Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

5. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Úkoly IT pro naši energetiku

Situace v oblasti české energetiky se rozhodně nedá označit za stabilizovanou. Vzniklo několik regionálních distributorů energie a jejich skupin. Všichni se snaží o získání dominantního počtu zákazníků.

Vše se odehrává ještě před spuštěním liberalizace trhu, kdy zdaleka není jistá ani pozice výrobců a distributorů vůči státu, kdy hrozí opětovné rozbití již vybudovaných struktur prostředí distribuce energií. V angličtině se tyto podniky veřejných služeb označují jako utilities.
Dominantní postavení na našem trhu získaly skupiny okolo společností ČEZ a EON. Obě se snaží o co nejlepší výsledky, každá z nich trochu jiným způsobem, ať už jde o nejlepší ceny energie, které lze udržet pouze pod podmínkou maximálních úspor nákladů, či o maximalizaci celkových příjmů. Obě skupiny také mají dalšího společného jmenovatele, kterým je vnitřní stmelování a sjednocování vnitřních dílčích procesů. Nic z toho si už dnes nelze bez využívání informačních technologií představit a okamžiku, kdy se procesy uvnitř libovolné skupiny sjednotí, je vhodné vybrat informační systém a implementovat jednotné prostředí IT.

Jeden vede, ale…
Neexistuje sice informační systém, který by se dal označit jako nejvhodnější, avšak vzhledem k rozšířenosti provozně ekonomického systému SAP typu ERP (Enterprise Resource Planning) u distributorů energií lze konstatovat, že se stal v tomto prostředí de facto standardem. Tento stav je dán především tím, že firmy, jako například Ness CEE, které ERP systémy nasazují, mají nejen detailní znalosti těchto systémů, ale především znají problematiku prostředí (nejen) utilities, kam je nasazují.
Po výběru kteréhokoliv systému ERP s jakýmikoliv vlastnostmi je třeba identifikovat, které procesy lze v tomto rámci podporovat standardním nastavením jeho struktury. Z toho pak vyplyne, kolik procent z tohoto systému ERP se dá využít pro pokrytí potřeb, a kolik bude muset podnik využít vlastních aplikací, případně je nechat naprogramovat a integrovat do celkového frameworku, pracovního rámce.
Kritéria pro výběr systému ERP Flexibilita - s ohledem na současnou stále ještě nejasnou situaci v segmentu utilit je nezbytným předpokladem vhodného systému ERP flexibilita a rozšiřitelnost. Musí totiž umožňovat rychlou a snadnou úpravu, resp. pokrytí nových oblastí podnikové činnosti, které mohou nastat v důsledku změny legislativy, vlastníka a organizační struktury.
Komunikace - liberalizace trhu je také nepředstavitelná bez nástrojů, které umožňují neustálou komunikaci mezi všemi zúčastněnými subjekty. Potřeba neustálé komunikace definuje obrovské nároky na spolehlivost a stabilitu systému. V případě systému ERP se jedná hlavně o komunikaci mezi jednotlivými částmi podniku a společnostmi v rámci skupiny. Navíc, v případě utilit, se spolehlivost systému ERP musí měřit také schopností zpracování velkého objemu dat.
Podpora snižování nákladů - další důležitou vlastností ERP systému je podpora centralizace nebo dokonce outsourcingu nevýdělečných činností – účetnictví, nákupu, personalistiky, informatiky, čímž lze dosáhnout tolik kýženého snížení nákladů.
Cenová politika - systém ERP musí zároveň podporovat i cenovou politiku v budoucím systému volného trhu. Určování cen produktů pomocí nákladů (byť snížených) je zastaralé a nespolehlivé. Cena musí být přijatelná pro zákazníka a pokud možno nižší než ceny srovnatelných konkurenčních produktů.

Co všechno ERP systém zahrnuje
Typické prostředí IT v organizaci zjednodušeně zobrazuje následující obr.

IT prostředí v organizaci

Systémy ERP jsou primárně zaměřeny na pokrytí činností tzv. back-office, jež jsou zpravidla nevýdělečné, nepřinášejí zisk, a proto musí co nejméně zatěžovat náklady společnosti. Níže jsou uvedeny aplikace, které ERP systém zahrnuje, sice bez vyjmenování dobře známých činností jež pokrývají, avšak spíše s důrazem na vlastnosti odlišující průměrný systém od špičkového:
FIS - finanční informační systém
• Finanční účetnictví - dostupnost aktuálních a kompletních výkazů kdykoliv, v jakékoli měně, v různé míře detailu, v souladu s různými účetními standardy (legislativa ČR, IAS, US GAAP), a to vše bez nutnosti dvojitého zadávání dat, urychlení procesu účetní závěrky automatizací neustále se opakujících činností.
• Správa a účetnictví investičního majetku - opět paralelně pro různé účetní standardy, simulace odpisů pro analýzu vlivu na hospodářský výsledek, vedení nedokončených investic, pronajatého majetku,
• Vnitropodnikové účetnictví (controlling) - plánování a vyhodnocování nákladů a výnosů v nejrůznějším členění na organizační jednotky, procesy a segmenty trhu, s maximální flexibilitou výstupů, automatizovaná tvorba detailních plánů v různých verzích.
• Sledování současného a předpověď budoucího stavu peněžních prostředků (likvidity) na základě zadaných bankovních výpisů, faktur, avíz, objednávek a evidence operací na finančním trhu.

LIS - logistický informační systém
• Nákup - jeho podpora s maximálním využitím automatizace, např. generování objednávek při dosažení minimální hladiny zásob na skladě, elektronické schvalování žádanek na nákup nejlépe s propojením na používaný systém elektronické pošty, podpora výběru nejvhodnějšího dodavatele nebo nabídky.
• Skladové hospodářství - velmi důležitý je zde systémově zajištěný soulad mezi účetním a hodnotovým stavem zásob, řízení umístění materiálů ve skladu, správa potřebných údajů o nebezpečných materiálech a odpadech.
• Odbyt - neenergetická fakturace, snadné a rychlé zjištění nutných interních nákladů na uspokojení požadavku zákazníka s návazností na výpočet konečné ceny a možný termín dodávky,
• Řízení investičních akcí (projektů) - finanční i časové plánování, účelové vázání a postupné uvolňování finančních prostředků.

PaM - personalistika a mzdy
• Personální agenda a mzdové účetnictví - vedení všech potřebných údajů o zaměstnancích s důrazem na bezpečnost dat a omezení přístupu pouze oprávněným, snadné a rychlé zadávání vyúčtování cestovních výdajů nejlépe přímo zaměstnancem.
• Plánování kariérního růstu a vzdělávání, vyhodnocování uchazečů a stávajících zaměstnanců.

PTIS
Provozně-technický informační systém se do ERP systému zahrnuje pouze z části, zaměřené na plánování kapacit a vyhodnocování nákladů na údržbu. Pro tento systém je nezbytným předpokladem snadné propojení na GIS - (geografický informační systém) a na dohledové systémy.

Datový sklad
Datový sklad (Data Warehouse) slouží pro sběr a analýzu dat z nejrůznějších systémů a v současné době musí být nedílnou součástí kvalitního systému ERP. Ty jsou totiž technologicky stavěny tak, že umožňují co nejrychlejší zadávání dat, nikoliv však už jejich analýzu. Navíc je v ERP systému možné jen v omezené míře vyhodnocovat data z ostatních IS. Datové sklady naopak umožňují vyhledávat souvislosti mezi nejrůznějšími údaji i z externích zdrojů - ze systémů dceřiných společností, od obchodních partnerů a profesionálních poskytovatelů dat. Uživatel si může sám skládat data do nejrůznějších tabulek, grafů či multidimenzionálních analýz, a to rychle.

MIS - manažerský informační systém
Aplikace tohoto typu slouží nejvyšší vrstvě řízení společnosti a jsou zaměřené na predikci budoucnost, kterým je strategické plánování. MIS nemůže fungovat bez datového skladu, který mu poskytuje data. MIS však vládne vyšší úrovní grafického zobrazení dat a hlavně může vypočíst nové hodnoty na základě různých statistických metod. Při existující míře specializace se již také aplikace MIS člení dle oblastí, jež řízení podporují, např. finanční řízení společnosti pomocí tzv. balanced scorecard, řízení vztahů se zákazníky nebo řízení znalostí.

Ostatní výbava ERP
Jak již bylo zmíněno, nezbytnou vlastností informačního systému je komunikace. Postupem času se součástí systému ERP staly i některé činnosti tzv. front-office, zaměřené na komunikaci vně i vevnitř společnosti. ERP musí mj. podporovat nejrůznější formáty dokumentů, které se mezi systémy přenáší.
V případě systémů v rámci společnosti se jedná dokonce o potřebu okamžitého přenosu nejrůznějších typů dat. Jedno z nejdůležitějších propojení je mezi systémem ERP a systémem ZIS - zákaznickým informačním systémem. ZIS kromě jiného je systémem pro fakturaci energie a vlastně vede záznamy, které z hlediska analýzy stavu podniku představují nejvýznamnější položky. Z toho důvodu je nezbytné, aby se tyto částky dostaly do ERP systému co nejrychleji a s ohledem na ohromný počet dat také co nejspolehlivěji.
Komunikace však probíhá i uvnitř ERP systému. Kvalitní ERP například zamezuje nutnost zadávat stejný údaj dvakrát a naopak umožňuje analyzovat jakoukoli sumární částku až na úroveň jednotlivých záznamů a zajišťuje neustálý soulad mezi při prvním pohledu nesouvisejícími evidencemi.
Komunikace s okolím společnosti je z technologického hlediska stejně rozmanitá jako lidské jazyky. Ať už se jedná o bankovní výpisy a platební výpisy ve formátech, které jsou definované pro každou banku zvlášť (SOGE, KOBA), nebo o objednávky ve formátu EDI v rámci propojeného řetězce obchodních partnerů. S nástupem internetu se rozšířil formát XML a mnoho dalších. Není divu, že s ohledem na tendenci propojovat všechno se vším, vznikly aplikace tzv. integrační platformy, které umožňují integraci systémů na úrovni uživatelské, procesní, datové a jsou nedílnou součástí špičkového ERP systému.

Doporučení na závěr
Řada společností zapomíná před začátkem vlastní implementace na velice důležitou činnost - definice potřeb. Stávající distribuční společnosti se totiž dělí na minimálně dvě základní části - obchod a distribuci. Obě přitom mají protichůdné cíle, ambice i kritéria hodnocení úspěšnosti. Z toho vyplývají odlišné nároky a požadavky na výběr systému. Nad vedením těchto částí je však vždy vrstva managementu, která musí řídit společnost jako celek a má vlastní potřeby, zejména v oblasti analýzy a strategického plánování. Efektivitu nasazení jakékoli části informačního prostředí společnosti zvyšuje ve vysoké míře sepsání a zhodnocení veškerých potřeb. To pak podporuje rozčlenění podle míry obecnosti, přiřazení priorit, vyloučení duplicit, definice měřitelného cíle a hlavně přiřazení vlastníka, který bude odpovědný za vyřešení. Pokud se definici potřeb věnuje dostatek času uvnitř společnosti, je možné dosáhnout až překvapivého snížení externích nákladů na implementaci. A kdo jiný by tuto činnost mohl vykonat lépe než firemní oddělení IT? Pouze jeho pracovníci mají potřebné znalosti a schopnosti zhostit se úspěšně tohoto velice důležitého úkolu.
V neposlední řadě je nutné uvažovat i o správném výběru konzultační  firmy, která má téměř absolutní znalost produktu vybraného pro implementaci ERP systému i dostatek zkušeností v daném odvětví, aby mohla správně reagovat na specifické požadavky společnosti. Musí být také dostatečně renomovaná a stabilní, aby se mohla stát dlouhodobým partnerem a zajistila neustálou podporu a pomoc prostřednictvím informačních technologií. Pak už nezbývá než popřát všem utilitním společnostem „šťastnou cestu“.

Kolektiv konzultantů utilit NESS CEE

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.