obnovitelných paliv na celkové tuzemské spotřebě paliva. Tato kapitola představuje progresivní technologie pro výrobu elektřiny, tepla a společnou výrobu elektřiny a tepla. Není opomenuto ani představení nových směrů vývoje, kterým jsou spalovací mikroturbíny, Stirlingův motor a palivové články.
Rádi bychom všechny čtenáře upozornili na dvě důležité kapitolky pojednání o biomase, a to je společné spalování biomasy a uhlí a využití bioplynu. Prvně jmenovaný způsob již na sebe připoutal dostatečnou pozornost, pasáž však přináší dostatečné informace k obhajobě tohoto způsobu využití biomasy.
Výroba a energetické využívání bioplynu je progresivním způsobem energetického využití nejen dřevní hmoty, ale také odpadů z živočišné a rostlinné výroby, domovního bioodpadu a odpadních tuků. Zbytek po biozplyňování je významným zdrojem živin, použitelným např. ke hnojení. Anaerobní digesce také řeší otázku nakládání s odpady např. v zemědělství.

Postupný rozvoj využití sluneční energie fotovoltaickou technologií
Ing. Radim Bařinka

Získávání elektrické energie přímo ze slunečního záření je z hlediska životního prostředí ten nejčistší a nejšetrnější způsob výroby, do kterého vkládají naděje i světoví dodavatelé fosilních paliv. Fotovoltaika na komerční bázi je sice obor mladý, ale velice dynamicky se rozvíjející. Autorův příspěvek přibližuje široké možnosti využití solárních článků v systémech pracujících společně nebo odděleně od sítě, ale také jako součást fasád či dokonce samotných stavebních prvků.

Ekonomické hodnocení využití obnovitelných zdrojů
Ing. Miroslav Šafařík
Závěrečný díl analyzuje jednotlivé typy technologií pro využití různých obnovitelných zdrojů energie z ekonomického hlediska. Čtenáři je nejdříve poskytnut širší úvod do tezí a pojmů environmentální ekonomiky. Následující stránky pak přinášejí praktické informace o uplatnění jednotlivých obnovitelných zdrojů od analýzy rizik až po přehled měrných investičních nákladů širokého spektra dostupných technologií. K dispozici je pak dále obšírný výčet možných zdrojů l nancování projektů OZE v ČR.
Věříme, že se tato studie cenným podkladem pro realistické hodnocení úlohy a možností obnovitelných zdrojů energie a také praktickým pomocníkem při získávání informací. Zaslání studie si můžete objednat u nás, kontakty jsou uvedeny v tiráži časopisu. Předplatitelé časopisu ČESKÁ ENERGETIKA studii obdrží společně s časopisem.


Podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
Rozptyl měrných investičních a provozních nákladů zdrojů využívajících OZE


Průměrné roční rychlosti větru v m/s na území ČR (zdroj Štekl, Jež, Sokol)

Miroslav Götz
gotz@ceskaenergetika.com

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.