Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

6. července 2009, Autor: Otto Kamm
Obnovitelné zdroje energie

Prováděcí předpisy k zákonu

Tato vyhláška stanoví termíny a podrobnosti výběru způsobu podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, termíny oznámení záměru nabídnout elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k povinnému výkupu a technické a ekonomické parametry.

Vyhláška vymezuje tyto pojmy, pod kterými se rozumí:

 • elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů – elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů ve výrobně naměřená v předávacím místě výrobny a sítě provozovatele distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, nebo svorková výroba elektřiny snížená o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, v případě společného spalování biomasy a neobnovitelného zdroje poměrná část elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů,
 • technologickou vlastní spotřebou elektřiny – spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny při výrobě elektřiny nebo elektřiny a tepla v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí, včetně ztrát v rozvodu, vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, je-li fakturační měření instalováno na jejich primární straně,
 • ostatní vlastní spotřebou elektřiny – elektřina z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje právo na úhradu zeleného bonusu a která je účelně využita výrobcem či jinou fyzickou nebo právnickou osobou bez použití regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy,
 • svorkovou výrobou elektřiny – celková výroba elektřiny měřená na svorkách generátorů instalovaných ve výrobně,
 • váženými průměrnými náklady kapitálu – vážený průměr očekávané úrokové sazby pro úvěry na investice do projektů na využití obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a očekávaného výnosu vlastního kapitálu investora do projektů výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Vyhláška upravuje v principu dvě oblasti, ke kterým je zmocněna zákonem:

 1. Stanovení termínů a podrobností oznámení jednak o samotné výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů a jednak o výběru způsobu podpory. Tyto termíny jsou vázány na běžný kalendářní rok.
 2. Specifikaci technických a ekonomických parametrů, které je třeba, aby podle § 6, odst. 1, písmeno b) zákona splnily výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedené do provozu po dni nabytí účinnosti zákona, aby při podpoře výkupními cenami vyhlášenými Energetickým regulačním úřadem byla dosažena patnáctiletá (prostá) doba návratnosti investic.
Parametry jsou definovány ve vyhlášce komplexně a v příloze jsou uvedeny konkrétní příklady indikativních hodnot jednotlivých technických a ekonomických parametrů u vybraných technologii výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Komplexní definice technických a ekonomických parametrů a specifikace indikativních parametrů umožňuje, aby z garance patnáctileté doby návratnosti investice nebyli zbytečně vyloučeni ti výrobci, kteří překročí dílčí technický či ekonomický parametr, ale v kombinaci všech ostatních parametrů naplní požadovanou efektivnost. Uvedené ekonomické a technické parametry regulují efektivitu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. V praxi to znamená, že v důsledku těchto ustanovení bude podporována pouze taková výroba elektřiny, která je efektivní a jako efektivní využívání obnovitelných zdrojů má pozitivní dopady na životní prostředí. Navrhovaná právní úprava zajišťuje, že budou budovány výrobny elektřiny pouze tam, kde to má smysl a kde využívání takového obnovitelného zdroje bude finančně rentabilní.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů.

Energie vody ‑ vodní elektrárny

 1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 30 let.
 2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Účinnost nově instalované turbíny je uvažována v provozním optimu minimálně 85 % (měřeno na spojce turbíny), u renovací starších typů alespoň 80 %.
 3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu zdroje:
 Celkové měrné investiční náklady [ Kč/kWe ] Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe]
 < 90 000 >3 700
 < 110 000 >4 500
 < 130 000 >5 000

Energie biomasy

 1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 20 let.
 2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: U výroben spalujících biomasu pro výrobu elektřiny se předpokládá racionální využití odpadního tepla.
 3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu zdroje:
 Charakteristika výrobny Celkové měrné investiční náklady [Kč/kWe] Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe]
 Zdroj spalující čistou biomasu < 50 000 Kč/kWe >5 000
 Zdroj spalující (samostatně) plyn ze zplyňování pevné biomasy < 50 000 Kč/kWe >5 000

Měrné investiční náklady – celkové měrné investiční náklady vztažené na instalovaný elektrický výkon.
Indikativní parametry u energie biomasy byly použity za předpokladu cen biomasy v roce 2005 v obvyklé úrovni odpovídající její kvalitě a množství.

Bioplyn, skládkový plyn, kalový a důlní plyn z uzavřených dolů

 1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny spalující skládkový, kalový nebo důlní plyn: 15 let, výrobny spalující bioplyn pak 20 let.
 2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: U výroben spalujících bioplyn pro výrobu elektřiny se předpokládá racionální využití odpadního tepla.
 3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu zdroje:
Charakteristika výrobny Celkové měrné investiční náklady [Kč/kWe ] Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe ]
 Výrobny spalující skládkový plyn, kalový plyn < 50 000 >7 000
 Výrobny spalující bioplyn < 80 000 >7 000
 Výrobny spalující bioplyn včetně nové technologie produkce bioplynu < 150 000 >7 500
 Výrobny spalující důlní plyn z uzavřených dolů < 50 000 >7 000

Energie větru – větrné elektrárny

 1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 20 let.
 2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Roční průměrná rychlost větru v lokalitě výstavby větrné elektrárny ve výšce osy rotoru navrhované elektrárny se předpokládá 6 a více m/s.
 3. Měrné investiční náklady a roční využití výkonu instalovaného zdroje:
 Celkové měrné investiční náklady [Kč/kWe ]Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe ]
 < 36 500 >1 800
 < 38 500 >1 900


Geotermální energie – využití nízkopotenciálního tepla
 1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 20 let.
 2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Energetický potenciál zdroje geotermální energie se předpokládá alespoň v takové výši, aby z něj bylo možné prostřednictvím teplonosného média trvale získávat minimální tepelný zisk odpovídající 50 až 70 litrům vody za sekundu o teplotě vyšší než 95 °C na jeden megawatt instalovaného elektrického výkonu zdroje.
 3. Měrné investiční náklady a roční využití výkonu instalovaného zdroje:
 Celkové měrné investiční náklady včetně vrtů [Kč/kWe ] Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe ]
 < 275 000 >5 700

Fotovoltaika

 1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 15 let.
 2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Předpokládá se konstrukce a umístění fotovoltaických článků tak, aby bylo dosaženo roční svorkové výroby elektřiny alespoň 150 kWh na metr čtvereční aktivní plochy solárního panelu.
 3. Měrné investiční náklady a roční využití výkonu instalovaného zdroje:
 Celkové měrné investiční náklady [Kč/kWp] Roční využití instalovaného špičkového výkonu [kWh/kWp ]
< 135 000> 980

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.