Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

30. července 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Vytápění tepelným čerpadlem se vyplatí

Vzduch, země, voda – tři nejdůležitější součásti našeho života. V budoucnu pro nás mohou znamenat ještě více. Jsou totiž, aniž bychom si to mnohdy uvědomovali, zdrojem velikého množství tepelné energie. Teplo z přírodního prostředí je však – pro svou nízkou teplotu – běžným způsobem nevyužitelné. Přitom více než sto let je známo řešení, jak toto teplo účelně využívat.

Ukázka strojovny s tepelným čerpadlem Vhodně instalová venkovní jednotka tepelného čerpadla „vzduch-voda“

Je jím tzv. tepelné čerpadlo, které ale až se zvyšujícími se cenami energií, i díky generačním skokům v technickém vývoji, nabylo na významu. Zejména od sedmdesátých let minulého století nachází stále větší uplatnění. Tepelné čerpadlo dokáže odebírat jinak nevyužitelné, tzv. nízkopotenciální teplo z přírodního prostředí a pomoci elektrické energie ho umí převést na teplo vhodné pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody i další účely. To vše hospodárně a zejména u systémů využívajících tepelnou energii ze vzduchu, zcela neškodně pro životní prostředí.

Tepelné čerpadlo je energeticky a ekonomicky nejvýhodnější

Z principu tepelného čerpadla vyplývá, že jeho topný výkon je vždy větší než jeho elektrický příkon. Poměr topného výkonu a elektrického příkonu, tzv. topný faktor, je tedy vždy větší než jedna. Za informativní můžeme pokládat hodnotu 3. Použijeme-li tedy tepelné čerpadlo pro vytápění, znamená to, že z 1kWh odebrané elektrické energie čerpadlo „vyrobí“ asi 3 kWh energie tepelné, za vhodných podmínek i více. Tím se výrazně snižuje spotřeba energie pro vytápění, provozní náklady na vytápění i celkové náklady na energie ve vytápěném objektu. Energetická výhodnost tepelného čerpadla vyjádřená topným faktorem bude tím větší, čím vyšší bude teplota odebíraného nízkopotenciálního tepla a s čím nižší teplotou topného média bude čerpadlo pracovat. Parametry tepelného čerpadla tedy nejsou charakterizovány jen jeho topným výkonem a příkonem. Vždy musí být uvedeno, pro jaké teploty nízkopotenciálního tepla a topného média tyto údaje platí, protože na nich jsou v poměrně širokém rozmezí závislé.
Pro představu o ekonomické výhodnosti vytápění tepelným čerpadlem je možné uvést modelový příklad rodinného domu s tepelnou ztrátou 10 kW. Základní podmínky pro srovnání jsou dány podíly na potřebě tepelné energie pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody a energie pro další účely, vyjádřenými v kruhovém grafu. Z porovnání celkových provozních nákladů je zřejmé, že tepelné čerpadlo uspoří oproti plynovému nebo elektrickému topení za rok minimálně 20 tis. Korun, za 15 let provozu 400 tis. i více Korun. Je třeba zdůraznit, že při posuzování ekonomického efektu různých způsobů vytápění jsou vždy rozhodující celkové náklady na všechny energie potřebné pro provoz vytápěného objektu.

Tepelné čerpadlo šetří naše životní prostředí

Znečištění životního prostředí a nedostatek primárních energetických zdrojů se v současné době stávají celospolečenskými tématy, jimž věnujeme stále větší pozornost. Negativní průvodní jevy příznivě ovlivní každý, kdo usiluje o snížení energetické náročnosti vytápění svého obydlí. Právě tepelná čerpadla představují jednu z možností jak toho dosáhnout. Tepelná čerpadla
v porovnání s klasickými zdroji tepla, např. kotli na tuhá paliva, zemní plyn či topný olej, šetří primární energetické zdroje a přímo či nepřímo snižují tvorbu škodlivých emisí. Vedle toho snižují i tepelnou a tedy opět ekologickou zátěž okolního prostředí, která je průvodním jevem vytápění. Rozhodnutí o pořízení tepelného čerpadla přináší tedy nejen výhody konomické. Je také velkým přínosem pro zlepšení životního prostředí.

Roční provozní náklady na energie v Kč Celkové náklady na energie za dobu provozu v Kč Podíly na potřebě energie

Tepelná čerpadla „vzduch-voda“ představují ideální řešení vytápění

Vzduch je jako zdroj tepla nejdostupnější, prakticky neomezený a dá se říci, že z ekologického hlediska nejvýhodnější, protože teplo odebrané vzduchu z okolí je opět do okolí vráceno tepelnými ztrátami objektu. Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu, označovaná jako „vzduch-voda“, využívají toto teplo přímo (výparníkem tepelného čerpadla přímo proudí venkovní vzduch).
Na rozdíl od tepelných čerpadel odebírajících teplo ze země nebo podzemní vody, nenarušují teplotní rovnováhu okolí, velmi snadno se instalují a celkové pořizovací náklady na vytápění tepelným čerpadlem jsou nižší.
Teplota vzduchu se v průběhu otopného období mění ve značném rozmezí. V souvislosti s tím se mění i topný výkon a topný faktor tepelného čerpadla. Při extrémně nízkých teplotách vzduchu topný výkon i topný faktor klesá. Právě tato fakta bývají velmi často uváděna jako nevýhoda pro použití tepelných čerpadel „vzduch-voda“. U moderních a kvalitních tepelných čerpadel ale zhoršení energetických parametrů není tak výrazné, jako u starších či nekvalitních provedení. Moderní a kvalitní tepelná čerpadla mohou spolehlivě a efektivně pracovat do teploty okolního vzduchu až -25 °C.
Vzhledem k tomu, že délka období s extrémně nízkými teplotami vzduchu je v porovnání s délkou otopného období poměrně krátká, není význam tohoto období na spotřebu energie pro vytápění podstatný. Přitom negativní vliv „studeného“ období je zcela eliminován funkcí čerpadla v podstatně delším „teplém“ období na začátku a konci otopné sezóny. Výhodou těchto čerpadel je i množnost jejich celoročního, velice efektivního a bezproblémového využívání pro přípravu teplé užitkové vody, nebo ohřev bazénové vody.

Závěrem

Pokud budete váš dům vytápět tepelným čerpadlem, získáte komfortní a ekologický zdroj tepla s nejnižšími provozními náklady, 65% úsporu nákladů na energie pro vytápění, zvýhodněnou sazbu za odebranou elektrickou energii pro provoz celého objektu a celkově nižší závislost na stále rostoucích cenách energií. Vytápět tepelným čerpadlem se prostě vyplatí.

Ivo Novohradský
fotografie: archiv PZP KOMPLET a. s.

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.