Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

20. července 2009, Autor: Otto Kamm
Obnovitelné zdroje energie

Vyhláška ERÚ č. 502/2005

Tato vyhláška stanoví při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje způsob vykazování množství elektřiny z obnovitelných zdrojů, způsob vykazování skutečného nabytí množství biomasy a její kvalitu a způsob vykazování skutečného využití veškeré nabyté biomasy pro účely výroby elektřiny.

Pro účely vyhlášky se rozumí

  1. spoluspalováním – společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje energie ve stejném kotli,
  2. paralelním spalováním – společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje, při kterém se oba druhy paliv spalují odděleně v samostatných kotlích dodávajících vyrobené teplo do společné parní sběrnice, ze které se uskutečňuje odběr tepla pro výrobu elektřiny.
Vyhláška specifikuje vykazování množství elektřiny vyrobené při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje na základě měření spotřeby paliv a jejich klíčových parametrů. Vyhláška rozlišuje dva režimy společného spalování biomasy a neobnovitelného zdroje tj. spoluspalování a paralelní spalování. Vyhláška je koncipována tak, aby vyhovovala nejen jednoduchému schématu zapojení kotle, ale i složitějším schématům, která se mohou v praxi objevit. Výkazy se vyplňují měsíčně, a to vždy za skupinu kotlů a turbogenerátorů, které jsou napojeny na společnou parní sběrnici. Množství energie obsažené v biomase a v neobnovitelných palivech při jejich společném spalování se stanovuje na základě předem definované metodiky, která zohlední specifika konkrétní technologie i používané formy biomasy a upřesní především způsob vzorkování a měření spotřeby používaných paliv, jejich výhřevnosti a obsahu vody.

Výpočet množství vyrobené elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje, který bezprostředně váže i na výši podpory, je konstruován tak, že u kombinované výroby elektřiny a tepla upřednostňuje pro výrobu elektřiny primárně teplo vyrobené z biomasy, a tím eliminuje znevýhodnění kombinované výroby elektřiny a tepla v situaci, kdy je zákonem podporována pouze výroba elektřiny ale nikoliv tepla. Obdobně se postupuje i při kombinaci spoluspalování a paralelního spalování, kdy se pro výrobu elektřiny počítá primárně teplo vyrobené paralelním spalováním biomasy, které je svým charakterem v podstatě čisté spalování biomasy v jednom kotli bez příměsi neobnovitelných zdrojů.

Samotnou povinnost výrobců, tj. vykazovat množství elektřiny vyrobené při spalování biomasy a neobnovitelného zdroje, ukládá zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, a navrhovaná vyhláška pouze stanoví způsob zjišťování a formu vykazování. Vyhláška v určitém ohledu zrovnoprávňuje postavení kombinované výroby elektřiny a tepla ve srovnání s čistě elektrárenským provozem bez odběru tepla a tím narovnává podnikatelské podmínky na trzích deformovaných jednostrannou podporou pouze výroby elektřiny a nikoliv tepla z obnovitelných zdrojů.

Úprava dále umožňuje zvýhodnit paralelní spalování, které může být z ekologického hlediska výhodnější než prosté spoluspalování. Klíčovou částí vyhlášky je definice dvou nových pojmů, tj. spoluspalování a paralelní spalování, a to z toho důvodu, aby bylo možné vykazovat množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů při společném spalování biomasy a neobnovitelných zdrojů odděleně právě pro případ spoluspalování a paralelního spalování. Toto je provedeno především pro uplatňování odlišné výše podpory v obou režimech.

Vzhledem k široké rozmanitosti používaných technologií, jejich konfigurace a způsobu zapojení v praxi, k možnostem daným stávajícími technologiemi ale i k jejich omezením, není možné uvést dostatečně podrobnou konkrétní metodiku měření a sledování jednotlivých parametrů nutných pro výpočet a vykazování množství elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, která by byla zároveň dostatečně přesná v každém konkrétním případě, ale i dostatečně obecná, aby vyhovovala všem možným reálným případům.

Z tohoto důvodu vyhláška specifikuje, že způsob měření a sledování vstupních parametrů paliv, které se využívají pro výpočet a vykazování množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, je upraven předem definovanou metodikou měření, která je zároveň ověřená odborně způsobilou osobou. Tento přístup zajistí, že bude použitý způsob vykazování dostatečně věrohodný, transparentní a kontrolovatelný ve všech praktických řešeních.

Měření a sledování veličin podle předem ověřené metodiky měření využívá zjednodušeným způsobem obdobný princip, jaký se již používá v emisním obchodování při sledování a vykazování množství emisí skleníkových plynů, respektive spotřebovaných paliv. To mj. umožní těm zařízením, která spadají do systému emisního obchodování, využít efektivním způsobem již zavedenou praxi měření a sledování spotřeby paliva a snížit tak administrativní zátěž a náklady související se sledováním, měřením a vykazováním.
Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.