Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

30. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

SÚRAO připravuje geologické práce na šesti lokalitách

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která je odpovědná za ukládání radioaktivních odpadů v ČR, dokončila etapu hodnocení území České republiky. Proces vyhledání vhodné lokality pro výstavbu a provoz hlubinného úložiště radioaktivních odpadů bude pokračovat geologickými pracemi na šesti lokalitách. Jsou jimi Lubenec-Blatno (Ústecký kraj), Budišov (Vysočina), Pačejov (Plzeňský kraj), Rohozná (Vysočina), Pluhův Žďár-Lodhéřov (Jihočeský kraj) a Božejovice - Vlksice (Jihočeský kraj).

Zahájení geologických prací na těchto lokalitách navrhla SÚRAO na základě výsledků hodnocení celého území ČR, které vycházelo z dostupných archivních dat. Jeho cílem bylo nalézt takové lokality, které vyhovují definovaným požadavkům pro umístění hlubinného úložiště a u nichž neexistuje konflikt s žádnými v současné době ověřitelnými kritérii, která by výstavbu a provoz takového zařízení vylučovala. Takových lokalit bylo na území ČR zvažováno jedenáct (sedm v granitoidních horninách, tři v horninách metamorfovaných a jedna v sedimentech).

V další fázi hodnocení pak byly tyto lokality posuzovány ještě na základě doplňkových charakteristik, například informací o krajinném pokryvu (lesy, zemědělská půda, urbanizované plochy) nebo podmínkách výstavby a provozu hlubinného úložiště (dopravní cesty, zásobování médii, ekonomika výstavby a provozu).

Na základě celkového posouzení lokalit bylo pro další etapy zvoleno šest výše uvedených relativně vhodnějších lokalit. Pět zbývajících lokalit – Borohrádek (Pardubický kraj), Teplá (Karlovarský kraj), Zbytiny (Jihočeský kraj), Opatovice-Silvánka (Středočeský kraj) a Lodín-Nový Bydžov (Hradecký kraj) je nadále považováno za lokality potenciálně perspektivní. Návrat k těmto lokalitám by připadal v úvahu v případě, že by další průzkumy nepotvrdily vhodnost současně navržených šesti lokalit.

První fází geologických prací budou letecká geofyzikální měření. Během nich je možné speciálními metodami zjistit některé podrobnější charakteristiky geologického prostředí. Tato měření by měla být zahájena ve druhé polovině letošního roku a potrvají dva a půl roku. Na ně navážou povrchová geofyzikální měření později doplněná vrtnými pracemi.

Proces hledání lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů vychází z Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, kterou přijala vláda ČR. SÚRAO je organizační složkou státu, která zajišťuje splnění tohoto úkolu. SÚRAO si je vědoma, že proces vyhledávání lokality pro úložiště může ovlivňit život v obcích, které jsou jím dotčeny. Proto bude trvale spolupracovat s obcemi, na jejichž katastru se zvažované lokality nacházejí nebo s ním sousedí. Obce budou mít přístup ke všem shromažďovaným informacím a budou mít možnost účastnit se kontrolních dnů při ukončení jednotlivých fází geologického průzkumu.

Hlubinné úložiště je určeno pro přijetí všech radioaktivních odpadů, které není možné bezpečně uložit v existujících přípovrchových úložištích. Jedná se zejména o dlouhodobé středně aktivní a vysoce aktivní odpady z jaderné energetiky, z výzkumných a průmyslových pracovišť, a o vyhořelé jaderné palivo, bude-li prohlášeno za odpad.

Bezpečnost uložení odpadů a dlouhodobá schopnost úložiště izolovat odpady od životního prostředí bude zajištěna konstrukčními (inženýrskými) bariérami a vhodným geologickým prostředím.

Hlubinné úložiště je připravováno v souladu se schválenou vládní Koncepcí nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a v souladu s plány činnosti SÚRAO, které rovněž schvaluje vláda.

Harmonogram procesu přípravy hlubinného úložiště:
• 2015: do územních plánů zařadit dvě kandidátní lokality
• 2025: doložit realizovatelnost ve finální lokalitě
• 2030: vybudování podzemní laboratoře na finální lokalitě
• 2050: zahájení výstavby hlubinného úložiště
• 2065: uvedení hlubinného úložiště do provozu

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je organizační složka státu zřízená na základě § 26 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon). Posláním SÚRAO je zajišťovat na území České republiky bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v souladu s požadavky na ochranu člověka i životního prostředí před nežádoucími vlivy těchto odpadů. Při své činnosti se SÚRAO řídí ustanoveními atomového zákona, ostatními zákony a právními předpisy a svým statutem schváleným vládou. SÚRAO postupuje v souladu s mezinárodními doporučeními a smlouvami z oblasti využívání jaderné energie a ionizujícího záření, přijatými Českou republikou. Přitom usiluje o aktivní a vstřícnou spolupráci s původci radioaktivních odpadů, s obcemi, v jejichž blízkosti se nacházejí úložiště radioaktivních odpadů, i se širší veřejností. Činnost SÚRAO je kontrolována Radou SÚRAO, jejímiž členy jsou i zástupci veřejnosti.

Ing. Věra Šumbarová
SÚRAO

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.