Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

20. června 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Úspory na zdrojích tepla

Jaké zdroje tepla máme k dispozici pro vytápění?

Podle báje prý Prométheus ukradl oheň z Olympu a přinesl ho lidem, aby měli světlo a teplo v jeskyni. V dnešní době je již nabídka zdrojů světla a tepla poněkud bohatší.

Jako zdroj tepla můžeme mít například lokální topidlo, bytový kotel, domovní kotelnu, blokovou kotelnu nebo výtopnu. Lokální topidla na tuhá paliva mají uplatnění zejména v domech, kde není možnost použít plynné palivo, elektřinu nebo připojení na centrální zdroj tepla. Použití tuhých paliv k lokálnímu vytápění je však spojeno s řadou obtíží, které se týkají dovozu a kladování paliva, znečištění ovzduší při spalování, odvozu popela, nutnosti obsluhy atd. Nejrozšířenějším palivem pro topidla na tuhá paliva je hnědé uhlí, brikety nebo černé uhlí, případně dříví. Lokální topidla na tuhá paliva (kamna) jsou vždy po technické stránce provedena na spalování určitého druhu paliva. Uhelná kamna jsou buď: násypná s horním odhoříváním (jsou jednodušší konstrukce, levnější, s větším nárokem na obsluhu, omezená možnost regulace výkonu vzhledem ke značné akumulaci tepla v hořícím palivu) nebo stáložárná dvoukomorová se spodním odhoříváním (složitější konstrukce, dražší, nižší nároky na obsluhu, hospodárnější spalování). Aby byl provoz lokálních topidel (kotlů) na tuhá paliva hospodárný, je třeba dodržovat tyto hlavní zásady:

 • dobrý technický stav (těsnost dvířek a kouřovodu, dobrý stav vyzdívky, snadná ovladatelnost všech funkčních částí kotle tj. kouřové klapky, regulace přívodu vzduchu)
 • správně dimenzovaný komín v dobrém technickém stavu, který zajistí dostatečný tah nutný pro provoz kamen (průřez a výška)
 • pravidelná údržba a čištění tahů kotle, kouřovodů a komína (lepší přestup tepla a tah)
 • dodržení předepsaného paliva výrobcem kotle (druh paliva, třídění, výhřevnost aj.)

Nespalujte v žádném případě v kamnech různé odpady (plasty, guma, dřevotříska atd.), protože to vede k zanesení a zadehtování kamen a k znečištění životního prostředí velmi nepříznivými exhalacemi.

Lokální plynové vytápění
Tento způsob vytápění je vhodný zejména pro vytápění jednotlivých místností, malé byty a nebo tam, kde není možnost instalovat teplovodní vytápěcí systém. Ve srovnání s lokálními topidly na tuhá paliva je u lokálního plynového vytápění podstatně zvýšen komfort obsluhy. Odpadá zde skladování paliva a vybírání popela. Součástí lokálních plynových topidel je zpravidla zabudovaný termostat, který nám umožňuje nastavit požadovanou výši teploty ve vytápěné místnosti a samozřejmostí je potřebné zabezpečovací zařízení proti náhodnému úniku plynu.
Na našem trhu lze zakoupit lokální topidla, která se připojují přímo na komín (nahradí lokální kamna na tuhá paliva připojená na komín, který musí být však podle předpisů a norem vyvložkován), nebo je možno zakoupit lokální topidla s přívodem vzduchu a odvodem spalin přes venkovní zeď. Tato plynová topidla se zpravidla umísťují pod okny jako otopná tělesa. Spotřebu plynu a tedy náklady na vytápění měříme pomocí plynoměru.
Jako další lokální plynová topidla lze použít topidla na zkapalněný plyn propan-butan. Tato topidla jsou většinou mobilní a spalovací vzduch si berou zpravidla přímo z vytápěné místnosti. Jejich provoz je ovšem ve srovnání s topidly na zemní plyn podstatně dražší a nehodí se tedy k trvalejšímu vytápění. Svoje uplatnění mají zejména v  ekreačních objektech a nebo je lze využít k přitápění v přechodném období.

Kotle na plynná paliva
V poslední době se stávají poměrně rozšířeným zdrojem tepla kotle na plynná paliva. Není to jenom proto, že by lidé byli pohodlnější a nechtěli do kotlů přikládat pořád jenom uhlí a dříví, ale je to zejména z důvodů ekologizace krajiny a s ohledem na vývoj současných cen energií. Proto se plynofikují města, vesnice a vesničky a většina obyvatel mění svůj starý uhelný kotel za kotel na zemní plyn.

Jaké typy plynových kotlů lze u nás pořídit pro vytápění obytných objektů?
V zásadě můžeme plynové kotle rozdělit na teplovodní kotle stacionární, které stojí na podlaze, nebo nástěnné, tzv. rychloohřívací, zavěšené na stěně. Stacionární kotle se dále dělí podle použitého konstrukčního materiálu na ocelové (kratší životnost) a litinové článkové (delší životnost). Jako palivo se používá zemní plyn (po přetryskování výjimečně svítiplyn a nebo propan-butan, což je zkapalněný uhlovodíkový plyn), který patří ale mezi kapalná paliva.
Kotle na plynná paliva musí být připojeny na komín, který vyhovuje předpisům a normám pro provoz spotřebičů na plynná paliva. To se řeší u starších komínů vhodnými komínovými kovovými nebo keramickými vložkami, případně postavením nového komínového tělesa.
Určitou výjimkou jsou nástěnné plynové kotle tzv. turbo, které mají speciální kouřovod s přívodem vzduchu a odvodem spalin přes venkovní zeď. Svoje uplatnění mají zejména v těch případech, kdy je problematické vyvložkovat stávající komín a nebo tam, kde komín chybí a nový nelze postavit.

Kotle na kapalná paliva
Mezi kotle na kapalná paliva patří kotle na olej, které jsou většinou obdobné konstrukce jako kotle na plynná paliva. Jediný rozdíl je v používaném hořáku, který je konstrukčně řešen na spalování oleje. V současné době se jako palivo používají nové druhy ekologických lehkých a extralehkých topných olejů. Oproti dříve vyráběným mají tyto oleje nižší obsah síry a splňují tak požadované emisní limity. Lehké a extralehké topné oleje se doporučují pro kotelny od cca 15 kW do 5000 kW tepelného výkonu. To znamená, že jsou také vhodné pro vytápění rodinných domků.
Také kotle na kapalná paliva musí být připojeny na komín, který vyhovuje předpisům a normám pro provoz spotřebičů na kapalná paliva.
Jaký typ kotle zvolit pro vytápění a jaký výkon má mít je nutno posuzovat vždy individuálně pro konkrétní případ, s ohledem na požadavky uživatele. Tuto záležitost svěřte odborníkům v oblasti vytápěcí techniky (projektant vytápění, specialista na technická zařízení budov).
Znovu si můžeme jenom zopakovat, že provozkotle je nejhospodárnější, když pracuje  přibližně při 80 % svého maximálního výkonu. Čím je kotel více předimenzován, tím déle je provozován na nižší zatížení a tím i při nižší účinnosti.

Kombinované kotle s ohřevem teplé užitkové vody
V každém domě potřebujeme v zimním období nejen vytápět, ale zároveň musíme mít po celý rok dostatečné množství teplé užitkové vody. To se děje buď odděleně od vytápění, například elektrickým či kombinovaným zásobníkovým ohřívačem užitkové vody, tzv. boilerem, a nebo elektrickým případně plynovým průtokovým ohřívačem užitkové vody. Dále máme možnost pro ohřev užitkové vody použít přímoohřevný plynový zásobník. Ohřev užitkové vody společně s vytápěním lze provádět těmito způsoby:

 • průtočným způsobem v plynovém nástěnném kombinovaném kotli (v době vytápění je vždy automaticky upřednostněn ohřev užitkové vody, max. průtok teplé vody je při Δ T 30°C cca 11 litrů za minutu)
 • v akumulačním zásobníku umístěném přímo v nástěnném kombinovaném kotli (zásobníky o obsahu cca 50 litrů, max. průtok teplé vody je závislý na výkonu kotle a při Δ T 30°C bývá cca 14 až 16 litrů za minutu, doba ohřevu vody v zásobníku ze studeného stavu je cca 5 minut u kotlů o výkonu 23 kW)
 • v akumulačním zásobníku umístěném mimo nástěnný kombinovaný kotel (zásobníky o obsahu 100 až 150 litrů, max. průtok teplé vody je závislý na výkonu kotle a při Δ T 30°C bývá cca 24 až 30 litrů za minutu, doba ohřevu vody v zásobníku ze studeného stavu je cca 14 až 23 minut u kotlů o výkonu 23 až 28 kW)
 • v akumulačním zásobníku umístěném mimo nástěnný nebo stacionární sólo kotel (zásobníky o obsahu 100 až 300 litrů, max. průtok teplé vody je závislý na výkonu kotle a při Δ T 30°C bývá cca 20 až 25 litrů za minutu, doba ohřevu vody v zásobníku ze studeného stavu je cca 23 až 57 minut u kotlů o výkonu 14 až 23 kW)

Z předchozích údajů vyplývá, že komfortnější přípravu užitkové vody nám umožňují kotle s akumulačními zásobníky oproti průtočnému způsobu ohřevu.

Kondenzační kotle
Tyto kotle byly vyvinuty za účelem co nejefektivnějšího využívání energie zemního plynu a mají oproti plynovým kotlům klasické konstrukce vyšší účinnost. Jejich celková účinnost se uvádí až 104 %.
Jak je to možné?
Tato účinnost je závislá na teplotě vratné topné vody, která může být díky speciální konstrukci výměníků tepla u kondenzačních kotlů pouze 30°C (u klasických kotlů je třeba dodržet teplotu na hodnotě minimálně 60°C, aby se zamezilo kondenzaci vodní páry ve výměníku tepla a tzv. nízkoteplotní korozi).
Tím, že je teplota vratné topné vody tak nízká, dochází k ochlazení teploty spalin ve výměníku pod hodnotu rosného bodu a dojde tak ke kondenzaci vodní páry obsažené ve spalinách, při čemž se uvolňuje tzv. latentní (kondenzační) teplo, které kondenzační kotle využívají ve svůj prospěch k ohřevu topné vody. U plynových kotlů klasické konstrukce nám toto teplo uletí do komína.
Odvod spalin u kondenzačních kotlů musí být nucený, protože v důsledku značného ochlazení spalin dochází ke snížení komínového tahu. Proto je nutné používat odsávací ventilátory, které nám zajistí odvod chlazených spalin do atmosféry.
Kondenzační kotle jsou oproti klasickým plynovým kotlům dražší (jejich cena se pohybuje od 45 tisíc Kč do 80 tisíc Kč podle provedení a výkonu). Jejich hlavní přínos spočívá v tom, že mají až o 15 % nižší spotřebu plynu ve srovnání s klasickými plynovými kotli a produkují méně oxidu uhličitého.

Kotle na dřevo
Jednu z možností, jak si zajistit vytápění objektu v oblastech, kde není zaveden zemní plyn a nebo tam, kde jsme odkázáni pouze na elektrické vytápění či na topení uhlím, propan-butanem nebo lehkým topným olejem, je instalace kotle na dřevo. V poslední době se stále častěji začínají tyto kotle ústředního vytápění používat v řadě domácností jako hlavní zdroje tepla a nahrazují v mnoha případech stále dražší elektrické, nebo jiné vytápění, případně jsou s těmito dražšími způsoby vytápění využívány v kombinaci s nimi.
Principem spalování se kotle na dřevo liší od běžných kotlů na tuhá paliva. Konstrukce kotlů je navržena tak, aby docházelo při spalování paliva k pyrolytické destilaci, kdy se veškeré spalitelné složky paliva (kusové dřevo, dřevěné brikety, štěpky, pelety, piliny) zplyňují, čímž je zaručena při spalování vysoká účinnost kotle (okolo 85 %). Spalování probíhá třístupňovým procesem v jednotlivých zónách takto:

 1. zóna – vysoušení a zplynování dřevní hmoty
 2. zóna – hoření dřevního plynu na trysce s přívodem předehřátého sekundárního vzduchu
 3. zóna – dohořívání v nechlazeném spalovacím prostoru

Provoz kotlů na dřevo je většinou řízen pomocí elektronického regulátoru podle předvolby provozní teploty a programu spínacích hodin a má zpravidla plynule regulovatelný výkon v rozmezí od 40 % až do 110 %. Elektronická regulace řídí také chod ventilátoru, který je u těchto kotlů nutný pro zajištění dostatečného množství spalovacího vzduchu hlavně při vyšších výkonech. Kotle na dřevo lze odstavit, po dobu až 24 hodin, do tzv. tepelné rezervy, kdy topí na minimální výkon, oheň v kotli je udržován přes n°C a není nutný zásah obsluhy. Popel postačí vybírat jedenkrát za tři až pět dní. Palivo by mělo být suché do 20 % vlhkostia v kotlích můžeme spalovat jak dřevní piliny,  hobliny, štěpky, dřevěné brikety, tak také polena o průměru 20 cm a délce 50 cm. Protože v ČR již existuje řada výrobců dřevěných briket a pelet, garantují někteří výrobci a nebo prodejci kotlů na dřevo také dodávku paliva.
Kotle se napojují na teplovodní systém s nuceným oběhem (s čerpadlem) nebo samotížnou cirkulací (bez čerpadla). Při provozu by měla být dodržována minimální teplota vratné vody 60°C, aby se zabránilo přílišné kondenzaci a vytékání kondenzátu, který způsobuje tzv. nízkoteplotní korozi. Tomu lze zabránit tak, že do potrubního systému kotle osadíme čtyřcestný směšovač, který nám umožňuje, aby při zátopu v kotli cirkulovala topná voda pouze v okruhu mezi kotlem a směšovačem a až po patřičném ohřátí kotle byla vpuštěna do otopných těles.
Dále se doporučuje instalovat kotel společně s jednou nebo s více akumulačními nádržemi, což nám přináší již dříve zmiňované výhody (možnost provozovat kotel na optimální výkon, vyšší účinnost kotle, nižší spotřeba paliva, větší komfort obsluhy atd.) Při provozu kotlů je nutno dodržovat pokyny a doporučení jejich výrobců. Kotle na dřevo jsou šetrné k životnímu prostředí, protože dosahují nízkých emisních hodnot znečištění ovzduší a proto je lze doporučit. Pro potřeby rodinných domků a menších objektů se vyrábí kotle na dřevo o výkonech od 15 kW do 30 kW. V současné době se i u nás začínají ve větší míře prosazovat kotle využívající jako palivo pelety, jež nám umožňují zautomatizovat veškerý proces přikládání a spalování.


Krbová kamna
Většina lidí má dobrý pocit z toho, když vidí hořet otevřený oheň a nechává se unášet pohledem na plameny, plaménky a jiskry a nemáme zrovna na mysli pyromany. Tato vlastnost je nám lidem dána snad již od nepaměti. Proto si mnozí z nás přejí mít doma krb a nebo krbová kamna. Nyní si povíme něco o krbových kamnech.
Krbová kamna jsou určena pro komfortní vytápění rodinných domků, chat, chalup a podobných objektů. Můžeme je v zásadě rozdělit podle typu na krbová kamna určená k vytápění pouze pomocí sálavého tepla a nebo na krbová kamna umožňující nám vytápět jak složkou sálavého tepla, tak pomocí konvekce prostřednictvím teplovodního systému a otopných těles. Tato kombinace je především vhodná pro vytápění rodinného domku a nebo větší chalupy.
Jako palivo se používá dřevní hmota (kusové dřevo, klestí, dřevěné brikety, štěpky, pelety) a platí opět zásada, aby dřevo bylo suché. Krbová kamna jsou konstrukčně řešena tak, že dosahují poměrně vysoké provozní účinnosti (až 80 %) a systém spalování zaručuje rovněž úsporný a ekologický provoz při minimálním zatížení životního prostředí.
Komfort obsluhy je o něco nižší než u kotlů na dřevo ale přesto nachází krbová kamna svoje místo v našich domácnostech. Na jedno přiložení mohou při plném výkonu vydržet topit až 3 hodiny a v úsporném (tlumeném) režimu až 10 hodin. Většina krbových kamen má navíc nad horním prostorem spalovací komory osazenu litinovou plotnu, která udělá radost zejména některým hospodyňkám. Krbová kamna jsou vybavena ovládacími prvky regulujícími přívod primárního a sekundárního vzduchu nutného pro účinné spalování paliva. Krbová kamna se vyrábí o tepelných výkonech od 5 kW do 12 kW a jejich vzhled a provedení jistě uspokojí i náročnější zákazníky.
Pro další informace můžete využít bezplatného poradenství v otázkách úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů energie, které poskytuje občanské sdružení Energy Centre České Budějovice, tel.: 38 731 25 80, www.eccb.cz, eccb@eccb.cz.

Lubomír Klobušník,
energetický poradce Energy Centre České Budějovice

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.