Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

23. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Výkupní ceny elektřiny z OZE

Systém zelených certifikátů

V souladu s harmonogramem bylo 26. listopadu tohoto roku schváleno a dne 1. prosince na webových stránkách Energetického regulačního úřadu zveřejněno Cenové rozhodnutí 26/2003, o ceně elektřiny a souvisejících služeb pro rok 2004.

Na rozdíl od předchozího cenového rozhodnutí 1/2003 úřad uplatnil, co se týče stanovení pevné výkupní ceny, některé nové přístupy.

Pozice OZE na českém trhu s elektřinou

Současná legislativa ukládá distributorům a provozovateli přenosové soustavy povinnost vykupovat elektrickou energii z OZE, to vše pak podepřeno příslušnými ustanoveními v Zákoně 458/2001 Sb., tzv. energetickém zákoně. Model, který je v současné době funkční v České republice, podporuje výrobu elektřiny z OZE tzv. pevnými výkupními cenami, které jednou ročně stanovuje ERÚ v příslušném cenovém rozhodnutí. Ze stoupající mírou otevírání trhu s elektrickou energií se počítá s přechodem na odlišný model podpory OZE, tzv. „systém kvót“. Podoba takového systému v podmínkách českého liberalizovaného trhu je však stále předmětem diskuzí odborných skupin.

Srovnání cenových rozhodnutí

Cílem tohoto příspěvku je prezentovat rozdílné podmínky, které čekají podnikatele v oboru výroby elektřiny z OZE v roce 2004, srovnat s podmínkami předchozími a představit nové přístupy, které ERÚ uplatnil při tvorbě platného cenového rozhodnutí č. 26/2003. Srovnáme situaci v roce 2002 a předpoklad pro rok 2004. Podpora výroby elektřiny z OZE pomocí minimálních výkupních cen se vztahuje na:
• MVE s instalovaným výkonem do 10 MWe
• větrné elektrárny
• sluneční elektrárny
• geotermální elektrárny
• elektrárny využívající biomasu
Povinost povinného výkupu elektrické energie z OZE je uvalena na provozovatele distribučních soustav.


** energie vztažená na podíl biopaliva ve směsi

Z tabulky je zřejmé, že ERÚ předpokládá navýšení výkupu elektřiny z OZE zhruba o 63 %, což je skutečně významný nárůst. Nejvyšší měrou se na tomto růstu podílí předpoklad výkupu ze společného spalování biomasy a fosilních paliv. Jak je uvedeno v příslušném rozhodnutí, předmětem povinného výkupu je množství elektřiny, odpovídající podílu biopaliva ve směsi s fosilním palivem. Pro hrubou představu, roční výroba 0,4 TWh představuje spálení řádově půl milionu tun biopaliva, což je skutečně obdivuhodné množství. Společnost ČEZ, a. s., předpokládá roční výrobu tímto způsobem řádově 60 GWh, na tento způsob spalování je připravena např. Elektrána Tisová (předpoklad spotřeby 30 000 tun dřevní hmoty). Je zřejmé, že ohlášená poptávka vyvolala nelibost některých provozovatelů výtopenských zařízení na biomasu (podezření z deformace trhu apod.). Společné spalování uhlí s biopalivem je celosvětovým trendem, jak uvádějí příslušné zdroje, tento postup zaručuje snížení emisí a energetické využití odpadů nejen z dřevařského, ale např. i z potravinářského průmyslu. Navíc, rekonstrukce stávajícího bloku na společné spalování směsí fosilních paliv a biopaliv vychází významně levněji než stavba nového bloku elektrárny na biomasu.
Přehled investičních a výrobních nákladů technologií pro výrobu elektřiny z biomasy (zdroj publikace „Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v ČR“, kolektiv autorů):Výkupní ceny a podmínky výkupu elektřiny z OZE v roce 2003 a 2004

Oproti rozhodnutí č. 1/2003 použil ERÚ nové přístupy při určování pevných výkupních cen elektrické energie. Nově se objevuje:
• uplatnění principu cenové diferenciace podle roku uvedení do provozu
• respektování skutečnosti max. 15 let návratnosti investice, vychází se z ekonomických analýz projektů
Nabízí se následující porovnání cen v roce 2003 a předpoklad na 2004


* výkupní cena je vztažena na podíl biopaliva ve směsi

Cenové podmínky se zlepšily provozovatelů MVE, jako minulý rok mají možnost volby dvoutarifu.Další zásadní změny v Cenovém rozhodnutí č. 26/2003 oproti č. 1/2003 v souvislosti z výkupními cenami elektřiny z OZE nenastaly.

Podpora výroby elektřiny z OZE v budoucnosti

Jak je všeobecně známo, Česká republika se zavázala k navýšení podílu elektřiny z OZE na domácí hrubé spotřebě elektřiny, a to ze 3,2 % (rok 2000) na 8 % v roce 2010. Podle expertních předpokladů je tento pokrok reálný. Největší naděje se kladou do biomasy, kde se v roce 2010 přepokládá nárůst výroby až na hodnotu 2,2 TWh ročně, dále pak u větru s předpokladem 930 GWh ročně (instalovaný výkon cca 600 – 700 MW). Celková výroba elektřiny z OZE je předpokládána kolem 5,5 TWh (včetně velkých vodních elektráren).
V současném stadiu otevírání trhu s elektřinou v Čechách je možné podporovat rozvoj výroby elektřiny z OZE pomocí minimálních výkupních cen a povinného výkupu ze strany distributorů, ale při úplném otevření trhu a předpokládanému nárůstu výroby elektřiny z OZE by tento model nebyl zvlášť spravedlivý vzhledem k ostatním účastníkům trhu.
Nový model po úplném otevření trhu s elektřinou předpokládá zavedení tzv. systému zelených certifikátů. Připravovaná novela Energetického zákona (s platností od 1. ledna 2006) předpokládá zachování podpory výroby elektřiny z OZE pomocí minimálních výkupních cen pro zdroje s instalovaným výkonem do 0,2 MWe. Povinnost vykupovat tuto elektřinu nadále zůstavá na provozovatelích distribučních soustav. Pro ostatní zdroje bude zaveden administrativně náročnější systém povinných kvót a tzv. „zelených certifikátů“. Systém můžeme charakterizovat následujícím způsobem. Povinná kvóta pro dodavatele elektřiny je stanovena jako podíl držení určité hodnoty certifikátů (MWh elektřiny z OZE) na celkové výši dodávky odběratelům. Ke smluvní ceně za vyrobenou elektřinu získávají výrobci z OZE navíc cenu za prodané certifikáty. Ceny certifikátů jsou určeny jako minimální ceny. Motivací k plnění kvót budou příslušné sankce za nedodržení jejich počtu. Z tohoto krátkého úvodu je zřejmé, že systém povinných kvót a zelených certifikátů je opatřením s tržnějšími rysy než systém minimální výkupní ceny.

V principu jde o následující:

• nejdříve se stanoví minimální podíl (kvóta) elektřiny z OZE na celkovém množství elektřiny
• na určitou skupinu účastníků trhu bude uvalena povinnost minimálního podílu elektřiny z OZE (povinná kvóta). Splnění kvóty je reprezentováno držením odpovídajícího množství zelených certifikátů (množství elektřiny z OZE)
• výrobce elektřiny z OZE obdrží za svoji výrobu elektřiny příslušný počet certifikátů (podle množství dodané elektřiny)
• certifikáty (cenné papíry) je možné volně obchodovat
Tímto systémem se nastaví tržní prostředí, ve svém důsledku se současná povinnost vykupovat elektřinu z OZE rozprostře mezi více účastníků trhu než je tomu doposud. Minimální cena zeleného certifikátu bude určována regulátorem, jeho cena maximální pak ve svém důsledku výší sankce za nedodržení povinné kvóty.

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.