Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

3. srpna 2009, Autor: Otto Kamm
Obnovitelné zdroje energie

Cenové rozhodnutí ERÚ

Jako červená niť se zákonem a vyhláškami táhne otázka, za kolik se bude prodávat vyrobená elektřina. Tuto zásadní odpověď dává Energetický regulační úřad, který podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17, odst. 6, písm. e) a § 32, odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb.

Jako červená niť se zákonem a vyhláškami táhne otázka, za kolik se bude prodávat vyrobená elektřina. Tuto zásadní odpověď dává Energetický regulační úřad, který podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17, odst. 6, písm. e) a § 32, odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) vydává cenové rozhodnutí o cenách elektřiny, vyrobené z OZE. Tato cenová rozhodnutí jsou uvedena v Energetickém regulačním věstníku a na internetových stránkách ERÚ.


Zásadní věci z aktuálního cenového rozhodnutí

 1. Ceny uváděné v cenovém rozhodnutí neobsahují daň z přidané hodnoty.
 2. Výkupní ceny jsou stanoveny jako minimální ceny podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Zelené bonusy jsou stanoveny jako pevné ceny podle stejného zákona. V rámci jedné výrobny nelze kombinovat režim výkupních cen a režim zelených bonusů.
 3.  Výkupní ceny se uplatňují za elektřinu dodanou a naměřenou v předávacím místě výrobny a sítě provozovatele příslušné distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy.
 4. Zelené bonusy se uplatňují za elektřinu dodanou a naměřenou v předávacím místě výrobny a sítě provozovatele regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy a dodanou výrobcem obchodníkovi s elektřinou nebo oprávněnému zákazníkovi a dále za ostatní vlastní spotřebu elektřiny.

Výkupní ceny elektřiny a cena zelených bonusů pro rok 2007

 Zdroj energie / Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč za 1 MWh Zelené bonusy v Kč za 1 MWh
 Malá vodní elektrárna  VTNT
 VT
 
 Uvedená do provozu po 1. lednu 2006 včetně nových lokalit 2 390 3 800 1 685 2 415 
 Uvedená do provozu po 1. lednu 2005 vč. a rekonstruované MVE 2 170 3 470 1 520  2 085 
 Uvedená do provozu před 1. lednem 2005 1 690 2 700 1 185 1 315
 
 Biomasa kat. O1 kat. O2 kat. O3 kat. O2
 
 Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy 3 375 2 890 2 340 1 770
 
 Biomasa – společné spalování    kat. S1kat. S2
kat. S3
Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy a fosilních paliv
-
-
-
1 275
790
240
Biomasa – paralelní spalováníkat. P1


Výroba elektřiny paralelním spalováním palivových směsí biomasy a fosilních paliv
-

-
1 530
1 530
495
Bioplyn, skládkový a důlní plyn


Výroba elektřiny spalováním skládkového plynu pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně

2 270


1 150

Výroba elektřiny spalováním kalového plynu pro zdroj uvedený
do provozu po 1. lednu 2006 včetně

2 270


1 150

Výroba elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně

3 040


1 920

Výroba elektřiny spalováním důlního plynu z uzavřených dolů

2 270


1 150

Výroba elektřiny spalováním bioplynu ve výrobně uvedené
do provozu od 1. lednu 2004 do 31. prosince 2005

2 570


1 450

Výroba elektřiny spalováním bioplynu ve výrobě uvedené
do provozu před 1. lednem 2004

2 640


1 550

Větrná elektrárna
1 950

Uvedená do provozu po 1. lednu 2007 včetně

2 460


2 000

Uvedená do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006

2 510


2 240

Uvedená do provozu od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005

2 750


2 380

Uvedená do provozu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004

2 890


2 690

Uvedená do provozu před 1. lednem 2004

3 200
Geotermální energie


Výroba elektřiny využitím geotermální energie pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně

4 500


3 510

Sluneční záření


Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený
do provozu po 1. lednu 2006 včetně

13 460


12 750

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený
do provozu před 1. lednu 2006

6 410


5 700


Malou vodní elektrárnou se rozumí vodní elektrárna s instalovaným výkonem do 10 MWe včetně. Pro měření a účtování dodávky elektřiny z malé vodní elektrárny za výkupní ceny elektřiny mohou být stanovena dvoutarifní pásma.
Rekonstruovanou malou vodní elektrárnou se rozumí stávající výrobna, na které byla po 13. srpnu 2002 provedena a dokončena rekonstrukce zařízení výrobny zvyšující technickou, provozní, bezpečnostní a ekologickou úroveň zařízení na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami.

Za takovou rekonstrukci zařízení se považuje:

 • výměna nebo generální oprava turbíny,
 • výměna nebo převinutí generátoru,
 • oprava elektročásti spočívající v zabránění působení zpětných vlivů na síť a vyhovující ČSN EN 50160,
 • výměna regulačních zařízení,
 • výměna nebo instalace nového automatizovaného systému řízení.
Rekonstrukce zařízení výrobny je dokončena provedením všech prací uvedených pod písmenem a) až e), přičemž jednotlivé výrobní technologické celky, kterými je nahrazeno stávající zařízení, nesmí být ke dni ukončení rekonstrukce starší než 5 let. Novou lokalitou se rozumí lokalita, kde dosud nebyla umístěna výrobna elektřiny připojená k přenosové nebo distribuční soustavě.

Pro výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny z biomasy platí zařazení upravené Vyhláškou MŽP č. 482/2005 Sb., kterou se stanoví druhy, způsoby využití a parametry biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy. Ta rozlišuje jednotlivé druhy biomasy do kategorií O1–O3 pro účely spalování čisté biomasy, kategorií S1–S3 pro účely společného spalování palivových směsí biomasy a fosilních paliv a kategorií P1–P3 pro účely paralelního spalování biomasy a fosilních paliv.

U větrných elektráren uvedených do provozu od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 a po 1. lednu 2006 včetně se minimální výkupní ceny uplatňují pouze pro nově zřizované výrobny elektřiny, jejichž výrobní technologické celky (zejména rotor a generátor) nejsou starší než dva roky. U nově zřizované výrobny elektřiny se uvedením do provozu rozumí den, kdy výrobce začal na základě rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny v dané výrobně vyrábět a dodávat elektřinu do ES.

Podmínkou uplatnění výkupní ceny je předání údajů o předpokládaném množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů v jednotlivých výrobnách nad 1 MWe výrobcem příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy, a to následujícím postupem:

 • upřesněné měsíční množství elektřiny je předáno výrobcem příslušnému provozovateli soustavy do patnáctého dne kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém se má dodávka uskutečnit,
 • upřesněné týdenní množství elektřiny je předáno výrobcem příslušnému provozovateli soustavy ve formě hodinových diagramů pro jednotlivé dny kalendářního týdne do 10 hodin prvního pracovního dne kalendářního týdne před kalendářním týdnem, ve kterém se má dodávka uskutečnit,
 • upravený denní diagram dodávek je předáván výrobcem provozovateli příslušné soustavy do 8 hodin kalendářního dne, který předchází kalendářnímu dni, ve kterém se má dodávka uskutečnit. Tento postup se nevztahuje na větrné elektrárny a výrobny elektřiny využívající sluneční záření.

Pro zdroje s instalovaným výkonem nad 1 MWe s výjimkou malých vodních elektráren, větrných elektráren a výroben elektřiny využívajících sluneční záření se výkupní cena elektřiny stanovená podle tohoto cenového rozhodnutí snižuje za vykázané množství elektřiny o 20 %:

 • pro každý den kalendářního měsíce, kdy bylo skutečně vykoupené množství elektřiny větší než součet množství uvedený v příslušném denním diagramu o více než 10 %,
 • pro každý den kalendářního měsíce, kdy bylo skutečně vykoupené množství elektřiny menší než součet množství uvedený v příslušném denním diagramu o více než 15 %.

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.