Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

28. srpna 2009, Autor: Otto Kamm
Obnovitelné zdroje energie

Zprávy

Zákon 180/2005 Sb. v § 7 stanovuje povinnost pro ERÚ pravidelně k 30. červnu vyhodnocovat výši podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny za uplynulý kalendářní rok a zároveň zveřejňovat ekonomické dopady výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na cenu elektřiny pro konečné zákazníky v nadcházejícím kalendářním roce. Tuto zprávu ERÚ zveřejňuje v Energetickém regulačním věstníku.

Zpráva o plnění 8% cíle

Dále zákon stanovuje povinnost pro MPO, MŽP a ERÚ každoročně předkládat do 30. září zprávu o plnění cíle 8% podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny. Zpráva je podkladem pro reporting pro Evropskou komisi dle čI. 3, bod 3 Směrnice 77/2001. Za rok 2005 byla zpráva vypracována a předána do Bruselu s následujícími závěry.
Předpoklad pro splnění 8% indikativního cíle představuje pro ČR výrobu 5,8 TWh elektřiny z obnovitelných zdrojů. Základní předpoklady jsou:
 • produkce velkých vodních elektráren na úrovni 1 100 000 MWh
 • maximalizace využití stávajících kapacit pro spoluspalování biomasy – výroba 500 000 MWh
 • výstavba nových kapacit uvedených do provozu v období 2006 – 2010
Vzhledem k dostupnosti využitelného energetického potenciálu je pro splnění indikativního cíle klíčová výstavba instalovaných kapacit v biomase (cca 250 MW), malých vodních elektrárnách (cca 100 MW), větru (cca 600 MW) a bioplynu.

Oproti původním předpokladům dochází vlivem vyšší hrubé domácí spotřeby elektřiny rovněž ke zvýšení potřebné výroby elektřiny z OZE v roce 2010 z 5,7 na 5,9 TWh, aby byl zachován podíl 8 % odpovídající indikativnímu cíli. Vzhledem k technickým možnostem jednotlivých obnovitelných zdrojů je toto navýšení možné teoreticky realizovat pouze prostřednictvím biomasy. V níže uvedené projekci byla proto aktualizována hodnota nových potřebných instalovaných kapacit zdrojů využívajících biomasu ze 150 na 250 MW.

Pro zajištění ekonomické výhodnosti investic se předpokládají následující podmínky:

 1. Minimální zachování současné úrovně výkupních cen.
 2. Neomezování podpory ekonomicky reálných způsobů využití OZE (zejména spoluspalování).
 3. Investiční podpora 20–30 % investičních nákladů, podle podmínek využití jednotlivých druhů OZE.
 4. Zvýšení motivace v sektoru zemědělství tak, aby bylo dosahováno výnosů srovnatelných s produkcí plodin pro potravinářské využití.

Závěr ze zprávy pro rok 2005

Podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v ČR v roce 2005 činil 4,48 %. Oproti roku 2004 se tento podíl zvýšil o 0,44 %.
Hrubá výroba elektřiny z OZE meziročně stoupla o 362,6 MWh, tj. o 13,1 %. Největší nárůst byl zaznamenán u vodních elektráren. Hrubá výroba elektřiny ve vodních elektrárnách meziročně stoupla o 17,9 %. U bioplynu stoupla meziroční výroba o 15,9%. Oproti roku 2004 se též o 117,2 % zvýšila výroba elektřiny z větru. Zato výroba elektřiny z biomasy stagnovala.


 Hrubá výroba elektřiny MWh  Podíl na hrubé dom. spotřebě elektřiny % Podíl na hrubé výrobě elektřiny
 Vodní elektrárny 2 379 910,0 3,40 2,88
 Biomasa celkem560 251,9
 0,800,68
 Bioplyn celkem 160 856,90,230,19
 Větrné elektrárny (nad 100 kW)21 441,6
0,68
0,03
 Tuhé komunální odpady (BRKO) 10 612,30,34
0,01
 Fotovoltaické systémy120,1
0,01
0,00
 Celkem3 133 192,8
 4,483,79
    

První rok účinnosti zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ukázal, že nastavený systém nevede k rovnoměrnému rozvoji všech OZE. Charakter podpory je zaměřen především na ekonomické parametry projektů, proto se rozvíjí především ty zdroje, které nejsou zatíženy dodatečným investičními riziky (nepokrytými zákonem) a současně nabízejí krátké doby návratnosti:
 • malé vodní elektrárny,
 • fotovoltaika,
 • využití bioplynu,
 • větrné elektrárny.
Na dynamickém rozvoji uvedených oblastí se významně podílí dostupnost dotací ze strukturálních fondů.

Naopak využití biomasy stagnuje, především z důvodu množstevních omezení odpadní biomasy a nedostatečné motivace zemědělců k pěstování energetických plodin. K malému zájmu o investice do oblasti biomasy vede především dlouhá doba návratnosti takového zařízení a již zmíněný nedostatek energetických plodin.

Základním předpokladem pro další navyšování podílu OZE na výrobě elektřiny jsou investice do výstavby nových zařízení, zejména v oblasti využití biomasy a větrné energie, z čehož plyne nutnost poskytnutí podmínek zajišťujících atraktivnost investice.

 1. Zachování minimálně současné úrovně výkupních cen.
 2. Zvýraznění motivace k využití energetických plodin oproti odpadní biomase.
 3. Podpora a maximalizace využití ekonomicky reálných způsobů výroby elektřiny z OZE (například spoluspalování biomasy s uhlím).
 4. Investiční podpora nových projektů minimálně v úrovni 20–30 % resp. podle podmínek jednotlivých programů (využití prostředků strukturálních fondů EU).
 5. Zvýšení motivace zemědělců k pěstování energetických plodin – současná úroveň podpory ve výši 2000 Kč/ha přináší čistý výnos cca o 1/3 nižší než při pěstování plodin pro potravinářské účely.
Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.